Usnesení z 23. schůze Rady města Kroměříže

| 04.12.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 23. schůze Rady města Kroměříže konané 30. listopadu 2015

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené s Agility Kroměříž, z. s.  – č. 678

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v al u j e 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemků uzavřené dne 30. září 2010 mezi městem Kroměříž a Agility Kroměříž, z. s., IČ: 270 59 197,  zastoupeným  předsedkyní xx, na pronájem pozemku parc. č. 601/8 - ostatní plocha o výměře 4.124 m2 a pozemku parc. č. 4539 včetně budovy bez č. p. o výměře 67 m2, vše v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel Základní školy Komenského náměstí v Kroměříži – č. 679

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 440 na Komenského náměstí v Kroměříži,  nacházející se na stpč. 1356/1 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž,  pro Spolek rodičů a přátel Základní školy Komenského náměstí Kroměříž.

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 680

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 4. listopadu 2015, podle předložené zprávy. 

-2-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. – č. 681

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 3148/2  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče v rámci stavby PVDSL5M_E08_Z_KROM220_OK, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Síť elektronických komunikací Cetin, Kroměříž, ul. Bílanská“   pro  společnost   Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3,  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Změna nájemce bytové jednotky č. 3277/14 v domě č. pop. 3277 a garáže na ulici Talichova v Kroměříži – č. 682

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem SBD Rybníčky II - družstvo a městem Kroměříž a nájemcem xx, týkající se nájmu  bytové jednotky  č. 3277/14  v domě č. pop. 3277   a jednotky č. 3271/5 - garáže  v domě č. pop. 3271 na ulici Talichova v Kroměříži, podle předložené zprávy

2.

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené 14. června  2010 mezi pronajímatelem SBD Rybníčky II - družstvo a městem Kroměříž a nájemcem xx a xx, podle předložené zprávy.

-3-

Venkovní posezení a zahrada pro Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábřeží, Kroměříž – č. 683

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

realizaci akce  „Venkovní posezení a zahrada pro Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábřeží, Kroměříž“

u k l á d á 

odboru rozvoje města  Městského úřadu Kroměříž zadat na náklady města Kroměříže zpracování projektové  dokumentace   na realizaci akce: „Venkovní posezení a zahrada pro Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábřeží, Kroměříž“.  Náklady realizace akce uhradí Sociální služby města Kroměříže. 

Smlouva o realizaci stavby č. 87/2015 mezi městem Kroměříž a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. – č. 684

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 87/2015 - „Síť elektronických komunikací CETIN Kroměříž, ulice Bílanská“ mezi městem Kroměříž  a  Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 88/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 685

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 88/2015 - „ Rozšíření sjezdu na místní komunikaci, parc. č. 1003/21, 1004/3, k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

-4-

Smlouva o realizaci stavby č. 89/2015 mezi městem Kroměříž a DUPR CZ, s. r. o. – č. 686

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 89/2015 - „ Rekonstrukce 1PP, Generála Svobody 1196/5, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  DUPR CZ, s. r. o., Chelčického 1656/1a, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 90/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 687

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 90/2015 - „Bytový dům Blahoslavova“  mezi městem Kroměříž  a xx  760 01 Zlín,  podle  předložené zprávy. 

Žádost firmy AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o.  o prodloužení chodníku – č. 688

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

odboru správy majetku města a služeb Městského úřadu Kroměříž zařadit do plánu odboru správy majetku města a služeb vybudování chodníku na ulici Hulínská na pozemku p.  č. 3164/9 v k. ú. Kroměříž. 

Žádost Gymnázia Kroměříž o vydání dvou kusů bezplatných parkovacích karet – č. 689 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání  dvou  kusů bezplatných parkovacích karet pro  Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, 767 01  Kroměříž, s platností do  31. prosince 2018.

-5-

Zpráva z jednání dopravní komise ze dne 14. října 2015 – č. 690

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zjednosměrnění ul. Fűgnerova ve směru od ul. Havlíčkova k ul. Purkyňova 

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 15. 5. 2016

b)

zjednosměrnění ul. Tyršova ve směru od ul. Purkyňova k ul. Havlíčkova 

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: do 15. 5. 2016

c)

oddělení prostoru zastávky od skutečné šířky komunikace vodící čarou na ul. Havlíčkova poblíž azylového domu  (u Výzkumného ústavu obilnářského) 

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 15. 5. 2016

d)

osazení 2 ks zpomalovacích prahů na Hanáckém náměstí

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 15. 5. 2016

e)

vyhrazení prostoru před budovou Sboru dobrovolných hasičů na Hanáckém náměstí pro potřeby SDH

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 15. 5. 2016

f)

vyznačení zákazu stání na točně v Trávnických Zahrádkách s časovým omezením

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 15. 4. 2016

u k l á d á 

vedoucímu odboru správy majetku města a služeb  Městského úřadu Kroměříž zajistit realizaci shora uvedených  úkolů a změn dopravního značení 

-6-

n e s c h v a l u j e 

a)
přesunutí zastávky MHD z ul. Havlíčkova u č. p. 1241 na ul. Soudní

b)
osazení zpomalovacích prahů, omezení průjezdu a rychlosti na ul. Fűgnerova

c)
zřízení přechodu pro chodce na ul. Havlíčkova v blízkosti zastávek MHD poblíž azylového domu (u Výzkumného ústavu)

d)
vyznačení zákazu zastavení na ul. Koperníkova v křižovatce u dopravního hřiště

e)
změnu stávajícího uspořádání parkovacích míst ve spodní části Riegrova náměstí

f)
omezení rychlosti na ulici Požárníků v úseku od ul. K Potoku po ul. Zvonková

g)
využití nabídky soukromé společnosti na zvýraznění přechodů pro chodce 

h)
rozšíření zóny placeného parkování o ulice Na Kopečku, Na Sladovnách a Chobot

Žádost Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, p. o. o bezplatnou parkovací kartu – č. 691

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání 1 kusu bezplatné parkovací karty pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvkovou organizaci, Úprkova 3268, Kroměříž, s platností do  31. prosince 2018.

-7-

Schválení rozpočtového opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 120.000 Kč – č. 692

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 120.000 Kč na úhradu faktur za vodné a stočné v Azylovém domě pro matky s dětmi, Havlíčkova 2995, 767 01 Kroměříž

2.
veřejnoprávní smlouvu na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, Havlíčkova 2995, 767  01 Kroměříž na úhradu faktur ve výši  120.000 Kč za vodné a stočné, podle předložené zprávy. 

Žádost KST Swing Kroměříž – č. – 693

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s uplatněním nájemného v Domě kultury v Kroměříži  ve výši nekomerční sazby, tj.  34.394 Kč, pro KST Swing Kroměříž, pořadatele Kroměřížského tanečního festivalu a Galavečeru tanečního sportu ve dnech 5. prosince a. 6.  prosince 2015 v Kroměříži,  z důvodu podpory cestovního ruchu a propagace města Kroměříže v celoplošných médiích.

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Klub sportovního tance Swing Kroměříž, o. s. – č. 694

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 10.000 Kč pro Klub sportovního tance Swing Kroměříž, o. s., na akci „Galavečer tanečního sportu 2015“.

-8-

Odvolání ředitelky  Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, p. o. – č. 695

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

paní Marii Skopalovou z pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace k 31. 12. 2015.

Zvýšení kapacity Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. a zřízení dalších míst poskytovaného vzdělávání – č. 696

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a)
zvýšení kapacity Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880,  příspěvkové  organizace,  na 244 dětí s platností od 1. ledna 2016

b)
pro Mateřskou školu, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkovou organizaci,  další místa poskytovaného vzdělávání na adrese Kroměříž, Mánesova 3766 a Kroměříž, Štěchovice 1361 pro realizaci předškolního vzdělávání

c)
pro Mateřskou školu, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkovou organizaci jídelnu,  v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Kroměříž, Mánesova 3766 s nejvyšším povoleným počtem 500 stravovaných ve školském zařízení Školní jídelna, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace,   a jídelnu - výdejnu na adrese Kroměříž,  Štěchovice 1361 s nejvyšším povoleným počtem 25 stravovaných ve školském zařízení Školní jídelna - výdejna, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

d)
podání žádosti o provedení navrhovaných změn v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu s účinností od 1. ledna 2016.

-9-

Rozpočet města Kroměříže na rok 2016 – č. 697

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 


1.
rozpočet města Kroměříže na rok 2016  v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I.        Daňových příjmů           332990,-      
Třída II.      Nedaňových příjmů         73586,-
Třída III.     Kapitálových příjmů           500,-
Třída IV.    Přijatých transferů           35187,-
Příjmy celkem                                   442263,-


Třída V. Běžné výdaje                  413489,-  
Třída VI. Kapitálové výdaje            65514,-              
Výdaje celkem                                 479003,-

Saldo příjmů a výdajů                            -36740,-      
Financování                                            36740,-

2.
rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2017-2019, podle  přílohy  č. 1, podle předložené zprávy,  (uvedené údaje v tis Kč)

3.
soustavu závazných ukazatelů výdajové části rozpočtu specifikovaných v příloze č. 2, podle předložené zprávy,  (uvedené údaje v tis Kč)

4.
poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis Kč):

600,- Astras, o.p.s. se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
800,- Oblastní charita Kroměříž se sídlem Kroměříž, Ztracená 63
800,- Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. se sídlem Kroměříž, Nitranská 4091/11
120,- Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
280,- TJ Sokol Kroměříž , se sídlem Kroměříž, 1.máje 214
1000,- SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19  

-10-

Odměna jednateli KTS, s. r. o., za rok 2015 – č. 698

Rada města Kroměříže po projednání plníc funkci valné hromady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. 

s c h v a l u j e

Mgr. Petru Sedláčkovi - jednateli  KTS, s. r. o.,  vyplatit zálohu  ve stanovené výši 0,8 měsíčního platu,  jako část celoročního hodnocení za rok 2015. 

Prostředky budou vyplaceny z rozpočtu společnosti KTS, s. r. o. 

Návrh na odměnu ředitelům příspěvkových organizací města Kroměříže – 699

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Mgr. Daniele Hebnarové, ředitelce Domu kultury v Kroměříži, 
PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska, 
Mgr. Ivo Vojtkovi, řediteli Sociálních služeb města Kroměříže a
Bc. Karlu Holíkovi, BA,  řediteli Sportovního zařízení města Kroměříže

odměnu za splnění mimořádných úkolů v roce 2015, které ředitel/ka podstatným způsobem ovlivnil/a, podle předložené zprávy. 

Mgr. Jaroslav Němec       PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

       starosta města Kroměříže                místostarosta města Kroměříže