Usnesení z 27. schůze Rady města Kroměříže

| 01.03.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 27. schůze Rady města Kroměříže konané 25. února 2016

Rozhodnutí o výběru dodavatele stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru“ – č. 849  (27/3)

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l a 

1.

o vyloučení uchazečů  z další účasti v otevřeném zadávacím podlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru“ takto: 

1. 
Moravská stavební unie - MSU s. r. o., se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ: 485 29 303

2. 
Konsorcium pro realizaci domu kultury, ZESS, a. s. (vedoucí společník), se sídlem 687 09 Boršice č. ev. 89, IČ: 155 47 906

3. 
„SDRUŽENÍ KD KM“, HANT bohemia a. s. (vedoucí společník), se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 043 51 568

4. 
Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ: 469 00 918

5. 
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ: 262 85 363

2.

o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, zadané v otevřeném zadávacím podlimitním řízení  dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru“ takto: 

-2-


Pořadí č. 1 
Nabídka č. 2
Obchodní firma: VW WACHAL a. s.
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Právní forma: akciová společnost
IČ: 255 67 225

údaj z nabídky uchazeče, které bylo předmětem hodnocení:

nabídková cena včetně DPH: 18.580.267  Kč

Pořadí č. 2 
Nabídka č. 1
Obchodní firma: SMO a. s. 
Se sídlem: Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
Právní forma:           akciová společnost
IČ:                       423 39 839

údaj z nabídky uchazeče, které bylo předmětem hodnocení:

nabídková cena včetně DPH: 18.707.743,45 Kč

p o v ě ř u j e 

Mgr. Jaroslava Němce, starostu města Kroměříže,  podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem VW WACHAL a. s.,  v  souladu s nabídkou uchazeče.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro Real 4 Rent, s. r. o. – č. 850 (27/2/1)

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v bytě č. 33 v budově č.  p. 3338/82A na ulici Havlíčkova v Kroměříž, nacházející se na stpč. 7728 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž,  pro Real 4 Rent, s. r. o., Havlíčkova 3338/82A, 767 01  Kroměříž.

-3-

Žádost Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž – 851 (27/4)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na náklady spojené s uspořádáním akce „Kroměříž bez hranic“ pro Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školu Kroměříž, 1. máje 221, Kroměříž


b)
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školu Kroměříž, IČ: 652 69 616, 1. máje 221,  767 01 Kroměříž, na náklady spojené s uspořádáním akce „Kroměříž bez hranic“, podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec                           PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

       starosta města Kroměříže                                         místostarosta města Kroměříže