Usnesení z 94. schůze Rady města Kroměříže

| 23.07.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 94. schůze Rady města Kroměříže konané 17. července 2018

 

Realizace dvou stanovišť  pro elektromobily v Kroměříži – č. 2730

Rada města Kroměříže  po projednání  a za účasti Ing. Jiřího Válka a Vratislava Krejčíře – zástupců společnosti ELEXIM, a. s. 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností ELEXIM, a. s., IČ: 255 65 044,  se sídlem Riegrovo náměstí 179/14, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemků v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 0,5 m2 konkrétně:

stanoviště č. 1 - Riegrovo náměstí - parc. č. 3081/2 - ostatní plocha o výměře 0,25 m2

stanoviště č. 2 - Hanácké náměstí - parc. č. 3743/44 - ostatní plocha o výměře 0,25 m2

na dobu určitou, a to na 10 let s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného 1.500 Kč/rok za účelem umístění nabíjecích stanic pro elektromobily na náklady společnosti ELEXIM, a. s., IČ: 255 65 044, se sídlem Riegrovo náměstí 179/14, 767 01  Kroměříž. 

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.  625/66 v k. ú. Kroměříž – č. 2731

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e        

zveřejnění záměru prodeje   části  pozemku parc. č.  625/66 - ostatní plocha   o   výměře cca 594 m² v k. ú. Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž – č. 2732

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje     pozemku parc. č. 2851/22- zahrada  o   výměře  182 m²  v    k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže. 

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 979/26 v k. ú. Kroměříž – č. 2733

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje     pozemku parc. č.  979/26 - ostatní plocha   o   výměře  398 m²      v    k. ú. Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 23/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2734

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje     pozemku parc. č. 23/3- zahrada  o   výměře  207 m²  v    k. ú. Vážany u Kroměříže.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Hulínská – kab. vedení NN, Alutex) – č. 2735

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  2089/50, 2089/74, 2089/75, 2089/5, 2089/6   v katastrálním území Kroměříž    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Hulínská-kab. vedení NN, ALUTEX“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   14.100 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Josefa Obadala + 1) – č. 2736

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  2747/1,   parc. č. 2747/15,   parc. č. 2747/141,   parc. č. 2747/142,   parc. č. 2747/158,   parc. č. 2747/171,   parc. č. 2747/143,   parc. č. 2821/87,   parc. č. 3410/1,   parc. č. 3413/1,   parc. č. 3414,   parc. č. 3424/1,   parc. č. 3425,   parc. č. 3426,   parc. č. 3436,   parc. č. 3437,   parc. č. 3438/1,   parc. č. 3439/1,   parc. č. 3440,   parc. č. 3441,   parc. č. 3442,   parc. č. 3443,   parc. č. 3444,   parc. č. 3445, parc. č. 4988/1,  vše v  k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „REKO MS Kroměříž - Josefa Obadala + 1, číslo stavby: 7700101020“  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč /metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž F. Vančury – č. 2737

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.    parc. č. 2747/12,   parc. č. 3429,   parc. č. 3430,   parc. č. 3431,   parc. č. 3441,   parc. č. 3442,   parc. č. 3443,  vše v  k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „REKO MS Kroměříž - Františka Vančury, číslo stavby: 7700101056“       pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch pozemků ve vlastnictví HMV – CZ – č. 2738

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži   pozemku     p. č. 5023/2   v k. ú.  Kroměříž, jejichž vlastníkem a současně povinným ze služebnosti je město Kroměříž, a to ve prospěch oprávněných pozemků    p. č. 5023/4   a   stpč. 277/5, vše v k. ú. Kroměříž, jejichž současným vlastníkem je společnost  HMV - CZ a. s.,  se sídlem náměstí Míru 1551/6, 767 01 Kroměříž. Služebnost stezky a cesty bude zřízena úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  5.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí   správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a, s, (Kroměříž, Havlíčkova – polyfunkční dům) –č.  2739

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 3235/36, 3107/5, 3105/7, 3105/2, 3105/1, st. 628/6, 5164, 3736, 3097/1, vše v katastrálním území Kroměříž,    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN a  rozpojovací skříně,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Havlíčkova - polyf. dům, Město“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 3.600 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

2.
zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 3105/2, 3235/36, 3105/1, 5164, st. 628/6,  vše v katastrálním území Kroměříž,    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Havlíčkova - přel. kab. NN, Město“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.800  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (PREL, Kroměříž – Blahoslavova, plynovodní přípojka) – č. 2740

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  3117/2  v   k. ú. Kroměříž  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového  podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „PREL, Kroměříž - Blahoslavova, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800090245“  pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (cyrilek.net) – č. 2741

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a)
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě   o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě mezi    cyrilek.net.  a městem Kroměříž ze dne 3. 6. 2015, týkající se stavby „FTTB cyrilek.net KM, sídliště Spáčilova“, podle předložené zprávy.

b)
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě   o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě mezi             cyrilek.net.  a městem Kroměříž ze dne 3. 6. 2015, týkající se stavby   „FTTB cyrilek.net KM, sídliště Zachar, Slovan, připojení DK, SVČ Šipka“,  podle předložené zprávy.

 

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se spolkem cyrilek.net z. s. – č. 2742

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 140/7, parc. č. 140/8, parc. č. 140/13, parc. č. 140/14, parc. č. 147/1, parc. č. 162/1, parc. č. 164/1, parc. č. 164/2, parc. č. 164/7, parc. č. 170/1, parc. č. 247/1, parc. č. 248/2, parc. č. 251/1, parc. č. 254, parc. č. 255/1, parc. č. 255/2, parc. č. 257/1, parc. č. 257/2, parc. č. 258, parc. č. 262, parc. č. 1071/2, parc. č. 1074/1, parc. č. 1074/2, parc. č. 1075/1, parc. č. 1500/2, parc. č. 1500/6, parc. č. 1500/14, parc. č. 1500/16, parc. č. 1500/17, parc. č. 1500/18, parc. č. 1500/19, parc. č. 1500/28, parc. č. 1500/31, parc. č. 1500/35, parc. č. 1500/36, parc. č. 1500/37, parc. č. 1500/38, parc. č. 1500/39, parc. č. 1500/40, parc. č. 1500/41, parc. č. 1500/42, parc. č. 1500/43, parc. č. 1500/44, parc. č. 1500/61, parc. č. 1500/62, parc. č. 1500/63, parc. č. 1500/65, parc. č. 1500/66, parc. č. 1500/72, parc. č. 1500/74, parc. č. 1500/75, parc. č. 1500/76, parc. č. 1500/78, parc. č. 1500/79, parc. č. 1500/81, parc. č. 1500/82, parc. č. 1500/84, parc. č. 1500/86, parc. č. 1500/88, parc. č. 1500/89, parc. č. 1500/94, parc. č. 1500/105, parc. č. 1500/106, parc. č. 1500/119, parc. č. 1500/120, parc. č. 1500/123, parc. č. 1500/124, parc. č. 1500/125, parc. č. 1500/127, parc. č. 1500/129, parc. č. 1500/130, parc. č. 1500/132, parc. č. 1500/143, parc. č. 1500/144, parc. č. 1500/150, parc. č. 1500/151, parc. č. 1500/152, parc. č. 1500/153, parc. č. 1500/155, parc. č. 1500/156, parc. č. 1500/157, parc. č. 1500/158, parc. č. 1500/159, parc. č. 1500/160, parc. č. 1500/161, parc. č. 1500/162, parc. č. 1500/163, parc. č. 1500/164, parc. č. 1500/165, parc. č. 1500/166, parc. č. 1500/167, parc. č. 1500/168, parc. č. 1500/176, parc. č. 1500/200, parc. č. 1500/201, parc. č. 1500/203, parc. č. 1500/207, parc. č. 1500/208, parc. č. 1500/209, parc. č. 1500/210, parc. č. 1500/212, parc. č. 1500/213, parc. č. 1500/217, parc. č. 1500/219, parc. č. 1500/222, parc. č. 1500/223, parc. č. 1500/224, parc. č. 1500/226, parc. č. 1500/230, parc. č. 1500/231, parc. č. 1500/235, parc. č. 1500/242, parc. č. 1500/246, parc. č. 1500/247, parc. č. 1500/248, parc. č. 1500/249, parc. č. 1500/251, parc. č. 1500/252, parc. č. 1500/253, parc. č. 1500/254, parc. č. 1500/281, parc. č. 1500/282, parc. č. 1500/283, parc. č. 1500/284, parc. č. 1500/285, parc. č. 1500/286, parc. č. 1500/287, parc. č. 1500/288, parc. č. 1500/289, parc. č. 1500/290, parc. č. 1500/302, parc. č. 1500/303, parc. č. 1500/320, parc. č. 1500/321, parc. č. 3118/1   v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního  komunikačního vedení sítě elektronických komunikací, spočívající v umístění nových  optických  kabelů,   přípojky elektrické energie nízkého napětí na pozemcích parc. č. 1500/212, parc. č. 1500/210 a parc. č. 1500/302,  telekomunikačního  rozvaděče na pozemku parc. č. 1500/302, dále právu přístupu a   příjezdu za    účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu vymezeném geometrickým  plánem  č.   6977-27/2017 vypracovaném Ing. Lukášem Fryštákem, Napajedla,  ze dne 22. 2. 2017  a geometrickým plánem č. 6950-3/2017 vypracovaném Ing. Lukášem Fryštákem, Napajedla,  ze dne 24. 1. 2017, pro spolek  cyrilek.net z. s., se sídlem: Spáčilova 3194/38, 767 01 Kroměříž,  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  25 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,  na dobu neurčitou. 

Oprávněný  se zavazuje předat povinnému bezúplatně,  pro potřeby metropolitní sítě města Kroměříže,  minimálně jedno optické vlákno v celé trase Podzemního  komunikačního vedení realizované stavby podle výše uvedených geometrických plánů, jež jsou přílohou smlouvy. 

Propojení sítě povinného a oprávněného bude realizováno v rozvodné skříni oprávněného na ulici Denkova, parcelní číslo 1500/302. Tato optická vlákna budou sloužit výhradně pro povinného a jím zřízených organizací a nebudou poskytnuta jinému subjektu.

Oprávněný se dále zavazuje předat povinnému jednu HDPE mikrotrubičku v celé trase Podzemního komunikačního vedení realizované stavby podle výše uvedeného geometrického plánu, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od nabytí účinnosti smlouvy.

Oprávněný  se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2743

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemku s panem xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 - zahrada o výměře cca 123 m2 na dobu  neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 18.07.2018 za výši nájemného 2 Kč/m2/rok  za účelem zahrádky.

 

Vyjádření k užívacímu vztahu – parc. č. 587/2 v k. ú. Kroměříž – pozemek pod budovu C městského úřadu na ulici 1. máje v Kroměříži – č. 2744

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí s ÚZSVM na pronájem pozemku stpč. 587/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2 v k. ú. Kroměříž 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  podání  žádosti o úplatný převod stpč. 587/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Kroměříže.

 

Uzavření smluv na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 625 na ul. Velehradská v Kroměříži – změna usnesení č. 2689 – č. 2745

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í

usnesení č. 2689 z 92. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. června 2018 v plném znění 

s c h v a l u j e 

1.
uzavření nájemní smlouvy s Československou obcí legionářskou Jednotou v Kroměříži, zastoupenou Ing. Ladislavem Palečkem - předsedou, Bezměrov 170, 767 01 Kroměříž  na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 625 na ulici Velehradská, 767 01 Kroměříž - místnost č. 2.15 o výměře 38,4 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného 100 Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace, za účelem zřízení Komunitního centra pro válečné veterány a kancelář.  

2.
uzavření nájemní smlouvy s Pěveckým sborem Moravan Kroměříž, zájmový spolek, IČ: 229 08 854, zastoupený p. Květoslavou Jančekovou,  ředitelkou,  se sídlem K. Rudého 3817, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 625 na ulici Velehradská, 767 01 Kroměříž, o celkové výměře 62,6 m2, konkrétně  
- místnosti č. 2.16 o výměře 19,6 m2 
- místnosti č. 2.17 o výměře 21,4m2
- místnost č. 2.18 o výměře 21,6 m2  
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného 100  Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace,  za účelem zkušebny pro členy souboru, kanceláře, skladu hudebních nástrojů, notových materiálů a hanáckých krojů. 

3.
uzavření nájemní smlouvy s Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČ: 607 30 960, zastoupenou  p. Jaroslavou Novákovou,  ředitelkou,  se sídlem Komenského náměstí 435, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č .p. 625 na ulici Velehradská, 767 01 Kroměříž, o celkové výměře 187,90  m2, konkrétně  
- místnosti č. 2.23 o výměře 21,1 m2
- místnosti č. 2.24 o výměře 92,5 m2 
- místnosti č. 2.25 o výměře 8,0 m2
- místnost č. 2.26 o výměře 43,2  m2
- místnost č. 2.27 o výměře 23,1 m2  
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného
100 Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace za účelem kanceláře, školící místnosti a dalších aktivit spojených s činností Okresní hospodářské komory Kroměříž.

4.
uzavření nájemní smlouvy se společností Podané ruce, o. p. s., IČ: 605 57 621, zastoupenou  Bc. Pavlem Novákem, ředitelem, se sídlem Vídeňská 225/3, 639 00 Brno na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 625 na ulici Velehradská, 767 01 Kroměříž, o celkové výměře 79,4  m2, konkrétně  
- místnosti č. 2.19 o výměře 21,7 m2
- místnost č. 2.20 o výměře 18,3  m2
- místnost č. 2.21 o výměře 23,3 m2  
- místnost č. 2.22 o výměře 16,1 m2 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného 100  Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace, za účelem provozování činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,  v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/3582/2018-BKMM – č. 2746

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/3582/2018-BKMM mezi městem Kroměříž a Úřadem ve věcech majetkových na pronájem pozemku - stavební parcela č. 6226/1 o výměře 1.972 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba v k. ú. Kroměříž na dobu určitou, a to od 01.10.2018 do 31.12.2023 za výši nájemného 30 Kč/m2/rok, ostatní podle smlouvy, která je přílohou předložené  zprávy.

 

Výpověď z pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži  - č. 2747

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
výpověď smlouvy o nájmu uzavřené se Společností Podané ruce, o. p. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži, IČ: 60557621 se sídlem Lutopecká 1411, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži  o výměře 37,18 m2  dohodou , a to ke dni  31. 08. 2018.

2.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v 1. NP v budově č.p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži o celkové výměře 37,18 m2. 

 

Zápis z mimořádné schůze komise pro nakládání s majetkem města – č.  2748

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z mimořádné schůze komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 27. června 2018, podle předložené zprávy.

 

Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a xx – č. 2749

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou novostavbu rodinného domu,  mezi xx  767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 39/2018 mezi městem a JISTOTA BYDLENÍ s. r. o. – č. 2750

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 39/2018  stavby „Bytový dům Štěchovice, Kroměříž“   mezi městem Kroměříž a  JISTOTA BYDLENÍ s .r. o., Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno,  spočívající v realizaci nových inženýrských sítí / přípojku splaškové kanalizace, vodovodu, STL plynovodu, přípojku NN, slaboproudu a telefonu / dále pak nové zpevněné plochy a sjezdu na místní veřejnou komunikaci na ulici Štěchovice v Kroměříži,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 40/2018 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 2751

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 40/2018  stavby „Kanalizační přípojka k rodinnému domu„   mezi městem Kroměříž a  xx, 767 01 Kroměříž,  spočívající v realizaci nové  přípojky  splaškové kanalizace / DN 150 / k rodinnému domu na ulici Sládkova 818 v Kroměříži,  podle  předložené zprávy. 

 

Oprava střešní konstrukce budovy Hanácké náměstí 463, Kroměříž – č. 2752

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o provedeném posouzení stávajícího stavu krovů  budovy  na Hanáckém náměstí 463 v Kroměříži, vypracovanou  xx,  767 01 Kroměříž a předpokládané náklady na opravu střešní vazby, položkový rozpočet od Vlastimila Chytila - Klempířství a pokrývačství, Stoličkova 251, 767 01 Kroměříž.

u k l á d á 

Kroměřížským technickým službám, s. r. o.  připravit veškeré podmínky pro vlastní realizaci opravy, výměny části krovu včetně krytiny na budově na Hanáckém náměstí 463 v Kroměříži.

 

Zateplení bytového domu Lutopecká 1422/1a v Kroměříži – č.  2753

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu  o vypracovaném  pasportu  k projektu  „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a, Kroměříž a dále pak zpracování energetického posouzení zhotovené Energy Benefitr Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Petřiny.

u k l á d á     

odboru rozvoje města městského úřadu Kroměříž  připravit veškeré podmínky pro vlastní realizaci zateplení domu zvláštního určení  na Lutopecké 14722/1a, Kroměříž s možností využití dotačních titulů

 

Dodatek č. 1 – Klub Starý pivovar Kroměříž – č. 2754

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/408/2017, č. smlouvy zhotovitele: 1802, podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je čerpání finanční rezervy rozpočtu Smlouvy o dílo na akci  „Klub Starý pivovar Kroměříž“ na adrese Prusinovského 114, Kroměříž 767 01, p. č. st. 211/2, 216/1, 3082/1, k. ú.  Kroměříž.  Cena díla zůstává dodatkem č. 1 nezměněna, podle předložené zprávy. 

 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2755

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávací řízení ve věci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“, neboť zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku, podle předložené zprávy. 

 

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž – schválení složení pracovních skupin, harmonogramu přípravy a veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele – č. 2756

Rada města Kroměříže po projednání 

1.
s c h v a l u j e

harmonogram přípravy Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž

2.
s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž podle předložené zprávy

j m e n u j e 

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Plán udržitelné městské mobility Kroměříž“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

Komise Náhradníci členů komise
Mgr. Jaroslav Němec                PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Ing. Soňa Mertová                  Mgr. Veronika Škrabalová
Mgr. Viliam Staněk                    Jaroslav Pajgr

s c h v a l u j e 

seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni zasláním výzvy:
1) Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2) UDIMO, spol. s  r. o.
3) AF-CITYPLAN s. r. o.
4) Mott MacDonald CZ, spol. s  r.o.

 

Výběr dodavatele „Křižovatka Havlíčkova – Albertova, zpracování projektové dokumentace“ – č. 2757

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Křižovatka Havlíčkova - Albertova, zpracování projektové dokumentace" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o., se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 253 25 680, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodavatele „Oprava povrchu místní komunikace na ulici Alšova, Kroměříž – II. etapa“ – č. 2758

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Oprava povrchu místní komunikace na ulici Alšova, Kroměříž - II. etapa" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností PORR a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodavatele „Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž – ÚSEK 3, 6 a 7“ – č. 2759

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž - ÚSEK 3, 6 a 7" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní Stavby MORAVA, Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 480 35 599, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníku na ul. Kotojedská, Kroměříž – I. etapa“ – č. 2760

Rada města Kroměříže po projednání 

 s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/063/2018 „Oprava chodníku na ulici Kotojedská, Kroměříž - 1. etapa oprav“, podle předložené zprávy.

 

Výběr administrátora veřejné zakázky „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži“ – č. 2761

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í

přípravu zadávací dokumentace a obchodních podmínek pro dotační akci: „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži"

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon administrátora veřejné zakázky „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži", která bude podepsána firmou Institut pro veřejné zadavatele, s. r. o., se sídlem: Křenova 438/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o poskytnutí dotace „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“ – č. 2762

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2987/2018/KUL na realizaci projektu Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Dotace bude poskytnuta na základě programu KUL03-18 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o dílo – vypracování projektové dokumentace pro akci „Výměna evakuačních výtahů domova seniorů Vážany“ – č. 2763

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a Ing. Jakubem Burým, Tovačovského 2784/24, 767 01  Kroměříž, IČ: 742 98 445, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace stavby včetně zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Výměna evakuačních výtahů domova seniorů Vážany", podle předložené zprávy.

 

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce střechy budovy DPS U Moravy, Erbenovo nábř.,  4262/2B, Kroměříž – č. 2764

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

aktuální informace o průběhu rekonstrukce střechy budovy DPS U Moravy, Erbenovo nábř. 4262/2B, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Domov pro seniory Loučka, p. o. – č. 2765

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit:

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Domov pro seniory Loučka, p. o, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, IČO 708 50 895,  na provoz a činnost, podle předložené zprávy

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz a činnost mezi městem Kroměříží, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Domovem pro seniory Loučka, p. o, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, podle předložené zprávy. 

 

Schválení záměru darování kontejneru na obnošené šatstvo do rumunského města Ramnicu Valcea – č. 2766

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

záměr zakoupení jednoho kusu kontejneru na sběr použitého textilu a následný převoz tohoto kontejneru do partnerského města  v Rumunsku Ramnicu Valcea pro sociálně slabé občany města, podle předložené zprávy. 

 

Schválení darovací smlouvy – benefice Kopeme pro Terezku – č. 2767

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a) 
poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč jako příspěvek města Kroměříže na benefiční akci Kopeme pro Terezku

b) 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Schválení zahraniční služební cesty  - Ružomberok a Ramnicu Valcea  – č. 2768

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
zahraniční služební cestu  do partnerského města Ružomberok (Slovensko)  Marku  Šindlerovi  a MUDr. Tomáši  Třasoňovi  ve dnech 27. 7. - 29. 7. 2018 při příležitosti akce Neděle na Vlkolínci. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem. 

2.
zahraniční služební cestu do partnerského města Ramnicu Valcea (Rumunsko)  PhDr. Pavlu Motyčkovi, Mgr. Dagmar Klučkové, DiS.  a tlumočníkovi  ve dnech 27. 7. – 30. 7. 2018 při příležitosti „Národního dne hymny“. Doprava bude zajištěna  služebním vozidlem. 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
         starosta města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže