Usnesení z 69. schůze Rady města Kroměříže

| 26.07.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 69. schůze Rady města Kroměříže konané 24. července 2017

 

Zveřejnění záměru  prodeje pozemku parc. č. 219 v k. ú. Těšnovice – č. 1938

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 219- trvalý travní porost  o výměře 947 m2     v k. ú.   Těšnovice         a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků  parc. č. 1/2 a 1/1 v k. ú. Těšnovice – č. 1939

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 1/2 - ostatní plocha o výměře 265 m2 a části pozemku parc. č. 1/1,  podle nového geometrického plánu č. 382-138/2017 ze dne 28. 06. 2017, označené jako pozemek parc. č. 1/1 - zahrada  o výměře  855 m², vše     v k. ú.   Těšnovice.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Obvodová – kabel NN, Roubalík) – č. 1940

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 1104/44 a parc. č. 1500/341   v katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Obvodová -kabel NN, Roubalík“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   4.200 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce s KTS, s. r. o. – č. 1941

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ: 262 76 437,  se sídlem Kaplanova 2959, 767 01, který doplňuje bod č. I Předmět smlouvy o odstavec č. 9, a to takto: 

9. Touto smlouvou vypůjčitel doplňuje nemovité věci určené k bezplatnému užívání vypůjčiteli blíže specifikované v příloze č. 8, která je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce. 

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 62/2017 mezi městem Kroměříž a DZ IMMOBILIARE s. r. o. – č. 1942

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 62/2017 „Bytový dům Z5, Kroměříž, Dolní Zahrady“ mezi městem Kroměříž  a  DZ IMMOBILIARE s. r. o., Velké náměstí 47/39, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 63/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1943

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 63/2017 „Vodovodní přípojka, Raisova ulice, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 64/2017 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků bytového domu Kojetínská 1220 – č. 1944

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 64/2017  „Stavební úpravy bytového domu Kojetínská 1220/3“  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků pro dům Kojetínská 1220/3, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 65/2017 mezi městem Kroměříž a xx  - č. 1945

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 65/2017 „Stavební úpravy RD na ulici Gen. Svobody č. 31“   mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 66/2017 mezi městem Kroměříž  a xx  – č. 1946

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 66/2017 „Stavební úpravy RD Moravská 784/5, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 67/2017 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1947

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 67/2017  „Stavební úpravy RD č. p. 1339, Kroměříž“   mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 68/2017 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek Barbořina 3305 – č. 1948

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 68/2017 „Revitalizace bytového domu, ul. Odbojářů 3305/6, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků jednotek Barbořina 3305, Odbojářů 3305/6, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 69/2017 mezi městem Kroměříž a Z-FIN, a. s. – č. 1949

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 69/2017  mezi městem Kroměříž  a  Z-FIN, a. s., Petržílkova 2267/12, 158 00 Praha - Stodůlky, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 70/2017 mezi městem Kroměříž a Air Bank, a. s. – č. 1950

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 70/2017  mezi městem Kroměříž  a  Air Bank, a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 - Dejvice, podle  předložené zprávy. 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – zpracování projektové dokumentace na akci „Parkovací dům Havlíčkova 1“ – č. 1951

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení, pro realizaci stavby a pro výběr dodavatele stavby na akci „Parkovací dům Havlíčkova 1" včetně zadávací dokumentace, podle předložené zprávy. 

 

Umístění víceúčelové haly – č. 1952

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění víceúčelové sportovní haly v lokalitě u areálu fotbalového stadionu SK Hanácká Slavia na pozemcích, jejichž vlastníkem je město Kroměříž

u k l á d á

odboru rozvoje města zadat zpracování variantní studie proveditelnosti umístění víceúčelové sportovní haly ve schválené lokalitě. 

 

Kulturní počin roku – č. 1953

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zásady pro vyhlašování Kulturního počinu roku, podle upravené předložené zprávy. 

 

Žádost Českého svazu pro film a video – ARSfilm 2017 – č. 1954 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit jako ceny XLV. ročníku soutěže ARSfilm amatérů Kroměříž 2017 

1 x Zlatý kroměřížský tolar (Velká cena města Kroměříže)
1 x Stříbrný kroměřížský tolar (cena poroty)
4 x Bronzový kroměřížský tolar (hlavní cena v každé ze tří soutěžních kategorií)

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí finanční částky z rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 (položka spoluúčast města na akcích) jako peněžní cenu pro XLV. ročník soutěže ARSfilm amatérů Kroměříž 2017, konaný ve dnech 6. - 7. října 2017 v Kroměříži. 

 

Umístění Kamenů zmizelých (Stolpersteine) v Kroměříži – č. 1955

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

realizaci projektu Kameny zmizelých a jejich umístění před židovskou radnicí v Moravcově ulici v Kroměříži,  podle předložené zprávy. 

p o v ě ř u j e 

vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu a vedoucího odboru správy majetku města a služeb realizací projektu Kameny zmizelých. 

 

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem a p. Martinem Heinzem  – č. 1956

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy o spolupráci  mezi městem Kroměříž a  xx, Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže                     místostarosta města Kroměříže