Usnesení ze 48. schůze Rady města Kroměříže

| 31.10.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 48. schůze Rady města Kroměříže konané 24. října 2016

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 977/7 a 978/10 v k. ú. Kroměříž – č. 1369

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Ing. Milana Suchodola, Miloše Červenky, JUDr. Aleše Zpěváka, Ph.D., Ing. arch. Miroslava Pospíšila a Jana Klecha

u k l á d á  

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž zajistit podklady možnosti vyjmutí, včetně finančních nákladů, z projektu Revitalizace sídliště Slovan II,  u pozemku    parc.  č. 977/7  o výměře   577 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú Kroměříž

zodpovídá: PhDr. Jana Pšejová
termín: 15. listopad 2016 

Nabídka Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. – č. 1370

Rada města Kroměříže po projednání  za účasti Ing. Zdeňka Velikovského 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

1.

nevyužít  předkupního  práva  založeného   smlouvou  o zřízení věcného předkupního práva    ze dne  23. 12. 2011 na budovu č. p. 337 na pozemku  stpč.  763 a na budovu č. p. 431    na pozemku stpč.  1142, vše  v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví  Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o., se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž za cenu 12.200.000 Kč

2.

neschválit  nabytí pozemků stpč. 763 o výměře 632 m2 a stpč. 1142 o výměře 2.570 m2 - oba zastavěná plocha  a nádvoří v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o.,  se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž za cenu 6.404.000 Kč.  

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1371

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku  parc.  č.  625/2 - ostatní plocha o  výměře  cca  1.290 m²   v k. ú.   Kroměříž. 

-2-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 888 v k. ú. Kroměříž – č. 1372

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  částí  pozemku  parc. č.  888, podle nového geometrického plánu označených jako parc. č. 888/27  o  výměře 252 m²,   parc. č. 888/28  o  výměře 178 m², parc. č. 888/29  o  výměře 169 m², parc. č. 888/30  o  výměře 163 m²,  parc. č. 888/31 o  výměře 208 m²,  parc. č. 888/32 o výměře 229 m² a  parc. č. 888/33 o výměře 387 m², vše orná půda v k. ú.  Kroměříž pro vlastníky sousedních nemovitostí. 

Nabytí pozemku parc. č. 4988/3 a části parc. č. 2821/164 v k. ú. Kroměříž – č. 1373

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   pozemku   parc. č.  4988/3 - ostatní plocha  o výměře 12 m2  a  části pozemku parc. č.   1641/7 - ostatní plocha  o výměře cca 80 m2, oba  v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  id. 1/12 manželů xx,  767 01 Kroměříž, id. 1/12  xx, 767 01 Kroměříž,  id. 2/12 Realitní společnosti Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935/124, 76701 Kroměříž, id. 1/12 xx 767 01 Skaštice, id. 2/12  manželů  xx, 767 01 Kroměříž, id. 1/12  manželů xx, 767 01 Kroměříž, id. 1/12 manželů xx, 767 01 Kroměříž, id. 1/12  xx,  767 01 Kroměříž, id. 1/12 manželů xx, 767 01 Kroměříž a id. 1/12 xx,    767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu  400    Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady  města Kroměříže. 

Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1104/3 v k. ú. Kroměříž – č. 1374

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/3 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 63 m2 za účelem zahrady.

-3-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost  NET4GAS, s. r. o. – č. 1375

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 793 v katastrálním území Rataje pro účely zřízení a provozování  plynárenského zařízení,    spočívající v umístění nového podzemního  vedení  vysokotlakého plynovodu v rámci stavby  6114-MORAVIA- VTL plynovod, úsek TU 160 Bukovany- TU 167 Kyselovice, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení  v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 329-83/2013 ze dne 3. 4. 2013   pro  společnost NET4GAS, s. r. o, se sídlem Na Hřebenech II  1718/8, 140 21 Praha 4 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník id. 1/2 pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  462 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

Uzavření smlouvy o užívání části pozemku parc. č. 672/1 v k. ú. Zlámanka – č. 1376

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku s panem xx, 767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 672/1 - trvalý travní porost v k. ú. Zlámanka o výměře cca 40 m2.

Změna v bodě č. 1342 v usnesení ze 47. schůze RMK ze dne 10. 10. 2016 – č.- 1377

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e        

změnu  v  bodě  č. 1342 v usnesení z 47. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 10. října 2016 v části   schvaluje, takto:

místo „… a  části pozemku parc. č. 3178/1 - ostatní plocha   o  výměře  cca  250 m²…. „bude uvedeno  „  ….. a pozemku parc. č. 3178/1 - ostatní plocha   o  výměře  298 m2  .…“ 

-4-

Zrušení usnesení č. 1308 ze 45. schůze RMK konané 26. září 2016 – č. 1378

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 1308 ze 45. schůze Rady města Kroměříže konané dne 26. září 2016, v plném znění.

Dodatek č. 1 – Multifunkční hřiště Trávník – č. 1379

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 na akci ,,Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník", se stavební firmou TEMINI Stav s .r. o., Kotojedská 434/17D, 767 01 Kroměříž s navýšením ceny díla o částku 367.758  Kč vč. DPH a úpravou termínu předání díla na 25. 10. 2016.

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. – č. 1380

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

oznámení paní Marie Rudolfové, ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, o jejím odchodu do starobního důchodu a ukončení funkce ředitelky mateřské školy k 31. lednu 2017

v y h l a š u j e 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace.

Služební cesta do Bytče – č. 1381

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. do Bytče, jež se uskutečnila dne 14. října 2016, za účelem jednání o spolupráci v programu Interreg, podle předložené zprávy.

-5-

Žádost  xx  o poskytnutí finančního daru – č. 1382

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč xx, Šumperk na zakoupení lisu na odznaky s příslušenstvím a materiálem, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, 788 01  Šumperk, jako obdarovanou, na zakoupení lisu na odznaky s příslušenstvím a materiálem, podle předložené zprávy.

Žádost xx o poskytnutí finančního daru – č. 1383

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč  xx, Kelč , na zakoupení hudebního nástroje, triček a drobného materiálu potřebného ke zpívání koled pacientům nemocnic a lidem v pečovatelských domech, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, bytem  Kelč, jako obdarovanou, na zakoupení hudebního nástroje, triček a drobného materiálu potřebného ke zpívání koled pacientům nemocnic a lidem v pečovatelských domech, podle předložené zprávy.

Žádost xx  o poskytnutí finančního daru – č. 1384

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč xx, Holešov, na náklady spojené s představeními pro děti mateřských a základních škol a širokou veřejnost „Mág RadekR: 49 Shades of Magic“, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

-6-

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, 769 01  Holešov, jako obdarovaným, na náklady spojené s představeními pro děti mateřských a základních škol a širokou veřejnost „Mág RadekR: 49 Shades of Magic“, podle předložené zprávy.

Žádost xx o poskytnutí finančního daru – č. 1385

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč xx, Vyškov, na náklady spojené se zajištěním akcí pro děti a seniory, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, 682 01  Vyškov, jako obdarovanou, na náklady spojené se zajištěním akcí pro děti a seniory, podle předložené zprávy.

Ustavení pracovní skupiny pro veřejná místa – č. 1386

Rada města Kroměříže po projednání 

z ř i z u j e

pracovní skupinu pro veřejná místa

j m e n u j e 

členy pracovní skupiny pro veřejná místa:

Mgr. Jaroslava Němce 
Mgr. Petru Fečkovou
PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D.
Mgr. Pavla Zrnu
PhDr. Janu Pšejovou
Ing. arch. Vladimíra Zicháčka
Ing. arch. Radmilu Vraníkovou, Ph.D.
Mgr. Dagmar Velískovou
Mgr. Viliama Staňka 
Lamberta Hanzala
Ing. Martina Posoldu, Ph.D.

-7-

Dodávka osobního vozidla střední třídy – č. 1387

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku automobilu s názvem „Dodávka osobního vozidla střední třídy“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu  se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávka osobního vozidla střední třídy“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:       

Komise:                                                       Náhradníci členů komise:

Mgr. Jaroslav Němec                                   PhDr. Pavel  Motyčka,  Ph.D.

Mgr. Jana Kutá                                           Ing. Jaroslav Adamík

Marek Šindler                  Bc. Karel Holík, BA, MBA

Mgr. Veronika Škrabalová                           Mgr. Ing. Marie Navrátilová

Vlastimil Brázdil                                               Jan Hrdina

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

zveřejnění  veřejné zakázky včetně zadávací  dokumentace na profilu  zadavatele a seznam autosalonů z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:

AUTOSALON PRIMA, k. s. , Velehradská 4260/24d, 767 01 Kroměříž
Autoeden Zedník  s .r .o., Kotojedy 13, 767 01 Kroměříž
AUTOSHOP PAULUS, spol. s .r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž
M servis, s. r. o, Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 – č.  1388

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

termíny svatebních obřadů v roce 2017, podle předložené zprávy. 


 

Mgr. Jaroslav Němec                          PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže                                        místostarosta města Kroměříže