Usnesení ze 71. schůze Rady města Kroměříže

| 04.08.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 71. schůze Rady města Kroměříže konané 4. srpna 2017

 

Rozhodnutí o námitkách – soutěž o návrh „Územní plán Kroměříž“ – č. 1960

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l a 

o nevyhovění námitkám stěžovatele ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s. r. o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 277 55 860, směřujícím proti Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu a proti úkonům vyhlašovatele a vůči formálnímu postupu poroty v soutěži o návrh „Územní plán Kroměříž“.

 

Podání žádosti o dotaci  „Sportovní areál Postoupky“ – č. 1961

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže souhlasit:

a) 

s podáním žádosti o dotaci „Sportovní areál Postoupky“ do Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu; Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ

b)

se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce, podle předložené zprávy.

 

Schválení typu zařízení pro imobilní občany v budově radnice MěÚ – č. 1962 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění schodišťové sedačky v budově Městského úřadu v Kroměříži, Velké náměstí 115.

 

Žádost společnosti Frčíme s. r. o. o poskytnutí finančního příspěvku na akci KROM WARS 2017 – č. 1963

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2017,  pro společnost FRČÍME, s. r. o. Kroměříž na akci KROM WARS 2017,  konanou v Kroměříži na koupališti  Bajda.  

 

Mgr. Jaroslav Němec     PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže