Usnesení z 53. schůze Rady města Kroměříže

| 09.01.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 53. schůze Rady města Kroměříže konané 5. ledna 2017

Rozhodnutí o námitkách – soutěž o návrh „Územní plán Kroměříž“ – č. 1489

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l a

o nevyhovění námitkám stěžovatele ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s. r. o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 277 55 860, směřujícím proti Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu a proti úkonům vyhlašovatele a vůči formálnímu postupu poroty v soutěži o návrh „Územní plán Kroměříž“.

Výsledek konkursu a jmenování ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880 – č. 1490 

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í 

výsledek konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace,

j m e n u j e

paní Martinu Luběnovou, bytem Školní 3098, Kroměříž, ředitelkou Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, s účinností od 1. února 2017.  


Mgr. Jaroslav Němec                PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

     starosta města Kroměříže                místostarosta města Kroměříže