Usnesení z 80. schůze Rady města Kroměříže

| 21.12.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

80. schůze Rady města Kroměříže konané 15. prosince 2017

 

Rotomaty pro MěÚ Kroměříž – dokumentace pro stavební povolení – č. 2290

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rotátory pro MěÚ Kroměříž“, s uchazečem GG Archico a. s., se sídlem Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, podle předložené zprávy.

 

Souhlas s provedením ohňostroje na pozemcích v majetku města Kroměříže – č. 2291 

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s užitím pozemků parc. č. 3743/84 - ostatní plocha, parc. č. 3743/80 - ostatní plocha, parc. č. 3743/34 - ostatní plocha, parc. č. 3743/81 - ostatní plocha vše na Hanáckém náměstí v k. ú. Kroměříž  pro firmu TIGER servis, s. r. o., IČ: 253 66 912,  se sídlem Milíčova 16, 702 00  Ostrava 2 za účelem realizace ohňostroje  v rámci akce „Silvestr 2017“ pořádané Domem kultury v Kroměříži, p. o. IČ: 709 62 642, se sídlem Tovačovského 2828, 767 01  Kroměříž,  a to dne 31.12.2017.  

Souhlas se uděluje s podmínkou, že budou splněny všech požadavky vyplývající z platných zákonů. 

 

Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – majetkové záležitosti – č. 2292

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi Sportovními zařízeními města Kroměříže, příspěvkovou organizací, IČ: 215 51 430, se sídlem Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž a SK Hanáckou Slavií Kroměříž, z. s., IČ: 181 89 172, se sídlem Obvodová 3607/19, Kroměříž na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2018 za nájemné ve výši 6.000 Kč ročně, kdy předmětem nájmu jsou nebytové prostory - budova č. p. 3607 postavená na pozemku st.p.č. 6210, k. ú. Kroměříž, pavilon A, B vč.  vnitřního vybavení za účelem užívání  a provozování jako sportoviště pro plnění poslání a cílů SK Hanácké Slavie Kroměříž, z. s.

 

Žádost o zrušení smluvní pokuty – č. 2293

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zrušení smluvní pokuty ve výši 62.041,50 Kč ze dne 20.11.2017 na dodavatele stavebních prací Pozemní stavitelství Zlín a.s. na akci „Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu  Kroměříž.

 

Návrh na uzavření lávky přes řeku Moravu – č. 2294

Rada města Kroměříže  po projednání 

s c h v a l u j e

s okamžitou platností dočasné uzavření lávky pro pěší přes řeku Moravu, evidenční číslo L07

u k l á d á

Lambertu Hanzalovi- vedoucímu odboru správy majetku města a služeb

1.

neprodleně zajistit  uzavření lávky pro pěší

2.

zajistit provedení  diagnostického  průzkumu  lávky a návazné stanovení únosnosti a zatížitelnosti lávky.

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

     starosta města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže