Usnesení z 63. schůze Rady města Kroměříže

| 19.05.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 63. schůze Rady města Kroměříže konané 15. května 2017 

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/67 v k. ú. Kroměříž – č. 1777

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku parc. č. 625/67 -  ostatní plocha  o výměře       cca 340 m2 v k. ú. Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1778

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku parc. č. 1110/2 -  ostatní plocha  o výměře       cca 150 m2 v k. ú. Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 994/3 v k. ú. Kroměříž – č.  1779

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku parc. č. 994/3 -  ostatní plocha  o výměře       cca 75 m2 v k. ú. Kroměříž.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník, kabel NN) – č. 1780

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 570/3, 570/2 a 570/4 v katastrálním území Trávník   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník - kabel NN, Doláková“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč    na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Obvodová – kabel. smyčka, 2O.M) – č. 1781

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  částí pozemků  parc. č.    1500/32, 1500/6  a  1500/2

v katastrálním území Kroměříž,    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN a kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby   pod  označením: „Kroměříž, Obvodová-kabel. smyčka, 2 O.M.“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného  ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    3.000 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření smlouvy na užívání pozemku parc. č. 137 v k. ú. Miňůvky – č. 1782

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na užívání pozemku s xx 767 01 Kroměříž na užívání pozemku parc. č. 137 - trvalý porost v k. ú. Miňůvky o výměře 460 m2,s účinností od 16. května 2017 na dobu neurčitou, bezplatně  za účelem údržby pozemku.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži (KROMDENT, spol. s r. o.) – č. 1783

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností KROMDENT, spol. s r. o., IČ: 293 11 608,  se sídlem Riegrovo náměstí 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře 32,28 m2 na dobu pěti let, s účinností od 1. dubna 2017 za výši nájemného 2.200 Kč/m2/rok,  za účelem provozování stomatologické ordinace.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 52 v místní části Bílany – č. 1784

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem xx,  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 52 v místí části Bílany o výměře 223 m2 na dobu pěti let,  s účinností od 16. května 2017  za výši nájemného 10.000 Kč ročně, za účelem provozování hostinské činnosti.

 

Uzavření dohody o pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži – č. 1785

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody o pronájmu nebytového prostoru s Veselou vědou, z. ú., IČ: 036 57 914,  se sídlem Podhorská 21, 466 01  Jablonec nad Nisou na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži na dobu určitou, a to od 14. srpna  2017 do 18. srpna 2017 vždy od 7.30 hodin do 16.30 hodin za výši nájemného 2.500 Kč, za účelem realizace příměstského tábora  „Veselá věda“.

 

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro Český svaz pro film a video Kroměříž – č. 1786

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 2828 na ulici Tovačovského v Kroměříži  nacházející se na stpč. 793 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž pro Český svaz pro film a video Kroměříž, z. s., IČ: 495 583 66, Tovačovského 2828, 767 01  Kroměříž.

 

Změna usnesení č. 1739 z 61. schůze RMK konané 24. dubna 2017 (pronájem MUDr. Domesové) – č. 1787

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu znění usnesení č. 1739 z 61. Rady města Kroměříže konané dne 24. dubna 2017, a to takto:

Z: pronajatá plocha nebytových prostor o výměře 45,06 m2
NA: pronajatá plocha nebytových prostor o výměře 42,01 m2

 

Smlouva o realizaci stavby č. 33/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1788

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 33/2017 - „Novostavba dvojdomu Kroměříž, ulice Ke Splávku - „A“, mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 35/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1789

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 35/2017 - „Novostavba dvojdomu Kroměříž, ulice Ke Splávku - „B“, mezi městem Kroměříž  a  Mgr. Vilmou Kolářovou, Denkova 3199/20, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 36/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1790

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 36/2017 - „Stavební úpravy rodinného domu, K. Rajnocha 2393, Kroměříž“, mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 37/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1791

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 37/2017 - „Zřízení sjezdu k místní komunikaci, pozemku 52/2 - KM - Kotojedy 33“, mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 38/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1792

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 38/2017 - „Stavební úpravy RD, č. p. 364 v Kroměříži“, mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Dodatek č. 1 – směrnice č. 1/2016 – č. 1793

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dodatek č.1  směrnice 1/2016 o kontrolním systému města Kroměříže,  s účinností 16.  května 2017, podle   předložené zprávy.

 

Přezkum hospodaření města Kroměříže za rok 2017 – č. 1794

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 42 odst. 1 zákona o obcích , resp. zákona č.420/2004 Sb., přezkum hospodaření města Kroměříže za období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 a uzavření smlouvy s auditorkou Ing. Milenou Lakomou, zapsanou v seznamu KA ČR pod. č.1231, podle předložené zprávy. 

 

Žádost xx  o poskytnutí finančního daru – č. 1795

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč xx,  na náklady spojené s uspořádáním akce AG FEST, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a  xx jako obdarovaným, na náklady spojené s uspořádáním akce AG FEST, podle předložené zprávy.

 

Žádost xx o poskytnutí finančního daru – č. 1796

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč xx, na náklady spojené s technickým zabezpečením akce BURNING SQUARE 2017, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a  xx, jako obdarovaným, na náklady spojené s technickým zabezpečením akce BURNING SQUARE 2017, podle předložené zprávy.

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2017 – č. 1797

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. – č. 1798

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

osobní příplatek paní Martině Luběnové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, s účinnosti od 1. června 2017, podle předložené zprávy.

 

Změna v personálním složení komise RMK pro informatiku a web  - č. 1799

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

Ing. Jana Pšeju z funkce tajemníka komise Rady města Kroměříže pro informatiku a web

j m e n u j e

Ing. Pavla Kopeckého tajemníkem komise Rady města Kroměříže pro informatiku a web. 

 

Rekonstrukce Starého pivovaru – vyjmutí části dotace ROP – č. 1800

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

pokračování v jednání s Úřadem regionální rady v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy Starého pivovaru, podle předložené zprávy.  

 

Smlouva o dílo – budova 02 Žižkových kasáren – č. 1801

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a ellement architects s. r. o., „Koncepční studie obnovy budovy 02 Žižkových kasáren v Kroměříži“, podle předložené zprávy.


 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže        místostarosta města Kroměříže