Usnesení z 95. schůze Rady města Kroměříže

| 24.07.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 95. schůze Rady města Kroměříže konané 23. července 2018

 

Územní plán Kroměříž – Rozhodnutí o výběru dodavatele – č. 2769

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 114 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů, výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou „Územní plán Kroměříž" s uchazečem, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to se společností GGM, Nová 369/14, 783 36 Křelov - Břuchotín (členy společnosti jsou Ing. arch. Ivan Gogolák,  Ing. arch. Lukáš Grasse,  Ing. arch. Petr Malý),  podle předložené zprávy.

 

 

            Mgr. Jaroslav Němec                                              PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže                                       místostarosta města Kroměříže