Usnesení ze 77. schůze Rady města Kroměříže

| 08.11.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 77. schůze Rady města Kroměříže konané 2. listopadu 2017

 

Prodej pozemku parc. č. 99/2 v k. ú. Zlámanka – č. 2146

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  pozemku  parc.  č.    99/2 - ostatní plocha   o výměře 261 m2 v k. ú.     Zlámanka    pro   xx, 767 01 Kroměříž      za   smluvní kupní cenu  250  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí, za podmínky zřízení věcného břemene pro manžele xx,  767 01  Kroměříž. 

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2402/107 v k. ú. Kroměříž – č. 2147

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  2402/107  - zahrada   o výměře 218 m2     v k. ú.     Kroměříž.  

 

Prodej pozemků parc. č. 74/12 a 3392 v k. ú. Kroměříž pro společenství vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž – č. 2148

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  pozemků   parc. č. 74/12 - ostatní plocha o výměře 324 m2 a   parc. č. 3392 - ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Kroměříž  pro  Společenství vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  600     Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Moravská – přel. kab. NN, Hladík) – č. 2149

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 955/1  a  955/17 v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Moravská -přel. kab. NN, Hladík“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.400 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Moravská – kab. smyčka NN, Hladík) – č. 2150

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 955/1  a  955/17 v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Moravská-kab.  smyčka NN, Hladík“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   2.000 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské  sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Slovanské nám., kab. smyčka VN, Prior) – č. 2151

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e  

řízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 967/30, 976/31, 967/32, 976/15, 976/16, 977/10, 978/10, v katastrálním území Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení VN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Slovanské n.- k. smyčka VN, PRIOR“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 15.200 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro paní Andreu Kutkovou (přípojka NN objektu garáže, ul. Koperníkova) – č. 2152

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 2774/16 v katastrálním území Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  přípojky NN pro stávající objekt garáže ,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : „Přípojka NN objektu garáže na ulici Koperníkova parc. č. 2774/169, 3509 “   pro paní  Andreu Kutkovou, bytem    Koperníkova  3047/21, 76701 Kroměříž, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 500 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL1714) – č. 2153

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 994/21  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:     „RVDSL1714_M_Z_KROM242-KROM1HR_OK"   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,     130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku.

 

Návrh na odkoupení pozemků za zimním stadionem – č. 2154

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí pozemků parc. č. 1104/62 o výměře 115 m2, parc.č. 1104/63 o výměře 94 m2, parc. č.  1104/67 o výměře 21 m2  a   části  pozemku  parc. č. 1104/52, podle nového geometrického plánu č. 7083-221/2017 ze dne 03. 10. 2017, označené jako pozemek parc. č. 1104/69 o výměře  7 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž z  vlastnictví  společnosti  OC Rejdiště  s.  r. o., se sídlem Tylova  220/17, 767 01 Kroměříž  za smluvní kupní  cenu   553.395  Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.   Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene – služebnosti  stezky a cesty k tíži nabývaných pozemků  pro OC Rejdiště s. r. o.  a  každého dalšího vlastníka  pozemku  stpč. 8421 a budovy  č.p. 4485 v k. ú. Kroměříž. 

 

Pronájem objektu č. p. 132 v místní části Trávník –  technický posudek č. 2155

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

vypracovaný technický posudek budovy č. p. 132 v místní části Trávník vyhotovený JZD architects, architektonické sdružení, IČ: 747 89 422, Francouzská 4022/6, 767 01  Kroměříž předložený Mgr. Petrem Sedláčkem, ředitelem Kroměřížských technických služeb, s. r. o., podle předložené zprávy. 

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3474 na ul. Obvodová v Kroměříži (zimní stadion) – č. 2156

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře 25,65 m2

2.
užívání nebytových prostor v budově č. p. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře 25,65 m2  od. 1. července 2017   do doby ukončení výběrového řízení za stávajících podmínek.

Zrušení usnesení č. 2081 ze 75. schůze RMK a zveřejnění záměru pronájmu pozemků pro Zemědělský podnik KVASICKO a. s. – č. 2157

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 2081 ze 75. schůze Rady města Kroměříže konané dne 5. října 2017 v plném znění

s c h v a l u j e 

1.
užívání pozemků společností  Zemědělský podnik KVASICKO, a. s., IČ: 652 78 844, se sídlem Trávník 123, 767 01  Kroměříž od 1. 10. 2016 do doby ukončení výběrového řízení za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu pozemků ze dne 1. 9. 2006 

2.
zveřejnění záměru pachtu níže uvedených pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti pro Zemědělský podnik KVASICKO, a. s.:

Kat. území  Těšňovice Kat. území Kotojedy
159/3 orná půda 1411 m2 135/1 orná půda 19042 m2
193/1 orná půda 30451 m2 151/1 orná půda 6391 m2
193/2 orná půda 1286 m2 256/1 orná půda 158 m2
199         orná půda 16851 m2 256/2 orná půda 1768 m2
200/3 orná půda 1220 m2 265 orná půda        703 m2
208         orná půda 40426 m2
249/1 orná půda 3938 m2 Kat. území  Kroměříž
264        orná půda 2790 m2
276        orná půda 4115 m2 1111/1 orná půda 41928 m2
286        orná půda 7736 m2 1230/68 orná půda 5902 m2
297        orná půda 1387 m2 1230/69 orná půda 7583 m2
302/2 orná půda 6308 m2 1262 orná půda 826 m2
341    orná půda 2508 m2 1272 orná půda 797 m2
348/3 orná půda 2770 m2 1296/3 orná půda 165460 m2
363        orná půda 24582 m2 1296/4 ttp          7796 m2
367    orná půda 4274 m2 1298/1 orná půda 2262 m2
379/2 orná půda 98840 m2 1298/2 ttp         752 m2
379/5 orná půda 27963 m2 1400/4 orná půda 2837 m2
379/19 orná půda 39258 m2 1402/4 orná půda 1290 m2
381/2 orná půda 11402 m2 1402/10 orná půda 2442 m2
402        orná půda 199 m2 1404/1 orná půda 10029 m2
403        orná půda 1320 m2 1438 orná půda 13903 m2
409        orná půda 1272 m2 1441/18 orná půda 28784 m2
428        orná půda 911 m2 1453/1 orná půda 90909  m2
429        orná půda 6060 m2 3251/1   orná půda 13661 m2
431         orná půda 845 m2 3259 ostatní plocha 100 m2
432        orná půda 846 m2
434        orná půda 1040 m2 Kat. území Vážany u Kroměříže 
435        orná půda 865 m2
436        orná půda 1222 m2 688/9 orná půda 4249 m2
442        orná půda 861 m2 688/14 orná půda 14217 m2
443        orná půda 3441 m2  
 
Kat. území Trávník         Kat. území Trávník
128/6 orná půda 5588 m2 470/32 orná půda 3046 m2
163/4 orná půda 1156 m2 485   orná půda 1331 m2
200         orná půda 6999 m2 490   orná půda 7602 m2
212/8 ostatní plocha 2054 m2 494        orná půda 1109 m2
213/3 orná půda 11004 m2 498        orná půda 1997 m2
219         orná půda 19394 m2 499        orná půda 1677 m2
220/2 orná půda 17939 m2 514        orná půda 365 m2
224/1 orná půda 30092 m2 534        orná půda 9403 m2
306/6     orná půda 707 m2 540        orná půda 11546 m2
437/12 orná půda 356 m2 548        orná půda 785 m2
437/13 orná půda 290 m2 550        orná půda 631 m2
438    orná půda 15506 m2 554        orná půda 9101 m2
470/31 orná půda 2514 m2 412/2     orná půda 14202 m2

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k. ú. Dolní Bečva – č. 2158

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

podání přihlášky do členství Singulárního spolku Horní Rozpité, IČ: 269 96 677, se sídlem 756 55 Dolní Bečva 340

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu podílu spoluvlastnictví na pozemcích za účelem správy a hospodaření na těchto pozemcích, a to: 

Kat. území Parc. č. Druh pozemku Výměra k pronájmu

Dolní Bečva 2568/8 lesní pozemek 939,08 m2
Dolní Bečva 2568/10 trvalý travní porost 56,114 m2
Dolní Bečva 2201/6 trvalý travní porost 22,696 m2
Dolní Bečva 1394 ostatní plocha 0,488 m2
Dolní Bečva 1395/3 ostatní plocha 2,266 m2
Dolní Bečva 1396 ostatní plocha 0,204 m2
Dolní Bečva 1397/2 ostatní plocha 0,074 m2
Dolní Bečva 1398 ostatní plocha 0,54 m2
Dolní Bečva 2285/1 ostatní plocha 0,684 m2
Dolní Bečva 2285/2 ostatní plocha 0,16 m2
Dolní Bečva 2312/1 ostatní plocha 1,21 m2
Dolní Bečva 2353 ostatní plocha 0,482 m2
Dolní Bečva 2372 ostatní plocha 0,784 m2
Dolní Bečva 2374 ostatní plocha 1,352 m2
Dolní Bečva 2390/1 ostatní plocha 1,352 m2
Dolní Bečva 2399 ostatní plocha 0,684 m2
Dolní Bečva 2450 ostatní plocha 0,396 m2
Dolní Bečva 2462/2 ostatní plocha 0,288 m2
Dolní Bečva 2568/2 ostatní plocha 3,762 m2
Dolní Bečva 2568/5 ostatní plocha 0,402 m2
Dolní Bečva 2568/7 ostatní plocha 2,77 m2
Dolní Bečva 2568/16 lesní pozemek 24,712 m2
Dolní Bečva 2722 ostatní plocha 3,194 m2
Dolní Bečva 2179 ostatní plocha 4,042 m2
Dolní Bečva 2232/1 lesní pozemek 240,458 m2
Dolní Bečva 2232/3 ostatní plocha 3,662 m2
Dolní Bečva 2232/4 ostatní plocha 4,502 m2
Dolní Bečva 2233/1 ostatní plocha 6,958 m2
Dolní Bečva 2568/12 lesní pozemek 3,332 m2
Dolní Bečva 2568/19 lesní pozemek 18,16 m2
Dolní Bečva 1279 ostatní plocha 3,456 m2
Dolní Bečva 2176 ostatní plocha 2,114 m2
Dolní Bečva 2393 ostatní plocha 2,108 m2
Dolní Bečva 2397/1 ostatní plocha 2,32 m2
Dolní Bečva 1393/2 ostatní plocha 3,466 m2
Dolní Bečva 2131 ostatní plocha 1,97 m2
Dolní Bečva 2201/8 ostatní plocha 4,456 m2
Dolní Bečva 2202/3 lesní pozemek 0,834 m2
Dolní Bečva 2219 ostatní plochy 0,388 m2
Dolní Bečva 2233/2 ostatní plocha 0,972 m2
Dolní Bečva 2312/3 trvalý travní porost 0,384 m2
Dolní Bečva 2320 ostatní plocha 1,358 m2
Dolní Bečva 2339/1 ostatní plocha 5,108 m2
Dolní Bečva 2568/4 lesní pozemek 1,676 m2
Dolní Bečva 2201/3 lesní pozemek 272,52 m2
Dolní Bečva 2568/3 ostatní plocha 6,172 m2
Dolní Bečva 2568/13 ostatní plocha 12,046 m2
Dolní Bečva 1393/1 trvalý travní porost 3,168 m2
Dolní Bečva 2122 lesní pozemek 2,826 m2
Dolní Bečva 2167/1 ostatní plocha 3,412 m2
Dolní Bečva 2167/2 ostatní plocha 3,342 m2
Dolní Bečva 2173 ostatní plocha 0,252 m2
Dolní Bečva 2175 ostatní plocha 1,302 m2
Dolní Bečva 2201/1 lesní pozemek 56,82 m2
Dolní Bečva 2201/2 lesní pozemek 18,688 m2
Dolní Bečva 2201/4 lesní pozemek 3,36 m2
Dolní Bečva 2201/5 lesní pozemek 36,364 m2
Dolní Bečva 2201/7 lesní pozemek 11,164 m2
Dolní Bečva 2232/2 lesní pozemek 70,114 m2
Dolní Bečva 2397/2 zahrada 1,014 m2
Dolní Bečva 2429/2 lesní pozemek 1,282 m2
Dolní Bečva 2568/1 lesní pozemek 1,648 m2
Dolní Bečva 2568/6 lesní pozemek 49,562 m2
Dolní Bečva 2568/9 ostatní plocha 11,294 m2
Dolní Bečva 2568/11 ostatní plocha 6,146 m2
Dolní Bečva 2568/14 lesní pozemek 1,818 m2
Dolní Bečva 2568/15 lesní pozemek 2,722 m2
Dolní Bečva 2568/17 lesní pozemek 15,67 m2
Dolní Bečva 2568/18 lesní pozemek 29,86 m2
Dolní Bečva 2765 ostatní plocha 0,014 m2
Dolní Bečva 857 zastavená plocha a nádvoří 50 m2

 

Oznámení o ukončení činnosti v budově č. p. 6 v místní části Zlámanka – č. 2159

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2016/0018 uzavřené dne 14. 3. 2016 s panem xx, 767 01  Kroměříž, kterým se upravuje čl. II, bod 1., a to takto:

1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k užívání za podmínek sjednaných v této smlouvě část budovy určené v článku I., odstavci 1.  na základě usnesení Rady města Kroměříže č. 881 z 28. schůze ze dne 7. 3. 2016 se jedná o následující prostory:

nebytové prostory v budově Těšňovice č. p. 31 o výměře 43,08 m2.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Změna usnesení č. 2081 ze 75. schůze RMK konané 5. října 2017 – č. 2160

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 2075 ze 75. schůze Rady města Kroměříže konané dne 5. října 2017, a to v části týkající se výměry pozemku určeného k užívání parc. č. 825/6 - ovocný sad v k. ú. Zlámanka - výměra části pozemku p. č. 825/6 určená k užívání činí cca 3.115 m2.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 93/2017 mezi městem Kroměříž a ZLS reality, a. s. 2161

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Ing. arch. Pavla Hanulíka 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 93/2017  „Bytové domy„ Velehradská„ Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  ZLS reality, a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín,  podle  předložené zprávy. 

 

Zapojení do projektu Elektronická encyklopedie Kroměříže – č. 2162

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti PhDr. Šárky Kašpárkové 

s c h v a l u j e

zapojení města Kroměříže do projektu Elektronická encyklopedie Kroměříže, podle předložené zprávy

u k l á d á 

Mgr. Pavlu Zrnovi, vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu a PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace, zajistit podklady pro zpracování harmonogramu a konkrétních činností v rámci přípravy projektu Elektronická encyklopedie Kroměříže

 

Úpravy komunikací v intravilánu města Kroměříže – dodatek č. 1 změna termínu – č. 2163

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 s projekční firmou CENTROPROJEKT GROUP  a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín na změnu termínu vypracování projektové dokumentace.

 

Výběr dodavatele „Dodávka a montáž herních prvků na hřiště, Kroměříž“ – č. 2164

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž herních prvků v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Dodávka a montáž herních prvků na hřiště, Kroměříž" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností ALESTRA s. r. o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 291 96 485, s nabídkovou cenou 423.624 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele okenní sestavy do MŠ Spáčilova – č. 2165

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SVĚT OKEN s. r. o., se sídlem Jasenická 1254, 755 01 Vsetín, IČ 258 31 925, která podala nejnižší cenovou nabídku, a to na částku 754 996  Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Fasáda budovy č. p. 142, Riegrovo náměstí – dodatek č. 2 vícepráce  - č. 2166

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 na akci Oprava uliční fasády budovy č. p. 142 Kroměříž, Riegrovo náměstí se stavební firmou PROVING s. r. o. se sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín, podle předložené zprávy. 

 

Výběr dodavatele „Výběr dodavatele výpočetní techniky“ – č. 2167

Rada města Kroměříže po projednání 

1.
s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 1:  Dodávka mobilních telefonů s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s. r. o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953, s konečnou cenou 21.430  Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

2.
s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 2:  Dodávka stolních počítačů (PC) s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s.r.o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953, s konečnou cenou 519.499  Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

3.
s c h v a l u j e 

uzavření  kupní smlouvy pro dílčí část 3:  Dodávka notebooků a dokovacích stanic s uchazečem: DC4 CZ, a. s., Hulínská 2352/28d, 767 01  Kroměříž, IČ: 292 42 681, s konečnou cenou 169.330 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější

4.
s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy pro dílčí část 4:  Dodávka monitorů s uchazečem: OKEA CS21 Kroměříž, s .r. o., Šafaříkova 184, 767 01 Kroměříž, IČ: 253 49 953, s konečnou cenou 84.843 Kč bez DPH, který se umístil jako první v pořadí, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

 

Aktuální stav přípravy cyklostezky Kroměříž – Postoupky  - č. 2168

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

stav přípravy cyklostezky Kroměříž – Postoupky, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Poskytování psychologického poradenství na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí“ – č. 2169

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na poskytování psychologického poradenství na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

j m e n u j e 

v souladu s interní směrnicí č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na poskytování psychologického poradenství na odboru sociálních vyhlášení veřejné zakázky včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na poskytování právních služeb advokátem klientovi na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

j m e n u j e 

v souladu s interní směrnicí č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na poskytování psychologického poradenství na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Radovan Klabal náhradník: Markéta Látalová
Mgr. Ivana Sovadinová           náhradník: Mgr. Vratislav Snídal

z m o c ň u j e 

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e 

oslovení uchazeče PhDr. Ivan Ryšavý, Ph.D., se sídlem Riegrovo náměstí 147/37, 767 01 Kroměříž, IČ: 704 69 628,  k podání nabídky.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu Poskytování právních služeb advokátem klientovi na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí – č. 2170

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na poskytování právních služeb advokátem klientovi na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

j m e n u j e 

v souladu s interní směrnicí č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na poskytování právních služeb advokátem klientovi na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Radovan Klabal náhradník: Markéta Látalová
Mgr. Ivana Sovadinová          náhradník: Mgr. Vratislav Snídal

z m o c ň u j e 

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e 

oslovení uchazeče JUDr. Markéta Vallová, se sídlem Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín, IČ:  714 46 281,  k podání nabídky.

 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poradenské činnosti – č. 2171

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poradenské činnosti  mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a PhDr. Danielem Žákovským, Družstevní 590, 768 21 Kvasice, podle předložené zprávy.

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži – č. 2172

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výzvu, zadávací dokumentaci a návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle předložené zprávy v rámci projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“

j m e n u j e

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži  komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: Marek Šindler
Mgr. Jana Kutá náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Mgr. Marie Haboňová náhradník: Mgr. Radka Gabrielová

p o v ě ř u j e 

tuto hodnotící komisi v souladu s § 42 odst. 1) zákona k hodnocení a posouzení předložených nabídek

s c h v a l u j e

návrh dodavatelů, kterým bude výzva zaslána, podle předložené zprávy.

 

Sbírka pod vánočním stromem – č. 2173

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude rozdělen jednou polovinou pro zapsaný spolek  Korálky, E. Krásnohorské 3634/2, 767 01 Kroměříž a jednou polovinou pro Dětský domov Kroměříž, U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž.

 

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Kroměříže – č. 2174

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč pro Zatoulané štěstí, z. s. a uzavření smlouvy o jejím poskytnutí, podle předložené zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků podle § 105 z. č. 250/2016 Sb. – č. 2175

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

1. usnesení č. 979 - 09 z 40. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 26. 2. 2004
2. usnesení č. 1140 - 09 z 45. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 29 .4. 2004
3. usnesení č. 1492 - 09 z 55. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 30. 9. 2004
4. usnesení č. 2908 - 09 z 104. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 19. 10. 2006
5. usnesení č. 2691 - 09 z 82. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21.10. 2010
6. usnesení č. 2688 - 01 z 91. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 2. 10. 2014
7. usnesení č. 1294 z 44. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 12. 9. 2016
8. usnesení č. 1412 z 49. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 8. 11. 2016
9. usnesení č. 1474 z 52. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 12. 12. 2016
10. usnesení č. 1593 z 57. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 27. 2. 2017
11. usnesení č. 1685 z 59. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 27. 3. 2017

s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s obcemi:

Bařice - Velké Těšany, Bezměrov, Dřínov, Honětice, Chropyně, Jarohněvice, Kostelany, Kunkovice, Kvasice, Kyselovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny, Morkovice - Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice - Tetětice, Prasklice, Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Troubky - Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Záříčí, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice, podle předložené zprávy.

 

Personální záležitosti – platové výměry ředitelů p. o. – č. 2176

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e 

plat 

1.
a)
Mgr. Daniele Hebnarové - ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. 
b)
PhDr. Šárce Kašpárkové - ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o.
c)
Mgr. Dagmar Klučkové, DiS. - ředitelce  Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 
d)
Mgr. Bc. Karlu Holíkovi, BA, MBA  - řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.,

s účinností od 1. listopadu 2017,  podle předložené zprávy

2.
Mgr. Dagmar Klučkové, DiS. - ředitelce  Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., s účinností od 1. prosince 2017, podle předložené zprávy. 

 

Zrušení  dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Kroměříž – Kvasice – Střížovice“ – č. 2177

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zrušení  dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Kroměříž - Kvasice - Střížovice, se sídlem obec Kvasice, Nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČ: 725 47 529.

 

Informace o postupu řešení při vymáhání dlužných částek vzniklých z nájmu bytů – č. 2178

Rada města Kroměříže po projednání  a za účasti Mgr. Petra Sedláčka 

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o aktuálním stavu vymáhání dluhů z nájmu bytů, podle předložené zprávy. 

 

Podání žádosti o dotaci na obnovu budovy 02 Žižkových kasáren – č. 2179

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci „Komunitní centrum Kroměříž" do 74. výzvy Integrovaného operačního programu „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center".

 

Zjednodušené podlimitní řízení „Dodávka kompostérů Kroměříž“ – výběr dodavatele – č. 2180

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy „Dodávka kompostérů, Kroměříž" s uchazečem, jehož nabídka se umístila na 1. místě, a to s uchazečem ELKOPLAST CZ, s. r. o., sídlo: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 253 47 942, s celkovou cenou 5.192.910  Kč bez DPH, podle předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže místostarosta města Kroměříže