Usnesení ze 73. schůze Rady města Kroměříže

| 13.09.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 73. schůze Rady města Kroměříže konané 7. září 2017

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/0006 uzavřené se SZUŠ D-MUSIC, s. r. o. – č.  2015

Rada po projednání a po provedeném výběrovém řízení za účasti  xx  – zástupců Soukromé základní umělecké školy Kroměříž D-MUSIC, s. r. o.

 s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/0006 uzavřené se Soukromou základní uměleckou školou Kroměříž, s. r. o., IČ: 253 19 639, se sídlem Velehradská  625, 767 01  Kroměříž, kterým se doplňuje znění článku  č. I. Předmět smlouvy, a to takto:

Pronajímatel tímto dodatkem rozšiřuje pronajaté nebytové prostory v 1. NP budovy č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o tyto místnosti:

1.21 - sklad     92,80 m2

1.22 - chodba 16,64 m2

Celková výše ročního nájemného činí 143.060 Kč, s tím, že toto nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace.

Ostatní body smlouvy se nemění.

u d ě l u j e

souhlas s provedením stavebních úprav v 1. NP budovy č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži v místnosti č. 1.21 - sklad, 1.22 - chodba, 1.23 - sál a 1.24 - kancelář pro Soukromou základní uměleckou školu D-MUSIC, s. r. o., IČ: 253 19 639, se sídlem Velehradská 625, 767 01  Kroměříž, podle předloženého nákresu.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 2140 v ulici Za Oskolí v Kroměříži – č. 2016

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

 s c h v a l u j e

 uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Divadelním spolkem Kroměříž, z. s., IČ: 270 35 018, se sídlem Prusinovského 114, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 2140 v  ulici Za Oskolí v Kroměříži o výměře cca 180 m2 od 1. ledna 2018 na dobu neurčitou,  za výši nájemného 1.800 Kč ročně,  za účelem uskladnění divadelních kulis a rekvizit.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků stpč. 7801/14, 7760, 7759, 7789, 7801/2 a nemovitostí v ulici Talichova v Kroměříži – č. 2017

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 7801/2, podílu ve výši 51% na pozemcích stpč. 7801/1, 7760, 7759, 7789,  a podílu ve výši 51% na nemovitostech na ulici Talichova v Kroměříži, a to:

bytový dům Talichova č.p. 3271       na stpč. 7801/1  na LV 15299  a  stpč. 7801/2  na LV 10001 

-     garáž jednotka č. 3271/1                   na LV 15300
-     garáž jednotka č. 3271/2                   na LV 15300
-     garáž jednotka č. 3271/3                   na LV 15300
-     garáž jednotka č. 3271/4                   na LV 15300
-     garáž jednotka č. 3271/5                   na LV 15300
-     garáž jednotka č. 3271/6                   na LV 15300
-     garáž jednotka č. 3271/7                   na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/8                       na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/9                       na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/10                     na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/11                     na LV 15300
-    byt jednotka č. 3271/12                     na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/13                     na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/14                     na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/15                     na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/16                     na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/17                     na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/18                     na LV 15300
-     byt jednotka č. 3271/19                     na LV 15300

bytový dům Talichova č. p. 3272      na stpč. 7760  na LV 15292 

-     garáž jednotka č. 3272/1                   na LV 15293
-     garáž jednotka č. 3272/2                   na LV 15293
-     garáž jednotka č. 3272/3                   na LV 15293
-     garáž jednotka č. 3272/4                   na LV 15293
-     garáž jednotka č. 3272/5                   na LV 15293
-     garáž jednotka č. 3272/6                   na LV 15293
-     garáž jednotka č. 3272/7                   na LV 15293
-     garáž jednotka č. 3272/8                   na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/9                       na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/10                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/11                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/12                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/13                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/14                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/15                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/16                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/17                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/18                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/19                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/20                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/21                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/22                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/23                     na LV 15293
-     byt jednotka č. 3272/24                     na LV 15293

bytový dům Talichova č. p. 3273      na stpč. 7759  na LV 15289 

-     garáž jednotka č. 3273/1                   na LV 15290
-     garáž jednotka č. 3273/2                   na LV 15290
-     garáž jednotka č. 3273/3                   na LV 15290
-     garáž jednotka č. 3273/4                   na LV 15290
-     garáž jednotka č. 3273/5                   na LV 15290
-     garáž jednotka č. 3273/6                   na LV 15290
-     garáž jednotka č. 3273/7                   na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/8                       na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/9                       na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/10                     na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/11                     na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/12                     na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/13                     na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/14                     na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/15                     na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/16                     na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/17                     na LV 15290
-     byt jednotka č. 3273/18                     na LV 15290

bytový dům Talichova č. p. 3277      na stpč. 7789  na LV 15295 

-    garáž jednotka č. 3277/1                   na LV 15296
-    garáž jednotka č. 3277/2                    na LV 15296
-    garáž jednotka č. 3277/3                    na LV 15296
-    garáž jednotka č. 3277/4                    na LV 15296
-    garáž jednotka č. 3277/5                    na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/6                       na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/7                       na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/8                       na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/9                       na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/10                     na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/11                     na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/12                     na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/13                     na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/14                     na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/15                     na LV 15296
-    byt jednotka č. 3277/16                     na LV 15296,
podle předložené zprávy.

 

Uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené s KTS, s. r. o. – č. 2018

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ: 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959, 767 01, který doplňuje bod č. I Předmět smlouvy o odstavec č. 10, a to takto:

            10. Touto smlouvou přenechává půjčitel  vypůjčiteli k bezplatnému užívání nemovité věci specifikované v příloze č. 9, která je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Studie proveditelnosti podpory budování interakčních prvků v krajině v okolí města Kroměříže – č. 2019

Rada města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

a)

podání žádosti o dotaci na realizaci projektů ze studie proveditelnosti podpory budování interakčních prvků v krajině v okolí města Kroměříže „Lokalita A - Letiště“, „Lokalita F - Trávnické zahrádky“ v rámci Operačního programu Životního prostředí
 

b)

vypracování projektové dokumentace a podání žádosti na SFŽP firmou Paměť krajiny, s. r. o. za předpokládané náklady 65.000 Kč

u k l á d á

odboru správy majetku města a služeb:

a)

připravit návrh podání výpovědi z nájmu dotčených zemědělských pozemků, podle předložené zprávy

b)

předložit vedení města konečnou variantu  žádosti o dotaci se specifikovanou výsadbou.

 

Vegetační úpravy v ulicích Kollárova a Nerudova, Kroměříž – č. 2020

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí pro projekt  „Vegetační úpravy v ulicích Kollárova a Nerudova, Kroměříž", podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závazek dofinancovat realizaci projektu „Vegetační úpravy v ulicích Kollárova a Nerudova, Kroměříž" v letech 2018 - 2020 v částce 655.965  Kč.

 

Pasport městských budov – č. 2021

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení  pasportu budov ve vlastnictví města Kroměříže

u k l á d á

Lambertu Hanzalovi - vedoucímu odboru správy majetku města a služeb  připravit způsob provedení pasportu budov ve vlastnictví města Kroměříže

termín: do 31. května 2018

 

Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova – Moravská – č. 2022

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace se společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín v celkové ceně 381.150  Kč vč. DPH, podle předložené zprávy.

 

Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku – č. 2023

Rada města Kroměříže po projednání

 b e r e   n a   v ě d o m í

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/063/0006520 k projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019, podle předložené zprávy.

 

Dofinancování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kroměříži – č. 2024

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.        

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi Společnost Podané ruce o. p. s., Vídeňská 225/3, 639 00 Brno a městem Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

2.       

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže v rozpočtu na rok 2017 ve výši 41.500  Kč na poskytnutí dotace na pokrytí 0,5 pracovního úvazku pracovníka  Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kroměříži, Společnost Podané ruce o. p. s., Vídeňská 225/3, 639 00 Brno, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb „Senior Taxi“ – č. 2025

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb „Senior Taxi“ uzavřené mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž a městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž dne 29. 05. 2017, podle předložené zprávy

2.

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 ve výši 120.000 Kč, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o dílo  ve věci provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR a návrhů potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR – č. 2026

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy o  dílo  se společností  I3 Consultants s. r. o., podle předložené  zprávy.

 

Rekonstrukce Starého pivovaru – vyjmutí části dotace ROP – č. 2027

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

posun v jednání s Úřadem regionální rady v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy Starého pivovaru, podle předložené zprávy.

 

Demolice objektů v lokalitě U Zámečku č. p. 2130 a Braunerově ul. č. p. 2129 – č. 2028

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o postoupení smlouvy o dílo ze dne 12. 08. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 03. 2017, kterou uzavřely Sociální služby města Kroměříže s Ing. arch. Martinem Jandou, kterou Sociální služby města Kroměříže, p. o., jakožto postupitel postupují městu Kroměříž, jakožto postupníkovi  práva a povinnosti objednatele ze smlouvy o dílo vyplývající

u k l á d á

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Mgr. Dagmar Klučkové, DiS. předat vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž  veškerou dokumentaci týkající se   demolice domů č. p. 2129 na Braunerově ul. a č. p. 2130 na ul. U Zámečku v Kroměříži a výstavby komunitního bydlení pro seniory v této lokalitě

u k l á d á

vedoucí  odboru rozvoje města  v plném rozsahu zajistit činnosti spojené s  demolicí domů č. p. 2129 v  Braunerově ul. a č. p. 2130 v  ul. U Zámečku v Kroměříži.

 

Oprava havarijního mostu ev. č. M21 Drahlov – č. 2029

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zadání veřejné zakázky malého rozsahu - oprava havarijního mostu ev. č. M21 v Drahlově firmě UNIPONT s. r. o., Hlavní 156/80, 624 00 Brno  jako pokračování prací na opravě havarijního stavu, podle přiložené důvodové zprávy 

u k l á d á

vedoucímu odboru  správy majetku města a služeb zařadit opravu mostu v Drahlově do návrhu rozpočtu města Kroměříže na rok 2018  a  připravit k tomuto řádnou projektovou dokumentaci. 

 

Žižkovy kasárny  Kroměříž – chráněná dílna a nízkoprahové centrum v části budovy 02 – výběr dodavatele – č. 2030

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na akci: „Žižkovy kasárny Kroměříž - chráněná dílna a nízkoprahové centrum v části budovy 02" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností

Stemio a. s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 282 03 011,

s nabídkovou cenou 798.000 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Seznam dlužníků na nájemném – č. 2031

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Mgr. Petra Sedláčka -  jednatele KTS, s. r. o.

b e r e   n a   v ě d o m í

seznam dlužníků na nájemném v bytových domech města Kroměříže  ve správě Kroměřížských technických služeb, s. r. o. k 31. červenci 2017, podle předložené zprávy

u k l á d á

Mgr. Petru Sedláčkovi - jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o.  předložit Radě města Kroměříže konané 2. listopadu 2017 aktuální informaci o postupu řešení při vymáhání dlužných částek vzniklých z nájmu bytů.

 

Zajištění stanoviska externího architekta města a zrušení části usnesení č. 2143 ze 71. schůze RMK ze dne 6. února 2014 – č. 2032

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu odboru správy majetku města a služeb Městského úřadu Kroměříž  zajistit stanovisko externího architekta města k opatřením, veřejnoprávním smlouvám a správním řízením dle čl. 23 odst. 2 písm. c), písm. e) Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž, a to z architektonického a urbanistického hlediska, zejména u staveb v městské památkové rezervaci, nových staveb a podstatných změn dokončených staveb, podle předložené zprávy

r u š í

v usnesení č. 2143 - 01  ze 71. schůze Rady města Kroměříže konané 6. února 2014 část „pověřuje", podle předložené zprávy.

 

Informace o volební kampani v roce 2017 – č. 2033

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o možnostech volební kampaně na nemovitostech ve vlastnictví města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

 

            Mgr. Jaroslav Němec                                              PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže                                         místostarosta města Kroměříže