Usnesení z 66. schůze Rady města Kroměříže

| 26.06.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 66. schůze Rady města Kroměříže konané 19. června 2017

 

Uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené s xx – č. 1872

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 1.10.2014 s xx, soukromě hospodařícím rolníkem, IČ: 46907297 bytem 767 01  Kroměříž, kterým se doplňuje čl. II. Předmět smlouvy o odstavec č. 4., který zní takto:

4. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu pachtu  o pozemky parc. č. 1574/1 - orná půda o výměře 1 456 m2, parc. č. 1627/1 - orná půda o výměře 668 m2, parc. č. 1627/2 - orná půda o výměře 1 702 m2,vše v k. ú. Kroměříž,  s účinností od 20.06.2017.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (VPIC Kroměříž – knihovna – CTN) – č. 1873

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebností  inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 979/45 a k části  budovy č. p. 3920 na pozemku parc. č. 6226/1 v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě a v budově vnitřního  komunikačního zařízení,   spočívající v umístění nového optického kabelu a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „16010-040774   VPIC Kroměříž - knihovna- CTN“   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,  130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku a budovy, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.100 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1/2 a části 1/1 v k. ú. Těšnovice – č. 1874

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 1/2 - ostatní plocha o výměře 265m2 a části pozemku parc. č. 1/1 - zahrada  o výměře  cca 680 m² , vše     v k. ú.   Těšnovice.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 51/2017 mezi městem Kroměříž a M&S GLOBWASCH CZ,  s. r. o. – č.  1875

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 51/2017 „Samoobslužná automyčka“   mezi městem Kroměříž  a  M&S GLOBWASH CZ, s. r. o.,  Zápy 271, 250 01 Zápy, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 52/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1876

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 52/2017 „Připojení sjezdu k parc. č. 643/24 a 643/27“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle   předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 53/2017 mezi městem Kroměříž a Prior, obchodní domy, a. s. – č. 1877

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 53/2017 „Rekonstrukce a přístavba obchodního domu PRIOR v Kroměříži“  mezi městem Kroměříž  a  Prior, obchodní domy, a. s., Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 54/2017 mezi městem Kroměříž  a Společenstvím vlastníků domu Albertova 3983, Kroměříž – č. 1878

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 54/2017 „Revitalizace BD Albertova 3983“  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků domu, Albertova 3983/6, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 55/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1879

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 55/2017 „Novostavba rodinného domu, Trávník parc. č. 184/32“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 56/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1880

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 56/2017  „Novostavba rodinného domu, Trávník parc. č. 184/31“   mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 57/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1881

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 57/2017 „Novostavba rodinného domu, Trávník parc. č. 184/28“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 58/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1882

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 58/2017 „Novostavba rodinného domu, Trávník parc. č. 184/29“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 59/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1883

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 59/2017 „Novostavba rodinného domu, Trávník parc. č. 184/27“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 60/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1884

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 60/2017 „Novostavba rodinného domu, Trávník parc. č. 184/26„  mezi městem Kroměříž  a  xx,  734 01 Karviná a xx, 922 04 Kočín, SVK, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 61/2017 mezi městem Kroměříž a SZP Těšnovice, a. s. – č. 1885

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 61/2017 „Hlavní vstup do areálu a navazující předprostor - SZP Těšnovice, a. s. - PŘÍPRAVNÉ BOURACÍ PRÁCE“ mezi městem Kroměříž  a  SZP Těšnovice, a. s., Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi xx  a městem Kroměříž – č. 1886

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu, mezi xx, 767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva  mezi xx a městem Kroměříž – č. 1887

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domu, mezi xx,  767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi xx a městem Kroměříž - č. 1888

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů, mezi xx,  767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Doplnění usnesení č. 1649 z 59. schůze RMK konané 27. března 2017 – č. 1889

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

doplnění usnesení č. 1649 z 59. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. března 2017,

a to takto:

Do výčtu pronajatých místností se doplňují místnosti nacházející se ve 2. NP budovy, a to konkrétně:  

č. 2.15 předsíň 2.72 m2
č. 2.16 koupelna 2.88 m2
č. 2.17 kancelář 8.19 m2

 

Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž – č. 1890

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit zpracovanou žádost o dotaci na pořízení digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž, podle předložené zprávy 

u k l á d á  

odboru rozvoje města  Městského úřadu Kroměříž zpracovat zadávací dokumentaci a obchodní podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž“

j m e n u j e

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž“ ve složení: 

Mgr. Jaroslav Němec   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 
Ing. Soňa Mertová RNDr. Božena Ševčíková
Ing. Petr Vodák Ing. Dagmar Vodáková

 

Veřejná zakázka na dodávku hasičských dopravních automobilů – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – č. 1891

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – „Dodávka hasičských dopravních automobilů“ 

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

TECHSPORT, s. r. o. 
Pekařská 33, 602 00  Brno
IČ: 255 24 135
Nabídková cena bez DPH: 1.570.000 Kč
Nabídková cena včetně DPH: 1.899.700 Kč

druhá v pořadí je nabídka firmy: 

Auto Kora top s. r. o. 
M. Alše 780, 757 01  Valašské Meziříčí
IČ: 277 89 306
Nabídková cena bez DPH:  1.731.832 Kč
Nabídková cena včetně DPH: 2. 095.516 Kč

 

Zjednodušené podlimitní řízení „Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro MěÚ Kroměříž“ – č. 1892

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma IK consult s. .r  o. 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 

komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec       náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Mgr. Jana Kutá                 náhradník: Marek Šindler
Mgr. Veronika Škrabalová náhradník: Mgr. Ing. Marie Navrátilová

b) 

hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Mgr. Jana Kutá         náhradník: Marek Šindler
Mgr. Veronika Škrabalová         náhradník: Mgr. Ing. Marie Navrátilová
JUDr. Ivana Bukovská               náhradník: Ing. Ludmila Martišková
Emanuel Běhounek                        náhradník: Petr Procházka

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Územní plán Kroměříž – Rozhodnutí zadavatele – č. 1893

Rada města Kroměříže po projednání 

 s c h v a l u j e 

zpětvzetí rozkladu podaného dne 9. 5. 2017 předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti Rozhodnutí ve věci č. j.: ÚOHS-S0113/2017/VZ-13378/2017/553/VDy ze dne 25. 4. 2017 v rámci soutěže o návrh „Územní plán Kroměříž“.

 

Studie – Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova – Moravská – I. Etapa, Kroměříž – č. 1894

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

studii proveditelnosti Revitalizace komunikace, chodníků a rozšíření parkovacích stání v lokalitě ulice Talichova - Moravská - I. ETAPA, Kroměříž, podle předložené zprávy 

u k l á d á 

odboru rozvoje města zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017  - III. výzva – č. 1895

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a) 

schválit Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 - III. výzva, podle předložené zprávy

b) 

zveřejnit Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 - III. výzva, podle předložené zprávy.

 

Žádost o výjimku z doby nočního klidu – č. 1896

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 7/2017, kterou se doplňuje příloha k obecně závazné vyhlášce města Kroměříž č, 1/2017 o nočním klidu, podle předložené zprávy.

 

Změna ve složení povodňové komise RMK – č. 1897

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

Jana Vondráška, tiskového mluvčího Městského úřadu Kroměříž, členem povodňové komise Rady města Kroměříže. 

 

Směrnice města Kroměříže – uveřejňování smluv uzavíraných městem – č. 1898

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směrnici č. 1/2017 o vyhotovování, předkládání, evidenci a uveřejňování smluv uzavíraných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Změna č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu  Kroměříž -  č. 1899

Rada města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

změnu č. 3 Organizačního  řádu  Městského úřadu  Kroměříž, podle předložené zprávy 

s t a n o v u j e 

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených do Městského úřadu  Kroměříž  na 218,5, podle předložené  zprávy.

 

Demolice objektů v lokalitě U Zámečku č. p. 2130 a Braunerově č. p. 2129 – č. 1900

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

Mgr. Petru Sedláčkovi, jednateli společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. zajistit opravu bytů č. 2, 3, 4 a 9 v domě č. pop. 2056 ul. U Zámečku a bytů č. 1, 4 a 7 v domě č. pop. 2086 ul. U Zámečku v Kroměříži

termín: 31. srpna 2017 

 

Žádost o schválení změny nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy Zachar, Kroměříž, p. o. – č. 1901

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace, ze 170 žáků na 180 žáků, s účinností od 1. 9. 2017

b)

podání žádosti Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu, s účinností v termínu nejbližším možném.  

 

Žádost o rozpočtové opatření – Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 1902

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření  v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 216.623 Kč na opravu havarijního stavu kanalizace tělocvičny Slavia Kroměříž na Kotojedské ul. 

 

Žádost osadního výboru v Trávníku o zakoupení obecního inventáře – č. 1903

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města  Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 25.000 Kč na zakoupení obecního inventáře pro místní část Trávník, podle předložené zprávy. 

 

Žádost o povolení instalace výtvarného díla – č. 1904

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

umístění výtvarného objektu  „Krepová zahrádka“ (květinová zahrádka) o rozměrech 8 x 8 m  v dolní části vnitřní plochy Velkého náměstí v Kroměříži, po dohodě s odborem správy majetku města a služeb,  na dobu od 23. června 2017  do 31. srpna  2017. 

 

Personální záležitosti č. 1905

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nové platové výměry:

a)

Mgr. Daniele Hebnarové - ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. 

b)

PhDr. Šárce Kašpárkové - ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o.

c)

Mgr. Dagmar Klučkové, DiS. - ředitelce  Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 

d)

Bc. Karlu Holíkovi, BA, MBA  - řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.,

s účinností od 1. července 2017,  podle předložené zprávy. 


 

         Mgr. Jaroslav Němec                                  Mgr. Petra Fečková                        

         starosta města Kroměříže    členka Rady města Kroměříže