Usnesení z 42. schůze Rady města Kroměříže

| 05.09.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 42. schůze Rady města Kroměříže konané 1. září 2016

Zrušení usnesení č. 1151 z 39. schůze RMK konané 18. července 2016 a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 2828 na ul. Tovačovského – č. 1283

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

r u š í 

usnesení č. 1151 z 39. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. července 2016,  v plném znění,  z důvodu oznámení vybrané firmy, že nevyužívá nabídku na uzavření nájemní smlouvy

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor  se společností  RK Scéna  s. r. o., Kojetínská 3881/84,767 01  Kroměříž, IĆ: 282 92 537,  na pronájem  nebytových prostor v budově č.  p. 2828 na ulici Tovačovského v Kroměříži, a to: restaurace, kavárny, barových bufetů a výrobních a přípravných prostor včetně instalované technologie a příslušenství na dobu určitou šesti let  s účinností od 1.  října 2016 za výši nájemného 612.000 Kč ročně, bez DPH, za účelem provozování hostinské činnosti. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace. 

Žádost o dotaci – rekonstrukce chladícího zařízení strojovny zimního stadionu – č. 1284

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

schválit: 

a) 
záměr města podat prostřednictvím Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.  v rámci 18. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014  - 2020, prioritní osy 3, investiční priority 3, SC 3.5  žádost o poskytnutí dotace na akci: „Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Kroměříži"

b)
dofinancování projektu v letech 2016 - 2020 (čerpání přidělených dotací až do roku 2023), přičemž dotace je ve výši max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu (přesná výše dotace bude známa až po schválení dotace v závislosti na parametrech úspor)

-2-

2.
pověřit Bc. Karla Holíka, BA, MBA, ředitele Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.:  

a) 
podáním žádosti o poskytnutí dotace na akci: „Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Kroměříži" v rámci 18. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 3, investiční priority 3, SC 3.5    

b) 
přípravou a zpracováním dokumentů a příloh nezbytných k podání žádosti o dotaci vč. projektové dokumentace. 

  

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

    starosta města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže