Usnesení ze 44. schůze Rady města Kroměříže

| 19.09.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 44. schůze Rady města Kroměříže konané 12. září 2016

Nabytí objektů občanské vybavenosti bez č. pop. na pozemcích stpč. 6212 a stpč.  7704 v k. ú. Kroměříž – č. 1286

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   objektu občanské vybavenosti bez č. pop. na pozemku stpč. 6212  a  stavby občanského vybavení bez č. pop. na pozemku stpč. 7704, vše  v k. ú. Kroměříž,   z vlastnictví   SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.,    se sídlem   Obvodová  3607/19, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s.  (RVDSL 1614 M Z KROM 3597 OK) – č. 1287

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 604/115 a 604/250  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu a kabelu NN, včetně rozvaděčů, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:     „RVDSL 1614 M Z KROM 3597 OK“   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,     130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 4.300 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-2-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Těšnovice, kabel. smyčka NN, Frkal) – č. 1288

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 459  v katastrálním území Těšnovice pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Těšnovice,  kabel. smyčka NN, Frkal“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000  Kč     na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Tovačovského – kabel. smyčka NN, ČTI) – č. 1289

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 3116/1 a parc. č. 234/7  v katastrálním území  Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního vedení NN a kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Tovačovského -  kabel. smyčka NN, ČTI“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    1.500  Kč    na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-3-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s.  (Kroměříž, Slovákova, kabel NN, Immobiliare) – č. 1290

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 1566/24  v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Slovákova, kabel NN, Immobiliare“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č.  p. 3607 na ul. Obvodová v Kroměříži (restaurace Gól) – č. 1291

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 4. 2016 s panem xx, IČ: 181 60 271,  bytem  767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3607 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře cca 325,90 m2 za účelem provozování hostinské činnosti, a to dohodou  k 30. 11. 2016

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor  v budově  bez č. p.  na pozemku parc. č. 6211 v k. ú. Kroměříž o výměře cca 325,90 m2. 

Zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 672/1 v k. ú. Zlámanka – č. 1292

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 672/1 - trvalý travní porost v k. ú. Zlámanka o výměře cca  40 m2 za účelem údržby pozemku.

-4-

ZŠ Komenského – návrh dodatku č. 2 – vícepráce – č. 1293

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 na akci „REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ KOMENSKÉHO“,  Komenského náměstí č. p. 440, 767 01 Kroměříž se stavební firmou Stav consult,  s. r. o.,  Jožky Silného 2349, 767 01 Kroměříž s navýšením ceny prací 387.832,15 Kč, bez DPH,  469.276,90 Kč s DPH, podle předložené zprávy. 

Veřejnoprávní smlouva – přestupky – č. 1294

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  s městem Morkovice - Slížany, podle předložené zprávy. 

Prodloužení rámcové smlouvy s 02 Czech Republik a. s. – č. 1295 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prodloužení rámcové smlouvy na poskytování mobilních  služeb se společností O2 Czech Republik a. s.,  do 31. 3. 2017, podle předložené zprávy. 

Návrh na úpravu platů, příplatků za vedení ředitelkám  a ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 1296

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

s účinnosti od 1. září 2016 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka,  zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

5-

Stanovisko k navýšení kapacity Církevní základní školy v Kroměříži – č. 1297

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í

s navýšením povolené kapacity Církevní základní školy v Kroměříži, Velké náměstí 49, Kroměříž o 30 žáků, tj. ze stávajících 170 na 200 žáků. 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2016 – č. 1298

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2016 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Pořízení prodejních jarmarečních stánků – č. 1299

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

pořízení  jarmarečních stánků,  podle předložené zprávy  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016  do výše 200.000  Kč  na pořízení prodejních jarmarečních stánků. 

Návrh na vytvoření systému bezplatného využití prostor Domu kultury v Kroměříži pro neziskové organizace – č. 1300

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

Mgr. Veronice Škrabalové, vedoucí odboru kancelář  úřadu,  zpracovat vzor smlouvy mezi neziskovými organizacemi a Domem kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizací,  do 31. 10. 2016, podle předložené zprávy. 

-6-

Návrh na nepovolování záboru veřejného prostranství na Velkém náměstí pro komerční pouťové kolotoče – č. 1301

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

JUDr. Ivaně Bukovské, vedoucí odboru občansko-správních agend, předložit Radě města Kroměříže návrh obecně závazné vyhlášky města Kroměříže o místních poplatcích, ve smyslu podle předložené zprávy. 

Žádost Oblastní charity Kroměříž o navýšení parkovacích karet z 10 na 14 – č. 1302

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání 4 kusů bezplatných parkovacích karet pro služební vozidla Oblastní charity Kroměříž na dobu do 31. prosince 2018.

Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž o ocenění členů sboru – č. 1303

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení stříbrné pamětní medaile členům Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž:

Zdeňku Janáskovi - za aktivní a dlouhodobou činnost ve sboru

Jitce Krylové - za aktivní a dlouhodobou činnost ve sboru a u příležitosti životního jubilea

Marii Pokorné - za aktivní a dlouhodobou činnost ve sboru

Mojmíru Stašovi - za aktivní a dlouhodobou činnost ve sboru a u příležitosti životního jubilea.

-7-

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o schválení samostatného zadání veřejné zakázky malého rozsahu a následné realizace akce „Rekonstrukce kotelny v Domově pro seniory U Moravy“ – č. 1304

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Sociálním službám města Kroměříže, p. o.,  vyhlášení a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu a následnou realizaci investiční akce „Rekonstrukce plynové kotelny v Domově pro seniory U Moravy“, financované z vlastních zdrojů, z investičního fondu Sociálních služeb města Kroměříže p. o., podle předložené zprávy.

j m e n u j e

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D. - místostarostu města Kroměříže a Mgr. Radovana Klabala - vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví,  za město Kroměříž do hodnotící komise v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce plynové kotelny v Domově pro seniory U Moravy“.

 

 Mgr. Jaroslav Němec                 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

       starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže