Usnesení z 37. schůze Rady města Kroměříže

| 20.06.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 37. schůze Rady města Kroměříže konané 13. června 2016

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 1114

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ:  767 01,  IČ: 262 76 437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích,  v platném  znění

1.

s c h v a l u j e 

předložený program Valné hromady Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

2.

s c h v a l u j e 

orgány valné hromady:

Mgr. Jaroslav Němec předseda valné hromady 
JUDr. Karel Smíšek ověřovatel  zápisu z valné hromady
Anna Snídalová         zapisovatelka z valné hromady 

3.

s c h v a l u j e

zprávu jednatele společnosti o hospodaření a činnosti společnosti za rok 2015 včetně zprávy o obnově vozidel pro MHD Kroměříž 

4.

b e r e   n a    v ě d o m í

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2015 

5.

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu auditorky k roční účetní závěrce společnosti za rok 2015

6.

s c h v a l u j e

účetní závěrku společnosti za rok 2015 

-2-

7.

s c h v a l u j e 

rozdělení zisku společnosti za rok 2015  ve výši 2.722.410,08 Kč takto: 

zákonný rezervní fond 272.000,00 Kč
příděl do sociálního fondu 100.000,00 Kč
příděl do fondu odměn 250.000,00 Kč
příděl do fondu rozvoje         2.050.410,08 Kč
příděl do fondu ředitele  50.000,00 Kč

8.

s c h v a l u j e

a)

odměnu jednateli Mgr. Petru Sedláčkovi, jako celoroční hodnocení ha rok 2015, ve výši  jedné měsíční odměny 

b)

odměnu jednateli  MUDr. Tomáši Třasoňovi, jako celoroční hodnocení za rok 2015, ve výši  jedné měsíční odměny

c)

odměnu jednateli Jiřímu Kašíkovi, jako celoroční hodnocení za rok 2015 ve výši  jedné měsíční odměny 

9.

s c h v a l u j e

Ing. Pavlínu Frajtovou   (e. č. KAČR 2165) pro audit účetní závěrky za rok 2016.

Prodej části pozemků parc. č. 870/21 a 870/41 v k. ú. Kroměříž – č. 1115

Rada  města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  částí pozemků  parc.  č.  870/21  o  výměře cca 35 m²   a parc.  č.  870/41  o  výměře cca 5 m², oba ostatní plocha  v k. ú.   Kroměříž, pro společnost  TOSCA Projekt s. r. o., se sídlem   Francouzská  421, 602 00 Brno za   smluvní kupní cenu  700  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.

-3-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Dvořákova - úprava kab. NN, ) – č. 1116

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 849/99  v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Dvořákova- úprava kab. NN, xx“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    500 Kč    na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, obnova VN 30, kab. st. – TS Barbořina) – č. 1117

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 2706/2, 2762/1, 2762/62, 2795/18, 2795/2, 2795/54, 3192/1, 3192/18, 3192/19, 3415, 3416, 3417, 4909    v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v   umístění nového podzemního vedení VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, obnova   VN 30, kab. st.  -   TS Barbořina“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    5.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-4-

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. – č. 1118

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny   pozemků    parc. st. č. 2774 - zastavěná plocha a nádvoří             o výměře  418  m2,  včetně budovy s č. pop. 2140, parc. st. č. 3158 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře  266  m2, včetně budovy s č. pop. 2455,  parc. st. č. 6969- zastavěná plocha a nádvoří o výměře  63  m2, včetně budovy bez č. pop.,  parc. č. 1468/11- ostatní plocha o výměře cca 4. 813 m2  a  částí pozemku parc. č.  1441/5, podle nového geometrického plánu označených jako pozemky parc. č. 1441/26 - orná půda o výměře 1.296 m2 a parc. č. 1441/27 - orná půda o výměře 216 m2, vše v k. ú. Kroměříž  ve vlastnictví PMS Reality, a. s. za části  pozemků  parc. č. 641/11 -  orná půda o celkové  výměře 3.074 m2, parc. č. 641/12 -  orná půda o celkové  výměře 2.274 m2,   parc. č. 877/15 -  ostatní plocha  o celkové výměře   482 m2,    parc. č. 888, podle nového geometrického plánu označené jako pozemek parc. č. 888/14 - orná půda o výměře 1.240 m2  a za  části pozemků  parc.  č.  3743/27, parc.  č.  3743/82  a   parc.  č.  3743/87,  ostatní plochy o výměře  celkem cca 827 m2, vše  v k. ú. Kroměříž  a  dále za  pozemek parc. č. 619/2 - zahrada  o výměře 2.158 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže,    ve vlastnictví  města Kroměříže

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž – č. 1119

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 10. 5. 1995 s xx, bytem  767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 977/7 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 12 m2 za účelem umístění prodejního stánku s rychlým občerstvením dohodou, a to k 30. 6. 2016.

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 977/7 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 12 m2. 

-5-

Uzavření dohody o zániku smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2841/3 a 2851/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1120

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody o zániku smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 30. 7. 2004 se Zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., IČ: 677 79 999,  se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00  Praha – Vršovice, na pronájem části pozemku parc. č. 2841/2 a parc. č. 2841/3 v k. ú. Kroměříž o výměře cca 10 m2 za účelem umístění kontejneru pro zabudování technologie Pegas v rámci výstavby a provozování Radiové národní digitální sítě PEGAS, a to ke dni 14. 6. 2016.

Zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 479/2 a parc. č. 479/4 v k. ú. Trávník – č. 1121

Rada města Kroměříže po projednání  

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 479/2 - ostatní plocha o výměře cca 270  m2 a dále části pozemku parc. č. 479/4 -  ostatní plocha o výměře cca 90 m2 vše v k. ú. Trávník za účelem údržby.

Souhlas s umístěním mysliveckého zřízení na pozemku parc. č. 821 v k. ú. Miňůvky – č. 1122

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

souhlas Mysliveckému spolku Postoupky - Hradisko, IČ: 479 30 519, se sídlem v Postoupkách 69, 767 01 Kroměříž s umístěním mysliveckého zařízení - kazatelny na pozemku parc. č. 821 - ostatní plocha zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Miňůvky u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž. 

-6-

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 1123

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 25. května 2016, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 60/2016 mezi městem Kroměříž a A&V INVEST, a. s. – č. 1124

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 60/2016  „Stavební úpravy a nadstavba objektu Prusinovského 185, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  A&V INVEST, a. s., Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 61 mezi městem Kroměříž a SAKER, spol. s r. o. – č. 1125

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 61/2016  „Areál SAKER Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a  SAKER, spol. s r. o., Na Sádkách 3475/4c, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 62/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1126

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 62/2016 „Rodinný dům, Kroměříž – Trávník“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767  01 Kroměříž, podle  předložené zprávy

-7-

Smlouva o realizaci stavby č. 63/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1127

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 63/2016 „Garážové stání – přístřešek“  mezi městem Kroměříž  a  xx a xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 64/2016 mezi městem Kroměříž a  xx a xx  – č. 1128

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 64/2016 „Stavební úpravy rodinného domu - zlepšení tepelně technických vlastností  obálky domu“ mezi městem Kroměříž  a  xx a xx,  628 00 Brno, podle  předložené zprávy.

Pojmenování nových ulic – č. 1129

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit    pojmenování nových ulic v Kroměříži, a to  ulice 1 – Gen. Zmeka, ulice 2 -   Ostrostřelců, podle předložené situační zprávy.

Souhlas s provedením ohňostrojných prací na pozemcích v majetku města Kroměříže – č. 1130

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s užitím pozemku parc. č. 3088  - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž pro firmu Karel Nový - Ohňostroje Minergis, IČ: 69261075,  se sídlem Na Roudné 80, 301 65  Plzeň za účelem provedení ohňostrojných prací, a to dne 25. 6. 2016, s tím že budou splněny podmínky zákona č. 206/2015 Sb., v platném znění.

-8-

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2015 – č. 1131

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závěrečný účet Města Kroměříže za rok 2015 včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy.

Účetní závěrka města Kroměříže za rok 2015 – č. 1132

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit roční účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2015 za účetní  období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, podle předložené zprávy. 

Směrnice č. 4/2016 o provádění pokladních operací – č. 1133

Rada města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

vnitřní směrnici č. 4/2016 o provádění pokladních operací, podle předložené zprávy. 

Vzdání se práva k pohledávce – č. 1134

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit    vzdání se práva k zůstatku pohledávky z rozhodnutí č.j MeUKM/020313/2014 ve výši 21.000 Kč, podle předložené zprávy. 

-9-

Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž  a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ – č. 1135

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce - Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění, dle § 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, podle předložené zprávy

j m e n u j e 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 na realizaci projektu - Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ tyto komise:

a) 

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler náhradník: Jaroslav Pajgr
PhDr. Jana Pšejová náhradník: Ing. Pavlína Cveková

b) 

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler náhradník: Mgr. Jana Kutá
PhDr. Jana Pšejová náhradník: Ing. Pavlína Cveková
Ing. Jana Gregorová náhradník: Petra Smetánková, DiS.
Jaroslav Pajgr     náhradník: Ing. Josef Císař

z m o c ň u j e 

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu s § 76 zákona č 137/2012

s c h v a l u j e

seznam firem, kterým bude zaslána Výzva:

SYNER Morava, a. s.  
1. máje 532, 767 01 Kroměříž
IČ: 63493675

-10-

Pozemní stavitelství Zlín a. s.
Kúty 3967, 760 01 Zlín
IČ: 46900918

VW WACHAL a. s.
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ: 25567225

SMO a. s.
Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
IČ: 26258692

ROOS KROMĚŘÍŽ s. r. o.
Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž
IČ: 26242460

ROVINA, a. s.
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510

Žádost Josefa Dolečka o poskytnutí finančního daru – č. 1136

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč  xx,,   Kroměříž, na technické zabezpečení akce BURNING SQUARE 2016 (ozvučení, propagace, výzdoba, pronájem stanů), z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, bytem 767 01  Kroměříž, jako obdarovaným, na technické zabezpečení akce BURNING SQUARE 2016 (ozvučení, propagace, výzdoba, pronájem stanů), podle předložené zprávy.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2016 – č. 1137

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2016 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

-11-

Rozdělení dotací 2016 – II. výzva – č. 1138

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a) 

poskytnutí dotací k žádostem do 50 000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 - II. výzva, takto: 

  II. výzva 2016

  Rozdělení dotací  - do 50 000 Kč

  žadatel číslo žádosti dotace 

  KOMISE KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ    

1 Klub UNESCO 159/03/16/2 10 000 Kč
2 PROMPT SERVIS spol. s r. o. 149/03/16/2 10 000 Kč
3 Spolek přátel SPgŠ Kroměříž 170/03/16/2 9 970 Kč
4 Spolek přátel SPgŠ Kroměříž 171/02/16/2 15 000 Kč
5 Mojžíš Zdeněk PaedDr. 155/03/16/2 5 000 Kč
6 SZUŠ –D-MUSIC s. r. o. 151/03/16/2 5 400 Kč
  Komise kulturní celkem 55 370 Kč 
Převod do III. výzvy 44 630 Kč
  KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ  
1 Argo, Společnost dobré vůle Zlín,  z. s. 181/02/16/2 20 000 Kč
2 Centrum služeb postiženým Zlín - Horizont Kroměříž 158/03/16/2 9 800 Kč
3 Dětský domov Kroměříž 169/03/16/2 5 000 Kč
4 Klub dárců krve Kroměřížska 167/03/16/2 3 050 Kč
5 OS Českého červeného kříže 150/03/16/2 10 000 Kč
6 Poradenské centrum pro sluch postižené 180/02/16/2 30 000 Kč
7 Sociální služby Uherské Hradiště - Zborovice 179/03/16/2 10 000 Kč
8 SPEKTRUM  Kroměříž 176/02/16/2 12 150 Kč
  Komise sociální a zdravotní celkem 100 000 Kč
  KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ    
1 Spolek Barbořice 178/03/16/2 9 900 Kč
  Komise pro životní prostředí celkem 9 900 Kč
Převod do III. výzvy 20 100 Kč
  KOMISE SPORTOVNÍ    
1 2. pionýrská skupina Julia Fučíka Kroměříž 166/02/16/2 5 000 Kč
2 Dětský SK Dráček Kroměříž 165/03/16/2 5 000 Kč
3 Gymnázium Kroměříž 152/03/16/2 10 000 Kč
4 Klubíčko Kroměříž 162/02/16/2 9 300 Kč
5 Klubíčko Kroměříž 163/03/16/2 10 000 Kč
6 Kuželkářský klub Kroměříž 177/03/16/2 2 000 Kč
7 Paráda Kroměříž 173/03/16/2 2 000 Kč
8 SDH Bílany 168/03/16/2 5 000 Kč
9 TEFO Bílany 154/03/16/2 8 000 Kč
10 TJ SLAVIA Kroměříž 153/03/16/2 8 000 Kč
11 TJ Sokol Postoupky - šachový oddíl 175/02/16/2 25 000 Kč
12 Vodácký klub Kroměříž 161/03/16/2 6 500 Kč
  Komise sportovní celkem 95 800 Kč 
Převod do III. výzvy 24 200 Kč
  KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH  
1 Miroslav Karásek 148/02/16/2 15 000 Kč
2 Kroměřížská dráha, z. s. 172/03/16/2 5 300 Kč
  Komise sportovní celkem 20 300 Kč 
Převod do III. výzvy 82 700 Kč
  KOMISE VÝCHOVNÁ  
1 AG Kroměříž 156/03/16/2 7 520 Kč
2 Paráda, z. s. 174/02/16/2 0 Kč
3 Slováková Jarmila 157/03/16/2 3 220 Kč

  Komise výchovná celkem 10 740 Kč 

Převod do III. výzvy 19 260 Kč

b) 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 - II. výzva, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a)

schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50 000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 - II. výzva, takto:

  II. výzva 2016    

  Rozdělení dotací  - nad 50 000 Kč  

  žadatel číslo žádosti dotace 
  KULTURNÍ KOMISE    
1 Klub UNESCO 160/02/16/2 60 000 Kč
  Kulturní komise celkem 60 000 Kč

b) 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 - II. výzva, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

-12-

c) 

neschválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50 000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 - II. výzva, takto:

  II. výzva 2016  - neposkytnutí dotace

  Žádosti o dotace  - nad 50 000 Kč  

  žadatel číslo žádosti dotace 

1 Butula Zdeněk Ing. 182/02/16/2 0 Kč
2 Juchelka Vladimír, Visage InstitutE 164/02/16/2 0 Kč 

Výsledek konkursu a jmenování ředitele Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, p. o. – č. 1139

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledek konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace,

j m e n u j e 

pana Mgr. Jana Sovadinu,   ředitelem Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace, s účinností od 1. srpna 2016.  

Pořízení Zdravotního plánu města Kroměříže  - č. 1140

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í

s pořízením Zdravotního plánu města Kroměříže

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit pořízení Zdravotního plánu města Kroměříže.

-14-

Téma turistické sezony v Kroměříži v roce 2017 – č. 1141

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

„Aktivní trávení volného času a rekreační sport", jako téma turistické sezony v Kroměříži v roce 2017.

Koncepce školství – č.  1142

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

koncepci školství včetně opatření uvedených v příloze předmětné koncepce, podle předložené zprávy.

Koncepce kultury – č. 1143

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

koncepci kultury včetně opatření uvedených v příloze předmětné koncepce, podle předložené zprávy.

Schválení zahraniční služební cesty do Nitry – č. 1144

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

služební cestu  PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. -  místostarosty města Kroměříže, do partnerského města Nitra (Slovenská republika)  ve dnech 3. až 5. července  2016 za účelem účasti na akcích  „Nitra, milá Nitra,…“.  K cestě bude využito služební vozidlo MěÚ Kroměříž. 

Podání žádosti města Kroměříže  do projektu  „Bezpečnostní dobrovolník“ – č 1145 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti  města Kroměříže do  projektu „Bezpečnostní dobrovolník“.

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže