Usnesení z 81. schůze Rady města Kroměříže

| 02.01.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 81. schůze Rady města Kroměříže konané 21. prosince 2017

 

Klub Starý pivovar – výběr dodavatele – č. 2295

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější  nabídky a to uchazeče Stav consult, s. r. o., který se umístil jako  první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (celková cena 15.939.087,32 Kč bez DPH) a vyloučení uchazeče TEMINI Stav s. r. o. pro nesplnění kvalifikace.

 

Mgr. Jaroslav Němec           PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže