Usnesení ze 101. schůze Rady města Kroměříže

| 31.10.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 101. schůze Rady města Kroměříže konané 25. října 2018

 

Bytové záležitosti – č. 2902 

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.
část usnesení č. 2824 z 99. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. září 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži panu Petru Lehkému

B)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou do 31. 10. 2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

Petr Lehký
byt č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
Pan Petr Lehký je vozíčkář a lépe by mu vyhovoval byt č. B 9, který je v přízemí.    

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany u Kroměříže, přípolož HDPE) – č. 2903

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 695/2  v katastrálním území Vážany u Kroměříže    pro  účely zřízení a provozování    podzemního  komunikačního vedení, spočívající v umístění trubky  HDPE,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „Vážany u Kroměříže, přípolož HDPE“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro Okresní hospodářskou komoru Kroměříž – č. 2904

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži nacházející se na stpč. 1295 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž pro Okresní hospodářskou komoru Kroměříž, IČ: 607 30 960,  na adrese Velehradská 625, 767 01  Kroměříž.

 

Dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o. a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR – č. 2905

Rada  města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

sdělené informace Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž o uzavření dodatku č. 8 ke zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové služby s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Orlická 4/202, 130 00 Praha 3, podle předložené zprávy.

 

Sbírka pod vánočním stromem – č. 2906

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude rozdělen jednou polovinou pro zapsaný spolek  Korálky, z. s., E. Krásnohorské 3634/2, 767 01 Kroměříž a druhou polovinou pro Dětský domov Kroměříž, U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž.

 

Schválení návrhu programu ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města – č. 2907

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. listopadu 2018 v tomto znění: 

1. Zahájení
2. Ustanovení mandátové komise 
3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města 
4. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města
5. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelky 
6. Schválení programu zasedání zastupitelstva města 
7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
8. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
9. Ustanovení volební  a návrhové  komise 
10. Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města 
11. Určení počtu členů rady města 
12. Určení výborů zastupitelstva 
13. Určení počtu členů  výborů
14. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
15. Volba starosty
16. Projev nově zvoleného starosty
17. Volba místostarostů
18. Volba rady města 
19. Volba předsedů výborů 
20. Volba členů výborů 
21. Určení členů zastupitelstva k vykonávání občanských obřadů
22. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
23. Organizační záležitosti 
24. Diskuse
25. Závěr 

 

Schválení dodavatele a uzavření  dílčích kupních smluv v rámci akce „Nákup výpočetní techniky“ – č. 2908

Rada města Kroměříže po projednání 

1.
s c h v a l u j e

výběr dodavatele a znění a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1:  Dodávka mobilních telefonů s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s. r. o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953,  s konečnou cenou 23.436 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

2.
s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 2:  Dodávka stolních počítačů (PC) s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01  Kroměříž, IČ: 292 42 681,  s konečnou cenou 293.500 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

3.
s c h v a l u j e 

uzavření  kupní smlouvy pro dílčí část 3:  Dodávka notebooků a dokovacích stanic s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01  Kroměříž, IČ: 292 42 681, s konečnou cenou 215.400 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

4.
s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 4:  Dodávka monitorů s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s. r. o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953, s konečnou cenou 48.846  Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

 

Vyhlášení dodavatele a schválení uzavření kupní smlouvy na přezbrojení pro Městskou policii Kroměříž – č. 2909

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na přezbrojení pro Městskou policii Kroměříž, a to se společností Česká zbrojovka a. s., se sídlem: Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži“ – č. 2910

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/748/2018 „Zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

   starosta města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže 
Město Kroměříž


U S N E S E N Í


ze 101. schůze Rady města Kroměříže konané 25. října 2018


Bytové záležitosti – č. 2902 


Rada města Kroměříže po projednání  


A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2824 z 99. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. září 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži panu Petru Lehkému


B)

s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou do 31. 10. 2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou


Petr Lehký

byt č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

Pan Petr Lehký je vozíčkář a lépe by mu vyhovoval byt č. B 9, který je v přízemí.    Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany u Kroměříže, přípolož HDPE) – č. 2903


Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e       


zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 695/2  v katastrálním území Vážany u Kroměříže    pro  účely zřízení a provozování    podzemního  komunikačního vedení, spočívající v umístění trubky  HDPE,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „Vážany u Kroměříže, přípolož HDPE“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.-2-


Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro Okresní hospodářskou komoru Kroměříž – č. 2904


Rada města Kroměříže po projednání 


s o u h l a s í 


s umístěním sídla v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži nacházející se na stpč. 1295 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž pro Okresní hospodářskou komoru Kroměříž, IČ: 607 30 960,  na adrese Velehradská 625, 767 01  Kroměříž.Dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o. a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR – č. 2905


Rada  města Kroměříže po projednání 


b e r e   n a  v ě d o m í 


sdělené informace Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž o uzavření dodatku č. 8 ke zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové služby s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Orlická 4/202, 130 00 Praha 3, podle předložené zprávy.Sbírka pod vánočním stromem – č. 2906


Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e 


umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude rozdělen jednou polovinou pro zapsaný spolek  Korálky, z. s., E. Krásnohorské 3634/2, 767 01 Kroměříž a druhou polovinou pro Dětský domov Kroměříž, U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž.-3-


Schválení návrhu programu ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města – č. 2907


Rada města Kroměříže po projednání 


d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města Kroměříže schválit program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. listopadu 2018 v tomto znění: 

1. Zahájení

2. Ustanovení mandátové komise 

3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města 

4. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města

5. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelky 

6. Schválení programu zasedání zastupitelstva města 

7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 

8. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

9. Ustanovení volební  a návrhové  komise 

10. Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města 

11. Určení počtu členů rady města 

12. Určení výborů zastupitelstva 

13. Určení počtu členů  výborů

14. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

15. Volba starosty

16. Projev nově zvoleného starosty

17. Volba místostarostů

18. Volba rady města 

19. Volba předsedů výborů 

20. Volba členů výborů 

21. Určení členů zastupitelstva k vykonávání občanských obřadů

22. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

23. Organizační záležitosti 

24. Diskuse

25. Závěr 


-4-


Schválení dodavatele a uzavření  dílčích kupních smluv v rámci akce „Nákup výpočetní techniky“ – č. 2908


Rada města Kroměříže po projednání 


1.

s c h v a l u j e


výběr dodavatele a znění a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1:  Dodávka mobilních telefonů s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s. r. o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953,  s konečnou cenou 23.436 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější


2.

s c h v a l u j e 


uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 2:  Dodávka stolních počítačů (PC) s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01  Kroměříž, IČ: 292 42 681,  s konečnou cenou 293.500 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější


3.

s c h v a l u j e 


uzavření  kupní smlouvy pro dílčí část 3:  Dodávka notebooků a dokovacích stanic s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01  Kroměříž, IČ: 292 42 681, s konečnou cenou 215.400 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější


4.

s c h v a l u j e 


uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 4:  Dodávka monitorů s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s. r. o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953, s konečnou cenou 48.846  Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

-5-


Vyhlášení dodavatele a schválení uzavření kupní smlouvy na přezbrojení pro Městskou policii Kroměříž – č. 2909


Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e


výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na přezbrojení pro Městskou policii Kroměříž, a to se společností Česká zbrojovka a. s., se sídlem: Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod, podle předložené zprávy.Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži“ – č. 2910


Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e


znění a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/748/2018 „Zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže                     místostarosta města Kroměříže 
Město Kroměříž


U S N E S E N Í


ze 101. schůze Rady města Kroměříže konané 25. října 2018


Bytové záležitosti – č. 2902 


Rada města Kroměříže po projednání  


A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2824 z 99. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. září 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži panu Petru Lehkému


B)

s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícímu žadateli, a to na dobu určitou do 31. 10. 2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou


Petr Lehký

byt č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

Pan Petr Lehký je vozíčkář a lépe by mu vyhovoval byt č. B 9, který je v přízemí.    Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany u Kroměříže, přípolož HDPE) – č. 2903


Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e       


zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 695/2  v katastrálním území Vážany u Kroměříže    pro  účely zřízení a provozování    podzemního  komunikačního vedení, spočívající v umístění trubky  HDPE,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „Vážany u Kroměříže, přípolož HDPE“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.-2-


Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro Okresní hospodářskou komoru Kroměříž – č. 2904


Rada města Kroměříže po projednání 


s o u h l a s í 


s umístěním sídla v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži nacházející se na stpč. 1295 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž pro Okresní hospodářskou komoru Kroměříž, IČ: 607 30 960,  na adrese Velehradská 625, 767 01  Kroměříž.Dodatek č. 8 ke smlouvě uzavřené mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o. a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR – č. 2905


Rada  města Kroměříže po projednání 


b e r e   n a  v ě d o m í 


sdělené informace Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž o uzavření dodatku č. 8 ke zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové služby s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Orlická 4/202, 130 00 Praha 3, podle předložené zprávy.Sbírka pod vánočním stromem – č. 2906


Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e 


umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude rozdělen jednou polovinou pro zapsaný spolek  Korálky, z. s., E. Krásnohorské 3634/2, 767 01 Kroměříž a druhou polovinou pro Dětský domov Kroměříž, U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž.-3-


Schválení návrhu programu ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města – č. 2907


Rada města Kroměříže po projednání 


d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města Kroměříže schválit program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. listopadu 2018 v tomto znění: 

1. Zahájení

2. Ustanovení mandátové komise 

3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města 

4. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města

5. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelky 

6. Schválení programu zasedání zastupitelstva města 

7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 

8. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

9. Ustanovení volební  a návrhové  komise 

10. Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města 

11. Určení počtu členů rady města 

12. Určení výborů zastupitelstva 

13. Určení počtu členů  výborů

14. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

15. Volba starosty

16. Projev nově zvoleného starosty

17. Volba místostarostů

18. Volba rady města 

19. Volba předsedů výborů 

20. Volba členů výborů 

21. Určení členů zastupitelstva k vykonávání občanských obřadů

22. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

23. Organizační záležitosti 

24. Diskuse

25. Závěr 


-4-


Schválení dodavatele a uzavření  dílčích kupních smluv v rámci akce „Nákup výpočetní techniky“ – č. 2908


Rada města Kroměříže po projednání 


1.

s c h v a l u j e


výběr dodavatele a znění a uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1:  Dodávka mobilních telefonů s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s. r. o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953,  s konečnou cenou 23.436 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější


2.

s c h v a l u j e 


uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 2:  Dodávka stolních počítačů (PC) s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01  Kroměříž, IČ: 292 42 681,  s konečnou cenou 293.500 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější


3.

s c h v a l u j e 


uzavření  kupní smlouvy pro dílčí část 3:  Dodávka notebooků a dokovacích stanic s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01  Kroměříž, IČ: 292 42 681, s konečnou cenou 215.400 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější


4.

s c h v a l u j e 


uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 4:  Dodávka monitorů s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s. r. o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953, s konečnou cenou 48.846  Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

-5-


Vyhlášení dodavatele a schválení uzavření kupní smlouvy na přezbrojení pro Městskou policii Kroměříž – č. 2909


Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e


výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na přezbrojení pro Městskou policii Kroměříž, a to se společností Česká zbrojovka a. s., se sídlem: Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod, podle předložené zprávy.Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži“ – č. 2910


Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e


znění a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/748/2018 „Zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže                     místostarosta města Kroměříže