Usnesení ze 75. schůze Rady města Kroměříže

| 11.10.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 75. schůze Rady města Kroměříže konané 5. října 2017

 

Prodej nemovitostí na ulici Talichova v Kroměříži pro SBD Rybníčky II – družstvo – č. 2073

Rada města  Kroměříže po projednání  a   provedeném výběrovém řízení za účasti xx  – zástupců SBD Rybníčky II – družstvo 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku stpč. 7801/2  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, dále podílu ve výši id. 51/100 na příslušném podílu na pozemcích  stpč. 7801/1, stpč. 7760, stpč. 7759 a stpč. 7789, který přináleží k jednotkám v domech č. p. 3271, 3272, 3273 a 3277 a podílu ve výši id. 51/100 na jednotkách v domech č.p. 3271, 3272, 3273 a 3277, vše v obci a katastrálním území Kroměříž pro SBD Rybníčky II - družstvo, se sídlem Talichova 3272, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu  745.810 Kč, splatnou jednorázově do 60  dnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán do 10 dnů ode dne zaplacení celé kupní ceny. 

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 4091/2 na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2074

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní xx,  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházející se v 1. NP budovy č. p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži o výměře 45,13 m2, a to:

místnost č. 129 - ¼ zádveří 1,28 m2
místnost č. 130 - ¼ chodba 4,53 m2
místnost č. 134 kadeřnictví 27,50 m2
místnost č. 135 sprcha 5,18 m2
místnost č. 136 - 1/3 chodba 2,24 m2
místnost č. 137 - ½ WC 2,53 m2
místnost č. 138 - 1/3 chodba 1,87 m2

na dobu určitou do 24. prosince 2022 s účinností od 6. října 2017 za výši nájemného 10.952 Kč,  které je pronajímatel každoročně zvyšovat o index inflace za účelem provozování kadeřnických a holičských služeb.

 

Uzavření smlouvy o užívání pozemku parc. č. 825/6, 825/4, 825/1 v k. ú. Zlámanka – č. 2075

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku s manželi xx, 767 01 Kroměříž  na užívání parc. č. 825/1 - trvalý travní porost o výměře 2.408 m2, parc. č. 825/4 - orná půda o výměře 1.303 m2 a dále parc. č. 825/6 - ovocný sad o výměře 6.115 m2, vše v k. ú. Zlámanka na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. listopadu 2017,  bezplatně za účelem pastvy koní. 

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3352/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2076

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části   pozemku parc. č.  3352/1 - ostatní plocha   o výměře cca 76 m2     v k. ú.     Kroměříž    a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2077

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části   pozemku parc. č. 3148/2 - ostatní plocha   o výměře cca 50 m2 v k. ú.  Kroměříž a  předává věc ke konečnému  rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 99/2 v k. ú. Zlámanka – č. 2078

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zveřejnění    záměru   prodeje      pozemku parc. č.   99/2 - ostatní plocha   o výměře 261 m2 v k. ú.    Zlámanka.  

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany, KM, Baďurová, Židlík, smyčka NN) – č. 2079

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 704/38 v katastrálním území Vážany u Kroměříže,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového podzemního kabelového vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany KM, Baďurová a Židlík, smyčka NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník – kabel. smyčka NN, KTS) – č. 2080

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 570/1, v katastrálním území Trávník,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník - kabel. smyčka NN,KTS“   pro společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   2.000 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pro Zemědělský podnik KVASICKO a. s. – č. 2081

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

uzavření dohody o bezesmluvním pachtu pozemků se Zemědělským družstvem KVASICKO, a.s., IČ: 137791 se sídlem Trávník 123, 767 01  Kroměříž na dobu určitou, a to od 1.10.2016 do doby ukončení výběrového řízení za stejných podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu pozemků ze dne 1.9.2006 včetně jejích dodatků.

2.

zveřejnění záměru pachtu níže uvedených pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti pro Zemědělský podnik KVASICKO, a.s.

Kat. území  Těšňovice Kat. území Kotojedy

159/3 orná půda 1411 m2 135/1 orná půda 19042 m2
193/1 orná půda 30451 m2 151/1 orná půda 6391 m2
193/2 orná půda 1286 m2 256/1 orná půda 158 m2
199 orná půda 16851 m2 256/2 orná půda 1768 m2
200/3 orná půda 1220 m2 265 orná půda 703 m2
208 orná půda 40426 m2
249/1 orná půda 3938 m2 Kat. území  Kroměříž
264 orná půda 2790 m2
276 orná půda 4115 m2 1111/1 orná půda 41928 m2
286 orná půda 7736 m2 1230/68 orná půda 5902 m2
297 orná půda 1387 m2 1230/69 orná půda 7583 m2
302/2 orná půda 6308 m2 1262 orná půda 826 m2
341 orná půda 2508 m2 1272 orná půda 797 m2
348/3 orná půda 2770 m2 1296/3 orná půda 165460 m2
363 orná půda 24582 m2 1296/4 ttp 7796 m2
367 orná půda 4274 m2 1298/1 orná půda 2262 m2
379/2 orná půda 98840 m2 1298/2 ttp 752 m2
379/5 orná půda 27963 m2 1400/4 orná půda 2837 m2
379/19 orná půda 39258 m2 1402/4 orná půda 1290 m2
381/2 orná půda 11402 m2 1402/10 orná půda 2442 m2
402 orná půda 199 m2 1404/1 orná půda 10029 m2
403 orná půda 1320 m2 1438 orná půda 13903 m2
409 orná půda 1272 m2 1441/18 orná půda 28784 m2
428 orná půda 911 m2 1453/1 orná půda 90909 m2
429 orná půda 6060 m2 3251/1 orná půda 13661 m2
431 orná půda 845 m2 3259 ostatní plocha 100 m2
432 orná půda 846 m2 1348 zahrada 757 m2
434 orná půda 1040 m2 Kat. území Vážany u Kroměříže 
435 orná půda 865 m2
436 orná půda 1222 m2 688/9 orná půda 4249 m2
442 orná půda 861 m2 688/14 orná půda 14217 m2
443 orná půda 3441 m2  

Kat. území Trávník                                     Kat. území Vážany u Kroměříže

128/6 orná půda 5588 m2 470/32 orná půda 3046 m2
163/4 orná půda 1156 m2 485 orná půda 1331 m2
200         orná půda 6999 m2 490 orná půda 7602 m2
212/8 ostatní plocha 2054 m2 494 orná půda 1109 m2
213/3 orná půda 11004 m2 498 orná půda 1997 m2
219 orná půda 19394 m2 499 orná půda 1677 m2
220/2 orná půda 17939 m2 514 orná půda 365 m2
224/1 orná půda 30092 m2 534 orná půda 9403 m2
306/6 orná půda 707 m2 540 orná půda 11546 m2
437/12 orná půda 356 m2 548 orná půda 785 m2
437/13 orná půda 290 m2 550 orná půda 631 m2
438 orná půda 15506 m2 554 orná půda 9101 m2
470/31 orná půda 2514 m2 412/2 orná půda 14202 m2

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Správu železniční dopravní cesty, s. o. – č. 2082

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 1101/2 a parc. č. 1102/2 v katastrálním území Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení stavby  dráhy „Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice“, spočívající v umístění  nového závislostního kabelu ,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném v geometrickém plánu č. 7032-22/2017 vyhotoveném dne 5. 6. 2017,    pro společnost   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00    jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu garáže na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2083

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu ideální ½ dvojgaráže (o výměře 20 m2) v budově kotelny - stpč. 6431 na ulici Nitranská v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži a má trvalé bydliště v domě č. p. 4091-2 na ulici Nitranská v Kroměříži.

Výpověď z pronájmu části pozemků parc. č. 3105/8 a 3743/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2084

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výpověď Evropského polytechnického institutu, s.r.o.,  IČ: 634 68 352 se sídlem Osvobození 699, 686 04  Kunovice z pronájmu části pozemků parc. č. 3105/8  - ostatní plocha a parc. č. 3743/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 4 m2 za účelem umístění 2 ks informačně propagačních panelů vysoké školy s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.10.2017 do 31.12.2017, s tím, že nájemce reklamní stojan nechá na vlastní náklady odstranit nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami uzavřené nájemní smlouvy ze dne 13.05.2009.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 3408 v k. ú. Kroměříž – č. 2085

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

výpověď společnosti Octárna, s. r. o., IČ: 634 71 906, se sídlem Tovačovského 318, 767 01  Kroměříž z pronájmu části pozemku parc. č. 3408 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 2 m2 za účelem umístění reklamního stojanu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.10.2017 do 31.12.2017, s tím, že nájemce reklamní stojan nechá na vlastní náklady odstranit nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami uzavřené nájemní smlouvy ze dne 13.05.2009.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 90/2017 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 2086

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 90/2017  „Kroměříž, ul. Purkyňova - posílení kapacity stoky CP“   mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 91/2017 mezi městem Kroměříž a  xx – č. č. 2087

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 91/2017  „Sjezd na komunikaci“    mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 92/2017 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 2088

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 92/2017  „Rodinný dům č. p. 5, Vážany“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby mezi ENDERGREEN, s. r. o. a městem Kroměříž – č. 2089

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Oprava chodníku na ulici Na Kopečku, Kroměříž“  mezi ENDERGREEN, s. r. o., Malý Val  1586/29, 767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi xx  a městem Kroměříž – č. 2090

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 3 rodinných domů, mezi xx   a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků nebo jejich částí – parc. č. 74/12 a 3392 v k. ú. Kroměříž – č. 2091

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í        

bod  č. 2040 v usnesení ze 74. schůze Rady města Kroměříže konané 21. září 2017, v plném znění

s c h v a l u j e       

zveřejnění    záměru   prodeje      pozemků   parc. č. 74/12 - ostatní plocha o výměře 324 m2 a   parc. č. 3392 - ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Kroměříž  pro  Společenství vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž. 

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SML/193/2017 Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ – č. 2092

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1  smlouvy o dílo SML/193/2017 Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt "B", podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SML/194/2017 Zateplení objektu „B“ a „D“ MÚ Kroměříž na p. č. 587/3, 587/1 – č. 2093

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo SML/194/2017 Zateplení objektu „B" a „D" MÚ Kroměříž na p. č. 587/3,  587/1, podle předložené zprávy. 

 

Sportovní areál Postoupky – výběr dodavatele – č. 2094 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Sportovní areál Postoupky" s uchazečem Sport cité +  s. r. o., sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO: 049 29 845, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy. 

 

Zjednodušené podlimitní řízení „Dodávka kompostérů, Kroměříž“ – č. 2095

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Dodávka kompostérů, Kroměříž“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma IK consult s. r. o. 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 

komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler                 náhradník: Mgr. Jana Kutá
Ing. Soňa Mertová         náhradník: Ing. Pavlína Cveková

b) 

hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec             náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler             náhradník: Mgr. Jana Kutá
Ing. Antonín Mudroch             náhradník: Luděk Švec
Lambert Hanzal                             náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Soňa Mertová                     náhradník: Ing. Pavlína Cveková

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Výměna výtahů v domově pro seniory U Moravy Kroměříž“ – č. 2096

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1  smlouvy o dílo  „Výměna výtahu v domově pro seniory u Moravy Kroměříž", podle předložené zprávy.

 

Rozdělení dotací – III. výzva 2017 – č. 2097

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč žadatelům v rámci III. výzvy Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto:

 

III. výzva 2017

 

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

 

žadatel

číslo žádosti

požadavek

dotace

akce

KULTURNÍ KOMISE

 

 

 

 

Butula Zdeněk Ing. - fyz.os.

162/02/17/3

9 100 Kč

9 100 Kč

John Lennon revival

Církevní základní škola v Kroměříži

158/02/17/3

7 000 Kč

7 000 Kč

Živý Betlém

Novotný Alois

146/02/17/3

10 500 Kč

10 500 Kč

Publikace orchestru Rytmus

TEFO Bílany, z. s.

165/02/17/3

3 500 Kč

3 500 Kč

Rozsvěcení vánočního stromu

Spolek přátel SPgŠ Kroměříž

150/02/17/3

25 000 Kč

25 000 Kč

Vydání CD pěveckého sboru

Kulturní komise celkem

 

55 100 Kč

55 100 Kč

 

SPORTOVNÍ KOMISE

 

 

 

 

Lodní sporty Kroměříž z. s.

151/02/17/3

25 000 Kč

20 000 Kč

Trénink a účast na MS

M Dance Crew KM Junior, z. s.

154/02/17/3

8 000 Kč

4 000 Kč

Workshop

Simonová Martina

152/02/17/3

40 000 Kč

0 Kč

Nesplnění formálních nálež.

Svaz postižených civil.chorobami v ČR, ZO KM

148/02/17/3

4 000 Kč

4 000 Kč

Taneční soutěž seniorů

Sportovní komise celkem

 

77 000 Kč

28 000 Kč

 

KOMISE S+ Z A PRO ZAMĚSTNANOST

 

 

 

 

Centrum pro seniory Zachar, spolek

157/02/17/3

10 000 Kč

10 000 Kč

Seniorský podzim

Česká unie neslyšících, z. ú.

166/02/17/3

20 000 Kč

20 000 Kč

Mezinár.dopr.soutěž, Bowling

Klubíčko Kroměříž, z. s.

161/02/17/3

50 000 Kč

50 000 Kč

Mateřství není handicap

Slováková Jarmila

156/02/17/3

9 700 Kč

9 700 Kč

Kolobrndy nejen pro Matýska

Sociální služby města Kroměříže, p. o.

147/02/17/3

10 000 Kč

10 000 Kč

Mezinár. odborná konference

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž

153/02/17/3

10 000 Kč

10 000 Kč

Hiporehabilitace

Komise S+Z a pro zaměstnanost celkem

 

109 700 Kč

109 700 Kč

 

KOMISE PRO VÝCHOVU A CELOŽ.VZDĚL.

 

 

 

 

o. s. Českého červeného kříže Kroměříž

149/02/17/3

10 000 Kč

9 500 Kč

Kurz, Světový den první pomoci

SH ČMS - SDH Bílany

167/02/17/3

4 000 Kč

4 000 Kč

Akce pro děti

SH ČMS - SDH Trávník

163/02/17/3

10 000

5 000 Kč

Akce pro děti

Komise pro výchovu a clož.vzděl. Celkem

 

24 000 Kč

18 500 Kč

 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

 

 

Spolek BARBOŘICE

155/02/17/3

7 950 Kč

7 950 Kč

Podzimní eko akce

Zatoulané štěstí, z. s. 

164/02/17/3

10 000 Kč

0 Kč

Kastrace koček

Komise pro životní prostředí celkem

 

17 950 Kč

7 950 Kč

 

KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH

 

 

 

 

Biskupští manové z Kroměříže, z. s.

160/02/17/3

10 000 Kč

7 000 Kč

(Nejen) prvorepublikový ples

Komise pro cestovní ruch celkem

 

10 000 Kč

7 000 Kč

 

b) 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci III. výzvy Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže 

a) 

schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci III. výzvy Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto:

III. výzva 2017

 

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

žadatel

číslo žádosti

požadavek

návrh dotace

akce

KOMISE S+Z A PRO ZAMĚSTNANOST

 

 

 

 

Porad.centrum pro sluch.post. Kroměříž, o.p.s.

159/02/17/3

65 000 Kč

65 000 Kč

Týden sluchově postiž.

Komise S+Z a pro zaměstnanost celkem

 

65 000 Kč

65 000 Kč

 

b) 

schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci III. výzvy Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy.

 

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 – č. 2098

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a) 

schválit Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018, podle předložené zprávy

b)

zveřejnit Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018, podle předložené zprávy.

 

Financování registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Kroměříže – č. 2099

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1.  

Program města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb pro rok 2018 a metodiku k tomuto programu podle předložené zprávy

2.

vyhlášení Programu města Kroměříže pro přerozdělování finančních příspěvků poskytovatelům registrovaných sociálních služeb pro rok 2018

3.

objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 ve výši 5.400.000 Kč, určených poskytovatelům registrovaných sociálních služeb

4.

obecný schvalovací proces přerozdělování finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže určených poskytovatelům registrovaných sociálních služeb v následujících letech

5.

časový harmonogram Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018

6.

stejný způsob výpočtu vyrovnávací platby (příspěvku zřizovatele) také pro příspěvkovou organizaci města Kroměříže - Sociální služby města Kroměříže, p. o. Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž podle předložené zprávy

7. 

poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 3 200 000 Kč městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž Sociálním službám města Kroměříže, p. o.,  Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž a přistoupit k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vydaného dne 8. 12. 2016, podle  dle přílohy č. 1

 

Personální složení a jednací řád řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku – č. 2100

Rada města Kroměříže po  projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

personální složení a jednací řád řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku, podle předložené zprávy.

Členové Řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku:

- PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. - místostarosta města Kroměříže
- Mgr. Radovan Klabal - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 
  Kroměříž
- Bc. Lenka Horáková - vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Chropyně
- Jiřina Floriánová - sociální pracovnice Městského úřadu Hulín
- Svatava Churá - sociální pracovnice Městského úřadu Morkovice - Slížany
- Bc. Ludmila Prokešová, DiS. - tajemnice Městského úřadu Koryčany

 

Sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, p. o. a Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, p. o. – č. 2101

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

a)

sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace, IČ 709 95 613, s Mateřskou školou, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkovou organizací, IČ 709 95 699, s účinností od 1. ledna 2018

b)

jako přejímající organizaci Mateřskou školu Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkovou organizaci, IČ 709 95 699, na kterou s účinností od 1. ledna 2018 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace

c)

dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace

d)

výmaz Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace, IČ 709 95 613, z rejstříku škol a školských zařízení

 

Žádost xx o poskytnutí finančního daru – č. 2102

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč  xx,  na uspořádání akce Studenti dětem, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření darovací smlouvy s příkazem mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx,  jako obdarovaným, na uspořádání akce Studenti dětem (suroviny, materiál a propagační materiál), podle předložené zprávy.

 

Žádost xx o poskytnutí finančního daru – č. 2103

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč xx   na uspořádání akce Mág RadekR: 52 Shades of Magic z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření darovací smlouvy s příkazem mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, jako obdarovaným, na uspořádání akce Mág RadekR: 52 Shades of Magic, podle předložené zprávy.

 

Žádost příspěvkových organizací města Kroměříže o navýšení finančního příspěvku – č. 2104

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření pro tyto příspěvkové organizace:

1. Dům kultury v Kroměříži ve výši 275.000 Kč
2. Knihovnu Kroměřížska ve výši 340.000 Kč
3. Sportovní zařízení města Kroměříže ve výši 680.000 Kč,  

jako navýšení příspěvku města Kroměříže pro rok 2017 na provozní výdaje.

 

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o navýšení finančního příspěvku – č. 2105

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. ve výši 1.700.936 Kč jako navýšení příspěvku na provoz města Kroměříže pro rok 2017, podle předložené zprávy.

 

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Theodora Mojžíše na podporu filmového projektu „Barokní velmož Lichtenstein-Castelcorno“ – č. 2106

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční  dotace panu Theodoru Mojžíšovi na realizaci projektu „Barokní velmož Lichtenstein-Castelcorno", podle předložené zprávy. 

 

Odvolání člena komise kulturní a společenské – č. 2107

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

pana Josefa Skopala z funkce člena komise Rady města Kroměříže kulturní a společenské.

 

Návrh na pojmenování ulice – č. 2108

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh komise Rady města Kroměříže kulturní a společenské na pojmenování některé z nových kroměřížských  ulic po Janu Kozánkovi.

 

Program regenerace MPR Kroměříž 2018 – 2022 – č. 2109

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: nový dokument „Program regenerace MPR Kroměříž 2018 – 2022“, podle předložené zprávy. 

 

Upřesnění objektů opravovaných z Programu regenerace na rok 2017 – č. 2110

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  změnu navržených objektů  z Programu regenerace  MPR na rok 2017, včetně financování, podle předložené zprávy. 

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 9/2017 – č. 2111

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 9/2017 o vedení technické mapy města, podle předložené zprávy. 

 

Služební cesta do Rumunska – č. 2112

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., místostarosty města Kroměříže a   tlumočníka,  do Ramnicu Valcea (Rumunsko)  ve dnech 16. - 20. října 2017, za účelem rozvoje vzájemných  vztahů obou partnerských měst v rámci projektu Erasmus +. K této služební cestě bude použito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž.

 

Návrh kandidátů na funkci přísedícího Okresního soudu v Kroměříži – č. 2113

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrh Mgr. Bc. Karla Holíka, Ba, MBA  na kandidaturu paní  xx na funkci přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži. 

 

Termíny svatebních obřadů v roce 2018 – č. 2114

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

termíny svatebních obřadů v roce 2018, podle předložené zprávy. 

 

Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 4 ze dne 18. září 2017 uzavřené se společností Český nábytek a. s. – č. 2115

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření  dodatku  č. 1 k dílčí  smlouvě č. 4 ze dne 18. 9. 2017 uzavřené  se společností  Český  nábytek a. s., podle předložené  zprávy.

 

Memorandum o spolupráci při budování veřejného přístavu  a přístaviště v Kroměříži – č. 2116

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Memorandum o spolupráci při budování veřejného přístavu a přístaviště v Kroměříži,  uzavřené mezi Českou republikou  - Ředitelstvím vodních cest ČR a městem Kroměříže, podle předložené zprávy. 

 

Žádost SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. – č. 2117

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1. 

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 ve výši 115.000 Kč na poskytnutí dotace na úhradu dopravy do Ramnicu Valcea v Rumunsku, SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s., Obvodová 3607/19, Kroměříž, podle předložené zprávy.

2. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, IČ: 002 87 351 a SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s., Obvodová 3607/19, 767 01  Kroměříž, IČ: 181 89 172, na 115.000 Kč na úhradu dopravy do Ramnicu Valcea v Rumunsku, podle předložené zprávy.

 

Informace o plnění úkolů stanovených Radou města Kroměříže – č. 2118

b e r e    n a   v ě d o m í 

plnění úkolů stanovených Radou města Kroměříže, podle předložené zprávy

m ě n í 

v usnesení č. 1687 z 59. schůze Rady města Kroměříže konané 27. března 2017 termín plnění a to do: 31. května 2018.

 

Mgr. Jaroslav Němec           Ph Dr. Pavel Motyčka, Ph.D.

       starosta města Kroměříže                              místostarosta města Kroměříže