Usnesení z 89. schůze Rady města Kroměříže

| 02.05.2018 |

 

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 89. schůze Rady města Kroměříže konané 25. dubna 2018

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1484/6 v k. ú. Kroměříž – č. 2566

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části   pozemku    parc. č. 1484/6 - zahrada o výměře cca 360 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 181/1, 181/3 a 296 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č .2567

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 181/1 - ovocný sad o výměře 2650 m², parc. č. 181/3    - zahrada o výměře 1522 m² a parc. č. 296 - orná půda o výměře 79 m² v k. ú. Drahlov u Jarohněvic a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (Reko MS  – Květná) – č. 2568

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  2707/5,   parc. č. 2707/43,   parc. č. 2707/44, parc. č. 2707/46,  parc. č. 2710/3,   parc. č. 2710/11,   parc. č. 2710/12,   parc. č. 2710/14, parc. č. 2710/15,  parc. č. 2710/16,   parc. č. 2710/17,   parc. č. 2710/18,   parc. č. 2711/3,   parc. č. 2715/1,   parc. č. 2715/4,   parc. č. 2715/6,   parc. č. 2715/3,   parc. č. 2718/4,   parc. č. 2718/9,   parc. č. 2718/10,   vše v  k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:        „REKO MS Kroměříž  - Květná, číslo stavby: 7700101085“      pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Gasnet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Víta Nejedlého) – č. 2569

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  2710/17,   parc. č. 2710/18,  parc. č. 2713/17,   parc. č. 2715/1,   parc. č. 2715/3,   parc. č. 2715/4, parc. č. 2715/5,   parc. č. 2715/6,   parc. č. 2715/8, parc. č. 2718/4,   parc. č. 2718/10,   parc. č. 3192/1,   parc. č. 3192/9,  parc. č. 3192/10, vše v  k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:     „REKO MS Kroměříž - Vita Nejedlého, číslo stavby: 7700101069“  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (ROZ Kroměříž – Velehradská NL plynovod a přípojky) – č. 2570

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 849/95  v  k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:    „ROZ Kroměříž - Velehradská,  p. č. 4948, NTL plynovod a přípojky, číslo stavby: 8800088046“      pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč,  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízen služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany, Polní, kabel NN, obnova) – č. 2571

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 129, 231, 20, 72,196, 197/1, 243, 317/1, 271, 317/2, 316, 673/1, 674, 667/34, 318, v katastrálním území Vážany u Kroměříže,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN a  31 kabelových pilířů,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany, Polní, kabel NN, obnova“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   224.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Bílany – kabel, vedení NN, Minks) – č. 2572

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  1433, 1453, 1420, 364/9, 364/8, 364/7, 364/6 a 1409  v katastrálním území Bílany    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN, 2x kabelové skříně NN, uzemnění,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Bílany - kabel. Vedení NN, Minks“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   49.500  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/17 v domě č. pop. 3338 na ul. Havlíčkova v Kroměříži – č. 2573

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3338/17  v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova  v Kroměříži z  xx 767 01 Kroměříž na xx  767 01  Kroměříž - Vážany.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 571/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2574

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 571/1 - zastavěná plocha  a nádvoří o výměře cca 149 m2, v k. ú. Kroměříž,  za účelem zajištění parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP,  pro Vladimíru Zezulovou.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 657/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2575

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 657/1 - ostatní plocha v k. ú. Vážany u Kroměříže o výměře cca 6 m2 za účelem parkovacího místa.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 26/2018 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2576

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 26/2018  „Přeložka části zatrubněného toku Zacharka, ulice Moravská“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 27/2018 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 2577

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 27/2018  „Stavební úpravy rodinného domu, Albertova 2875/32, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 28/2018 mezi městem Kroměříž  a xx – č. 2578

Rada města Kroměříže po projednání  

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 28/2018 „Zateplení RD“   mezi městem Kroměříž  a xx  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 29/2018 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2579

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 29/2018 „Vodovodní přípojka, Kroměříž – Těšnovice“ mezi městem Kroměříž  a xx, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 30/2018 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Vachova 3860, Kroměříž – č. 2580

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 30/2018  „Vybudování výtahu a bezbariérového vstupu Vachova 3860“   mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků domu Vachova 3860, Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby mezi ČR – Justiční akademií a městem Kroměříž – č. 2581

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Parkovací dům Havlíčkova 1“   mezi městem Kroměříž a  Justiční akademií, Masarykovo náměstí 183/15, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby mezi Správou a údržbou silnic Kroměřížska, s. r. o. a městem Kroměříž – č. – 2582

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Multifunkční sportovní hřiště, Kroměříž – Kotojedy“ mezi Správou a údržbou silnic Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž a  městem Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Návrh rozpočtových opatření odboru služeb – č. 2583

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit navržená rozpočtová opatření, podle předložené zprávy. 

 

Plán odpadového hospodářství, analýza odpadového hospodářství – č. 2584

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smluv na  zhotovení „Analýzy odpadového hospodářství pro město Kroměříž“  a na  zhotovení „Plánu odpadového hospodářství města Kroměříž“  s  firmou  ENVIprojekt s. r. o. se sídlem ve Zlíně, podle předložené zprávy. 

 

Územní plán Kroměříž – informace o pokračování v soutěži o návrh – č. 2585

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zastavení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřené soutěži o návrh „Územní plán Kroměříž“ ze dne 5. 4. 2018

s o u h l a s í

s přípravou vyhlášení následné zakázky na zpracování územního plánu města Kroměříže formou jednacího řízení bez uveřejnění, vedeného se dvěma oceněnými soutěžními týmy v souladu s podmínkami soutěže o návrh ze dne 1. 8. 2016.

 

Komunitní centrum Kroměříž – č. 2586

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o ukončené administraci podané žádosti o dotace na Komunitní centrum Kroměříž

r o z h o d l a 

nepokračovat v dopracování projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, následné realizační dokumentaci a v řízení s příslušným stavebním úřadem. 

p o v ě ř u j e

odbor rozvoje města jednáním s projekční kanceláří Stemio a. s. o nepokračování v činnostech a následném odstoupení od smlouvy o dílo č. SML/361/2017 a uzavřeného dodatku č.1 k této smlouvě,  včetně vyrovnání vzniklých závazků ze smluvního ujednání. 

 

Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo „Oprava úseku komunikace a chodníku ulice Čelakovského, Kroměříž“ – č. 2587

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/064/2017  „Oprava úseku komunikace a chodníku ulice Čelakovského, Kroměříž", podle předložené zprávy. 

 

Zjednodušené podlimitní řízení „Dodávka dopravního automobilu pro SDH Kroměříž“ – č. 2588

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Dodávka dopravního automobilu pro SDH Kroměříž" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma TIZZI engineering s. r. o. 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 

komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler                                náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Soňa Mertová                 náhradník: Ing. Petr Stiglitz

b) 

hodnotící komisi v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec             náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler             náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Marcela Plačková                    náhradník: Mgr. Ing. Marie Navrátilová
Zdeněk Janásek                        náhradník: Antonín Františ
Ing. Soňa Mertová                             náhradník: Ing. Petr Stiglitz

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Zrušení dílčí zakázky 3 veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup pro aktivity MA21“ z 86. schůze RMK, usnesení č. 2459 – č. 2589

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

dílčí část 3 veřejné zakázky malého rozsahu Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání, podle předložené zprávy.

 

Cyklostezka Kroměříž  - hranice k. ú. Sobělice, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – č. 2590

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace uzavřené mezi městem Kroměříž a společností Properties M.D. s. r. o. a pokračování v krocích vedoucích k získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury

u k l á d á

právnímu odboru zajištění majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených parcel, podle předložené  zprávy. 

 

Uzavření smlouvy o výpůjčce sociálního vozidla mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o. a společností KOMPAKT s. r. o., Poděbrady – č. 2591

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í

uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla uzavřené mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž a KOMPAKT s. r. o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům MŠ,  ZŠ,  SVČ Šipka a organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 2592

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí školního roku 2017/2018, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy

b)
řediteli organizace Sportovní  zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace, odměnu za splnění mimořádných úkolů při rekonstrukci a opravách jednotlivých zařízení, podle předložené zprávy.

 

Odpis nedobytné pohledávky organizace  Sportovní  zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 2593

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vzdání se práva organizace  Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace, k pohledávce ve výši 7.232  Kč, podle předložené zprávy.

 

Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky, p. o. MŠ, Kroměříž, Kollárova 3945, p. o. – č. 2594

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

Mgr. Jaroslav Němec, předseda komise, starosta města
Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž

Člen určený ředitelem krajského úřadu:

Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

Odborník v oblasti státní správy:

Miluše Suchnová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace

Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

Radka Rybková, učitelka Mateřské školy, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvkové organizace

Školní inspektor České školní inspekce:

Mgr. Dana Karmasinová, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

p o v ě ř u j e

pana Miroslava Marinčáka, pracovníka odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemníka konkursní komise.

 

Schválení darovací smlouvy – č. 2595

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Nestlé Česko s. r. o. o poskytnutí peněžitého daru ve výši 80.000  Kč  na podporu organizace a realizace akce Vybarvený běh v Kroměříži,  konané dne 9.  června  2018, podle předložené zprávy.

 

Návrh na změnu účelu užití finančních prostředků – č. 2596

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit změnu účelu užití finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 takto:

3314/6351   -100 tis. Kč
3314/5331  +100 tis. Kč

 

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace organizaci Pionýr, z. s. – č. 2597

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční  dotace ve výši 40.000  Kč organizaci Pionýr z. s. na realizaci akce Dětská porta 2018, podle předložené zprávy. 

 

Memorandum o spolupráci – Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada – č. 2598

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Kroměříž, Arcibiskupstvím Olomouckým a Národním památkovým ústavem, podle předložené zprávy.

 

Delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu společnost  VAK Kroměříž, a. s. – č. 2599

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže, jako majoritní akcionáři   společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 

1.

zmocnit  v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž, IČ: 49451871,  JUDr. Karla Smíška  k zastupování města Kroměříže na  řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 23. května 2018, v plném rozsahu.

V případě, že se JUDr. Karel Smíšek z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Rada  města Kroměříže doporučuje Zastupitelstvu města Kroměříže  zmocnit Ing. Jaroslava Adamíka  k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  23. května 2018, a to také v plném rozsahu.

2.

uložit zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 

23. května 2018, hlasovat pro:

a)

schválení všech bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 23. května 2018, podle předložené pozvánky

b)

v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

Účast na studijní cestě – č. 2600

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

účast Ing. Blanky Šimůnkové na studijní cestě  na východní Slovensko, do Maďarska a Zakarpatí,  pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve dnech  19. až 26. května 2018, podle předložené zprávy. 

 

Odpověď na interpelaci Ing. Kuchaře – 2601

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit odpověď Ing. Oldřichu Kuchařovi na dopis doručený 23. března 2018, podle předložené zprávy. 

 

GDPR – příspěvkové organizace města – č. 2602

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů mezi městem Kroměříž a

1. Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
2. Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
3. Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
4. Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
5. Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
6. Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
7. Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace
8. Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace
9. Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace
10. Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
11. Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
12. Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace
13. Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
14. Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
15. Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, příspěvková
organizace,
podle předložené zprávy.

 

Žádost o udělení souhlasu s létáním bezpilotním letadlem nad územím města Kroměříže za účelem pořizování videozáznamů a fotografií – č. 2603

Rada  města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

žádost společnosti futurprojekt s. r. o., Rajnochovice 234, 768 71 Rajnochovice

n e u d ě l u j e

souhlas  společnosti futurprojekt s. r. o., Rajnochovice 234, 768 71 Rajnochovice   s létáním bezpilotním letadlem nad územím města Kroměříže za účelem pořizování videozáznamů a fotografií, podle předložené zprávy.

 

 

    Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

         starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže