Usnesení z 65. schůze Rady města Kroměříže

| 16.06.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 65. schůze Rady města Kroměříže konané 12. června 2017

 

Prodej části pozemku parc. č. 625/67 v k. ú. Kroměříž – č. 1837

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části pozemku parc. č. 625/67 -  ostatní plocha  o výměře  cca 340 m2 v k. ú. Kroměříž   pro   xx,  767 01  Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  600 Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

Prodej části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1838

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části pozemku   parc. č. 1110/2 -  ostatní plocha  o výměře  cca 150 m2 v k. ú. Kroměříž    pro spolek Lodní Sporty Kroměříž z. s., se sídlem  Fügnerova 923/4, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  600  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

Prodej části pozemku parc. č. 994/3 v k. ú. Kroměříž – č. 1839

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části pozemku parc. č.   994/3 -  ostatní plocha  o výměře   cca 75 m2 v k. ú. Kroměříž      pro   manžele  xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  1.600  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 137 v k. ú. Postoupky – č. 1840

Rada města Kroměříže  po projednání 

s c h v a l u j e       

zveřejnění    záměru   prodeje   pozemku     parc. č. 137 -  ostatní plocha   o výměře  550    m²      v k. ú.   Postoupky.

 

Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k. ú. Kroměříž na ul. Velehradská – č. 1841

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zveřejnění    záměru   směny   části  pozemku     parc. č. 3388 -   ostatní plocha  o výměře       cca  225 m2  v k. ú.   Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za části pozemků  parc. č. 3389/2  o výměře  cca 31 m²,  parc. č. 3390/2 o výměře  cca 157 m2  a parc. č. 5145  o výměře  cca 9 m2, vše ostatní plochy  v k. ú.  Kroměříž  ve vlastnictví společnosti  I. S. FOND , spol. s  r. o.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Ovocná – kabel, smyčka NN, ČTI) – č. 1842

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  částí pozemku  parc. č.    3136/2 v katastrálním území Kroměříž,    pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN a kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby   pod  označením: „Kroměříž, Ovocná - kabel.smyčka NN,ČTI“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného  ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Nabytí id. ½ pozemku parc. č. 530/21 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1843

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí id. 1/2  pozemku  parc. č.  530/21 - ostatní plocha o výměře 181 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

 

Změna v usnesení z XXII. zasedání ZMK konaného 1. prosince 2016 – č. 1844

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit    změnu v bodě I., odst. g)   v  usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 1. prosince 2016, týkající se splatnosti kupní ceny takto: „ … za smluvní kupní cenu 350 Kč/m2, t. j. celkem 135.450  Kč, splatnou v měsíčních splátkách  ve výši    8.465 Kč, počínaje  červencem 2017 a konče říjnem  2018 s tím, že poslední splátka bude činit 8.475 Kč.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 241/1 v k. ú. Hradisko – č. 1845

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu parc. č. 241/1 - ostatní plocha o výměře cca 658 m2 v k. ú. Hradisko za účelem sečení trávy.

 

Zápis z komise  pro nakládání s majetkem města – č. 1846

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém, zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne  7. června 2017.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 44/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1847

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 44/2017 „Novostavba řadového rodinného domu, Trávník parc. č. 184/19“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 45/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1848

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 45/2017 „Novostavba řadového rodinného domu, Trávník parc. č. 184/38“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 46/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1849

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 46/2017 „Novostavba řadového rodinného domu, Trávník parc. č. 184/37“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 47/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1850

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 47/2017 „Novostavba řadového rodinného domu, Trávník parc. č. 184/36“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 48/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1851

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 48/2017 „Novostavba řadového rodinného domu, Trávník parc. č. 184/35“  mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 49/2017 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1852

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 49/2017 „Novostavba řadového rodinného domu, Trávník parc. č. 184/34“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 50/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1853

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 50/2017 „Novostavba řadového rodinného domu, Trávník parc. č. 184/33“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Informativní zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže dne 17. května 2017 – č. 1854

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

zápis z jednání dopravní komise ze dne 17. května 2017

a)

s c h v a l u j e 

zadat zpracování   návrhu  a realizaci úpravy křižovatky Havlíčkova x Albertova

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 30. 9. 2017

p o v ě ř u j e

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D. k  jednání na Krajském úřadě Zlínského kraje o možnosti zřízení světelné křižovatky ul. Havlíčkova  x Albertova 

b)

s c h v a l u j e

vybudování zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do obce Trávník při rekonstrukci silnice II/367

zodpovídá: JUDr. Ivana Bukovská
termín: nestanoven

p o v ě ř u j e

JUDr. Ivanu Bukovskou  k  jednání  na Krajském úřadě Zlínského kraje při plánované rekonstrukci komunikace II/367 v Trávníku, požádat  o zřízení zpomalovacího ostrůvky ze strany od Kvasic

c)

s c h v a l u j e 

vyhrazení  pěti parkovacích míst pro zákazníky  u prodejny COOP na ul. Koperníkova při zachování stávajících parkovacích míst pro invalidy

zodpovídá: Lambert Hanzal 
termín: nestanoven 

u k l á d á 

Ing. Soni Mertové prověřit projektovou dokumentaci k řešení průjezdu cyklistů přes silniční most přes řeku Moravu

n e s c h v a l u j e

a) zrušení parkování Za Květnou zahradou pondělí - pátek   
b)vybudování zpomalovacích prvků na silnici II/367 v obci Trávník
c) osazení dopravních značek A 12 Děti ve vnitrobloku ul. Vrobelova
d) vybudování okružní křižovatky v místě křížení ulic Kojetínská x Na Lindovce
e) vyhrazení parkovacího místa na Riegrově náměstí pro odvoz zboží ADRA
f) vyznačení zákazu zastavení u vjezdu na parkoviště správy soc. zabezpečení na ul. Gen. 
   Svobody
g) vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním značením na ul. Kollárova

 

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 1855

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ:  767 01,  IČ: 262 76 437, podle  ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích,  v platném  znění 

1.

s c h v a l u j e 

program valné hromady Kroměřížských technických služeb, s.r.o. podle předloženého návrhu

2.

s c h v a l u j e 

orgány valné hromady:

Mgr. Jaroslav Němec  - předseda valné hromady
Bc. Karel Holík, BA, MBA  - ověřovatel  zápisu valné hromady
Anna Snídalová  - zapisovatelka valné hromady

3.

s c h v a l u j e

zprávu jednatele společnosti o hospodaření a činnosti společnosti za rok 2016, podle předložené zprávy 

4.

b e r e   n a   v ě d o m í 

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016, podle předložené zprávy 

5.

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu auditorky k roční účetní závěrce společnosti za rok 2016, podle předložené zprávy

6.

s c h v a l u j e 

účetní závěrku společnosti za rok 2016, podle předložené zprávy 

7.

s c h v a l u j e 

rozdělení zisku společnosti za rok 2016 takto:

 1. Zákonný rezervní fond 63 000,00 Kč
 2. Příděl do sociálního fondu 100 000,00 Kč
 3. Příděl do fondu odměn 250 000,00 Kč
 4. Příděl do fondu rozvoje 171 270,85 Kč
 5. Příděl do fondu ředitele 50 000,00 Kč
 Celkem 634 270,85 Kč

8.

s c h v a l u j e

a) 

odměnu jednateli Mgr. Petrovi Sedláčkovi jako celoroční hodnocení za rok 2016 ve výši jednoho měsíčního platu 

b)

odměnu jednateli MUDr. Tomáši Třasoňovi jako celoroční hodnocení za rok 2016 ve výši 1,5 měsíční odměny

c) 

odměnu jednateli Jiřímu Kašíkovi jako celoroční hodnocení za rok 2016 ve výši 1,5 měsíční odměny

9.

s c h v a l u j e 

auditorku Ing. Pavlínu Frajtovou (e. č. KAČR 2165) pro audit účetní závěrky za rok 2017.

 

Postup při vymáhání pohledávek nájemného a nákladů za službu u bytů ve vlastnictví města Kroměříže – č. 1856

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ 767 01, IČ: 262 76 437, podle ust. § 102 odst. 2 písm. c)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

u k l á d á  

Mgr. Petru Sedláčkovi, jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o. dodržovat „Postup při vymáhání pohledávek nájemného a nákladů za služby u bytů ve vlastnictví města Kroměříže“, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž“ – č. 1857

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na akci s názvem „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž“, podle   předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:       

komise:                                                       náhradníci členů komise:

1. Mgr. Jaroslav Němec                             PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
2. Ing. Soňa Mertová                                   Bc. Zuzana Kytlicová 
3. Ing. Doris Nováková                       Ing. arch. Pavel Máselník

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

 

Smlouva o poskytnutí dotace – nákup dopravního automobilu pro JPO  Bílany a Postoupky – č. 1858

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

a)

smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0978/2017/KH, podle předložené zprávy

b)

smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0979/2017/KH, podle předložené zprávy

 

KROK o. p. s. – personální záležitosti – č. 1859

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

PhDr. Janu Pšejovou z funkce členky správní rady Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. 

j m e n u j e

Ing. Soňu Mertovou do funkce členky  správní rady Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Senior Taxi – č. 1860

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Senior Taxi uzavřené mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž a městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Žádost o finanční příspěvek na Handy cyklo maraton společnosti Cesta za snem, z. s. – č. 1861

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu organizaci Cesta za snem, z. s., José Martího 31, 160 00 Praha 6 na zřízení průjezdního bodu městem Kroměříž při pořádání Handy cyklo maratonu,  podle předložené zprávy.

 

Nabídka TV Slovácko na pokračování spolupráce – č. 1862

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

záměr spolupráce s firmou J. D. Production, s. r. o. na rok 2017.

 

Memorandum o spolupráci s Českou televizí na projektu „Četníci z Kroměříže“ – č. 1863

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Memorandum o spolupráci s Českou televizí na projektu „Četníci z Kroměříže“.

 

Jmenování koordinátorky Projektu Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21 – č. 1864

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e 

Mgr. Dagmar Velískovou koordinátorkou pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vzít na vědomí jmenování Mgr. Dagmar Velískové koordinátorkou pro Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21.

 

Jednací řád komise Zdravého města a místní Agendy 21 – č. 1865

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád komise Zdravého města a místní Agendy 21, podle předložené zprávy.

 

Žádost Anežky Irglové  o poskytnutí finančního  daru – č. 1866

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč xx  na zakoupení hudebního nástroje - kláves a zpěvníků, potřebných k doprovodu studentů na vystoupeních při Noci kostelů, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření darovací smlouvy s příkazem mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx jako obdarovaným, na zakoupení hudebního nástroje - kláves a zpěvníků potřebných k doprovodu studentů na vystoupeních při Noci kostelů, podle předložené zprávy.

 

Rozdělení dotací – II. výzva 2017 – č. 1867

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto:

II. výzva 2017  

Žádosti o dotace do 50.000 Kč  

žadatel číslo žádosti požadavek návrh dotace akce

KULTURNÍ KOMISE  

Butula Zdeněk Ing. - fyz.os. 144/02/17/2 22 250 Kč 6 800 Kč Jazzika, Vzpomínkový koncert

JAZZ CLUB Kroměříž, z. s. 134/02/17/2 24 500 Kč 12 000 Kč Soubor koncertů

Klub UNESCO Kroměříž 135/02/17/2 6 800 Kč 5 000 Kč Diskuzní večer

Klubíčko Kroměříž, z. s. 141/02/17/2 10 000 Kč 10 000 Kč Folklórní vystoupení

Mojžíš Zdeněk PaedDr. - fyz.os. 133/02/17/2 9 800 Kč 0 Kč Taneční večery

Soukromá ZUŠ D-MUSIC s. r. o. 130/02/17/2 4 800 Kč 4 800 Kč Mladí muzikanti seniorům 

Spolek přátel SPgŠ Kroměříž 143/02/17/2 20 000 Kč 20 000 Kč PRAGA CANTAT 2017

Kulturní komise celkem 98 150 Kč 58 600 Kč  

SPORTOVNÍ KOMISE  

Klub dárců krve Kroměřížska 131/02/17/2 7 550 Kč 0 Kč patanque, bowling

Kuželkářský klub Kroměříž 137/02/17/2 10 000 Kč 0 Kč Družební utkání v Györu

TJ Slavia Kroměříž - stolní tenis 138/02/17/2 5 000 Kč 5 000 Kč Turnaj 

Sportovní komise celkem 22 550 Kč 5 000 Kč  

KOMISE S+ Z A PRO ZAMĚSTNANOST  

Klubíčko Kroměříž, z. s. 141/02/17/2 25 470 Kč 25 470 Kč Motáme to 15 let,Putování PZ

Oblastní charita Kroměříž 132/02/17/2 6 960 Kč 6 960 Kč Svép.skup. pro peč.v domác.

Slováková Jarmila - OSVČ 140/02/17/2 3 570 Kč 3 570 Kč Rodinka Puzzlinka

Sociální služby města Kroměříže, p. o. 136/02/17/2 10 000 Kč 10 000 Kč Projekt - vzpomínky

Komise S+Z a pro zaměstnanost celkem 46 000 Kč 46 000 Kč  

KOMISE PRO VÝCHOVU A CELOŽ.VZDĚL.  

o. s. ČČK Kroměříž 142/02/17/2 10 000 Kč 10 000 Kč BESIP léto 2017

Komise pro výchovu a clož.vzděl. Celkem 10 000 Kč 10 000 Kč  

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Spolek Barbořice 139/02/17/2 13 700 Kč 13 700 Kč Environmentování, Jabkování 

Komise pro životní prostředí celkem 13 700 Kč 13 700 Kč  

b)

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy.

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže

a) 

schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto:

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč  

žadatel číslo žádosti požadavek návrh dotace akce

KULTURNÍ KOMISE  

o.s. pro záchranu barok.hřbitova ve Střílkách 145/02/17/2 77 000 Kč 0 Kč Dotisk knih Střílky I a II

Kulturní komise celkem 77 000 Kč 0 Kč  

SPORTOVNÍ KOMISE  

T. J. Sokol Postoupky 129/02/17/2 58 000 Kč 25 000 Kč Šachový festiv. mládeže

Vodácký klub Kroměříž 128/02/17/2 71 500 Kč 40 000 Kč Závody, Český pohár

Sportovní komise celkem 129 500 Kč 65 000 Kč  

b) 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy. 

u k l á d á

Jaroslavě Krejčiříkové zpracovat podklady pro vyhlášení III. výzvy Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017.

Termín: 66. schůze RMK 

 

Účetní závěrka města Kroměříže za rok 2016 – č. 1868

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit roční účetní závěrku města Kroměříže k 31.12.2016 za účetní  období od 1.1.2016 do 31.12.2016, podle předložené zprávy

 

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2016 – č. 1869

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závěrečný účet Města Kroměříže za rok 2016 včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy. 

 

Fórum Zdravého města Kroměříž a MA 21 – priority občanů města – č. 1870

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zadané úkoly k řešení ověřených priorit z Fóra Zdravého města Kroměříž a MA21 ze dne 29. března 2017

u k l á d á 

1. 

Lambertu Hanzalovi

a)

prověřit možnost výsadby nových dřevin na Kojetínské ulici

b)

prověřit stav komunikací v Těšnovicích a Trávnických zahrádkách a navrhnout možnosti jejich opravy

Termín: 29. 9. 2017

2. 

RNDr. Boženě Ševčíkové

prověřit možnost využití Bagráku jako přírodního koupaliště

Termín: 29. 9. 2017

3. 

Mgr. Viliamu Staňkovi

projednat a navrhnout řešení pro zprůjezdnění průtahu města pro cyklisty

Termín: 29. 9. 2017

4. 

PhDr. Pavlu Motyčkovi, Ph.D. 

prověřit, jaké jsou možnosti pro vybudování mezigeneračního komunitního centra v Kroměříži

Termín: 29. 9. 2017

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí priority občanů města, které byly naformulovány dne 29. března 2017 na Fóru Zdravého města Kroměříž a MA21 a následně ověřeny anketou.

 

Nařízení GDPR ve vztahu k MěÚ – č. 1871

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

Mgr. Janě Kuté, tajemnici Městského úřadu Kroměříž, zajištění revizí informačních systémů a postupů nakládání s osobními údaji v rámci Městského úřadu Kroměříž vč. přípravy plánu implementace nařízení GDPR a jeho následného provedení v rámci Městského úřadu Kroměříž, to vše ve lhůtě do 30.04.2018, podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

  starosta města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže