Usnesení z 50. schůze Rady města Kroměříže

| 28.11.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 50. schůze Rady města Kroměříže konané 21. listopadu 2016

Prodej částí pozemku parc. č. 888 v k. ú. Kroměříž – 1423

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  

a)

parc. č.  888/27 -  orná půda o  výměře 252 m²  v k. ú.   Kroměříž pro  xx 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350   Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

b)

parc. č. 888/28  - orná půda  o  výměře 178 m²     v k. ú.   Kroměříž pro xx 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

c)

parc. č. 888/29 - orná půda  o  výměře 169 m²  v k. ú.   Kroměříž pro  xx  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva  do katastru nemovitostí

d)

parc. č. 888/30  - orná půda  o  výměře 163 m²  v k. ú.   Kroměříž pro  manžele  xx 767 01 Kroměříž,   za   smluvní kupní cenu  350    Kč/m²,   splatnou  jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

e)

parc. č. 888/31 - orná půda  o  výměře 208 m² v k. ú.   Kroměříž pro  xx 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí

-2-

f)

parc. č. 888/32  - orná půda  o  výměře 229 m² a  v k. ú. Kroměříž pro xx 767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu  350 Kč/m²,  splatnou  jednorázově   do 30  dnů  od  podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

g)

parc. č. 888/33  - orná půda  o  výměře 387 m²  v k. ú.  Kroměříž pro  xx 767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu 350  Kč/m²,  splatnou  jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej pozemků parc. č. 2230/34, 2230/35 a části 3178/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1424

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Františka Hrabala – zástupce společnosti Pharmix, s. r. o. 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemků parc.  č. 2230/34  - orná půda o výměře 35 m², parc. č. 2230/35 - orná půda o  výměře  93 m² a pozemku parc. č. 3178/1 - ostatní plocha o  výměře 298 m², vše v k. ú.  Kroměříž  pro  společnost  Pharmix, s. r. o., Na Sádkách  2798, 767 01 Kroměříž  za smluvní kupní cenu  400  Kč/m²,  splatnou  jednorázově do 30 dnů od  podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž pro společnosti PINK, spol. s r. o. – č. 1425

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Vlastimila Calaby, který na základě plné moci zastupoval společnost Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o. 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části  pozemku parc. č. 625/2 - ostatní plocha o výměře cca  1.290 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkova 2788, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy  před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměřené pozemku bude provedeno na náklady kupujícího

-3-

Žádost o zrušení předkupního práva – Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o. – č. 1426

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva zapsaného pro město Kroměříž na LV č. 12732, k pozemku p. č. st. 6270, jehož součástí je budova č. p. 2788, k. ú. Kroměříž  za úplatu ve výši 250.000 Kč,  podle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž – č. 1427

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú.   Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1565/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1428

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1565/1- zahrada o výměře 519 m² v k. ú. Kroměříž.

Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce se společností KTS, s. r. o. – č. 1429

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r.o., IČ: 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, který doplňuje bod č. I. Předmět smlouvy o odstavec č. 6, a to takto:

6. Touto smlouvou půjčitel vyřazuje a doplňuje movité a nemovité věci určené k bezplatnému užívání výpůjčiteli blíže specifikované v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-4-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, K. Světlé, kab. pilíř SR, obnova) – č.  1430

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 870/16, 870/147 a 3361/1 v katastrálním území  Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního vedení NN a kabelových  skříní NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, K. Světlé, kab. pilíř SR, obnova“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.500 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (RVDSL 1714 M Z KROM 221 – KROM 1HR MET) – č. 1431

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 3136/2  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „ RVDSL 1714 M Z KROM 221- KROM 1HR MET“   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.200 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-5-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura  a. s. (RVDSL 1607 M Z KROM 223 OK) – č. 1432

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 1582/126  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1607 M Z KROM 223 OK“   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.100 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (RVDSL 1714 M Z KROM 270) – č. 1433

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  3101/2 a parc.č.3202/2   v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL1714 M Z KROM270-KROM1HR OK “   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.600 Kč,   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-6-

Uzavření nájemní smlouvy č. 6338003216 se Správou železniční dopravní cesty, s. o. – č. 1434

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy č. 6338003216 o nájmu části stavby VS 6338003216 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110  00, na pronájem lávky pro pěší, která je součástí stavby mostního objektu v km 1,020 trati Kroměříž - Zborovice, mostní objekt nacházející se na pozemkové parcele p. č. 3296/1 v k. ú. Kroměříž, obec Kroměříž, inventární číslo stavby objektu dle SAP: IC5000207078 na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2017 s 3 měsíční výpovědní dobou za výši ročního nájemného 47.920  Kč, které se bude každoročně upravovat podle výše míry inflace,  za účelem zajištění přechodu obyvatel na druhou stranu řeky Moravy, a to způsobem neohrožujícím životní prostředí a bezpečnost provozu železniční dopravy.

Zápis ze schůze komise pro nakládání s majetkem města – č. 1435

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže,  včetně návrhu na naložení s majetkem města a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 16. listopadu 2016, podle předložené zprávy. 

Výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory U Sýpek 3209 v Kroměříži – č. 1436

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

výpověď nájemní smlouvy č. 2014/0012 uzavřené dne 01.01.2014 s xx  767 01  Kroměříž a pan xx 767 01  Kroměříž  na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3209  na ulici U Sýpek 3209 v Kroměříži o celkové výměře cca 148 m2 za účelem provozování obchodu s potravinami a smíšených zbožím, s tím že tříměsíční výpovědní lhůta započne běžet dne 1. 12. 2016 a končí dne 28. 2 .2017

 s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3209 na ulici U Sýpek v Kroměříži o výměře cca 148 m2.

-7-

Uzavření smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 672/1 v k. ú. Zlámanka – č. 1437

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku s panem  xx  767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 672/1 - trvalý travní porost v k. ú. Zlámanka o výměře cca 40 m2.  

Zpráva z jednání  komise RMK pro dopravu a BESIP  ze dne 2. listopadu 2016 – č. 1438

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

a)

zápis z jednání komise RMK pro dopravu a BESIP  ze dne 2. 11. 2016, podle předložené zprávy 

b)

doporučení dopravní komise k nákupu pozemků v okolí ubytovny Děvín pro účely vybudování nových parkovacích míst na sídlišti Zachar 

s c h v a l u j e 

a)

zpracování projektové dokumentace na vybudování nového přechodu pro chodce na ulici Lutopecká u DPS

zodpovídá PhDr. Jana Pšejová

termín: do 1. 4. 2017

b)

zpracování návrhu a realizaci vyznačení zákazu stání, pro zásobování provozoven na ul. Moravcova 

zodpovídá Lambert Hanzal

termín: do 1. 4. 2017

c)

jednat se Zlínským krajem o zpracování studie na optimalizaci průjezdu průtahem města Kroměříž 

zodpovídá PhDr. Jana Pšejová

termín: do 1. 4. 2017

d)

prodloužení intervalu činnosti semaforů na všech křižovatkách řízených světelnou signalizací  Po - Ne do 20:00 hodin, na křižovatce Hulínská x J. Silného nepřetržitě Po - Ne 0:00 - 24:00 hodin 

zodpovídá Mgr. Sedláček

termín: ihned

-8-

e)

zpracování návrhu a realizaci vyznačení zákazu stání u zadních vchodů do domů na ul. Nitranská

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: do 1. 4. 2017

f)

zpracování projektové dokumentace okružní křižovatky Nitranská x Albertova (u prodejny PENNY) v souvislosti s výstavbou a dopravním napojením nového sídliště rodinných domů - Hanácká pole

zodpovídá PhDr. Jana Pšejová
termín: do 1. 4. 2017

g)

zpracování návrhu a realizaci osazení dopravního zrcadla na křižovatce v Trávnických Zahrádkách 

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: do 1. 4. 2017

h)

změnu usnesení z 39. schůze Rady města Kroměříže, konané 18. července 2016, ve věci zachování stávajícího značení (zákaz stání) namísto odsouhlaseného vyznačení podélného stání na Husově náměstí 

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: do 1. 4. 2017

ch)

zpracování studie k řešení dopravní situace na křiž. Havlíčkova x Albertova

zodpovídá PhDr. Jana Pšejová
termín: do 1. 4. 2017

u k l á d á 

vedoucí odboru rozvoje města, vedoucímu odboru správy majetku města a služeb a  jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o., zajistit realizaci úkolů, změn dopravního značení, přípravy projektových dokumentací schválených ve shora uvedených bodech 

n e s c h v a l u j e 

a)

osazení dopravního zrcadla na křižovatce Bílanská x Čelakovského

b)

prodloužení intervalu na světelné křižovatce ve výjezdu z ul. Čelakovského na ul. Hulínská

c)

vybudování přechodu pro chodce na Hanáckém náměstí před budovou č. pop. 625/4

d)

vyhrazení parkovacích míst pro obyvatele domu č. p. 3635 - 3637 na parkovací ploše u ul. Talichova

e)

změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Zborovská, Ke Splávku

f)

změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Osvoboditelů

-9-

Smlouva o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací – č. 1439

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

uzavření smlouvy o nájmu a o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu/  č. provozovatele: 16/VAK-KM/2015/Pr

mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy

b)  

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací /č. provozovatele : 16/VAK-KM/2015/Pr-D1

mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy

c)       

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů /č. provozovatele:  16/VAK-KM/2015/Pr-D2

mezi městem Kroměříž a obcí Jarohněvice, Jarohněvice 83, 768 01 Jarohněvice, podle předložené zprávy

d)      

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů /č. provozovatele: 16/VAK-2015/Pr-D3

mezi městem Kroměříž a obcí Lubná, Lubná 177, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy

Společný projekt základních škol – zadání projektové dokumentace – č. 1440

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zadání projektových prací pro společný projekt základních škol panu Ing. Janu Zonovi ve výši 375.000 Kč včetně DPH

Pořízení informačního systému MP Manager – č. 1441

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

v souladu se směrnicí č. 2/2014 K zadávání veřejných zakázek, dle čl. 7, odst. 7 pořízení informačního systému MP Manager olomoucké firmy FT Technologies a. s. formou pronájmu, podle předložené zprávy.

-10-

Žádost Muzea Kroměřížska o poskytnutí bezplatných parkovacích karet  – č. 1442

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání 3 kusů bezplatných parkovacích karet pro Muzeum Kroměřížska, příspěvkovou organizaci, Velké náměstí 38, Kroměříž, s platností do  31. prosince 2018.

Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. – č. 1443

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e 

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., předseda komise, místostarosta města

Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž

Člen určený ředitelem krajského úřadu:

Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

Odborník v oblasti státní správy:

Bc. Šárka Hrdinová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizace

Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

Bc. Martina Vičarová, učitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace

Školní inspektor České školní inspekce:

Bc. Lea Boďová, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

-11-

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2016 – č. 1444

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2016 u Sportovního zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace, Obvodová 3965, Kroměříž, podle předložené zprávy.

Návrh na úpravu osobního příplatku ředitelce MŠ, Kroměříž, Štítného 3712, p. o. – č. 1445

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e 

osobní příplatek paní Mgr. Kateřině Kolaříkové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace, s účinnosti od 1. prosince 2016, podle předložené zprávy.

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž a ředitelkám a ředitelům p. o. – č. 1446

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

1.

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž, výši odměny za splnění mimořádných úkolů v 2. pololetí školního roku 2015/2016, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy.

2.

a)
Mgr. Daniele Hebnarové, ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. 

b)
PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o., 

c)
Bc. Karlu Holíkovi, BA, MBA, řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. 

d)
Mgr. Ivu Vojtkovi, řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., 

odměnu za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů v 2. pololetí roku 2016, které ředitelky a ředitelé podstatným způsobem ovlivnily, podle předložené zprávy.

-12-

Žádost o změnu dodatku č. 10 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1447

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválení dodatku č. 10 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost o finanční příspěvek  na projekt „Společně pro naše rodiče“ a zahájení provozu následné péče – č. 1448

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

poskytnutí dotace a rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 25.000 Kč pro Kroměřížskou nemocnici a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO: 276 60 532,  na projekt „Společně pro naše rodiče“ a vybudování oddělení následné péče

2.

uzavření  veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč pro Kroměřížskou nemocnici a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO: 276 60 532, na projekt „Společně pro naše rodiče“ a vybudování oddělení následné péče, podle předložené zprávy. 

Změna závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1449

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu závazných ukazatelů rozpočtu Domu kultury v Kroměříži, p. o., podle předložené zprávy. 

-13-

Žádost o zapojení města Kroměříže jako spolupořadatele soutěžní přehlídky Animág Kroměříž 2017 – č. 1450

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zapojení města Kroměříže jako spolupořadatele soutěžní přehlídky Animág Kroměříž 2017.

Návrh na udělení Ceny města Kroměříže za rok 2016 – č. 1451

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1.

Statut udílení Ceny města Kroměříže, podle předložené zprávy

2.

udělení Ceny města Kroměříže za rok 2016 panu MgA. Františku Mackovi. 

Žádost p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže o rozpočtové opatření – č. 1452

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 402.776 Kč na pořízení   dokumentů na akci: „Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Kroměříži", podle předložené zprávy. 

Smlouva o výpůjčce služebního vozidla Škoda Octavia 2Z5 7505 – č. 1453

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o výpůjčce služebního  vozidla Škoda Octavia 2Z5 7505 mezi  městem  Kroměříž a Sociálními  službami města Kroměříže  za účelem provozování  služby „senior taxi" od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, podle předložené  zprávy

-14-

Jmenování ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže – č. 1454

Rada města Kroměříže po projednání a na základě doporučení výběrové komise 

j m e n u j e 

Mgr. Dagmaru Klučkovou, DiS., ředitelkou Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace města Kroměříže,  s účinností od 1. února  2017. 

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 1455

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu č. 2 Organizačního  řádu  Městského úřadu  Kroměříž, podle předložené zprávy 

s t a n o v u j e 

dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených do Městského úřadu  Kroměříž na 218,5, podle předložené  zprávy.

Obměna sedacího nábytku v obřadní síni radnice Městského úřadu Kroměříž – č. 1456

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

nákup  50 ks kvalitních designových čalouněných židlí Zuza ZP5, látka  sabbia 924,  provedení přírodní dub,  podle předložené  zprávy

2.

uzavření  kupní smlouvy se společností 1.ARTINTERIER s. r. o, podle předložené zprávy.

-15-

Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 – č. 1457

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit: 

1.

rozpočet města Kroměříže na rok 2017  v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I.    Daňových příjmů           360.437,-      
Třída II.   Nedaňových příjmů       108.925,-
Třída III.  Kapitálových příjmů            500,-
Třída IV. Přijatých transferů           39.928,-
Příjmů celkem                              509.790,-
Třída V. Běžných výdajů                467.945,-  
Třída VI. Kapitálových výdajů         91.636,-              
Výdajů celkem                               559.581,-
Salda příjmů a výdajů                     -49.791,-      
Financování                                     49.791,-

2.

soustavu závazných ukazatelů výdajové části rozpočtu na rok 2017 specifikovaných v příloze č.2 (uvedené údaje v tis Kč), podle předložené zprávy 

3.

poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis Kč):

  500,- Astras, o. p. s. se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
1.000,-     Oblastní charita Kroměříž se sídlem Kroměříž, Ztracená 63
  730,- Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s. se sídlem Kroměříž, Nitranská 4091/11
  100,- Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
  280,- TJ Sokol Kroměříž , se sídlem Kroměříž, 1.máje 214
1.200,-     SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19  
  550,-      HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
 150,- Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Postoupky 20
   40,- Radomír Zlámal se sídlem Kroměříž,

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

     starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže