Usnesení z 86. schůze Rady města Kroměříže

| 07.03.2018 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z 86. schůze Rady města Kroměříže konané 1. března 2018


Prodej pozemku stpč. 1789/6 v k. ú. Kroměříž – č. 2441

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana ..

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku stpč.  1789/6 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 17 m2       v k. ú.     Kroměříž      pro     xx,  767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu 1.400  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříž (fit – centrum) – č. 2442

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem Ivanem xx, IČ: 215 51 430, bytem 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž o výměře 363,1 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  s účinností od 01.04.2018 za výši nájemného 181.550 Kč/rok,  za účelem provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici. 

 

Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (masérské služby) – č.  2443

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem xx, IČ: 634 57 920, bytem  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž o výměře 72 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  s účinností od 01.04.2018  za výši nájemného 25.800 Kč/rok za účelem provozování masérských služeb.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemků  parc. č. 39, 268/1 a 328/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č. 2444

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   částí pozemků parc. č.  39  o výměře cca 115 m², parc. č. 268/1      o výměře cca 57 m²  a parc. č. 328/1 o výměře cca 85 m², vše ostatní plocha  v k. ú.  Drahlov   u Jarohněvic   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1400/3 a 1400/4 v k. ú. Kroměříž – č. 2445

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje     pozemku parc. č. 1400/3  -  ostatní plocha  o výměře 114 m²  a parc. č. 1400/4 - orná půda  o výměře 2.837 m², oba  v k. ú.  Kroměříž     a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Změna v bodě IX. v usnesení z XXXII. zasedání ZMK ze dne 21. prosince 2017, nabytí pozemku parc. č. 64/27 v k. ú. Kotojedy – č. 2446

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  změnu v usnesení  z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne   21. 12. 2017,   v     bodě   IX.  v části   týkající se  kupní ceny   takto:
místo   „….za cenu podle znaleckého posudku  č. 75/4715/2017 ze dne 4. 9. 2017 vypracovaném Ing. Jaromírem Šafaříkem, která činí celkem  753.620 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.“ 
bude  text „… za cenu dohodou, která činí celkem  760.000 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.“  

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2447

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části   pozemku parc. č. 1500/2  -  ostatní plocha  o výměře cca 150 m² v k. ú.  Kroměříž   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (přeložka STL plynovodu – Bistro Spáčilova – č. 2448

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc.č.  1509/7 a 3277/1  v   k. ú. Kroměříž  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového  podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „PREL, Kroměříž, Plynovod, číslo stavby: 8800088729“    pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  1.500 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru užívání a pronájmu části pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2449

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

1.
zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 2769/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 200 m2 za účelem údržby zeleně

2.
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2769/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 15 m2 za účelem parkování

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (Soleri, s. r. o.) – č. 2450

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 66,1 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem kanceláře poskytující služby v souladu s podnikatelskou činností firmy SOLERI, s .r. o. 

2.
užívání nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 66,1 m2 do doby ukončení výběrového řízení za stávajících podmínek.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 13/2018 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2451

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 13/2018  „Řadový rodinný dům E1, ul. Ke Splávku, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 14/2018 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2452

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 14/2018  „Řadový rodinný dům E2, ul. Ke Splávku, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 15/2018 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2453

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 15/2018  „Řadový rodinný dům E3, ul. Ke Splávku, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 17/2018 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2454

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 17/2018  „Kroměříž - ul. Na Kopečku 1485, stavební úprava a přístavba RD“  mezi městem Kroměříž a  xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 18/2018 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2455

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 18/2018  „Vodovodní přípojka“  mezi městem Kroměříž a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Schválení dodavatele „Oprava chodníku na ulici Kotojedská I. etapa, Kroměříž“ – č. 2456

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební  práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Oprava chodníku na ulici Kotojedská I. etapa, Kroměříž" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 269 08 298, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodavatele „Oprava komunikace  a chodníku na ulici Čelakovského, Kroměříž“ – č. 2457

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Oprava komunikace a chodníku na ulici Čelakovského, Kroměříž" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností PORR a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 (odštěpný závod Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov), IČ:  430 05 560, podle předložené zprávy.

 

Uzavření smlouvy o spolupráci se spolkem Kolem KM – č. 2458

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci se spolkem Kolem KM ve věci kampaně „Do rachoty Kolem KM“ v roce 2018, podle předložené právy. 

 

Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 – opakované zadání – č. 2459

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání v rámci projektu Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži

- dílčí část 1 s firmou EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o., Jana Schwarze 102/4, 664 91 Ivančice, IČO: 276 78 598,  za cenu podle nabídky 487.199 Kč bez DPH.

- dílčí část 3 s firmou DELTA Svratka s.r.o., Partyzánská 411, 592 02 Svratka, IČO: 150 50 611 za cenu podle nabídky 151.172 Kč bez DPH

r u š í

dílčí část 2 veřejné zakázky malého rozsahu Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání, podle předložené zprávy.

 

Veřejná smlouva RUIAN – č. 2460

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení  provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Bezměrov za cenu 100, Kč za jeden úkon.

 

Žádost o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 – č. 2461

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu  města Kroměříže neschválit  zrušení obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 4/2011 O zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města.

 

Zápis z jednání komise pro životní prostředí  - č. 2462

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání komise RMK pro životní prostředí ze dne 31. 1. 2018, podle předložené zprávy

 

Jmenování vedoucího úředníka odboru kancelář úřadu  - č. 2463

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemnice Městského úřadu Kroměříž a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 13. února 2018

j m e n u j e

Mgr. Ing. Marii Navrátilovou do funkce vedoucího úředníka odboru kancelář úřadu s účinností od  1. března 2018. 

 

Pověření zaměstnance k udělení souhlasu podle ust.  § 184a stavebního zákona – č. 2464

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

pověření zaměstnance města Kroměříže Ing. Aleše Opravila k udělování souhlasu dle ust. § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za město Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

 

Mgr. Jaroslav Němec                 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

starosta města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže