Usnesení z 58. schůze Rady města Kroměříže

| 10.03.2017 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z 58. schůze Rady města Kroměříže konané 6. března 2017

Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3607 na ulici Obvodová v Kroměříži – č. 1607 

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem xx, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově bez č. p. nacházející se na stpč. 6211 v k. ú. Kroměříž na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře 75,62 m2 na dobu neurčitou s účinností od 1. dubna 2017 za výši nájemného 41.000 Kč ročně bez DPH, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem prodeje vína.

 

Nabídka Střední školy podnikatelské a Vyšší  odborné školy, s. r. o., Kroměříž – č. 1608

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a)

nevyužít předkupního  práva  založeného   smlouvou  o zřízení věcného předkupního práva    ze dne 23. 12. 2011 na budovu č. p. 337 na pozemku  stpč.  763 a na budovu č. p. 431    na pozemku stpč. 1142, vše  v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví  Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o., se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž za cenu 12.200.000 Kč.  

b)

neschválit nabytí pozemků stpč. 763 o výměře 632 m2 a stpč. 1142 o výměře 2570 m2- oba zastavěná plocha  a nádvoří v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o.,  se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž za cenu 6.404.000 Kč.  

c)

schválit   zrušení   předkupního  práva  založeného   smlouvou  o zřízení věcného předkupního práva    ze dne  23. 12. 2011 na budovu č. p. 337  na pozemku  stpč.  763 a na budovu č. p. 431  na pozemku stpč.  1142, vše  v k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví  Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o.,  se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 102/1 v k. ú. Hradisko – č. 1609

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zveřejnění    záměru   prodeje  částí  pozemku     parc. č. 102/1-  zahrada  o výměře    cca 850 m²   a  cca  400 m2   v k. ú.   Hradisko.

Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1610

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemků  parc. č.  1020/7  o výměře 1336 m2, parc. č. 1020/8 o výměře 387 m2, parc. č. 1020/21 o výměře 462 m2, parc. č. 1020/39 o výměře 1366 m2,  parc. č. 1020/40 o výměře 567 m2, parc. č. 1020/78 o výměře 169 m2, parc. č. 1020/109 o výměře 422 m2, parc. č. 1020/254 o výměře 3 m2, parc. č. 1020/258 o výměře 31 m2,   vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. Kroměříž mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – č. 1611

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým  věcem  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 8504/2016 - BKMM   mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  id. 3/45  pozemku  stpč. 415 - zastavěná  plocha  a nádvoří o výměře 18 m2   a  id. 3/45  budovy bez č. pop. na pozemku stpč. 415, vše v k. ú. Kroměříž.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  budoucí o zřízení  věcného břemene mezi GasNet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Skopalíkova,  2. část) – č. 1612

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě  budoucí o zřízení  věcného břemene č. 7700071204-1/BVB, uzavřené dne 30. 9. 2016 mezi   RWE GasNet, s. r. o.   a  městem Kroměříž, týkající se stavby Reko MS Kroměříž- Skopalíkova, 2. část.  Dodatkem se mezi služebné pozemky zahrnuje pozemek parc. č. 1578/30 v k. ú. Kroměříž.  Ostatní body smlouvy  budoucí o zřízení  věcného břemene zůstávají nezměněny.

 

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Sportovními zařízeními města Kroměříže, p. o. – č. 1613

Rada města Kroměříže po projednání 

1.

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých  věcí  ze dne 3. 12. 2012 mezi městem Kroměříž a SZMK, p. o. IČ: 215 51 430, se sídlem Obvodová 3965, 767 01  Kroměříž, kterým se doplňuje čl. I. Předmět smlouvy o odst. č. 5  v tomto znění:

5. Touto smlouvou přenechává půjčitel výpůjčiteli k bezplatnému užívání nemovitosti specifikované v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o výpůjčce zůstávají beze změny. 

2.

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí ze dne 25. 4. 2014 mezi městem Kroměříž a SZMK, p. o., IČ: 215 51 430,  se sídlem Obvodová 3965, 767 01  Kroměříž, kterým se doplňuje čl. I. o odst. č. 5 v tomto znění:

5. Půjčitel tímto přenechává výpůjčiteli k bezplatnému užívání movité věci specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o výpůjčce zůstávají beze změny. 

 

Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce s KTS, s. r. o. – č. 1614

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ: 262 76 437,  se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, který doplňuje bod č. I Předmět smlouvy o odstavec č. 7, a to takto: 

Bod č. I. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec č. 7

7. Touto smlouvou vypůjčitel doplňuje nemovité věci určené k bezplatnému užívání vypůjčiteli blíže specifikované v příloze č. 6, která je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce. 

Ostatní body smlouvy se nemění.

Smlouva o realizaci stavby č. 10/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1615

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 10/2017 - „Kabelová přípojka NN pro garáž č. 1510, parc. č. 5707“,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 12/2017 mezi městem Kroměříž a UMABEL SE – č. 1616

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 12/2017 - „Stavební úpravy domu č. p. 186 na ulici Křížkovského v Kroměříži“,  mezi městem Kroměříž  a  UMABEL SE, Pasíčka 279, Jaroslavice, 760 01 Zlín,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 13/2017 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek Sokolovská 2412, 2413 – č. 1617

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 13/2017 - „Revitalizace bytového domu Sokolovská 2412, 2413 Kroměříž“,  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků bytového domu Sokolovská 2412, 2413, Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 14/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1618

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 14/2017 - „Zateplení rodinného domku, Purkyňova 838/44, Kroměříž“,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 15/2007 mezi  městem Kroměříž a DS Hrabal, s. r. o. – č. 1619

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 15/2017 - „Cukrárna Gabriela, Masarykovo náměstí 492, Kroměříž“,  mezi městem Kroměříž  a  DS Hrabal, s. r. o., Přílepská 19, 763 16 Lukoveček,  podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 16/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1620

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 16/2017- „Stavební úpravy RD, Těšnovice 39, parc. č. 76“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 17/2017 mezi městem Kroměříž a Mivali, s. r. o. – č. 1621

Rada města Kroměříže po projednání 

s c  h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 17/2017 – „Sport bar, kavárna, S-bar“,  mezi městem Kroměříž  a  Mivali, s. r. o., Medlov 15, 768 02 Zdounky,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 18/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1622

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 18/2017- „Novostavba RD, parc. č. 893/48, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 768 02 Zdounky, podle  předložené zprávy. 

Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž  a xx – č. 1623

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů, mezi xx, xx, xx, xx, a   městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Alzheimer centrum – parkovací stání – č. 1624

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s realizací 26 parkovacích míst na pozemcích města Kroměříže v rámci stavby „Rekonstrukce a přístavba obchodního domu PRIOR Kroměříž,  na náklady investora akce, podle předložené zprávy. 

Minimální ceny za prodej a pronájem pozemků v Kroměříži a místních částech Kroměříže – č. 1625

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit minimální ceny za prodej a pronájem pozemků v majetku města Kroměříže, a to v Kroměříži a místních částech Kroměříže:

Lokality:

A -  Kroměříž, Kroměříž Vážany

B -  Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník 

C -  Zlámanka 

 

Prodej pozemků (Kč/m2ABC
- stavební pozemky pro RD /s inž. sítěmi/1.600,-800,-400,- 
- stavební pozemky pro RD / bez inž. sítí / 1.000,- 500,- 250,-
- stavební pozemky ostatní1.400,-700,- 350,-
- předzahrádky /součást stav. pozemku/1.600,-800,-400,- 
- ostatní plocha, komunikace     600,-300,-150,-
- zahrádky v zástavbě RD, BD1.600,-800,-   150,-  
- zahrady    600,-300,-150,-

- orná půda  - malá plocha do 100 m2

                        - velká ucelená plocha

    600,-

dle znaleckého 

300,-

posudku

150,-

 

- sady              - malá plocha do 100 m2

                        - velká ucelená plocha

     600,-

dle znaleckého

300,-

posudku

150,-

 

- lesydle znaleckého posudku

  

s c h v a l u j e 

Pronájem pozemků (Kč/m2/rok)     ABC
- zahrady, předzahrádky15,- 10,-  10,- 

A - Kroměříž, Kroměříž Vážany

- parkování aut  /jedno stání /  10.000 Kč ročně 
- reklamní plochy  /za m2 plochy reklamy/    3.000 Kč ročně

Smlouva o realizaci stavby č. 19/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1626

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 19/2017- „Oprava vodovodní přípojky k  domu Blahoslavova č. p. 422, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi  ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž  (parc. č. 1641/7 v k. ú. Kroměříž) – č. 1627

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 668/2017 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových    a  městem Kroměříž, týkající  pozemku parc. č. 1641/7 v k. ú. Kroměříž.   

Oprava budovy č. p. 142, Riegrovo nám., Kroměříž – č. 1628

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zadání stavebních prací na uliční fasádě budovy Riegrovo nám. č. p. 142 

společnosti Proving s. r. o., Poštovní 480, 768 24 Hulín 

v rozsahu podle cenové nabídky max. 142.000  Kč bez DPH

b)

zadání restaurátorských prací na uliční fasádě budovy č.p. 142, Riegrovo nám. v Kroměříži MgA. Tomáši Martinákovi, Na Zápovědi 520, 686 01 Uherské Hradiště 

za cenu dle cenové nabídky max. 91.000  Kč bez DPH

c) 

zadání výměny výplní okenních otvorů na budově č. p. 142, Riegrovo nám. v Kroměříži společnosti JAVORNÍK-CZ-PLUS s. r. o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří 

za cenu dle cenové nabídky max. 216.000 Kč bez DPH.

Současný stav příprav projektových  prací rekonstrukce krytého bazénu a návrh dalšího postupu – č. 1629

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í 

s předáním rozpracované zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci „Modernizace, rekonstrukce a přestavba plaveckého bazénu v Kroměříži" Bc. Karlu Holíkovi, BA, MBA, řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. 

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících – č. 1630

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se společností Kroměřížské technické služby, s .r. o.,  se sídlem Kaplanova 2959/6, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437, DIČ: CZ26276437,  podle předložené zprávy. 

Společný projekt základních škol – IROP, výzva č. 47 – č. 1631

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci k projektu Škola pro všechny, věda hrou,  předloženého do 47. výzvy IROP, podle předložené zprávy. 

Fond Zlínského kraje na pořízení nové požární techniky – č. 1632

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

podání žádosti o poskytnutí individuální podpory z Fondu Zlínského kraje na pořízení nové požární techniky na dva dopravní automobily pro SDH Bílany a SDH Postoupky v celkové výši 600 000 Kč.

Rozdělení dotací – I. výzva 2017 – č. 1633

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto: 

I. výzva 2017

Žádosti o dotace - do 50.000 Kč

 

žadatel číslo žádostinávrh dotace
KULTURNÍ KOMISE
Art Collegium 2000 Kroměříž 24/02/17/1 15 000,- Kč
Český svaz pro film a video z. s. 86/02/17/1 10 000,- Kč
Fotoklub DK Kroměříž z. s.71/01/17/1 10 000,- Kč
Fotoklub DK Kroměříž z. s.72/02/17/1 20 000,- Kč
Gymnázium Kroměříž - sbor96/02/17/1   5 000,- Kč
JAZZ Club Kroměříž118/01/17/1 15 000,- Kč
Klub amatérského filmu Kroměříž z. s. 85/02/17/1   6 000,- Kč
Klub UNESCO Kroměříž 37/01/17/1 40 000,- Kč
Mojžíš Zdeněk - SWING BAND 63/02/17/1          0,- Kč
Moravští madrigalisté z. s.  15/02/17/1 15 000,- Kč
Moravští madrigalisté z. s.  14/01/17/1 20 000,- Kč
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži  34/02/17/1 15 000,- Kč
Pěvecký sbor Moravan Kroměříž 60/01/17/1 20 000,- Kč
SH ČMS SDH Bílany 90/02/17/1 20 000,- Kč
Sdružení při ZUŠ Kroměříž, z. s.  82/02/17/1  15 000,- Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. 59/02/17/1    7 000,- Kč
Spolek přátel SPgŠ Kroměříž 41/02/17/1 15 000- Kč
Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska 7/01/17/1   10 000,- Kč
Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska 8/02/17/1  15 000,- Kč
Švabinského kruh přátel výtvarného umění, z. s.  62/01/17/1 12 000,- Kč
Žůrek Petr - FO 11/02/17/1 20 000,- Kč
Kulturní komise celkem  
305 000,- Kč
SPORTOVNÍ KOMISE
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Junák - český skaut, středisko Polárka Kroměříž, z. s. 
32/01/17/1  20 000,- Kč
Pionýr z. s. - 2.pionýrská skupina J. Fučíka Kroměříž 101/01/17/1    5 000,- Kč
MSKS, Kynologický klub Kroměříž, pobočný spolek 39/01/17/1  10 000,- Kč
SČF - Klub filatelistů 06-5 Kroměříž 17/01/17/1           0,- Kč
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů místní spolek Kroměříž 35/01/17/1    5 000,- Kč
TEFO Bílany, z. s. 54/02/17/1    3 000,- Kč
Klub českých turistů, odbor Kroměříž  93/01/17/1    3 000,- Kč
Klub českých turistů, odbor Kroměříž  94/02/17/1    3 000,- Kč
Pionýr, z. s. - Pionýrské centrum Kroměříž 100/01/17/1    5 000,- Kč
Pionýr, z. s. - 2.pionýrská skupina J. Fučíka Kroměříž 102/02/17/1  20 000,- Kč
Klubíčko Kroměříž, z. s. 20/02/17/1    6 000,- Kč
Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.  106/02/17/1    2 000,- Kč
ČSV, z. s., ZO Kroměříž 12/02/17/1           0,- Kč
Junák - český skaut, středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s.  22/02/17/1    3 000,- Kč
Junák - český skaut, středisko Polárka Kroměříž, z. s.  44/02/17/1  10 000,- Kč
Volnočas celkem     95 000,- Kč
SPORTOVNÍ AKTIVITY  
Aeroklub Kroměříž z. s. 70/02/17/1    7 000,- Kč
ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s. 76/02/17/1  20 000,- Kč
Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně  50/02/17/1  10 000,- Kč
Dětský sportovní klub Dráček, z. s. 31/02/17/1    6 000,- Kč
Klub sportovního lyžování BTL 116/02/17/1           0,- Kč
Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z. s.  79/01/17/1  10 000,- Kč
Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z. s.  92/02/17/1    6 000,- Kč
Lakros klub Kroměříž z. s.  23/01/17/1    3 000,- Kč
Lodní sporty Kroměříž 99/02/17/1    8 000,- Kč
Moravský rybářský svaz z. s., p. s. Kroměříž, odbor mládeže a ZU 112/01/17/1    8 000,- Kč
Moravský rybářský svaz z. s., p.s. Kroměříž, oddíl rybolovné techniky 89/02/17/1   15 000,- Kč
Moravský rybářský svaz z. s., p.s. Kroměříž, oddíl rybolovné techniky111/01/17/1   10 000,- Kč
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s.  13/02/17/1  10 000,- Kč
SDH Trávník 25/02/17/1    1 000,- Kč
Sportovní klub neslyšících Kroměříž 18/02/17/1    5 000,- Kč
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 3/02/17/1  10 000,- Kč
Studio Activity Kroměříž z. s. 113/01/17/1    5 000,- Kč
TEFO Bílany, z. s. 55/01/17/1  15 000,- Kč
TEFO Bílany, z. s. 124/02/17/1    6 000,- Kč
TJ SLAVIA Kroměříž z. s. - oddíl juda 27/02/17/1    25 000,- Kč
TJ SLAVIA Kroměříž z. s. - oddíl juda 26/01/17/1    30 000,- Kč
TJ SLAVIA Kroměříž, z. s. - MBA 29/02/17/1   20 000,- Kč
Sportovní aktivity celkem     230 000,- Kč
Sportovní komise převod do II. výzvy        25 000,- Kč
SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM   
350 000,- Kč
KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 
Argo, Společnost dobré vůle Zlín 119/01/17/1   20 000,- Kč
Centrum pro seniory Zachar 58/01/17/1     5 000,- Kč
Centrum pro zdravotně postižené Zlín. Kraje,  o. p. s.  65/01/17/1     3 000,- Kč
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Zařízení Horizont Kroměříž 66/02/17/1     9 700,- Kč
Česká unie neslyšících Kroměříž 48/01/17/1     5 000,- Kč
Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.  105/01/17/1     5 000,- Kč
Oblastní charita Kroměříž  57/02/17/1             0,- Kč
Oblastní charita Kroměříž  5/02/17/1     5 000,- Kč
Oblastní charita Kroměříž  97/02/17/1   10 000,- Kč
Oblastní charita Kroměříž  107/02/17/1     3 300,- Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž  120/02/17/1   10 000,- Kč
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA Kroměříž, z.p.s. 56/01/17/1     5 000,- Kč
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA Kroměříž, z.p.s. 53/02/17/1   10 000,- Kč
Sociální služby Uherské Hradiště p. o.  123/02/17/1     5 000,- Kč
Sociální služby města Kroměříže p. o.  49/02/17/1            0,- Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.  45/01/17/1   20 000,- Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z. s.  10/01/17/1      2 000,- Kč
Společnost Podané ruce  o. p. s.  91/01/17/1   15 000,- Kč
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. MO č. 1 9/01/17/1     2 000,- Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  47/02/17/1     5 000,- Kč
Komise sociální a zdravotní
140 000,- Kč
Prorodinné aktivity
Klubíčko Kroměříž, z. s. 20/02/17/1  16 050,-  Kč
Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž 80/02/17/1     9 400,- Kč
Spolek Barbořice 88/02/17/1      7 900,- Kč
Prorodinné aktivity celkem       33 350,- Kč
Převod do II. výzvy       16 650,- Kč
KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CELKEM   
190 000,- Kč
KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
Mannheim Radek Ing.  - FO 33/02/17/1     2 000,- Kč
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 4/02/17/1     9 000,- Kč
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži  64/02/17/1            0,- Kč
Junák - český skaut, středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s.  22/02/17/1     9 000,- Kč
KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM  
  20 000,- Kč
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Klubíčko Kroměříž, z. s. 20/02/17/1            0,- Kč
Spolek Barbořice 87/01/17/1     9 500,- Kč
Spolek Barbořice 88/02/17/1     4 400,- Kč
Environmentální  ústav KOTVICE Kroměříž z. ú. 84/02/17/1     6 100,- Kč
KOMISE PRO ŽP CELKEM      20 000,- Kč
KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH
Přátelé Evropy Kroměříž z. s.  117/02/17/1     2 300,- Kč
Veterán klub Kroměříž z. s.  52/02/17/1   17 600,- Kč
Sbor uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži  67/01/17/1     5 700,- Kč
KOMISE PRO CR CELKEM       25 600,- Kč

b)

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže:

a)

schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 takto:

I. výzva 2017

Žádosti o dotace - nad 50.000 Kč

žadatel číslo žádosti návrh dotace 
KULTURNÍ KOMISE  
Divadelní spolek Kroměříž 1/01/17/1   60 000 Kč
Divadelní spolek Kroměříž 2/02/17/1   65 000 Kč
Galerie Orlovna z. s.109/02/17/1   50 000 Kč
Galerie Orlovna z. s. 12/01/17/1   30 000 Kč
Klub UNESCO Kroměříž 38/02/17/1   40 000 Kč
Pěvecký sbor Moravan Kroměříž 61/02/17/1   15 000 Kč
Platforma pro podporu sociálního podnikání na Kroměřížsku, z. s.  125/02/17/1    10 000 Kč
Říše loutek Kroměříž z. s.  40/01/17/1   50 000 Kč
Umělecká iniciativa Kroměříž z. s. 6/02/17/1   30 000 Kč
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Stř. pedagog. škola Kroměříž  68/02/17/1    40 000 Kč
Vrtal Aleš Mgr. - FO 108/02/17/1   45 000 Kč
ZUŠ Kroměříž 83/02/17/1   60 000 Kč
KULTURNÍ KOMISE CELKEM  
 495 000 Kč
SPORTOVNÍ KOMISE 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Junák - český skaut, středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s.  21/01/17/1     20 000 Kč
Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.  73/01/17/1    20 000 Kč
Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.  74/02/17/1    20 000 Kč
Český svaz včelařů, z. s., ZO Kroměříž 122/01/17/1    20 000 Kč
Volnočas celkem   
   80 000 Kč
SPORTOVNÍ AKTIVITY  
Aeroklub Kroměříž z. s. 69/01/17/1    25 000 Kč
ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s.  75/01/17/1    30 000 Kč
Dětský sportovní klub Dráček, z. s. 30/01/17/1    80 000 Kč
SHM Klub Kroměříž, z. s.  51/01/17/1    60 000 Kč
Klub sportovního lyžování BTL 115/01/17/1    10 000 Kč
Klub sportovního tance Swing Kroměříž, z. s.  95/01/17/1    15 000 Kč
Lodní sporty Kroměříž 81/01/17/1    20 000 Kč
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s. 46/01/17/1    45 000 Kč
TJ Slavia Kroměříž z. s. - MBA 28/01/17/1  140 000 Kč
TJ Sokol Kroměříž 110/02/17/1   40 000 Kč
TJ Těšnovice  114/01/17/1 140 000 Kč
Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s. 77/01/17/1   30 000 Kč
Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s.  78/02/17/1    15 000 Kč
VOLLEYBALL CLUB KROMĚŘÍŽ z. s. 16/01/17/1    20 000 Kč
Sportovní aktivity celkem   
670 000 Kč
SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM   
750 000 Kč
KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
Klub dárců krve Kroměřížska, z. s. 106/02/17/1    20 000 Kč
Klubíčko Kroměříž z. s. 19/01/17/1   65 000 Kč
Korálky Kroměříž, z. s.  36/01/17/1   65 000 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž 121/01/017/1   30 000 Kč
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. 98/01/17/1   30 000 Kč
Rodinné centrum Kroměříž, z. s.  104/01/17/1/B   20 000 Kč
Rodinné centrum Kroměříž, z. s.  104/01/17/1/A   30 000 Kč
Komise sociální a zdravotní    260 000 Kč
KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CELKEM    260 000 Kč
KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH  
Kroměřížská dráha z. s. 42/01/17/1   18 700 Kč
Kroměřížská dráha z. s. 43/02/17/1   25 700 Kč
KOMISE PRO CR CELKEM      44 400 Kč

b)

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy. 

Rozpočtové opatření – č. 1634

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017, pro odbor informačních technologií v celkové částce 340.000  Kč s DPH, podle předložené zprávy.

Program regenerace MPR pro rok 2017 – č. 1635

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit vybrané objekty do Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2017, jak je uvedeno níže, včetně jejich financování: (Kč)

 celkové náklady   stát. podpora   příspěvek města
Riegrovo nám č. p. 142         300 000      130 000          170 000   
Pilařova č. p. 7            500 000          220 000           50 000 
Velké nám. č. p. 46        200 000             90 000         20 000
Moravcova ul. č. p. 259            680 000        300 000           68 000
Velké nám. č.p. 107         980 000              430 000          98 000
Chrám sv. Mořice   (1 ks vitráž oken)        390 000      350 000            40 000
Celková suma       3 050 000     1 520 000       446 000    

  

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2017 – č. 1636

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č.1/2017, o nočním klidu, podle varianty č. 2,  podle předložené zprávy. 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2017 – č. 1637

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2017, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, podle předložené zprávy. 

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2017 – č. 1638

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2017, o regulaci hlučných činností, podle předložené zprávy. 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2017 – č. 1639

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku č.4/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2017 – č. 1640

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 5/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Přestavba a dostavba plaveckého bazénu a zimního stadionu – změna usnesení – č. 1641

Rada města Kroměříže po projednání 

m ě n í 

usnesení č. 1566  schválené 56. schůzi Rady města Kroměříže  06.02.2017  takto: text „územního souhlasu“ se nahrazuje textem „územního rozhodnutí“.

u k l á d á 

odboru správy majetku města a služeb Městského úřadu Kroměříž vstoupit do jednání s Plaveckými sporty Kroměříž, z. s., IČ: 181 89 393, se sídlem Obvodová 3965/17, Kroměříž, ve věci možnosti úplatného převodu pozemků st. p. č. 1115/7, 1115/11, 1115/8, 1115/6, 1115/12, vše v k. ú. Kroměříž, na město Kroměříž či jiné možnosti jejich využití městem Kroměříž ve vztahu k budoucí investiční akci „Přestavba a dostavba plaveckého bazénu v Kroměříži“.


Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, p. o. – č. 1642

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e 

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

Mgr. Jaroslav Němec, předseda komise, starosta města

Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž


Člen určený ředitelem krajského úřadu:

Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje


Odborník v oblasti státní správy:

Jana Řachová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvkové organizace


Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

Marie Pospíšilová, učitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace


Školní inspektor České školní inspekce:

Bc. Lea Boďová, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

Rotátory pro oddělení správních agend MěÚ Kroměříž – č. 1643

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností  GG ARCHICO a. s.,  Zelené náměstí  1291, 686 01  Uherské  Hradiště na zhotovení  dispoziční  studie včetně ověření  stávajícího  stavu  a dokumentace pro provádění  stavby včetně rozpočtu  a výkazu  výměr  v souladu  s předloženou  nabídkou, podle předložené  zprávy.


Rámcové smlouvy na opakované dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení – č. 1644

Rada města Kroměříže po projednání 

m ě n í 

část usnesení  z 83. Rady města Kroměříže, konané  dne 5. června 2014 č. 2438 v části  ukládá, kdy se nahrazuje věta „Jediným hodnotícím kritériem bude celková cena nabídky a pro hodnocení bude vždy využita elektronická aukce.“ větou  „Jediným hodnotícím kritériem bude jejich ekonomická výhodnost,  kdy ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nabídková cena v Kč bez DPH.“

r u š í

část usnesení ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané 27. března 2014 č. 2274, kdy došlo  ke jmenování  hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Rámcová smlouva - výpočetní technika“ a „Rámcová smlouva - nábytek“  ve složení: 

členové:   náhradníci:  
Ing. Jaroslav Adamík   Ing. Blanka Šimůnková
Mgr. Tomáš Motal - QCM s.r.o     Mgr. Veronika Škrabalová 
Ing. Mgr. Marie Navrátilová   Ing. Zdeňka Šušlíková
Bc. Jan Pšeja    Bc. Petra Nováková
Miroslava Sigmundová
   Petr Procházka

      

j m e n u j e 

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Rámcová  smlouva -  nábytek“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:  

Komise:   Náhradníci členů komise:  
Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel  Motyčka,  Ph.D.
Mgr. Veronika Škrabalová  Mgr.  Jana Kutá
Mgr. Ing. Marie Navrátilová   Ing.  Soňa Mertová

                                                                      

Schválení deklarace o porozumění – č. 1645

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření deklarace o porozumění mezi městem Kroměříž a Oblastním spolkem Českého červeného kříže, pobočným spolkem,  podle předložené zprávy.


Klub Starý pivovar Kroměříž – prezentace doplnění studie – č. 1646

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

prezentovanou studii ,,Klub Starý pivovar Kroměříž - Stavební úpravy prostor divadla a zázemí“ Prusinovského 114, Kroměříž na pozemku p. č. 211/2, k. ú. Kroměříž, podle varianty 3, podle předložené zprávy

2.

zpracování dalších stupňů projektové dokumentace Ing. arch Růženou Klementovou, Ing. arch. Irenou Machovou a autorizovaným architektem  Ing. arch. Milošem Klementem v ceně 482.000 Kč.

 

Schválení zahraniční služební cesty do Ružomberku – č. 1647

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., místostarosty města Kroměříže a Bc. Karla Holíka, BA, MBA, člena Rady města Kroměříže, ve dnech 16. března - 17. března 2017 do slovenského partnerského města Ružomberok v rámci pracovního setkání   vedení města Kroměříže a vedoucích odborů Městského úřadu Kroměříž se zástupci vedení města Ružomberok a s vedoucími zaměstnanci  městského  úřadu Ružomberok, podle předložené zprávy.

 

 

Mgr. Jaroslav Němec                  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

      starosta města Kroměříže              místostarosta města Kroměříže