Usnesení z 56. schůze Rady města Kroměříže

| 10.02.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 56. schůze Rady města Kroměříže konané 6. února 2017

Žádost o snížení nájemného z nebytových prostor  na ulici Tovačovského č. p. 3161 v Kroměříži – č. 1553

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Pavla Janovského

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem xx, Břest, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3161 na ulici Tovačovského v Kroměříži o výměře 75,62 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědí lhůtou, s účinností od 1. března 2017 za výši nájemného 2.400 Kč/m2 ročně, které je  pronajímatel  oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem prodejny dětské a těhotenské módy, kosmetiky, dětských kočárků a autosedaček.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž – č. 1554

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku     parc. č. 1104/43 - zahrada o výměře 216 m²    v k. ú. Kroměříž   a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (ROZ Kroměříž – Kotojedy 25, STL přípojka – č. 1555

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  255   v   k. ú. Kotojedy  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nové podzemní  STL přípojky,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:    „ROZ Kroměříž - Kotojedy 25, STL  přípojka, číslo stavby: 9900088788 “      pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 500  Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti  inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Brandlova +2) – č. 1556

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 1520/1,  parc. č.  1521/1, parc. č. 1524/41, parc. č. 1525/3, parc. č. 1701/1,  parc. č. 1701/32, parc. č. 1702/20  a parc. č. 3123/1,  vše v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení spočívající v umístění  podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:    „Reko MS Kroměříž - Bradlova +2, číslo stavby: 7700070062“      pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč /metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v místní části Těšnovice, Zlámanka, Trávník – č. 1557

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/0018 uzavřené dne 14. 3. 2016 s xx,  767 01 Kroměříž, kterým se upravuje čl. II, bod 1.,  od 1. března 2017, a to takto:

1. 

Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k užívání za podmínek sjednaných v této smlouvě části budov určených v článku I., odstavci 1 .  na základě usnesení Rady města Kroměříže č. 881 z 28. schůze ze dne 7. 3. 2016 se jedná o následující prostory:

  • nebytové prostory v budově Těšňovice č. p. 31 o výměře 43,08 m2
  • nebytové prostory v budově Zlámanka č. p. 6 o výměře 170,7 m2, včetně krytého vstupu prodejny o výměře 17,1 m2.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Zveřejnění  záměru pronájmu části parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1558

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 414/2 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 40 m2 za účelem postavení mobilní garáže.

Smlouva o realizaci stavby č. 07/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1559

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 07/2017 - „Rozšíření stávajícího sjezdu k domu č. p. 2818/64, ul. Gorkého, Kroměříž“,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 09/2017 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 3201 Oskol v Kroměříži – č. 1560

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 09/2017 - „Domovní plynová kotelna, bytový dům Kroměříž, Oskol 3201“,  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 3201 Oskol v Kroměříži,  podle  předložené zprávy. 

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 pro ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž – č. 1561

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Doplnění školských obvodů mateřských  škol zřizovaných městem Kroměříž – č. 1562

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

školské obvody jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž takto:

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

Gorkého, Kotojedská, Sládkova, Zeyerova, Talichova, Nábělkova, Vachova, Třasoňova, U Prachárny, Tomečkova, Seifertova, Kožíkova, Na Nohyláku, Altýře, Trávník

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

Kollárova, Milíčovo náměstí, Malý Val, Kovářská, Jánská, Masarykovo náměstí, Velké náměstí, náměstí Míru, Ulička, Křížkovského, Volného, Sněmovní náměstí, Stojanovo náměstí, Šafaříkova, Riegrovo náměstí, Resslova, Třebízského, Na Kopečku, Prusinovského, Lázeňská, Chobot, Na Sladovnách, Farní, Pilařova, Husovo náměstí, Svatopluka Čecha, Kpt. Jaroše, 1. máje, Těšnovice

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

Mánesova, Za Zámeckou zahradou, Koperníkova, Štěchovice, Smetanova, U Sýpek, Odbojářů, Ostrov, Strážná, Nad Lomy, Vinohrádky, Skalky, K Vodojemu, Soudní, Ladislava Pavlíka, Pavlákova, Generála Svobody, Josefa Homoly, Josefa Obadala, Kazimíra Rudého, Profesora Vojtěcha Tučka, Školní, Bedřicha Zelinky, Kojetínská, Františka Vančury, Květná, Žerotínova, Pod Barbořinou, Víta Nejedlého, Na Lindovce, Lutopecká, U strže, Úprkova, Denkova, U Rejdiště, Na hrázi, Alšova, Myslbekova, Štursova

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

Vážany (Osvoboditelů, Stavbařů, Na Dílech, Požárníků, K Potoku, Zahradní, Lesní, Na Návsi, Polní, Pionýrů, Příčná, Luční, Hulská, Kopce, Skřivánčí, Spojovací, Zvonková), Drahlov, Zlámanka, Kotojedy

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

Páleníčkova, Jiráskova, Velehradská, Moravská, Sokolovská, Březinova, Slovanské náměstí, Peřinkova, Vrobelova, Máchova, Vrchlického, K Výstavišti

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace

Postoupky - Miňůvky, Hradisko

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

Spáčilova, Komenského náměstí, Vodní, Ztracená, Křižná, Vejvanovského, Tylova, Moravcova, Dobrovského, Blahoslavova, Tovačovského, Rostislavova, Kostnická, Za Oskolí, Obvodová, Erbenovo nábřeží, Oskol, Nerudova, Bílanská, Hulínská, Chropyňská, Hlávkova, Čelakovského, Na Sádkách, Partyzánská, Raisova, Bílany

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

Štítného, Brandlova, Jožky Silného, Kaplanova, Ke Splávku, Tržiště, Slovákova, Wolkerova, Nová, Braunerova, Dolnozahradská, Karla Rajnocha, Axmanova, Veselá, U Zámečku, Ovocná, Skopalíkova, Nádražní, Tomkova, Švabinského nábřeží, U Trati, Krátká, Veleslavínova, Chelčického, Bartošova, Zborovská, Stoličkova

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace

Žižkova, Havlíčkova, Gen. Bočka, Ořechová, Švestková, Sadová, Broskvová, Meruňková, Jabloňová, Višňová, Třešňová, Bratří Šilerů, K Terezovu, Čs. armády, Nitranská, Karla Čapka, Fügnerova, Hanácké náměstí, 3. pluku, Gen. Klapálka, Legionářů, Gen. Píky, Gen. Zmeka, Ostrostřelců, 17. listopadu, Slovenského národního povstání, Albertova, Francouzská, Rumunská, U Cihelny, Purkyňova, Dvořákova, Tyršova, Boční, Boženy Němcové, Elišky Krásnohorské, Karolíny Světlé

u k l á d á

odboru občansko-správních agend ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy připravit ke schválení Radě města Kroměříže návrh obecně závazné vyhlášky, která stanoví školské obvody mateřských škol

termín: 31. březen  2017

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace – č. 1563

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

žádost paní Věry Kopačkové, ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace, o uvolnění z funkce ředitelky mateřské školy k 31. červenci 2017

v y h l a š u j e 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace.

Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu – č. 1564

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na dodávku s názvem „Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu“, podle předložené zprávy

j m e n u j e 

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:       


Komise: Náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel  Motyčka,  Ph.D.
Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová
Blanka Baštincová                                  Bedřiška Šamánková  

z m o c ň u j e 

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e 

zveřejnění veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele a seznam firem, jež budou osloveny zasláním výzvy:

a)  LAW CZ s. r. o., Bílanská 2599, 767 01 Kroměříž 
b)  SPOKEY s. r. o., Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
c)  Dušan Miklík, Novosady 1640, 769 01 Holešov
d)  SMERO, spol. s  r. o., Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad
e)  Savka Office, Tolstého 63, 400 03 Ústí nad Labem

Grémium podnikatelů města Kroměříže – č.  1565

Rada města Kroměříže po projednání 

z ř i z u j e

Grémium podnikatelů města Kroměříže jako poradní orgán Rady města Kroměříže.

Přestavba a dostavba plaveckého bazénu a zimního stadionu – č. 1566

Rada města Kroměříže po projednání 

1.

s c h v a l u j e 

variantu č. B1 ze studie na Přestavbu a dostavbu plaveckého bazénu v Kroměříži, zpracovanou ateliérem Šuráň s .r. o. v dubnu 2016,podle předložené zprávy 

p o v ě ř u j e  

Bc. Karla Holíka, BA, MBA, ředitele Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. k zajištění a koordinaci přípravných prací první fáze budoucí investiční akce, tj. k získání pravomocného územního souhlasu  a k následnému předání a převedení těchto dokladů a dokumentů na Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města k provedení navazujících kroků vedoucích k dosažení požadovaného cíle, tj. získání potřebných povolení a následnou realizaci těchto investičních záměrů města. 

2. 

s c h v a l u j e

variantu č.  B studie Přestavba a dostavba zimního stadionu v Kroměříži, zpracovanou ateliérem Šuráň s. r. o. v září 2014, podle předložené zprávy 

p o v ě ř u j e  

Bc. Karla Holíka, BA, MBA, ředitele Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. k zajištění a koordinaci   přípravných prací první fáze budoucí investiční akce, tj. k získání pravomocného územního souhlasu a k následnému předání a převedení těchto dokladů a dokumentů na Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města k provedení navazujících kroků vedoucích k dosažení požadovaného cíle, tj. získání potřebných povolení a následnou realizaci těchto investičních záměrů města. 

Zásady blahopřání občanům města Kroměříže k významným životním jubileím – č. 1567

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zásady blahopřání občanům města Kroměříže k významným životním jubileím, podle předložené zprávy.

Personální záležitosti – Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. – č. 1568

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D.  z funkce předsedy a člena správní rady Pečovatelské služby Kroměříž, z. ú. 

Odvolání a jmenování člena komise státní památkové péče – č. 1569

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

Ing. Jiřího Vojtu  z funkce člena komise státní památkové péče ORP Kroměříž

j m e n u j e 

Mgr. Lenku Melichovou, členkou komise státní památkové péče ORP Kroměříž. 

Zpráva o činnosti komisí Rady města Kroměříže za rok 2016 – č. 1570

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže, za rok 2016, podle předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže