Usnesení z 54. schůze Rady města Kroměříže

| 16.01.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 54. schůze Rady města Kroměříže konané 9. ledna 2017

Žádost o snížení nájemného z nebytových prostor na ulici Tovačovského č. p. 3161 v Kroměříži – č. 1491

Rada města Kroměříže po projednání 

1.

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou s panem xx, IČ: 462 89 755,  se sídlem Tovačovského 3161, 767 01  Kroměříž uzavřené dne 10. 9. 2007 na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3161 na ulici Tovačovského o výměře 75,62 m2  za účelem prodejny dětské a těhotenské módy, kosmetiky, dětských kočárků a autosedaček, dohodou, a to do doby ukončení výběrového řízení na tyto prostory

2.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3161 na ulici Tovačovského v Kroměříži o výměře 75,62 m2 pro pana  xx.

Prodloužení nájemní smlouvy na koupališti Bajda – občerstvení – č. 1492

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bez č. p. na pozemku parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž  o celkové výměře cca 36,77 m2 za účelem provozování rychlého občerstvení.

Souhlas vlastníka s umístěním sídla – č. 1493

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži nacházející se na stpč. 165 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro MUDr. Alois Machaníček, s. r. o., Riegrovo náměstí 149, 767 01  Kroměříž, ode dne vzniku společnosti.

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži – č. 1494

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

prezentovanou studii na akci Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži a postup dalších projektových prací.

Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2017 – č. 1495

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

realizaci projektů prevence kriminality ve městě Kroměříži pro rok 2017

1. Kroměříž - Asistenti prevence kriminality
2. Kroměříž - Digitalizace MKMS, 
včetně finančního podílu města Kroměříže, podle předložené zprávy.

Žádost o podporu  projektu „Nesoudíme. Pomáháme“  - č. 1496

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení záštity města Kroměříže nad projektem „Nesoudíme. Pomáháme.“

Služební cesta do Ružomberku – č. 1497

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. dne 13. ledna 2017 do partnerského slovenského města Ružomberok. za účelem projednání  další vzájemné spolupráce  mezi oběma partnerskými městy, podle předložené zprávy. 

Schválení veřejnoprávní smlouvy společnosti Raná péče Educo Zlín z. s.  – č. 1498

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže a to na částku 18.000 Kč pro Středisko raná péče Educo Zlín z. s.,  Chlumská 453, Louky, 763 02 Zlín, IČO 269 86 728, podle předložené zprávy. 


Mgr. Jaroslav Němec  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

     starosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže