Usnesení z 82. schůze Rady města Kroměříže

| 16.01.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 82. schůze Rady města Kroměříže konané 11. ledna 2018


Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2329 v k. ú. Kroměříž – č. 2296

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s panem xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 - zahrada o výměře cca 123 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu  neurčitou za výši nájemného 2 Kč/m2/rok za účelem zahrádky.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži – č. 2297

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti  zástupců  SZUŠ D-MUSIC s. r. o. 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2013/0006 uzavřené dne 27.2.2013 se Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC, s.r.o., IČ: 253 19 639,  se sídlem Velehradská 625, 767 01  Kroměříž, kterým se upravuje znění článku č. I. Předmět smlouvy, a to takto:

Pronajímatel tímto dodatkem upravuje pronajaté nebytové prostory, a to takto: 

První nadzemní podlaží
místnost č. 1.16 sál87,84 m2
místnost č. 1.17 kuchyně13,60 m2
místnost č. 1.18 sklad 6,40 m2
místnost č. 1.19 bar37,82 m2
místnost č. 1.20 bar19,52 m2
místnost č. 1.23 sál76,82 m2
místnost č. 1.24 kancelář 18,19 m2
místnost č. 1.25 chodba121,34 m2
místnost č. 1.21 sklad92,80 m2
místnost 1.22 chodba16,64 m2
Celkem 490,97 m2

 

<caption>Třetí nadzemní podlaží:</caption>
3.1 schodiště 38,80 m2
3.01 a chodba33,28 m2
3.01 b chodba123,52 m2
3.01 c chodba139,04 m2
3.02 WC17,90 m2
3.03 komorní sál93,72 m2
3.04 kabinet23,04 m2
3.05 kabinet40,00 m2
3,08 klubovna13,44 m2
3.11 učebna24,96 m2
3.12 učebna31,72 m2
3.13 učebna26,84 m2
3.14 učebna15,86 m2
3.15 učebna23,18 m2
3.16 učebna21,66 m2
3.17 učebna19,52 m2
3.18 učebna20,13 m2
3.19 učebna17,92 m2
3.20 kancelář21,12 m2
3.21 sekretariát19,20 m2
3.22 sborovna38,40 m2
3.23 učebna56,12 m2
3.23.A učebna PC26,60 m2
3.24 učebna63,05 m2
3.25 učebna21,66 m2
3.26 učebna45,12 m2
3.26 A učebna 46,72 m2
3.27 učebna25,74 m2
3.28 učebna21,80 m2
3.29 chodba5,40 m2
3.30 učebna21,00 m2
3.31 učebna23,30 m2
3.33 WC muži 16,70 m2
Celkem 16,70 m2
<caption>Čtvrté nadzemní podlaží</caption>
4.01 chodba 53,40 m2
4.02 školník 11,80 m2
4.03 místnost 6,10 m2
4.04 zkušebna 17,92 m2
4.05 zkušebna 23,04 m2
4.06 kabinet 19,20 m2
4.07 baletní sál 11,40 m2
4.08 výlevka 5,60 m2
4.09 kotelna 11,40 m2
4.10 chodba 4,50 m2
Celkem 164,36 m2Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1627/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2298

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č. 1627/1 - orná půda     o výměře   668  m2       v k. ú.     Kroměříž     a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru  prodeje pozemku parc. č. 2762/5 v k. ú.  Kroměříž – č. 2299

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části   pozemku parc. č. 2762/5 - ostatní plocha   o výměře   cca 30  m2       v k. ú.     Kroměříž.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost KmNet, s. r. o. (ul. Vrobelova a Moravská) – 2300

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  920/2, 964/2, 964/5, 964/10 a 967/1 v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nových  optických  kabelů, právu přístupu a   příjezdu za    účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu vymezeném geometrickým  plánem  č.  7115-391/2017 vyhotoveném  firmou  Geokar s. r. o. Nádražní 514, 768 61 Bystřice pod Hostýnem dne 1. 12.  2017,   pro  společnost KmNet s. r. o., se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   50 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,      na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Justiční akademii – č. 2301

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 3388/1   v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nových  optických  kabelů, právu přístupu a   příjezdu za    účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č. 6253-51/2013 vypracovaném Ing. Lukášem Fryštákem, Napajedla, č. 43/2013 ze dne 27. 3. 2013, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž dne 18. 4. 2013  pro Justiční akademii, se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01  Kroměříž,   jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   50 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,      na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (U Cihelny, kabel NN) – č. 2302

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 665/15, 625/6 a  3229/2          v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN,  kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, U Cihelny - kabel NN, Koryčan“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   4.100 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.


Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bez č. pop. na pozemku parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž (občerstvení Bajda) – č. 2303

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bez č.p. na parc. č. 5930 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 36,77 m2  v k. ú. Kroměříž za účelem provozování rychlého občerstvení.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č. p. 534 na Husově náměstí v Kroměříži – č. 2304

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu plochy v budově č. pop. 534 na Husově náměstí v Kroměříži - na oddělení dopravy a silničního hospodářství,  za účelem poskytování služeb týkajících se pojištění vozidel.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc. č. 976/17 a parc. č. 976/18 v k. ú. Kroměříž – č. 2305

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku části pozemku parc. č. 976/17 - ostatní plocha o výměře cca 60 m2 a dále části pozemku parc. č. 976/18 - ostatní plocha o výměře cca 50 m2 vše v k. ú. Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc. č. 1500/231 a 1500/232 v k. ú. Kroměříž – č. 2306

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku části pozemku parc. č. 1500/231 - ostatní plocha o výměře cca 280 m2 a dále části pozemku parc. č. 1500/232 - ostatní plocha o výměře cca 70 m2 vše v k. ú. Kroměříž 

Žádost o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž – č. 2307

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ukončení  smlouvy o nájmu o pronájmu pozemku uzavřené dne 04.10.2010 s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 1115/14 - ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú.  Kroměříž za účelem umístění reklamního stojanu, a to  dohodou  ke dni  12. 1. 2018.

Uzavření smlouvy na pronájem garáže ev. č. 1817 na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2308

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu s xx,  767 01  Kroměříž na pronájem garáže na pozemku parc. č. 6772 - zastavěná plocha v k. ú. Kroměříž - ev. č. 1817 na ulici Nitranská v Kroměříži na dobu  neurčitou s účinností od 1. února 2018 za výši nájemného 100 Kč měsíčně,   za účelem parkování vlastního osobního vozidla.

Smlouva o realizaci stavby č. 01/2018 mezi městem Kroměříž a xx - č. 2309

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 01/2018  „Novostavba RD č. p. 3744/72, k. ú. Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 02/2018 mezi městem Kroměříž a Areál Spáčilova KM, s. r. o. – č. 2310

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 02/2018  „Bistro Spáčilova, Kroměříž, parc. č. 1509/1“ mezi městem Kroměříž  a  Areál Spáčilova KM, s. r. o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 


Smlouva o realizaci stavby mezi  xx a městem Kroměříž  – č. 2311

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Oprava úseku komunikace a chodníku na ulici Čelakovského, Kroměříž“ mezi xx,  767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby NAVOS, a. s. a městem Kroměříž – č. 2312

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Oprava úseku komunikace a chodníku na ulici Čelakovského, Kroměříž“  mezi NAVOS, a. s., Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 


Cyklostezka Kroměříž – hranice k. ú. Sobělice, uzavření smlouvy o dílo – č. 2313

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace uzavřené mezi městem Kroměříž a společností Properties M. D. s. r. o. a pokračování v krocích vedoucích k získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, podle předložené zprávy. 

Příkazní smlouva – technický dozor stavby a koordinátor bezpečnosti ochrany zdraví při práci – č. 2314

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci veřejné zakázky  ,,Klub Starý pivovar Kroměříž“ s firmou Orsico s. r. o., Kotojedská 461, 767 01 Kroměříž, dle předložené zprávy. 


Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany Kroměříž – č. 2315

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a) 

podání žádosti  o posouzení realizace projektu Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany Kroměříž - iden. č. 013D312007701, pod dle předložené zprávy

b) v případě neschválení žádosti o posouzení realizace projektu Ministerstvem sociálních věcí, podané podle bodu  b) ukončení realizace projektu Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany Kroměříž - iden. č. 013D312007701

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – Vzdělávací  kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži – č. 2316

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smluv na zajištění vzdělávacích kurzů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži, realizovanou v rámci projektu: „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“ takto:

v dílčí části 1 s uchazečem AQE advisors, a. s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770, za cenu dle nabídky: 235.170 Kč bez DPH

v dílčí části 2 s uchazečem AQE advisors, a. s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770, za cenu dle nabídky: 126.600 Kč bez DPH

v dílčí části 3 s uchazečem AQE advisors, a. s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770, za cenu dle nabídky: 297.882 Kč bez DPH

v dílčí části 4 s uchazečem AQE advisors, a. s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770, za cenu dle nabídky: 188.136 Kč bez DPH

2.

vyjádření zadavatele k námitkám stěžovatele Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s  r. o., podle předložené zprávy. 

Pověření k podpisu smluv o výpůjčce a darovací na zahradní kompostér – č. 2317

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

Ing. Janu Zapletalovou a Miroslavu Šamánkovou, pracovnice finančního odboru Městského úřadu Kroměříž, za město Kroměříž k podpisu smluv o výpůjčce a darovací na zahradní kompostér v souvislosti s realizací projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži",  a to tak, že uvedenou smlouvu podepisuje vždy jedna z pověřených pracovnic. 


Příkazní smlouva na výkon administrátora veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace o chodníku v ul. Vodní,  Farní a Dobrovského v Kroměříži“ – č. 2318

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

přípravu zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.: „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži"

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon administrátora veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži", která bude podepsána firmou TIZZI engineering, s. r. o., se sídlem Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 


Centrální nákup elektrické energie – výběr dodavatele – č. 2319

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr dodavatele a uzavření rámcové smlouvy v rámci veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup elektrické energie", a to s uchazečem, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku, tj. ARMEX ENERGY, a. s., se sídlem Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, podle předložené zprávy. 

Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Generála Svobody, Kroměříž – č. 2320

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

podání žádosti o dotaci v programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu a získání dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého parc. č. 405 k. ú. Kroměříž, v ul. Generála Svobody, MPR Kroměříž, rej. Č. 68464/6-6025.

p o v ě ř u j e 

odbor rozvoje města zpracováním žádosti o dotaci a následnou administrací této investiční akce.

Rozhodnutí o námitkách „Klub Starý pivovar“ – č. 2321

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

znění Rozhodnutí o námitkách v rámci podlimitní veřejné zakázky „Klub Starý pivovar", podle předložené zprávy. 

Zadání provedení průzkumu, diagnostiky a zhodnocení visuté lávky pro pěší ev. č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži – č. 2322

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení průzkumu, diagnostiky a zhodnocení visuté lávky přes Moravu v Kroměříži, dodavateli  VUT Brno, fakulta stavební, ústav betonových a zděných konstrukcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ: 002 16 305,  za cenu uvedenou v nabídce včetně DPH, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 


Žádost o udělení souhlasu a pověření ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. k zajištění drobných stavebních úprav – č. 2323

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

záměr stavebních úprav podkroví budovy ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž     

p o v ě ř u j e 

ředitelku Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS., zajistit přípravu a realizaci stavebních úprav podkroví budovy ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž         

Změna závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizace Sociální služby města Kroměříže -  č. 2324

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a Kroměřížskou nemocnicí a. s. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže – č. 2325

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a Nemocnicí Milosrdných sester o poskytnutí účelové dotace – č. 2326

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Nemocnicí Milosrdných sester, Malý Val 1553, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při ZŠ  zřizovaných městem  – č. 2327

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

zástupce zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž pro funkční období od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021:

školská rada při                 zástupce zřizovatele
Základní škole, Kroměříž, Komenského Jaroslav Stojaník
náměstí 440, příspěvkové organizaci Ing. Blanka Šimůnková


Základní škole, Kroměříž, U Sýpek 1462, Bc. Libor Kalousek
příspěvkové organizaci                  MUDr. Tomáš Třasoň

 

Základní škole Slovan, Kroměříž,         Jiří Kašík
příspěvkové organizaci                 MUDr. Vojtěch Škrabal


Základní škole Oskol, Kroměříž,          Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
příspěvkové organizaci                  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

 

Základní škole Zachar, Kroměříž,          Mgr. Martin Bsonek
příspěvkové organizaci                    MVDr. Ivan Popelka


Základní škole Zámoraví, Kroměříž, Ing. Petr Hajný
příspěvkové organizaci                  Marek Šindler

 

Návrh na stanovení platu ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, p. o. – č. 2328

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

paní Bc. Libuši Kopalové, ředitelce Mateřské školy. Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. ledna 2018,  podle přiložené zprávy. 

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 pro ZŠ, MŠ a SVČ Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. zřizované městem Kroměříž – č. 2329

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Personální záležitosti – jmenování vedoucího úředníka odboru právního – č. 2330

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemnice Městského úřadu Kroměříž a na základě výsledků výběrového řízení ze dne  3. ledna 2018

jmenuje

Mgr. Veroniku Škrabalovou do funkce vedoucího úředníka odboru právního s účinností od 12. ledna 2018. 

Služební cesta do Ružomberku – č. 2331

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. dne 10. ledna 2018 do slovenského partnerského města Ružomberok za účelem výměny zkušeností a možností vzájemné spolupráce v oblasti sociálních služeb, podle předložené zprávy. 


Mgr. Jaroslav  Němec           PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže