Usnesení z 29. schůze Rady města Kroměříže

| 18.03.2016 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z 29. schůze Rady města Kroměříže konané 15. března 2016

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž – č. 909 (29 – 6/1)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž o výměře cca 18 m2 za účelem umístění prodejní buňky.

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Kroměříž, Štítného 3712, p. o. – č. 910  (29/2)

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

oznámení paní Milady Šromotové, ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace, v němž se vzdává funkce ředitelky mateřské školy k 31. červenci 2016,

v y h l a š u j e 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace.

Komunitní bydlení pro seniory v Kroměříži  č. 911 (29/4)

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á

vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž  ve spolupráci s ředitelem Sociálních služeb města Kroměříže detailně prověřit  možnosti budování  komunitního bydlení  pro seniory v Kroměříži a to po stránce finanční, pozemkové a kapacitní. 

-2-

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování auditních služeb – č. 912 (29/3)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb s názvem „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“ s uchazečem  Ernst & Young Audit, s. r. o.,  Na Florenci 2116/15, Praha, IČO: 26704153, za cenu podle nabídky ve výši  1.670.000 Kč bez DPH.

 

Mgr. Jaroslav Němec           PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže