Usnesení z 25. schůze Rady města Kroměříže

| 19.01.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 25. schůze Rady města Kroměříže konané 11. ledna 2016

Nabytí  části pozemku parc. č. 587/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 736

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

z r u š i t  

v bodě XV.  v usnesení z XIV. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže konaného dne 29. ledna 2004, odstavec 2.

s c h v á l i t 

nabytí  části pozemku parc. č. 587/3 - zahrada o výměře cca 25 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže  z vlastnictví  id. ½  xx, bytem  767 01 Kroměříž  a id. ½  xx   767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 175 Kč/m2, splatnou   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Zveřejnění záměru prodeje id. 1/9 pozemků parc.  č. 727/2 a 727/3 v k. ú. Trojanovice – č. 737

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   id. 1/9  pozemků   parc. č. 727/2 - ostatní plocha   o výměře  658 m2   a  parc. č. 739/3 - ostatní plocha   o výměře 32 m2, oba v  k. ú.   Trojanovice.

-2-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Kaplanova – kab. smyčka VN, Elektro) – č. 738

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3578/1, 2089/1, 2089/5 a 2089/6 v katastrálním území Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Kaplanova - kab. smyčka VN, Elektro“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s.  (KM, Soudní  - kabel, přípojka NN, Zubík) – č. 739

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc.  č. 457 a 107/4 v katastrálním území Těšnovice  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  NN včetně kabelového pilířku, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „KM, Soudní - kabel. přípojka NN, Zubík“  pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-3-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník – lokalita 2 RD, Strabis) – č. 740

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 184/2 v k. ú. Trávník  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  NN včetně kabelových  pilířků, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník -  lokalita 2RD, Strabis“  pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.600 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kotojedy, kabel NN – 2 RD) – č. 741

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 255, 257 a 248/19 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kotojedy, kabel NN-2RD“ pro  společnost  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  3.500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-4-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (Přeložka STL plynovodu a NN kabelů a RS Kroměříž, k. ú. Kotojedy – č. 742

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  248/19 a 249/3 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování   plynárenského zařízení,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Přeložka STL plynovodu a NN kabelů u RS Kroměříž, k. ú. Kotojedy“  pro  společnost  RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská  940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Smlouva o realizaci stavby č. 01/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 743 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 01/2016 - „Stavební úpravy a přístavba RD“ mezi městem Kroměříž  a  xx, oba  bytem  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 02/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 744

Rada města Kroměříže  po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 02/2016 - „Zateplení objektu č. p. 2029, Hulínská ulice, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, oba bytem, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

-5-

Smlouva o realizaci stavby č. 03/2016 mezi městem Kroměříž a xx a xx   – č. 745

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 03/2016 - „Stavební úpravy rodinného domu, Svatopluka Čecha 706/21, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, b 767 01 Kroměříž a xx 768 04 Střílky,  podle  předložené zprávy. 

Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací – č. 746

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací / č. provozovatele: 25/VAK-KM/2015/Pr-D2 mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor bez č. p. na parc. č. 5930 v k. ú.  Kroměříž (občerstvení Bajda) – č. 747

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bez č. p. na stpč. 5930 v k. ú. Kroměříž o výměře 36,77 m2  za účelem provozování rychlého občerstvení.

Žádost spolku Junák – český skaut, z. s. o kompenzaci nájemného – č. 748

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0015 uzavřené dne 18. 9. 2015 mezi KTS, s. r. o. a spolkem Junák - český skaut, středisko Mirka Svobody, z. s. IČ: 479 3 5812,  se sídlem Purkyňova 2773/7, 767 01  Kroměříž o prominutí nájemného ve výši 120.000 Kč,  jako kompenzaci investice do projektu dláždění u skautských kluboven Purkyňova 2773/7, 767 01  Kroměříž.  

-6-

Uzavření nové pachtovní smlouvy č. 142/2015 se Zemědělským obchodním družstvem Rataje – č. 749

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu níže uvedených pozemků pro Zemědělské obchodní družstvo Rataje, IČ:  485 28 846, se sídlem Rataje 71, 768 12  Rataje za účelem provozování zemědělské činnosti:

Kat. území LV č. Parcela Kultura Podíl města Celková výměra (ha) Využitá plocha (ha)

Kroměříž 10001 2887 Orná půda 1/1 0,1381 0,1381
Kroměříž 12425 2923/3 Orná půda 4/45 0,0837 0,0074
Kroměříž 10001 2984/19 Orná půda 1/1 0,5506 0,5506
Kroměříž 10001 2984/21 Orná půda 1/1 3,1847 3,1847
Kroměříž 12425 2984/32 Orná půda 4/45 0,2599 0,0231
Kroměříž 10001 2985/22 Orná půda 1/1 1,7516 1,7516
Kroměříž 10001 3030/1 Ostatní plocha 1/1 0,0352 0,0352
Kroměříž 10001 3030/23 Orná půda 1/1 0,4517 0,4517
Kroměříž 10001 3030/26 Orná půda 1/1 0,1607 0,1607
Kroměříž 10001 3030/65 Orná půda 1/1 0,1030 0,1030
Kroměříž 10001 3056 Orná půda 1/1 0,3790 0,3790
Kroměříž 10001 3069 Orná půda 1/1 0,1720 0,1720
Kroměříž 12425 3073 Orná půda 4/45 0,0869 0,0077
Kroměříž 12208 3211 Ostatní plocha 4/45 0,4107 0,0365
Celkem využito 7,0013

Souhlas vlastníka nemovitosti  s umístěním  sídla pro Přátele Drahlova, spolek – č. 750

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 37 v obci Drahlov, 767 01  Kroměříž nacházející se na stpč. 61 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro  obec Kroměříž, katastrální území Drahlov u Jarohněvic u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro Přátelé Drahlova, spolek, IČ: 226 73 687 se sídlem Drahlov 37, 767 01  Kroměříž.

-7-

Žádost o prodloužení povolení umístění  pojízdného včelínu  na pozemku parc. č. 1292/1 v k. ú. Kroměříž – č. 751

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení umístění pojízdného včelínu na pozemku parc. č. 1292/1 - lesní pozemek v k. ú. Kroměříž pro xx, 767 01  Kroměříž do 31. prosince 2018, bezplatně.

Zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 752

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí - budovy s č. p. 3607 - objektu občanské vybavenosti postaveném na pozemku stpč. 6210 a budovy bez č. p. - objektu občanské vybavenosti postaveném na pozemku stpč. 6211 vše v k. ú. Kroměříž pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o., IČ: 215 51 430,  se sídlem Obvodová 3965/17, 767 01  Kroměříž.

Zastupování města Kroměříže ve statutárním orgánu SVJ Ztracená 61, Kroměříž – č. 753

Rada města Kroměříže po projednání 

z m o c ň u j e 

Mgr. Radka Vondráčka k účasti na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ztracená 61, Kroměříž, k připomínkování návrhu nových stanov, které se bude konat dne 28. ledna 2016 

p o v ě ř u j e

Mgr. Petra Sedláčka  k zastupování města Kroměříže,  jako vlastníka jednotky č. 14,  ve výboru Společenství vlastníků jednotek Ztracená 61, Kroměříž.

-8-

Záměr vybudování cyklostezky Kroměříž – Postoupky – č. 754

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrh vedení chybějícího úseku  trasy Arcibiskupské cyklostezky v úseku Kroměříž – Postoupky, podle specifikace v mapovém podkladu, který tvoří přílohu této zprávy, podle předložené zprávy

u k l á d á 

Mgr. Viliamu Staňkovi,  cyklokoordinátorovi Městského úřadu Kroměříž. prověřit zbývající napojení trasy Arcibiskupské cyklostezky na navazující komunikace

termín: do 25. ledna 2016 

Příprava smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na základě přímého zadání s dopravcem – Kroměřížské technické služby, s. r. o. – č. 755

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

záměr uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na základě přímého zadání s dopravcem - Kroměřížské technické služby, s. r. o., který bude zajišťovat veřejné služby jako vnitřní provozovatel dle §18 a násl. zákona 194/2010 Sb., v platném znění

b) 

uveřejnění informace o rozhodnutí uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v Úředním věstníku Evropské unie dle § 19 zákona č. 194/2010 Sb.,  v platném znění.

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod – č. 756

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod, podle předložené zprávy. 

-9-

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 757

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit prověření  těchto žádostí  na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1) 

xx 
zařazení  pozemku  parc. č.  137/1  umístěného  v  k. ú.  Kroměříž  do  ploch  všeobecného bydlení (BO návrh).

2) 

xx
zařazení  pozemků  parc. č. 170,  171, 172,  173, 174,  175/1, 175/2,  175/3, 175/4,  175/5,   
parc. č. 175/6,  175/7,  175/8,  175/9,  175/10,  175/11,  175/12,  175/13,  175/14,  175/15,  
parc. č. 175/17,  176, 177,  178, 179,  180, 181,  182, 183,  184, 185,  186, 187,  188, 189,  
parc. č. 190, 191, 192, 193,  194, 195, 196,  197, 198, 199,  200, 201, 202,  203, 204, 205,   
parc. č. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 a parc. č. 214  umístěných v k. ú. Kotojedy, do ploch venkovského bydlení (BV návrh).

3) 

xx 
zařazení pozemků parc. č. 1409/2, 1409/4, 1409/5, 1409/6  a parc. č. 1430/18  umístěných v k. ú. Kroměříž do smíšených ploch výroby a služeb (SV návrh).  

4) 

xx
zařazení pozemků parc. č. 3791/3 a parc. č. 1116/8  umístěných v k. ú. Kroměříž  do ploch         rekreace a sportu (RS návrh).  

5) 

xx
zařazení  pozemku  parc.  č.  3791/2  umístěného  v  k. ú.  Kroměříž  do  smíšených  ploch       obchodu a služeb (SO návrh). 

6)

xx
zařazení  pozemku  parc. č. 1630/2  umístěného  v k. ú. Kroměříž  do ploch  venkovského       bydlení (BV návrh).  

-10-

Žádost o umístění 5 ks kontejnerů společnosti ADRA – č. 758

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění 5 ks kontejnerů  společnosti ADRA  (v okrajových částech města),  za účelem sběru textilu pro  zřízení Sociálního šatníku a Charitativního obchůdku materiální pomoci osobám v tíživých sociálních situacích. 

Dohoda o narovnání s Ing. Kuchařem – č. 759

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

dohodu o narovnání mezi městem Kroměříž a xx, bytem Kroměříž,podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016  ve výši 40.000 Kč pro Ing. Oldřicha Kuchaře, bytem Kroměříž, Kollárova 711/27, na úhradu dohodnuté částky vzájemného narovnání. 

Žádost Divadelního spolku Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku na provoz – č. 760

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016  ve výši 289.000 Kč pro Divadelní spolek Kroměříž,  na úhradu nájemného Domu  kultury v Kroměříži, energií, vodného, stočného a odvodu srážkových vod

b)

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a Divadelním spolkem Kroměříž o poskytnutí účelové dotace ve výši 289.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016,  na úhradu nájemného Domu kultury v Kroměříži, energií, vodného, stočného a odvodu srážkových vod.

-11-

Návrh na stanovení platu ředitelce MŠ, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. – č. 761

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

paní Marii Rudolfové, ředitelce Mateřské školy. Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. ledna 2016, podle předložené zprávy. 

Žádost Hasičského záchranného sboru Zlín o poskytnutí dotace – č. 762

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 pro ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČ: 708 87 306, územní  odbor Kroměříž, Stanice Kroměříž,  ve výši 100.000 Kč,  na zakoupení běžeckého trenažeru  pro fyzickou přípravu příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územního odboru Kroměříž. 

Žádost SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Kroměříž o vydání bezplatné parkovací karty – č. 763

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání  jednoho kusu bezplatné parkovací karty  pro  SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, Hanácké náměstí 463,  767 01  Kroměříž, s platností do  31. prosince 2018.

Žádost Českomoravské myslivecké jednoty, OMS, Kroměříž o vydání bezplatné parkovací karty – č. 764

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání  jednoho kusu bezplatné parkovací karty pro Českomoravskou mysliveckou jednotku, Okresní myslivecký spolek Kroměříž, Velké náměstí 40,  767 01  Kroměříž, s platností do  31. prosince 2018.

-12-

Žádost Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 765

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání  třech   kusů bezplatných parkovacích karet pro  Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7/1,  767 01  Kroměříž, s platností do  31. prosince 2018.

Zahraniční služební cesta do Kremsu – č. 766

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu do rakouského partnerského města Krems ve složení PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Mgr. Jiří Pánek,  Mgr. Viliam Staněk a Mgr. Vojtěch Navrátil, dne 15. ledna 2016. K této služební cestě bude použito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž. 

Zahraniční služební  cesta do Ružomberku – č. 767

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu do Ružomberku    (Slovenská republika)  ve složení Mgr. Jaroslav Němec,  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. a Vlastimil Brázdil jako řidič,  dne 20. ledna  2016. K této služební cestě bude použito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž. 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

       starosta města Kroměříže místostarosta