Usnesení z 36. schůze Rady města Kroměříže

| 07.06.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 36. schůze Rady města Kroměříže konané 6. června 2016

Jmenování poroty v rámci veřejné zakázky „Územní plán Kroměříž“ zadávané formou soutěže o návrh – č. 1111

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

v souladu s § 106 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy poroty na veřejnou zakázku s názvem „Územní plán Kroměříž“ zadávanou formou soutěže o návrh v následujícím složení:

Řádní členové poroty - Nezávislí

Doc. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Pavel Grasse
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Náhradníci poroty - Nezávislí
Ing. arch. Jana Kaštánková
Řádní členové poroty - Závislí
Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: Mgr. Petra Fečková
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Jiří Kašík

Návrh na odměnu ředitelkám příspěvkových organizací Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska – č. 1112

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

Mgr. Daniele Hebnarové, ředitelce Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace

b)

PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace, 

odměnu za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí roku 2016, které ředitelky podstatným způsobem ovlivnily, podle předložené zprávy.

-2-

Návrh na odměnu řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1113

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Mgr. Ivu Vojtkovi - řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace,  odměnu za splnění mimořádných    úkolů v 1. pololetí roku 2016,  které ředitel podstatným způsobem ovlivnil, podle předložené zprávy.  

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže místostarosta města Kroměříže