Usnesení ze 100. schůze Rady města Kroměříže

| 15.10.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 100. schůze Rady města Kroměříže konané 4. října 2018


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (PREL Kroměříž – Obvodová plynovodní přípojka) – č. 2877

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 1104/45,   parc. č. 1500/6,   parc. č. 1500/2,   parc. č. 1500/32   v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení,   spočívající v umístění nového vedení  STL a NTL plynovodu, regulační stanice plynu,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:         „PREL, Kroměříž - Obvodová, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800090418“ pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  5.000   Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o.  (RD č. pop. 4547) – č. 2878

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 3744/51 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nové podzemní  STL přípojky pod označením:   „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. pop. 4547 v obci Kroměříž, číslo stavby: 28089“,  dále  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném   v geometrickém plánu č. 7212-277/2018 ze dne 14. 08. 2018, pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2879

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 100 m2 pro xx za účelem umístění mobilního skladového kontejneru pro uskladnění větroně.


Smlouva o realizaci stavby č. 51/2018 mezi městem Kroměříž, Kroměřížskými technickými služba, s. r. o. a KmNet, s. r. o. – č. 2880

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 51/2018 „Výstavba veřejného osvětlení a sítě SEK, ul. Moravská Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž  a  KmNet, s. r. o., Oskol 311/41, 767 01 Kroměříž, spočívající v  realizaci nového kabelového vedení včetně montáže stožárů veřejného osvětlení v lokalitě Moravská ulice v Kroměříži, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o podmínkách  a právu provést stavbu č. SML/0753/18 mezi Zlínským krajem, ŘSZK a městem Kroměříž – č. 2881

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu  „Úprava komunikací v intravilánu města Kroměříže, lokalita „Zastávky MHD DS Vážany„ mezi Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., K majáku 5001, 761 23 Zlín  a městem Kroměříž  Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nových přístupových chodníků, zastávkového pruhu linkové osobní dopravy, osvětlovacích stožárů a napájecího kabelu osvětlení místa pro přecházení, a to v lokalitě Vážany, místní části Kroměříže, před Domovem seniorů na ulici Lesní, podle  předložené zprávy. 


Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – č. 2882

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů /č. provozovatele: 7/VAK-KM/2018/Pr-D /  mezi městem Kroměříž    a    SCHINDLER FOOD, s. r. o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, spočívající  dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností ve smyslu § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, za účelem zajistit bezpečné a plynulé provozování provozně souvisejících vodovodů v jejich vlastnictví.

Jedná se o lokalitu obce Těšnovice, místní část Kroměříže, podle  předložené zprávy. 

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže – č. 2883

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání dopravní komise ze dne 19. září  2018, podle předložené zprávy 

s c h v a l u j e


a)

vyvolat jednání se společností Hanácká pole s. r. o. z důvodu stavební úpravy křižovatky u prodejny PENNY MARKET x Albertova (rozšíření příjezdu od sběrného dvora) s finanční spoluúčastí obou stran

zodpovídá:  Mgr. Veronika Škrabalová, 

termín: nestanoven

b)

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci opatření k zvětšení rozhledových poměrů na přechodu pro chodce na ul. Stoličkova

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: nestanoven

c)

zpracování návrhu dopravního značení a realizaci opatření k možnosti průjezdu cyklistů do protisměru (po komunikaci) na ul. Chropyňská, v úseku podél parkoviště autobusů

Zodpovídá:  Lambert Hanzal 

termín: nestanoven

d)

prověřit možnost vyznačení odbočovacího pruhu na ul. Velehradská pro odbočení do ul. Havlíčkova

zodpovídá:  Lambert Hanzal 

termín: nestanoven

e)

zpracování PD chodníku v úseku U Rejdiště - Na Hrázi - zastávka ČD 

zodpovídá: Ing. Soňa Mertová

termín: nestanoven

f)

prověřit možnost vyznačení odbočovacího pruhu na ul. Třebízského před křižovatkou s ul. Kojetínská

zodpovídá: Lambert Hanzal 

termín: nestanoven

u k l á d á 

vedoucímu odboru služeb, vedoucí odboru rozvoje města  a vedoucí právního odboru  zajistit realizaci úkolů, změn dopravního značení, přípravy projektových dokumentací,  viz shora schválených 

n e s c h v a l u j e

- změnu dopravního režimu na ul. Československé armády

- změnu dopravního režimu na účelové komunikaci v obci Trávník

- změnu dopravního režimu na ul. Kazimíra Rudého

- změnu dopravního režimu na ul. Generála Svobody 

- osazení dopravního zrcadla na křižovatce Bílanská x Čelakovského

- změnu dopravního režimu na parkovací ploše u ul. Moravská

- zadání studie - zajištění dopravních intenzit a provedení měření hluku na náklady města na 

   ul. Stavbařů


Výběr dodavatele  „Revitalizace  náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2884

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“, a to s uchazečem, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku, tj. SMO a. s., se sídlem: Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČ: 423 39 839, podle předložené zprávy.

Výběr dodavatele  „Vegetační  úpravy v ulici Kollárova, Kroměříž“ – č. 2885

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Vegetační úpravy v ulici Kollárova, Kroměříž" s uchazečem Ing. Tomáš Vávra, se sídlem: Požárníků 259, 767 01 Kroměříž, IČ: 757 84 041, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, podle předložené zprávy.

Výběr dodavatele  „Rámcová smlouva na dodávku kancelářského nábytku – MINITENDR 5“ – č. 2886

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku kancelářského nábytku (MINITENDR 5 podle uzavřené rámcové smlouvy na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu)  s uchazečem B-Credit s. r. o., Jarošovksá1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 600 66 091, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Oprava chodníku na ulici Kotojedská II. etapa, Kroměříž“ – č. 2887

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Oprava chodníku na ulici Kotojedská II. etapa, Kroměříž " s uchazečem Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 269 08 298, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Výběr dodavatele „Dodávka osobního automobilu nižší třídy“ – č. 2888

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Dodávka osobního vozidla nižší třídy" s uchazečem AUTOSHOP PAULUS, spol. s  r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 91 257, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup  výpočetní techniky“ č. 2889

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle interní směrnice č. 2/2014 města Kroměříž, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek (jednotlivé dílčí smlouvy) na „Nákup výpočetní techniky". 

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky "Nákup výpočetní techniky" zadané jako zakázka malého rozsahu komisi  pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec (náhradník: Marek Šindler)

Ing. Pavel Kopecký (náhradník: Jaroslav Dratva)

Petr Janek           (náhradník: Jiří Sedláček)

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam firem z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1. NWT a. s.

2. DC4 CZ, a. s.

3. OKEA CS21 Kroměříž

4. Delcom

5. Administrátoři


Schválení znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu místní komunikace na ulici Alšova, Kroměříž – II. etapa“ – č. 2890

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/680/2018  „Oprava povrchu místní komunikace na ulici Alšova, Kroměříž - II. etapa“, podle předložené zprávy.


Nadlimitní veřejná zakázka „Škola pro všechny, věda hrou“ – schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele – č. 2891

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Škola pro všechny, věda hrou" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v nadlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma TIZZI engineering s. r. o.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a)

komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: Marek Šindler

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.         náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

Ing. Soňa Mertová                 náhradník: Mgr. Jana Kutá


b) 

hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec             náhradník: Marek Šindler

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

Michaela Kavanová náhradník: Bc. Martina Adámková

Ing. Jana Gregorová             náhradník: Ing. Petr Kvasnica

Ing. Soňa Mertová                         náhradník: Jaroslav Pajgr


z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. 348/2018 na výkon TDS -  „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2892

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. SML/348/2018 mezi městem Kroměříž a Ing. Janem Videmanem, IČ: 491 51 592, Stoličkova 1968/31, 767 01 Kroměříž, jejíž předmětem je změna termínu plnění pro výkon TDS  pro stavbu „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", podle předložené zprávy.

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. 469/2018 na výkon koordinátora BOZP – „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2893

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. SML/469/2018 mezi městem Kroměříž a Bc. Pavlem Tesařem,  IČ: 666 17 618, Kolaříkova 622, 768 33 Morkovice - Slížany,  jejíž předmětem je změna termínu plnění pro výkon koordinátora BOZP  pro stavbu „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Cyklostezka Kroměříž – Postoupky, schválení podání žádosti a schválení smlouvy o věcném břemeni – č. 2894

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace pro akci „Kroměříž - Postoupky - vybudování cyklostezky a podjezdu pod železniční tratí“, podle předložené zprávy

2.

podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka Kroměříž-Postoupky“, podle předložené zprávy.

Schválení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru  „Multifunkční sportovní hřiště, Kroměříž – Kotojedy – č. 2895

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru při provádění stavby na staveništi veřejné zakázky „Multifunkční sportovní hřiště, Kroměříž - Kotojedy", s příkazníkem Ing. David Zapletal, sídlem: Jabloňová 4243/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 877 18 511, podle předložené zprávy. 

Pověření ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k zajištění realizace záměru Rekonstrukce kotelny v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka  - č. 2896

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

ředitelku Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS., samostatnou realizací záměru „Rekonstrukce kotelny - výměna atmosférického kotle na kotel kondenzační" v budově Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka,  a to v případě, že bude v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019 vyčleněna částka na tento záměr, podle předložené zprávy.

Žádost Rodinného centra Kroměříž, z. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže – č. 2897

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1.

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Rodinné centrum Kroměříž z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 044 12 672,  na provoz a činnost, ve výši  15.000 Kč, podle předložené zprávy.

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Rodinným centrem Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost Kroměřížské nemocnice a. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže – č. 2898

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na nákup mobilního systému pro ohřev pacienta pro centrální operační sály pro Kroměřížskou nemocnici a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže – Klubíčko Kroměříž, z. s. – č. 2899

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže v částce 10.000 Kč na akci Drakiáda na letišti, uzavřenou mezi organizací Klubíčko Kroměříž, z. s., Albertova 4062/8, 767 01 Kroměříž, IČO: 266 02 024 a městem Kroměříží, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže v částce 10.000 Kč na akci Tajemné putování Podzámeckou zahradou, uzavřenou mezi organizací Klubíčko Kroměříž, z. s., Albertova 4062/8, 767 01 Kroměříž, IČO: 266 02 024 a městem Kroměříží, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Smlouva o poskytnutí technického zařízení pro vydávání řidičských průkazů – č. 2900

Rada  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

smlouvu o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Kroměříž a CENDIS, s. p. Praha na dobu určitou do 30. června  2022 bezúplatně, podle předložené zprávy. 

Odpověď na žádost o poskytnutí kompenzace – č. 2901

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpověď na žádost  xx,  767 01  Kroměříž  o poskytnutí kompenzace, podle předložené zprávy. 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

       starosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže