Usnesení z ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. listopadu 2010

| 26.11.2010 |

Usnesení z ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 11. listopadu 2010

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

sčitatelem hlasů při hlasování, s výjimkou voleb, Ing. Josefa Menčla – tajemníka Městského úřadu Kroměříž.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže:

1. Zahájení a schválení programu zasedání

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise

3. Složení slibu členy Zastupitelstva města Kroměříže

4. Zpráva volební komise – návrh na způsob provedení všech druhů voleb a schválení způsobu voleb

5. Volba starosty města

6. Zpráva volební komise o volbě starosty města

7. Určení počtu místostarostů a volba místostarostů města

8. Zpráva volební komise o volbě místostarostů města

9. Určení počtu členů rady a volba dalších členů rady města

10. Zpráva volební komise o volbě dalších členů rady města

11. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže

12. Různé

12/1 Určení počtu členů kontrolního výboru a volba předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

12/2 Zpráva volební komise o volbě předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

12/3 Určení počtu členů finančního výboru a volba předsedy a členů finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

12/4 Zpráva volební komise o volbě předsedy a členů finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

12/5 Zřízení výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města

12/6 Určení počtu členů výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města

12/7 Volba předsedy výboru a členů výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města

12/8 Pověření některých členů ZMK prováděním občanských obřadů

12/ 9 Určení statutárního zástupce starosty města Kroměříže

12/10 Půjčka z fondu FRB

12/11 Dodatek č. 2 k Pravidlům pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Kroměříže

13. Diskuse

14. Usnesení

15. Závěr

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. mandátovou komisi pro ověření Osvědčení o zvolení za člena Zastupitelstva města Kroměříže ve složení

JUDr. Karel Smíšek – předseda komise

Mgr. Miloslava Nosková – členka komise

RSDr. Vladimír Kenša – člen komise

2. volební komisi pro určení způsobu všech druhů voleb a jejich provedení ve složení:

MUDr. Ondřej Debef – předseda komise

Ing. Zdeňka Dokoupilová – člen komise

Karel Holík – člen komise

3. návrhovou komisi pro formulování návrhu usnesení ve složení:

Ing. Jan Žárský – předseda komise

MUDr. Lenka Mergenthalová – členka komise

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu mandátové komise o ověření Osvědčení o zvolení za člena Zastupitelstva města Kroměříže.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

složení slibu bez výhrady všemi 27 přítomnými členy Zastupitelstva města Kroměříže.

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

způsob provedení všech druhů voleb na ustavujícím prvním zasedání Zastupitelstva města Kroměříže formou veřejného hlasování – aklamací, tj. zvednutím ruky.

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu volební komise o volbě starosty města Kroměříže

z v o l i l o

Mgr. Danielu Hebnarovou. starostkou města Kroměříže, jako dlouhodobě uvolněnou členku Zastupitelstva města Kroměříže.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

počet místostarostů města Kroměříže v počtu jeden.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu volební komise o volbě počtu místostarostů města Kroměříže v počtu jeden

z v o l i l o

Mgr. Miloše Malého místostarostou města Kroměříže, jako dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

celkový počet členů Rady města Kroměříže v počtu devět.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu volební komise o volbě dvou dlouhodobě uvolněných členů Rady Zastupitelstva města Kroměříže

z v o l i l o

1. MUDr. Jarmilu Číhalovou, jako dlouhodobě uvolněnou členku Rady Zastupitelstva města Kroměříže

2. Marka Šindlera, jako dlouhodobě uvolněného člena Rady Zastupitelstva města Kroměříže

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu volební komise o volbě dalších pěti dlouhodobě neuvolněných členů Rady Zastupitelstva města Kroměříže

z v o l i l o

za dlouhodobě neuvolněné členy Rady Zastupitelstva města Kroměříže:

MVDr. Karla Chvátala, jako dlouhodobě neuvolněného člena Rady Zastupitelstva města Kroměříže

PhDr. Šárku Kašpárkovou, jako dlouhodobě neuvolněnou členku Rady Zastupitelstva města Kroměříže

Ing. Věru Knapkovou, BA, jako dlouhodobě neuvolněnou členku Rady Zastupitelstva města Kroměříže

MUDr. Lenku Mergenthalovou, jako dlouhodobě neuvolněnou členku Rady Zastupitelstva města Kroměříže

MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA, jako dlouhodobě neuvolněnou členku Rady Zastupitelstva města Kroměříže

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jednací řád Zastupitelstva města Kroměříže s tím, že se Článek 4, bod 5. doplňuje o písmeno i.) zásadní odborné podklady.

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu volební komise o volbě předsedy a šesti členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

z v o l i l o

1. JUDr. Karla Smíška neuvolněným předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

2. Mgr. Jitku Dvořákovou – neuvolněnou členkou kontrolního výboru

PhDr. Šárku Kašpárkovou – neuvolněnou členkou kontrolního výboru

Mgr. Miloslavu Noskovou – neuvolněnou členkou kontrolního výboru

RSDr. Vladimíra Kenšu – neuvolněným členem kontrolního výboru

MUDr. Jaroslava Nováka – neuvolněným členem kontrolního výboru

Mgr. Petra Zapletala – členem kontrolního výboru

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu volební komise o volbě předsedy a osmi členů finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

z v o l i l o

1. Ing. Věru Knapkovou, BA neuvolněnou předsedkyní finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

2. Ing. Jaroslava Adamíka – neuvolněným členem finančního výboru

Karla Holíka – neuvolněným členem finančního výboru

MVDr. Karla Chvátala – neuvolněným členem finančního výboru

Ing. Věru Novákovou – neuvolněnou členkou finančního výboru

Ing. Jana Žárského – neuvolněným členem finančního výboru

Ing. Blanku Šimůnkovou – neuvolněnou členkou finančního výboru

Marka Šindlera – neuvolněným členem finančního výboru

Ing. Marka Řiháka – členem finančního výboru

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu volební komise o zřízení výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města, o volbě uvolněného předsedy a čtyř členů výboru

z ř i z u j e

výbor pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města

s c h v a l u j e

1. celkový počet členů výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města v počtu pět

2. funkci předsedy výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města, jako dlouhodobě uvolněnou funkci člena Zastupitelstva města Kroměříže

z v o l i l o

1. Ing. Blanku Šimůnkovou, předsedkyní výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města, jako dlouhodobě uvolněnou členku Zastupitelstva města Kroměříže

2. Ing. Vladimíra Koutského - členem výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města

Víta Pořízka - členem výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města

Ing. Jana Slaninu - členem výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města

Ing. arch. Radmilu Vraníkovou - členkou výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání p o v ě ř u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou, MUDr. Ondřeje Debefa, Mgr. Jitku Dvořákovou, Mgr. Miloslavu Noskovou, MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA a Ing. Blanku Šimůnkovou prováděním občanských obřadů.

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

právo používání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při uzavírání občanských sňatků, při vítání dětí do občanského života a při dalších významných příležitostech, pro místostarostu města Kroměříže Mgr. Miloše Malého, MUDr. Jarmilu Číhalovou, MUDr. Ondřeje Debefa, Mgr. Jitku Dvořákovou, Mgr. Miloslavu Noskovou, MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA, Ing. Blanku Šimůnkovou - členy Zastupitelstva města Kroměříže.

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u r č u j e

místostarostu Mgr. Miloše Malého zastupováním starostky města Kroměříže v době její nepřítomnosti a k jednání a k rozhodování ve všech věcech, které jsou svěřeny starostce města Kroměříže.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 k Pravidlům pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Kroměříže, dle předložené zprávy

u k l á d á

vedoucímu finančního odboru Městského úřadu Kroměříž vždy při žádosti o půjčku uvést ve zprávě aktuální stav účtu, z něhož je půjčka poskytována.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání mimořádné situace paní L. V. způsobené požárem rodinného domu

s c h v a l u j e

poskytnutí půjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Kroměříže paní L. V. na opravu domu do částky 100.000 Kč na 3% úrok se splatností rovnoměrně do 5 let.

Žadatelka je povinna uzavřít smlouvu o půjčce nejpozději do 19. listopadu 2010. Pokud do tohoto data nebude uzavřena smlouva o půjčce, pozbývá usnesení Zastupitelstva města Kroměříže platnosti. Po uzavření smlouvy může žadatelka čerpat finanční prostředky ve schválené výši v termínu od 22. listopadu 2010 do 22. května 2011.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                       MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže      uvolněná členka Rady Zastupitelstva města Kroměříže