Usnesení z 32. schůze Rady města Kroměříže

| 08.05.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 32. schůze Rady města Kroměříže konané 20. dubna 2016

Schválení rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní plán Kroměříž“ – č. 990

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d u j e 

o nevyhovění námitkám stěžovatele ATELIER URBI, spol. s  r. o., se sídlem Chopinova 301/9, 626 00 Brno, IČ 262 34 734, směřujícím proti rozhodnutí zadavatele města Kroměříže o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Územní plán Kroměříž“. Text písemného rozhodnutí o nevyhovění námitkám tvoří přílohu č. 2 předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

      starosta města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže