Usnesení z 96. schůze Rady města Kroměříže

| 27.08.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 96. schůze Rady města Kroměříže konané 14. srpna 2018


Prodej části pozemku parc. č. 147/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2770

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části  pozemku  parc. č. 147/1 -  ostatní plocha   o výměře cca 40 m²  v    k. ú.  Kroměříž     pro  xx,  bytem  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  1.400 Kč/m²,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.


Prodej pozemku parc. č. 979/26 v k. ú. Kroměříž – č. 2771

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti  xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej    pozemku parc. č.  979/26 - ostatní plocha   o   výměře  398 m²  v k. ú. Kroměříž  pro  Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2874 v Kroměříži, Březinova ulice,  IČO: 262 67 675, se sídlem Březinova 2874/5, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 600  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 


Prodej části pozemku parc. č. 625/66 v k. ú. Kroměříž – č. 2772

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části  pozemku parc. č.  625/66 - ostatní plocha o výměře cca 594 m²   v    k. ú. Kroměříž   pro  společnost  KAMAX - METAL s. r. o.,    IČO:  263 06 620,  se sídlem  Havlíčkova 3057/147, 767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní cenu  600 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.


Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 2773

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy s xx,  767 01  Kroměříž  na pronájem nebytových prostor nacházejících se v 1. NP v budově č. p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži o celkové výměře 37,18 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného 250  Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace, za účelem provozování kadeřnictví. 


Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 1116/1, 1126/2 a 3269/2 v k. ú. Kroměříž – 2774

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  částí   pozemků parc. č. 1116/1 - orná půda  o   výměře  cca 345 m²,  parc. č. 1126/2 - ostatní plocha   o   výměře cca  690 m²  a   parc. č. 3269/2 - ostatní plocha o  výměře cca  280 m², vše   v    k. ú. Kroměříž  a  předává věc ke konečnému rozhodnutí  Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Nabytí pozemků parc. č. 682/56 a parc. č. 688/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2775

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí    pozemků  parc. č. 682/56   -  vodní plocha  o  výměře 447 m2  a parc. č. 688/2 - orná půda o  výměře 3.252 m2, oba v  k. ú. Vážany u Kroměříže  z  vlastnictví   xx,  695 01 Hodonín,    za celkovou smluvní kupní cenu 50.000 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

Nabytí id. ½ pozemků parc. č. 130/2 a  658/9 v k. ú. Vážany u Kroměříže  - č. 2776

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí  id. ½   pozemků  parc. č.    130/2 - orná půda o výměře  1.602 m2  a parc. č. 658/9 - ostatní plocha  o výměře  6.328 m2, oba v  k. ú. Vážany u Kroměříže  z  vlastnictví  xx, 779 00 Olomouc za celkovou smluvní kupní cenu 800.000 Kč, splatnou  jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž – Chropyňská – kab. smyčka, Kopřiva) – č. 2777

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  2402/109  v katastrálním území Kroměříž    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská -kab. smyčka, Kopřiva“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník – kabel NN, Horák) – č. 2778

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  184/2  v katastrálním území Trávník    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,  kabelového  pilíře  NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník - kabel NN, Horák“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu ve výši   3.300 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Štítného – kabel. smyčka NN, Hošek) – č. 2779

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 1701/32  v katastrálním území Kroměříž    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Štítného - kabel. smyčka NN, Hošek“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany u Kroměříže, Spojovací, Baďurová, přel. VN) – č. 2780

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 695/2  v katastrálním území Vážany u Kroměříže pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení VN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany u Kroměříže, Spojovací, Baďurová, přel. VN“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti  inženýrské sítě pro společnost KmNet s. r. o. (Opt. přípojka KmNet, Mánesova KM) – č. 2781

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.    1074/2 a  1071/2    v katastrálním území Kroměříž    pro  účely zřízení a provozování  podzemního  komunikačního vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Opt. přípojka KmNet, Mánesova KM pro společnost KmNet s. r. o. se sídlem  Oskol 311/41, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč za metr běžný trasy vedení,   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost KmNet s. r. o. (Metropolitní síť – Březinova, Kotojedská) – č. 2782

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  984/4,  116/6,  989/41, st.636, 990/1, 116/1, 3236/4  a  3273/1   v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  podzemního  komunikačního vedení,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Metropolitní síť - Březinova, Kotojedská“     pro společnost KmNet s. r. o. se sídlem  Oskol 311/41, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   50 Kč za metr běžný trasy vedení,   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s KTS, s. r. o. – č. 2783

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 3. 12. 2012 mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ: 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 41/2018 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2784

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 41/2018  stavby „Rodinný dům,  D1.2 -  přípojka vody + STL přípojka plynu“ mezi městem Kroměříž a  xx  767 01 Kroměříž,  spočívající v realizaci nové  přípojky  vodovodu a STL přípojky plynu k rodinnému domu v lokalitě Drahlov 21,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 42/2018 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků pro dům U Sýpek 1316 – č. 2785

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 42/2018  stavby „Zateplení bytového domu“ mezi městem Kroměříž a  Společenstvím vlastníků pro dům U Sýpek 1316, 767 01 Kroměříž,  spočívající v dodatečném zateplení fasády včetně provedení venkovních omítek, výměny oken, klempířských prvků a dodatečné izolace základového zdiva bytového domu,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 43/2018 mezi městem Kroměříž a Základní školou, Kroměříž, U sýpek 1462, p. o. – č. 2786

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 43/2018  stavby „Rekonstrukce bytu školníka ZŠ U Sýpek  mezi městem Kroměříž a  Základní školou, Kroměříž, U Sýpek 1462, p. o., 767 01 Kroměříž,  spočívající v realizaci přístavby bytu školníka, orientované do dvorní části Základní školy U Sýpek v Kroměříži,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 44/2018 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2787

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 44/2018  stavby „Bytový dům   Kojetínská 1173, Kroměříž mezi městem Kroměříž a  xx,  PSČ 763 02,  spočívající v realizaci nové konstrukce krovu, včetně klempířských prvků, dodatečné svislé izolace základového zdiva bytového domu na ulici Kojetínská v Kroměříži,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 45/2018 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2788

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 45/2018  stavby „Rodinný dům Postoupky“  mezi městem Kroměříž a  xx, 767 01 Kroměříž,  spočívající v realizaci nové přípojky kanalizace, kabelové přípojky NN k rodinnému domu  a sjezdu na veřejnou komunikaci v Postoupkách, místní části Kroměříže, podle  předložené zprávy. 

 

Žádost o nápravu vlhkosti stěn u  domu na ulici Kpt. Jaroše č. p. 807 – č. 2789

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu ve věci žádosti o nápravu vlhkosti stěny domu na ulici Kpt. Jaroše č. p. 807, včetně znaleckého posudku č. 50 - 8/2017 vypracovaného  xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Microsoft – přistoupení k rámcové smlouvě Ministerstva vnitra ČR – č. 2790

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Ministerstvem vnitra ČR  a městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Dotace – projekt „Škola pro všechny, věda hrou“ – č. 2791

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Škola pro všechny, věda hrou", reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003824, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

realizaci projektu „Škola pro všechny, věda hrou", reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003824, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e 

změnu termínu ukončení realizace projektu „Škola pro všechny, věda hrou", reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003824, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva – organizační zajištění zadávacího řízení – „Škola pro všechny, věda hrou“ – č. 2792

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření Příkazní smlouvy na organizační zajištění zadávacího řízení „Škola pro všechny, věda hrou", která bude uzavřena s firmou TIZZI engineering s. r. o., Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, IČO: 051 07 521, podle předložené zprávy. 

 

Příkazní smlouva „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1455/1“  - č. 2793

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na vypracování energetického posouzení, posouzení alternativních systémů energie, zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu pro stavební povolení, na jejímž základě může být zažádáno o stavební povolení, zpracování projektové dokumentace pro instalaci solární soustavy ve stupni pro stavební povolení, na jejímž základě může být zažádáno o stavební povolení, zpracování položkového rozpočtu dle požadavků OPŽP k akci „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1,a to se společností Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Petřiny, IČO: 290 29 210, podle předložené zprávy. 

 

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí – Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži – č. 2794

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Rozhodnutí č. 05771762 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, podle předložené zprávy 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dofinancování projektu ve výši max. 230 000 Kč na roky 2018 a 2019. 

 

Smlouva o dílo č. 4614 se společností Hydropol ČR, spol. s r. o. – č. 2795

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy o  dílo se společností  Hydropol ČR,  spol.  s  r. o., nám.  Svobody 133, 769 01 Holešov, podle předložené  zprávy.

 

Žádost SK Hanácká  Slavia Kroměříž, z. s.  – č. 2796

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ: 002 87 351 a SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s., Obvodová 3607/19, 767 01  Kroměříž, IČ: 181 89 172, na 196.362 Kč  Sportovnímu  středisku  mládeže,  na  druhé  pololetí 2018, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II – č. 2797

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem mezi městem Kroměříž, IČ: 002 87 351, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž, Místní akční skupinou Hříběcí hory, z. s., IČ: 270 02 594, se sídlem Zdounky 27, 768 02  Zdounky a Jižní Hanou o. p. s., IČ:  293 72 232, se sídlem nám. Míru 162, 768 24  Hulín pro společnou realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“, podle předložené zprávy. 

 

Žádost spolku Říše loutek o finanční příspěvek a návrh na ocenění členů -  2798

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního  příspěvku ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 z částky určené na akce jejich spolupořadatelem je město Kroměříž pro zapsaný spolek Říše loutek na realizaci oslav 50. výročí obnovení činnosti tohoto spolku

b)

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Kroměříž a zapsaným spolkem Říše loutek Kroměříž, Pod Barbořinou 3234/28, 767 01 Kroměříž, IČO: 228 55 394, na realizaci oslav 50. výročí obnovení činnosti tohoto spolku

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříž udělit kroměřížský bronzový tolar:

Mgr. Petru Pálkovi
Marii Baierové
Anně Michajlovičové 
Růženě Rozsypálkové 
Magdaleně Ratůzné,

u příležitosti 50. výročí znovuobnovení činnosti spolku Říše loutek Kroměříž za významný přínos v oblasti kultury. 

 

Návrh na ocenění „PRO AMICIS MUSAE“ – č. 2799

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nominaci pana Josefa Ruszeláka na ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu "PRO AMICIS MUSAE" 2018.

 

Návrh na změnu provozního řádu placených parkovišť v Kroměříži – č. 2800

Rada města Kroměříže po projednání 

1.

n e s c h v a l u j e

doplnění provozního řádu placených parkovišť v Kroměříži  tak, že v článku 3. bod d) a bod e) se doplňuje náměstí Míru č. p. 1551

2.

n e s c h v a l u j e

doplnění článku 6. provozního řádu  placených parkovišť o bod: 

g) Provozovatel placených parkovišť může uzavřít písemnou dohodu s provozovatelem ubytovacího zařízení o způsobu vydávání parkovacích karet  podle článku 3., písmeno c).

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

 starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže