Usnesení z 22. schůze Rady města Kroměříže

| 27.11.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 22. schůze Rady města Kroměříže konané 26. listopadu 2015

Schválení  smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Oskol v Kroměříži, včetně výměny zdroje vytápění – č.  675

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Kroměříž a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“, podle předložené zprávy. 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“ – č. 676

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“, podle předložené zprávy.

Žádost o finanční návratnou výpomoc – Fond ohrožených dětí – č. 677

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a) 
schválit návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Kroměříže ve výši 250.000 Kč pro Fond ohrožených dětí, pobočku v Kroměříži, Havlíčkova 3286/121A, s termínem pro navrácení poskytnutých finančních prostředků do 31. prosince  2015

b) 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Kroměříže (uzavřené dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na částku 250.000 Kč pro Fond ohrožených dětí, pobočku v Kroměříži, Havlíčkova 3286/121A, podle předložené zprávy. 

Mgr. Jaroslav Němec            Marek Šindler 
        starosta města Kroměříže   místostarosta