Usnesení z 91. schůze Rady města Kroměříže

| 07.06.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 91. schůze Rady města Kroměříže konané 31. května 2018


Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 571/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2638

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení  

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  s paní xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 571/1 - zastavěná plocha  a nádvoří o výměře cca 149 m2 na dobu  neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.08.2018 za výši nájemného 12.090 Kč/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem zajištění parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP.


Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 55/2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č. 2639

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje     pozemku parc. č. 55/2 -  orná půda  o výměře 942 m²  v    k. ú. Drahlov u Jarohněvic a  předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.


Bezplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Kroměříž z vlastnictví TJ Slavia Kroměříž – č. 2640

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu  města Kroměříže schválit  nabytí   id. 2/45  budovy bez  čp., postavené  na stpč. 415 a  id. 2/45  pozemku parc. č. 3411/3 - ostatní plocha,  vše   v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž, z. s. , se sídlem  Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu.


Podání žádosti o převod podílů na pozemcích v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví  ČR ÚZSVM do majetku města Kroměříže – č. 2641

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit  podání žádosti  o  úplatný   převod  id. 12/168   pozemků   parc. č.  1522/8 - ostatní plocha o výměře 34 m2     a    parc. č.  3656/7   -  ostatní plocha o výměře 10 m2  a dále   id. 1/10 pozemků      stpč. 885/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2     a    parc. č.  1522/1   -  ostatní plocha o výměře 147 m2,  vše    v k. ú.  Kroměříž   z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže. 


Změna v bodě VII. v usnesení z XXXI. zasedání ZMK konaného 30. 11. 2017 – č. 2642

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě  VII.   v   usnesení z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 30. listopadu 2017,  týkající se  smluvní kupní ceny takto:  „… za smluvní kupní  cenu  2.335 Kč/m2, t. j. celkem  553.395  Kč,   + příslušnou  zákonnou  DPH….“


Zrušení bodu III. v usnesení z XXVII. zasedání ZMK konaného 3. 10. 2013 a bodu  X. v usnesení z XX. zasedání ZMK konaného 1. 9. 2016 – č. 2643

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zrušit

a)
v usnesení  z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 3. října 2013, bod III. v plném znění 

b)
v usnesení  z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 1. září 2016, bod X.  v plném znění. 


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky, NN) – č. 2644

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 286/1 v katastrálním území Postoupky    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN a kabelové skříně NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, Farma Bobule, smyčka NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.300  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Výpověď smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2645

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.
ukončení  smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 26.02.2018 mezi městem Kroměříž a panem xx, 768 24  Hulín na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 - zahrada v k. ú. Kroměříž o výměře cca 123 m2 za účelem zahrady dohodou, a to k 31.05.2018

2.
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2329/2 - zahrada o výměře cca 123 m2 za účelem zahrady.

 

Ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2646

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

výpověď ze smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 17.10.2001 mezi městem Kroměříž a paní xx,  767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 2762/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 113 m2 podanou ze strany nájemce,  a to ke dni 31.10.2018.

 

Opětovná žádost o uzavření kupní smlouvy č. 17/2018 v rámci projektu KnihoBudka – č. 2647

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy 17/2018 (movité věci) se společností O2  Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, na odkup movité věci, a to:

- telefonní kabiny umístěné na ulici Čs. Armády, Kroměříž,  inv. č. 221000005367

- telefonní hovorny umístěné na ulici Sokolovská, Kroměříž,  inv. č. 221000004477

- telefonní kabiny umístěné na náměstí Míru u č. p. 520, Kroměříž  inv. č. 221000004492

- telefonní kabiny umístěné na náměstí Míru (u polikliniky), Kroměříž,  inv. č. 221000004918

za výši kupní ceny 1.000  Kč/kus zvýšené o příslušnou výši DPH, včetně betonového základu, na kterém kabina nebo hovorna stojí a dále včetně zemního nebo vrchního kabelu, kterým je kabina připojena k rozvodné síti veřejného osvětlení,  ostatní dle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 31/2018 mezi městem a Společenstvím vlastníků jednotek Obvodová 3673,  3674 a 3675, Kroměříž – č. 2648

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 31/2018 „Nové lodžie pro bytový dům ul. Obvodová  3673, 3674, 3675 v Kroměříži“  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků jednotek Obvodová 3673, 3674, 3675, Kroměříž, spočívající v realizaci nových představených žb lodžií včetně žb zábradlí a zasklení, nové zateplení fasády  (polystyren EPS 70f, tl. 120 mm), podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 32/2018 mezi městem a xx – č. 2649

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 32/2018 „Novostavba rodinného domu, parc. č. 184/19, k. ú. Trávník“   mezi městem Kroměříž  a xx,  Kroměříž, spočívající v realizaci nové vodovodní přípojky a zpevněného sjezdu k rodinnému domu, podle předložené zprávy

 

Smlouva o realizaci stavby č. 33/2018 mezi městem a xx – č. 2650

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 33/2018 „Zpevněná plocha rodinného domu, stpč. 1945, k. ú. Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a xx, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové zpevněné plochy včetně sjezdu k rodinnému domu na ulici Čelakovského v Kroměříži, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 34/2018 mezi městem a Farmou Bobule, s. r. o. – č. 2651

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 34/2018 „Kabelová přípojka NN – Postoupky“   mezi městem Kroměříž  a  Farmou Bobule, s. r. o., U Sokolovny 188, 760 01 Zlín - Prštné, spočívající v realizaci nové přípojky NN k pozemku investora v lokalitě Postoupky, místní části Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 35/2018 mezi městem a Plastika Coating, s. r. o.  – č. 2652

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 35/2018  stavby „Výstavba závodu pro povrchové úpravy“  mezi městem Kroměříž a  Plastika Coating, s. r. o., Kaplanova 2830/4, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci nové přípojky kanalizace /stavební objekt SO 201 - kanalizace dešťová ze střech /,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 36/2018 mezi městem a xx  - č. 2653

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 36/2018  stavby „Novostavba rodinného domu, Ing. Zdeněk Králík - Žižkova ul. Kroměříž“   mezi městem Kroměříž a  xx,  spočívající v realizaci nového sjezdu k rodinnému domu na ulici Žižkova v Kroměříži,  podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi městem a xx  – č. 2654

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu,  mezi xx,  767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

DiscGolfPark – výstavba hřiště – č. 2655

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

záměr společnosti HEPA group s. r. o., Ježkova 1054/10, 130 00 Praha 3, na realizaci hřiště na DiscGolf v lokalitě Erbenovo nábřeží v Kroměříži, podle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

pana Lamberta Hanzala, vedoucího odboru služeb,  k jednání se společností HEPA group s. r. o., Ježkova 1054/10, 130 00 Praha 3, ve věci návrhu lokality  a  vlastní  realizaci  hřiště  na DiscGolf  v Kroměříži.

 

Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2017 – č. 2656

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit roční účetní závěrku města Kroměříže k 31.12.2017 za účetní  období od 1.1.2017 do 31.12.2017, podle předložené zprávy. 

 

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2017 – č. 2657

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závěrečný účet města Kroměříže za rok 2017 včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy. 

 

Přezkum hospodaření města Kroměříže za rok 2018 – č. 2658

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 42 odst. 1 zákona o obcích , resp. zákona č.420/2004 Sb., přezkum hospodaření města Kroměříže za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 a uzavření smlouvy s auditorkou ing. Milenou Lakomou, zapsanou v seznamu KA ČR pod. č.1231. 

 

Zjednodušené podlimitní řízení „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2659

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma MCI SERVIS s. r. o. 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Bc. Martina Adámková náhradník: Jaroslav Pajgr
Ing. Soňa Mertová náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

b) 
hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec             náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler náhradník: Mgr. Jana Kutá
Ing. Jan Videman             náhradník: Jaroslav Pajgr
Bc. Martina Adámková náhradník: Ing. Jana Gregorová
Ing. Soňa Mertová                         náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Příkazní smlouva na výkon TDS – „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2660

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy mezi městem Kroměříž a Ing. Janem Videmanem, IČ: 491 51 592, Stoličkova 1968/31, 767 01 Kroměříž, jejíž předmětem je výkon TDS  pro stavbu „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", podle předložené zprávy.

 

Schválení znění zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Křižovatka Havlíčkova – Albertova, zpracování PD“ – č. 2661

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo k akci „Křižovatka Havlíčkova - Albertova - zpracování projektové dokumentace“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Křižovatka Havlíčkova - Albertova - zpracování projektové dokumentace“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:                                                          náhradníci členů komise:
1. Mgr. Jaroslav Němec                        PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
2. Ing. Soňa Mertová             Ing. Jana Gregorová
3. Mgr. Viliam Staněk             Jaroslav Pajgr

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam zpracovatelů, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1. SHB, a. s., Masná 1493/8, Ostrava 702 00

2. Ing. Vojtěch Řihák, Nitranská 4486/16, Kroměříž 767 01

3. Ing. Ladislav Alster, Družby 1381, Holešov -Všetuly 769 01

4. UDIMO, spol. s  r. o., Sokolská tř. 8, Ostrava 702 00

5. RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s. r. o., Havlíčkova 139/25a, Brno 602 00

 

Dodatek  č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava úseku komunikace a chodníku ul. Čelakovského, Kroměříž“  - č.  2662

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

znění a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/064/2017  „Oprava úseku komunikace a chodníku ulice Čelakovského, Kroměříž", podle předložené zprávy. 

 

Příkazní smlouva – technický dozor stavby ZŠ Slovan 3. etapa – č. 2663

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavby na akci ,,ZŠ Slovan - 3. etapa“ s Ing. Jiřím Ondruškem, Třasoňova 3977, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Dodávka dopravního automobilu pro SDH Kroměříž – výběr dodavatele – č. 2664

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky s názvem „Dodávka dopravního automobilu pro SDH Kroměříž“ a to s uchazečem, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku, tj. THT Polička, s. r. o., sídlem: Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, IČO: 465 08 147, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na nákup dopravního automobilu pro JPO III – č. - 2665

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2647/2018/KH mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 708 91 320 a městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351, o poskytnutí investiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 300.000 Kč, současně však maximálně 11,11 % celkových způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu „pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO III Kroměříž“, podle předložené zprávy.

 

Dodatky ke smlouvám –vzdělávání v projektu Zvyšování profesionality a kvality řízení MěÚ Kroměříž – č. 2666

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
uzavření dodatku č. 1  smlouvy na zajištění vzdělávacích kurzů - dílčí část 1 SML/003/2018 v rámci projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“ reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002791, podle předložené zprávy.

2.
uzavření dodatku č. 1  smlouvy na zajištění vzdělávacích kurzů - dílčí část 3 SML/005/2018 v rámci projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“ reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002791, podle předložené zprávy.

 

Územní plán Kroměříž – výzva k jednání a prokázání splnění způsobilosti – č. 2667

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně Výzvy k jednání a prokázání splnění způsobilosti a návrhu smlouvy o dílo, s názvem „Územní plán Kroměříž" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, komisi pro jednání o zadávacích podmínkách a prokázání splnění způsobilosti na veřejnou zakázku v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: Jiří Kašík
Mgr. Veronika Škrabalová náhradník: Mgr. Ladislava Žiaková
Mgr. Marta Černá
Ing. arch. Vladimír Zicháček
Ing. Doris Nováková
Ing. arch. Pavel Máselník
Pavla Litvinová
Ing. Petr Stiglitz

z m o c ň u j e

tuto komisi k jednání o zadávacích podmínkách a posouzení kvalifikace dodavatele v souladu se zákonem č 134/2016 Sb.

 

Výběr dodavatele „Oprava vozovky na ulici Kaplanova, Kroměříž“ – č. 2668

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Oprava vozovky na ulici Kaplanova, Kroměříž" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností PORR a.s. se sídlem: Dubečská 3238/36, Praha 10, Strašnice 100 00, IČ: 430 05 560, podle předložené zprávy.

 

Zjednodušené podlimitní řízení „Odstranění objektů hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž“ – č. 2669

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k. ú. Kroměříž“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma IK consult s. r. o., podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 

komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Jaroslav Pajgr náhradník: Bc. Martina Adámková
Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Jana Gregorová

b) 

hodnotící komisi v následujícím složení:
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Marek Šindler náhradník: Mgr. Jana Kutá
Jaroslav Pajgr náhradník: Bc. Martina Adámková
Ing. Soňa Mertová náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Jana Gregorová náhradník: Ing. Aleš Opravil

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Informace výboru MPR o Programu regenerace MPR na rok 2019 – č. 2670

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR o přípravě akcí městského Programu regenerace MPR Kroměříž pro rok 2019, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o poskytnutí dotace – Den bez aut – č. 2671

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2726/2018/STR z programu BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE na rok 2018 na akce v rámci kampaně Evropský týden mobility, podle předložené zprávy. 

 

Výroční zpráva Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s za rok 2018 – č. 2672

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výroční zprávu o činnosti Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. za rok 2017, podle předložené zprávy. 

 

Žádost Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže o poskytnutí dotace – č. 2673

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 ve výši 79 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Hradisko u Kroměříže na opravu hrobu padlých z 1. a 2. světové války.

 

Investiční záměr Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. „Rekonstrukce a výměna rozvodů vodovodního řadu v Domově pro seniory Vážany“ – č. 2674

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., zajistit projektovou dokumentaci na investiční záměr „Rekonstrukce a výměna rozvodů vodovodního řádu v budově Domova pro seniory Vážany", podle předložené zprávy

s c h v a l u j e 

změnu soustavy závazných ukazatelů na rok 2018 zřízené příspěvkové organizaci Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit přesun finančních prostředků ve výši 160.000 Kč z rozpočtu odboru rozvoje města na příspěvek Sociálním službám města Kroměříže, p. o., podle předložené zprávy.

 

Investiční záměr Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. „Rekonstrukce kotelny – výměna atmosférického kotle na kotel kondenzační v DOZP Barborka“ – č. 2675

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., zajistit projektovou dokumentaci na investiční záměr "Rekonstrukce kotelny výměna atmosférického kotle na kotel kondenzační“ v budově Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e 

změnu soustavy závazných ukazatelů na rok 2018 zřízené příspěvkové organizaci Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit přesun finančních prostředků ve výši 160.000 Kč z rozpočtu odboru rozvoje města na příspěvek Sociálním službám města Kroměříže, p. o., podle předložené zprávy.

 

Schválení smlouvy o spolupráci – provoz relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži – č.  2676

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kroměříž a ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, která upravuje podrobné podmínky provozu  relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži v turistické sezóně 2018, podle předložené zprávy. 

 

Žádost Jana Hermana o poskytnutí finančního daru – č. 2677

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč  xx,  Kroměříž, na náklady spojené s technickým zabezpečením akce AG Fest (zapůjčení mobilního pódia, pronájem zvukové techniky) a na další drobné výdaje na organizaci akce, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, 767 01  Kroměříž, jako obdarovaným, na náklady spojené s technickým zabezpečením akce AG Fest (zapůjčení mobilního pódia, pronájem zvukové techniky) a na další drobné výdaje na organizaci akce, podle předložené zprávy.


Žádost Kamily Zbořilové o poskytnutí finančního daru – č. 2678

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a)
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč  xx,  Bařice, na náklady spojené s uspořádáním akce Pohádková Podzámka, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx  bytem Bařice, jako obdarovaným, na náklady spojené s uspořádáním akce Pohádková Podzámka, podle předložené zprávy.

 

Místní akční plán ORP Kroměříž – finální dokument  - č. 2679

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění dokumentu Místní akční plán ORP Kroměříž včetně povinných příloh, podle předložené zprávy.

 

Změna č. 5 Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 2680

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu č. 5 Organizačního  řádu  Městského úřadu  Kroměříž, podle předložené zprávy 

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2018, o nočním klidu – č. 2681

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2018, o nočním klidu, podle předložené zprávy. 

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství – č. 2682

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku Kroměříž č. 4/2018, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích, podle předložené zprávy. 

 

Realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy – lokalita Kroměříž  - č. 2683

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Protipovodňová opatření v povodí Moravy - lokalita Kroměříž", podle předložené zprávy.

 

Změna soustavy závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. – č. 2684

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu soustavy závazných ukazatelů Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, příspěvkových organizací města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Návrh na jmenování ředitelky p. o. Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, p. o. – č. 2685

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledek konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

j m e n u j e

paní Bc. Ludmilu Bendovou, ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace, s účinností od 1. července 2018. 

 

Návrh na jmenování ředitelky p. o. Základní škola Oskol, Kroměříž, p. o. – č. 2686

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž

j m e n u j e

paní Mgr. Hanu Ginterovou,  Kroměříž, ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž, s účinností od 1. července 2018. 

 

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 2687 

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ:  767 01,  IČ: 262 76 437, podle  ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích,  v platném  znění 

1.
s c h v a l u j e 

program valné hromady Kroměřížských technických služeb, s.r.o. podle předloženého návrhu

2.
s c h v a l u j e 

orgány valné hromady:

 - předseda valné hromady: Mgr. Jaroslav Němec 
 - ověřovatel zápisu valné hromady: JUDr. Karel Smíšek 
 - zapisovatelka  valné hromady: Anna Snídalová 

3.
s c h v a l u j e

zprávu jednatele společnosti o hospodaření a činnosti společnosti za rok 2017, podle předložené zprávy 

4.
b e r e   n a   v ě d o m í 

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017, podle předložené zprávy 

5.
b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu auditorky k roční účetní závěrce společnosti za rok 2017, podle předložené zprávy

6.
s c h v a l u j e 

účetní závěrku společnosti za rok 2017, podle předložené zprávy 

7.
s c h v a l u j e 

 rozdělení zisku společnosti za rok 2017 takto:
 1. Zákonný rezervní fond    27.000,00 Kč
 2. Příděl do sociálního fondu    45.000,00 Kč
 3. Příděl do fondu odměn 115.000,00 Kč
 4. Příděl do fondu rozvoje   58.404,17 Kč
 5. Příděl do fondu ředitele   25.000,00 Kč
 Celkem   270.404,17 Kč

8.
s c h v a l u j e 

a) 

odměnu jednateli Mgr. Petrovi Sedláčkovi jako celoroční hodnocení za rok 2017 ve výši jedné měsíční odměny

b)

odměnu jednateli MUDr. Tomáši Třasoňovi jako celoroční hodnocení za rok 2017 ve výši dvou měsíčních odměn 

c) 

odměnu jednateli Jiřímu Kašíkovi jako celoroční hodnocení za rok 2017

ve výši dvou měsíčních odměn

9.

s c h v a l u j e 

auditorku Ing. Pavlínu Frajtovou (e. č. KAČR 2165) pro audit účetní závěrky za rok 2018

10.

o d v o l á v á 

stávající členy dozorčí rady: Ing. Jaroslava Adamíka, Marka Šindlera a Ing. Radima Hlaváče ke dni 31. 5. 2018 a jmenuje  ke dni 1. 6. 2018 za členy dozorčí rady společnosti: 

1. Ing. Jaroslava Adamíka 
2. Marka Šindlera 
3. Ing. Radima Hlaváče 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

       starosta města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže