Usnesení z 34. schůze Rady města Kroměříže

| 23.05.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 34. schůze Rady města Kroměříže konané 19. května 2016

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Poskytování právních služeb v souvislosti s přípravou akcionářské dohody – č. 1051

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

vyhlášení veřejné zakázky dle čl. 7 odst. 7 interní směrnice č. 2/2014 města Kroměříž, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na poskytování právních služeb v souvislosti s přípravou a uzavřením akcionářské dohody mezi akcionáři korporace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.;

b)

oslovení uchazeče  PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 266 92 392 k podání nabídky.

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na poskytování právních služeb v souvislosti s přípravou akcionářské dohody mezi akcionáři korporace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., zadané jako zakázka malého rozsahu, komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

1. Mgr. Jaroslav Němec 
2. PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
3. Mgr. Jana Kutá

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

     starosta města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže