Usnesení ze 60. schůze Rady města Kroměříž

| 19.04.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 60. schůze Rady mě Kroměříž konané 10. dubna 2017

 

Prodej pozemku parc. č. 1894/17 a části pozemku parc. č. 1894/9 v k. ú. Kroměříž – č. 1696

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku   parc. č.  1894/17 - orná půda o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 1894/9 - ostatní plocha  o výměře cca   15    m², oba  v k. ú.   Kroměříž     pro   xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  600 Kč/m²,   splatnou  jednorázově do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrický plán bude vypracován na náklady žadatelů.

 

Uzavření smlouvy na nebytové prostory v budově č. p. 3209 a č. p. 3303 na ulici U Sýpek – č. 1697

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností Nákup v KM  s. r. o., se sídlem Moravská 2813/57, 767 01 Kroměříž, IČ: 059 46 964,   na pronájem nebytových prostor  na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 282,90 m2, a to konkrétně:

- budova č. p. 3303 - výměra 28 m2 za účelem zřízení kanceláře výdejního místa

- budova č. p. 3303 - výměra 106,90 m2 za účelem provozování prodejny masa - uzenin

- budova č. p. 3209 - výměra 148 m2 za účelem zřízení skladu potravin a drogerie,

od 1. května 2017, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou,   za výši nájemného 75.000 Kč ročně,  které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace. 

 

Prodej části pozemku parc. č. 252 v k. ú. Kotojedy – č. 1698

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části  pozemku parc. č. 252 v k. ú.   Kotojedy, podle nového geometrického plánu č. 503-332/2016 ze dne  16. 01. 2017, označené jako  stpč. 211 - zastavěná  plocha  o výměře       1 m²    v k. ú.   Kotojedy     pro   xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  1.000 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

Směna pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1699

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu  částí pozemku    parc.  č. 662   a parc. č. 142/1, podle nového geometrického plánu č. 674-297/2016 ze dne 12. 12. 2016, označených jako pozemky parc. č. 662/1  -  ostatní plocha o výměře  765 m2   a  parc. č. 142/5 - ostatní plocha o výměře 2m2, vše v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek parc. č. 142/2 - ostatní plocha  o výměře 58 m² , a části pozemků parc. č. 140/2, parc. č. 142/4, parc. č. 661/1 a parc. č. 661/4, podle  nového geometrického plánu č. 674-297/2016 ze dne 12. 12. 2016 označených jako pozemky parc. 140/19  o výměře 1m2, 142/4  o výměře 80 m2, 661/9 o výměře 134 m2 a parc. č. 661/10 o výměře 494 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví xx,  638 00 Brno.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1573/7, 1573/9 a 1578/30 v k. ú. Kroměříž – č. 1700

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemků parc. č. 1573/7 - orná půda o výměře 1.787 m2,  parc. č. 1573/9 - ostatní plocha o výměře 76 m2 a parc. č. 1578/30 - ostatní plocha o výměře 193 m², vše v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, pozemku parc. č. 937/3 v k. ú. Kroměříž – č.  1701

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

1.

zveřejnění    záměru    pronájmu     pozemku parc. č. 937/3  - ostatní plocha       o výměře 702 m2   v k. ú.   Kroměříž.

2.

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku parc. č. 937/3  - ostatní plocha       o výměře 702 m2       v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, části pozemku parc. č. 3361/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1702

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

1.

zveřejnění    záměru  pronájmu,  části  pozemku parc. č. 3361/1- ostatní plocha       o výměře  cca 19 m2   v k. ú.   Kroměříž 

2.

zveřejnění    záměru   prodeje  části  pozemku parc. č. 3361/1- ostatní plocha     o výměře  cca 19 m2      v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 704/4 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1703

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti xx

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č. 704/4 - orná půda o výměře 1.958 m2 v k. ú.   Vážany u Kroměříže  a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

u k l á d á 

vedoucímu odboru správy majetku města a služeb Městského úřadu  Kroměříž zajistit výsadbu zeleně na pozemku parc. č. 704/4 v k. ú. Vážany u Kroměříže. 

 

Změna nájemce bytové jednotky č. 3273/16 a garáže v domě č. pop. 3273 na ul. Talichova v Kroměříži – č. 1704

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

změnu v bodě č. 1771-06 v usnesení  z  67. schůze Rady města Kroměříže, konané  dne 10. 03. 2005 v seznamu nájemníků v lokalitě Rybníčky  u bloku SO 06  a  bytové jednotky B9, a to   z   xx, 767 01 Kroměříž   na  xx,  767 01 Kroměříž

2.

uzavření smlouvy o nájmu bytu a garáže mezi pronajímatelem SBD Rybníčky II- družstvo, se sídlem  Talichova 3272/33, 767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž a nájemcem  xx, týkající se nájmu  bytové jednotky  č. 3273/16    a  jednotky č. 3273/4 - garáže  v domě č. pop. 3273 na ulici Talichova v Kroměříži, podle předložené zprávy.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Na Sladovnách – úpr. NN) – č. 1705

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 3095 v katastrálním území Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Na Sladovnách - úpr. NN, Klapalová“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč    na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce,  a. s. (Těšnovice, kabel NN) – č. 1706

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 457 v katastrálním území Těšnovice,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v geometrickém  plánu č. 380-1199/2017, zhotoveném firmou ADITIS s. r. o., dne 16.03.2017,    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    10.000 Kč    na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro  E.ON Distribuce, a. s.  (Drahlov, Paťava, kabel NN) – č. 1707

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 275 v katastrálním území  Drahlov u Jarohněvic,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Drahlov, Paťava, kabel NN“      pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného          ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    4.000  Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Slovákova, kabel NN, Immobiliare) – č. 1708

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zrušení bodu č. 1290  v usnesení ze 44. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 12. září 2016, v plném znění

b)

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 1566/8,  parc. č.   1566/24 a parc. č. 1566/29  v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Slovákova, kabel NN, Immobiliare“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    3.200 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. pop. 37, Hradisko) – č. 1709

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  101/1  v   k. ú. Hradisko  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nové podzemní  STL přípojky,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označení:        „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. pop. 37 v obci Kroměříž, části obce Hradisko, číslo stavby: 9900088903“   pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (NTL, plynovodní přípojka pro rodinný dům č. pop. 36/42 na ulici Lesní, Vážany) – č. 1710

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  356/1  v   k. ú. Vážany          u Kroměříže pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nové podzemní  NTL přípojky,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „NTL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. pop. 36/42 na ulici Lesní, v obci Kroměříž, místní části Vážany, číslo stavby: 9900089663“      pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost KmNet, s. r. o. – č. 1711

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 162/1, 164/1, 164/2, 164/7, 247/1, 254, 255/1, 255/2, 257/1, 257/2, 262, 1500/74, 1500/105, 1500/119, 1500/120, 1500/123, 1500/125, 1500/127, 1500/129, 1500/130, 1500/132, 870/77, 870/78, 870/79 a 870/81  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění nových  optických  kabelů, právu přístupu a   příjezdu za    účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu vymezeném geometrickým  plánem  č.: 6894-255/2016  ze dne 14. 9. 2016  a  geometrickým  plánem  č.: 6899-264/2016  ze dne 31. 8. 2016,  vyhotovenými  firmou  Geokar  s.  r. o. Nádražní 514, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,    pro  společnost   KmNet s. r. o. , se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    50 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,      na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 52 v místní části Bílany – č. 1712

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení nájemní smlouvy č. 2014/0014 uzavřené s panem Markem Andrýskem - UNIMA, IČ: 49151819, se sídlem 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 52 v místní části Bílany o výměře 223 m2 za účelem provozování pohostinství včetně pořádání různých společenských akcí dohodou, a to ke dni 30. dubnu 2017

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 52 v místní části Bílany o výměře 223 m2 za účelem provozování pohostinství, včetně pořádání různých společenských akcí.

 

Zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 137 v k. ú. Miňůvky – č. 1713

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru užívání parc. č. 137 - trvalý travní porost o výměře 460 m2, v k. ú. Miňůvky, za účelem údržby pozemku.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 23/2017 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1714

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 23/2017 - „Stavební úpravy rodinného domu Kroměříž, Štursova ul. č. p. 32“,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 768 32 Zborovice, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 25/2017 mezi městem Kroměříž  a xx – č. 1715

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 25/2017 - „Příprava staveniště“,  mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL1714¬¬_M_Z_KROM240-KROM1HR¬_OK)  č. -  1716

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 1020/24  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „RVDSL1714_M_Z_KROM240-KROM1HR_OK“   pro společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,     130 00 Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla – č. 1717

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 159 na Riegrově náměstí v Kroměříži nacházející se na stpč. č. 152 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž pro spolek ZO Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z. s. Sociální služby města Kroměříže, IČ: 469 98 144, se sídlem Riegrovo náměstí 159, 767 01  Kroměříž.

 

Žádost o poskytnutí dotace – ústav „HVĚZDA z. ú.“, Masarykova 443, Zlín – Malenovice – č. 1718

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1. 

poskytnutí dotace a rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 8.000 Kč pro ústav „HVĚZDA z. ú.“, Masarykova 443, 763 02 Zlín- Malenovice, IČO:  708 29 560, na úhradu provozních nákladů

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže  mezi městem Kroměříž a ústavem „HVĚZDA z. ú.“, Masarykova 443, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO  708 29 560, podle předložené zprávy. 

 

Žádost o poskytnutí dotace – Domov pro seniory Napajedla, p. o. – č. 1719

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

poskytnutí dotace a rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 4.000 Kč pro Domov pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 708 50 976, na úhradu provozních nákladů

2.    

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž a Domovem pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO 708 50 976, podle předložené zprávy. 

           

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o.  – č. 1720

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 pro Sociální služby města Kroměříž, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž,  zřizovanou  městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2017, ZŠ U Sýpek – č. 1721

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

 

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci akce Zateplení objektu „B“ a „D“ MěÚ – č. 1722

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výzvu, zadávací dokumentaci a návrh obchodních podmínek na veřejnou zakázku na stavební práce 

Název VZ: „Energetické úspory - MěÚ Kroměříž - B, D“
Část 1: „Zateplení objektu „B“ a „D“ MěÚ Kroměříž na p. č. 587/3, 587/1“
Část 2: „Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“

a vyhlášení veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle předložené zprávy.

j m e n u j e

ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Energetické úspory - MěÚ Kroměříž - B, D“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení tyto komise:

a) komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler náhradník: Jaroslav Pajgr
Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Pavlína Cveková

b) hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Aleš Opravil
Jaroslav Pajgr     náhradník: Petra Smetánková, DiS.
Ing. Jana Gregorová náhradník: Ing. Pavlína Cveková

p o v ě ř u j e 

tuto hodnotící komisi v souladu s § 42 odst. 1) zákona k hodnocení a posouzení předložených nabídek.

 

Výběr dodavatele – veřejná zakázka „Kroměříž – Postoupky – vybudování cyklostezky a podjezdu pod železniční tratí – projekční práce“ – č. 1723

Rada města Kroměříž po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Kroměříž-Postoupky - vybudování cyklostezky a podjezdu pod železniční tratí - projekční práce“

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s  r. o.
Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 253 25 680
Za cenu dle nabídky:
440.000,00 Kč bez DPH
532.400,00 Kč vč. DPH

a celkovou dobou zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace: 30 dní

Na druhém místě se umístil uchazeč


Dopravní projektování, spol. s r. o.
Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 253 61 520
Za cenu dle nabídky:
888.382,00 Kč vč. DPH

a celkovou dobou zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace: 170 dní

Na třetím místě se umístil uchazeč

Link projekt s. r. o.
Makovského náměstí 2, 602 00 Brno, IČ: 276 78 032
Za cenu dle nabídky:
1.207.580 Kč vč. DPH

a celkovou dobou zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace: 80 dnů

 

Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky – projekt Zvyšování kvality řízení – č. 1724

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy s firmou Public market advisory s. r. o., Šromova 639/43, 643 00 Brno, IČ: 023 22 021, na zastupování zadavatele (město Kroměříž) a organizační zajištění celého průběhu výběrového řízení veřejných zakázek malého rozsahu v rámci projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

 

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 1725

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1.

xx,
zařazení pozemku parc. č. 204/1 umístěného v k. ú. Trávník,    
do ploch venkovského bydlení (BV návrh)             

2.

xx
xx
zařazení části pozemku parc. č. 3744/31 umístěného v k. ú. Kroměříž, 
do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh)

3.

KRODOS SERVIS a. s., Skopalíkova č. p. 2385, 767 01  Kroměříž,         
zařazení pozemku parc. č. 1678/2 umístěného v k. ú. Kroměříž,  
do ploch všeobecně výrobního charakteru (PV návrh) 

4.

PEXIM, spol. s  r. o., Milíčovo náměstí č. p. 521, 767 01  Kroměříž,
zařazení pozemků parc. č. 48/1, 52, 53 a část pozemku parc. č. 49/1  
umístěných v k. ú. Drahlov u Jarohněvic, 
do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

5.

xx
zařazení pozemku parc. č. 7136 umístěného v k. ú. Kroměříž, 
do smíšených ploch obchodu a služeb (SO stav)

6.

xx
zařazení pozemku parc. č. 678/15 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže, 
do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

 

Dotace Ministerstva vnitra – pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Kroměříž – č. 1726

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí" Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na zakoupení dopravního automobilu v roce 2018

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  zařazení částky 900.000 Kč do rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 na nákup dopravního automobilu pro SDH Kroměříž,  v případě získání dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí" Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

Žádost o převod finančních prostředků roku 2016 do roku 2017 na činnost KROK o. p. s. – č. 1727

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

převod finančních prostředků roku 2016 v celkové výši 206.059,68 Kč a jeho využití na činnosti KROK o. p. s. v roce 2017.

 

Neinvestiční dotace města Kroměříže na činnost SH ČMS – Okresní sdružení hasičů – č. 1728

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a Svazem  hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, se sídlem Hanácké náměstí 463/7, 767 01  Kroměříž, IČ: 634 14 333, na činnost SH ČMS - Okresní   sdružení hasičů Kroměříž,  ve výši 40.000 Kč, podle předložené zprávy. 

 

Záměr demolice budov v lokalitě Račín – č. 1729

Rada města Kroměříže po projednání  za účasti Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., Mgr. Petra Sedláčka, Mgr. Iva  Vojtka a Ing. arch. Martina Jandy

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o postupu prací a návrhy řešení problematiky lokality Račín. 

 

Obnova budovy č. p. 476/1 na Hanáckém náměstí (bývalá Žižkova kasárna) – č. 1730

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

koncepční studii obnovy budovy 02 Žižkových kasáren v Kroměříži,  zpracovanou architektonickou kanceláří ellement architects s. r. o., Zlín, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru rozvoje města  Městského úřadu  Kroměříž zajistit zpracování navazující projektové dokumentace.

 

Přestavba a dostavba zimního stadionu v Kroměříži – č. 1731

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výběr dodavatele  projekčních prací přestavby a dostavby  zimního stadionu v Kroměříži“ Sportovním zařízením města Kroměříže, p. o., včetně uzavření předloženého  návrhu smlouvy o dílo, která bude administrována dle interní směrnice města Kroměříže č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek.

j m e n u j e 

Mgr. Jaroslava Němce jako zástupce zřizovatele,   člena hodnotící komise v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výběr dodavatele  projekčních prací přestavby a dostavby  zimního stadionu v Kroměříži“. 

 

Dokončení prací na dekontaminaci pozemku p. č. 152 v k. ú. Skaštice - 1732

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

dokončení prací  na  dekontaminaci pozemku p. č. 152  v  k. ú. Skaštice,  a to zajištěním osetí předmětného pozemku osivem vojtěšky. Náklady na osetí jsou předběžně vyčísleny na částku 17.500 Kč bez DPH.  

 

Návrh na navázání partnerství mezi Kroměříži a čínským městem Huangshan – č. 1733

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit  navázání partnerské spolupráce mezi Kroměříží a čínským městem Huangshan.

 

Objednávka právních a poradenských služeb – č. 1734

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

objednávku právních a poradenských služeb, podle  předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

      starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže