Usnesení z 93. schůze Rady města Kroměříže

| 03.07.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 93. schůze Rady města Kroměříže konané 28. června 2018

 

Územní plán Kroměříž – výzva k podání nabídky – č. 2726

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

v rámci vyhlášené veřejné zakázky s názvem „Územní plán Kroměříž" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění: a) výzvu k podání nabídky, b) návrh smlouvy o dílo, podle předložené zprávy.

Zadávací řízení organizačně zajišťuje firma MCI SERVIS s. r. o. 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek komisi pro otevírání obálek a současně i hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: Mgr. Petra Fečková
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: JUDr. Karel Smíšek
Jiří Kašík náhradník: Ing. arch. Vladimír Zicháček
Mgr. Veronika Škrabalová náhradník: Mgr. Ladislava Žiaková
Ing. arch. Pavel Máselník náhradník: Ing. Jaroslav Frühbauer

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Startovací byty pro rodiny s dětmi – č. 2727

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy s panem xx , jejímž předmětem je nájem bytové jednotky č. 4 v třetím nadzemním podlaží v budově č. p. 658, ul. Kollárova, Kroměříž na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení o dalších devět měsíců, za nájemné ve výši 55 Kč/m2/měsíc a úhradu energií s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena až na základě prokázání vzniku pracovního poměru nájemce na území města Kroměříže. 

 

Dodatek ke smlouvě o poskytování úklidových služeb ze dne 2. ledna 2013 uzavřené s xx  – č. 2728

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření  dodatku  č. 1 ke smlouvě o poskytování  úklidových  služeb ze 02.01.2013 uzavřené s xx, podle předložené  zprávy.

 

Výběr dodavatele „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž – I. etapa“ – č. 2729

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž“, a to s uchazečem, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku, tj. MORKUS Morava s. r. o., sídlem: Lazníky 163, 751 25 Veselíčko, IČ: 278 48 485, podle předložené zprávy.  

 

 

Mgr. Jaroslav Němec          PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže