Usnesení ze 47. schůze Rady města Kroměříže

| 14.10.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 47. schůze Rady města Kroměříže konané 10. října 2016

Nabídka Fondu ohrožených dětí k odkupu nemovitostí na ulici Kollárova – č. 1341 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   pozemku  stpč. 1489   - zastavěná  plocha a nádvoří  o výměře  289 m2,  jehož součástí je  budova s č. pop.  658 a  parc. č. 96/5 - zahrada  o výměře  406 m2 , vše  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví   Fondu  ohrožených dětí, se sídlem  Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 7.350.000 Kč, splatnou    po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí, to vše za podmínky provedení výmazu zástavního práva smluvního zapsaného u předmětných nemovitostí v katastru nemovitostí. 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2230/34, 2230/35, 3178/1 a 3178/9 v k. ú. Kroměříž – č. 1342

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í

bod  č. 205 - 03  v usnesení z 9. schůze  Rady města Kroměříže konané dne  8. března  2007, v plném znění

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje   pozemků    parc.  č. 2230/34  - orná půda   o  výměře  35 m²,  parc. č. 2230/35  - orná půda   o  výměře  93 m² a části pozemků parc. č. 3178/1 - ostatní plocha   o výměře  cca  250 m²,   vše      v k. ú.  Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 143 v k. ú. Postoupky – č. 1343

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku    parc.  č. 143 - trvalý travní porost  o  výměře  cca 500 m²     v k. ú.   Postoupky   a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-2-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 137 v k. ú. Miňůvky – č. 1344

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   pozemku    parc.  č. 137 - trvalý travní porost  o  výměře  460 m²     v k. ú.  Miňůvky  a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 126/2 a 127/2 v k. ú. Hradisko – č. 1345

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   pozemků    parc.  č. 126/2 - ostatní plocha  o  výměře  29 m²     a parc.  č. 127/2 -  zahrada  o  výměře  94 m²     v k. ú.   Hradisko.

Zveřejnění záměru prodeje id. 7/32 pozemku parc. č. 593 v k. ú. Mysločovice – č. 1346

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  id. 7/32 pozemku    parc.  č. 593  - orná půda   o  výměře  1.991 m²   v k. ú.  Mysločovice.

Nabytí pozemků  parc.  č. 102/2 a 102/3 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR -  ÚZSVM – č. 1347

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemků  parc. č.  102/2 - ostatní plocha  o výměře 21  m2  a parc. č.  102/3 - ostatní plocha  o výměře 112 m2, oba  v k. ú. Hradisko    z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

-3-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Zlámanka, Kukajda, NN) – č. 1348

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 730/1, 1213/2, 306/1 a 1440/1 v katastrálním území  Zlámanka  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního vedení NN a kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Zlámanka, Kukajda, NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.700 Kč     na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Smlouva o realizaci stavby č. 102/2016 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 1349

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 102/2016 „Přípojka kanalizace pro rodinný dům Velehradská 728/20“  mezi městem Kroměříž  a  Janou Vraníkovou, Velehradská 728/20, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Plán prevence kriminality města Kroměříže pro období 2017 – 2021 – č. 1350

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plán prevence kriminality města Kroměříže pro období 2017 – 2021, podle předložené zprávy. 

-4-

Program regenerace MPR na rok 2017 – č. 1351

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2017, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování 


     vše v tis. Kč                                                            celkové náklady státní podporapříspěvek města
1. oprava fasády měšťanského domu Šipka, Riegrovo nám. č.p.142 (majitel město Kroměříž)
300150150
2. restaurování Madony na Mariánském sloupu, Velké nám. (majitel město Kroměříž)
1507575
3. restaurování sochy sv. Nepomuckého 
ve spodní části ul. Na Sladovnách (majitel město Kroměříž)
1809090
4. restaurování sochy sv. Nepomuckého před hl. mostem v zeleném pásu u Podzámecké zahrady (majitel město Kroměříž)
1809090
5. rekonstrukce a revitalizace portálu Konzervatoř  (majitel Zlínský kraj)
500250250
6. Velké nám. č.p.46-vpravo v ul. Lenonnova (manž. Vondruškovi)
20010020
7. ul. Ztracená č.p.366-vpravo dole ul. Lennonova (5 spoluvlastníků)
40020040
8. Moravcova ul. č.p. 259 (manž. Vondruškovi) - pokračování rekonstrukce objektu
68034068
9. Velké nám č.p.107-výměna (repase) výloh, vstupu a nátěr fasády (manželé Menšíkovi)
98049098
10. Kovářská ul.č.p.20-oprava balustrády a restaurování soch na terase (majitel firma Z-FIN a.s.)
95047595
11. Vodní ul.č.p.80 - výměna výkladce a vrat, nátěr fasády (majitel p. Krčka)
42021042
12. rekonstrukce objektu „Solárium Bajda“ (majitel TC Bajda Kroměříž)
99049599

-5-

další objekty v majetku církve: celkové    nákl.    stát. podporapříspěvek    města
1. sanace vlhkého zdiva, kostel sv. Jana Křtitele 3.0241.512302
2. restaurování vitráží kostela sv. Mořice2.2401.120224 
3. restaurování ramenných prvků kostela sv. Mořice  
11.2935.645113
4. obnova historických omítek na kostele sv. Mořice
922 461 92
5.   Emeritní dům, Riegrovo nám. (u kostela  P. Marie)4.900 2.450 49
Celkem28.30914.1531.697 

 

Souhlas s přizváním odborného znalce na dopravu v rámci urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Kroměříž“ – č. 1352

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s přizváním Ing. Petra Soldána jako odborného znalce v rámci hodnotícího zasedání poroty při hodnocení soutěžních návrhů urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Kroměříž“.

Program regenerace MPR rok 2016 – změna jedné akce – č. 1353

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu  prací, které budou částečně hrazeny z příspěvku z Programu regenerace na rok 2016,  na nemovitost č. p. 259, ul. Moravcova Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Evidence pohledávek – č. 1354

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozšíření IS Ginis o modul Daně, dávky, poplatky a pohledávky včetně implementace v režimu přímého nákupu, podle předložené  zprávy.

-6-

Schválení dotací III. výzva 2016 – č. 1355

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 takto:

Schválené dotace III. výzva 2016

žadatel                                            číslo žádosti     požadavek     dotace       
SPORTOVNÍ KOMISE 
Kuželkářský klub Kroměříž z. s.189/03/16/310 000 Kč2 000 Kč
Přátelé Drahlova, spolek193/03/16/39 750 Kč5 250 Kč
TEFO Bílany, z. s. 185/03/16/33 200 Kč3 200 Kč
Sportovní komise celkem22 950 Kč 10 450 Kč
KULTURNÍ KOMISE
Klubíčko Kroměříž, z. s.192/03/16/39 450 Kč8 450 Kč
Spolek přátel SPgŠ Kroměříž188/03/16/39 500 Kč9 500 Kč
Kulturní komise celkem18 950 Kč17 950 Kč
KOMISE PRO VÝCHOVU 
Klub UNESCO Kroměříž187/03/16/37 500 Kč7 500 Kč
Římskokatolická farnost sv. Mořice186/03/16/310 000 Kč10 000 Kč
Komise pro výchovu celkem17 500 Kč17 500 Kč
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Spolek Barbořice63/03/16/36 500 Kč6 500 Kč
Komise pro životní prostředí celkem6 500 Kč6 500 Kč
KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.194/03/16/34 500 Kč4 500 Kč
Oblastní Charita Kroměříž183/03/16/37 999 Kč7 999 Kč
Komise pro cest. ruch celkem12 499 Kč 12 499 Kč
KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH
Biskupští manové z Kroměříže, z. s. 190/03/16/39 680 Kč9 680 Kč
Komise pro cest. ruch celkem9 680 Kč9 680 Kč
CELKEM88 079 Kč 74 579 Kč

2.

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016, jak je uvedeno v bodu 1,  podle předložené zprávy

-7-

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 takto:

Neschválené dotace - III. výzva 2016  

žadatel                                                   číslo žádosti       požadavek         dotace         
SPORTOVNÍ KOMISE  
Aeroklub Kroměříž 184/03/16/39 500 Kč 0 Kč

 

Žádost Římskokatolické farnosti Zlámanka o finanční příspěvek – č. 1356

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1. 

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 70.000 Kč pro Římskokatolickou farnost ve Zlámance na stavební práce v souvislosti s dokončením oprav poruchy statiky obvodového zdiva kostela sv. Jiří

2. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016, mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností Zlámanka 11, 767 01 Kroměříž, IČ 46998128 na stavební práce v souvislosti s dokončením oprav poruchy statiky obvodového zdiva kostela sv. Jiří. 

Doplnění hlásičů – Trávnické Zahrádky – č. 1357

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže navýšit rozpočet kanceláře úřadu, pracoviště krizového řízení,  o částku 85.536 Kč s DPH,  pro zlepšení pokrytí krizového hlášení v oblasti Trávnických Zahrádek, podle předložené zprávy. 

Inventarizace 2016 – č. 1358

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plán inventur 2016, podle předložené zprávy. 

-8-

Kontejnery na textil od společnosti ADRA o. p. s. – č. 1359

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku ke „smlouvě  o umístění a provozování kontejnerů“ ze dne 17. 6. 2016 v počtu 10 ks na sběr oděvů, obuvi a textilu společností ADRA o. p. s., se sídlem: Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5, na místech uvedených v předložené  zprávě, které budou uvedeny v dodatku ke smlouvě.

Zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž – č. 1360

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

schválit  zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž, podle předložené zprávy.  

2.

vzít na vědomí  vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a vyjádření uplatněných při projednání návrhu zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2016 – č. 1361

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2016 u Mateřské školy, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

Změna odpisového plánu Knihovny Kroměřížska, p. o. – č. 1362

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu Knihovny Kroměřížska, p. o., podle předložené zprávy.

-9-

Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – žádost o rozpočtové opatření – č. 1363

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 596.700  Kč pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže,  a to na  navýšení mezd.

Sociální služby města Kroměříž, p. o. – personální záležitosti – č. 1364

Rada  města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

písemné oznámení Mgr. Iva Vojtka, ředitele organizace  Sociální služby města Kroměříže, příspěvkové organizace města Kroměříže, v němž se vzdává funkce vedoucího pracovního místa - ředitele příspěvkové organizace města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže, ke dni 31. prosinci 2016 

v y h l a š u j e

výběrové řízení  na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Sociální služby města Kroměříže, příspěvkové organizace města Kroměříže, podle přílohy u předložené zprávy

Pořízení domácích kompostérů v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí – č. 1365

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a) 

zpracování a předložení projektové žádosti na pořízení kompostérů do Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.1 

b)

dofinancování projektu do výše  975.000 Kč  (15 %), celkové náklady projektu 6.500.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže v roce 2017 a v roce 2018.  

-10-

Rotátory pro oddělení správních agend MěÚ Kroměříž – č. 1366

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

variantu č. 1 - stroje pro formát A5 umístěného  v suterénu, prostupující podlahou 1. NP budovy č. p. 534, Husovo nám., Kroměříž, a to OP samostatně,  šířka cca 3 m, s kapacitou min. 180 bm a  CD + EO spolu, šířka cca 3 m, s kapacitou min. 180 bm, podle předložené zprávy

u k l á d á 

odboru Kancelář úřadu Městského úřadu Kroměříž zpracovat  zadávací dokumentaci a obchodní podmínky  pro vyhlášení veřejné zakázky "Rotátory pro oddělení správních agend MěÚ Kroměříž", zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázek. 

Návrh na ocenění Ing. Slavoje Palíka, CSc., při příležitosti životního jubilea – č. 1367

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení stříbrné pamětní medaile Ing. Slavoji Palíkovi, CSc.,  při příležitosti životního jubilea.

Žádost o spolupartnerství v projektu „Pomozte nám vyhrávat“ – č.  1368

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

partnerství města Kroměříže v projektu  „Pomozte nám vyhrávat“. 


Mgr. Jaroslav Němec                            PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

      starosta města Kroměříže                  místostarosta města Kroměříže