Usnesení ze 43. schůze Rady města Kroměříže

| 09.09.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze  43. schůze Rady města Kroměříže konané 7. září 2016

Veřejná zakázka Zateplení  objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo  náměstí, objekt „B“ – přezkoumání námitek – č. 1285

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l a 

nevyhovět námitkám proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 22.08.2016 uchazeče „Společnost OMLUX – VAE THERM“, vedoucí účastník společnosti OMLUX, spol. s r. o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava Lhotka, IČ: 619 44 840,   veřejná zakázka Zateplení objektu „B" a „D" MÚ Kroměříž na p. č. 587/3, 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt „B" – OPAKOVÁNÍ. 

 

Mgr. Jaroslav Němec        PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

      starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže