Usnesení z 18. schůze Rady města Kroměříže

| 04.09.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 18. schůze Rady města Kroměříže konané 24. srpna 2015

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1971/1 v k. ú. Kroměříž – č. 483

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů xx 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o nájmu pozemku s xx  a xx bytem 760 05  Zlín,  na pronájem pozemku parc. č. 1971/1 - ostatní plocha o výměře 145 m2 v k. ú. Kroměříž, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  od 1. září 2015 za výši nájemného 15 Kč/m2/rok, za účelem zahrady, s tím, že stromy nacházející se na tomto pozemku nebudou nijak poškozeny. 

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č.  625/2 v k. ú. Kroměříž – č. 484

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o., IČ: 181 89 091, se sídlem Havlíčkova 2788, 767 01  Kroměříž zastoupenou   Janem Klechem na pronájem části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž o výměře cca 1.270 m2  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou   od 1. září 2015 za výši nájemného 20.000 Kč/rok za účelem udržování čistoty, výsadby zeleně a jeho následné využití pro zajištění provozu a vytvoření příznivých podmínek pro činnost Podnikatelského inkubátoru Kroměříž, spol. s r. o. 

Prodej části pozemku parc. č. 420/1, 3096/2 a 3780/2 v k. ú. Kroměříž – č. 485

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti  pana xx 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej     částí    pozemků   parc. č. 420/1 o výměře cca 14 m2, parc. č. 3096/2 o výměře  cca  4 m2  a parc. č. 3780/2 o výměře cca   10 m2, vše   ostatní plocha     v k.  ú.   Kroměříž    pro manžele   xx, bytem 767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu 700 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících. 

-2-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku prc. č. 197 v k. ú. Miňůvky – č. 486

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 197 - orná půda  o výměře 610 m2   v k. ú.   Miňůvky.  

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 299/3 v k. ú. Miňůvky – č. 487
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc.  č.  299/3 - zahrada o výměře  56 m²   v k. ú. Miňůvky.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1433/2 v k. ú. Zlámanka – č. 488

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 1433/2 - ostatní plocha   o výměře 140 m2   v k. ú.   Zlámanka  a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Prodej části pozemku parc. č. 2089/50 v k. ú. Kroměříž – č. 489

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části  pozemku   parc.  č. 2089/50 -  ostatní plocha o výměře cca 25 m2   v k. ú.   Kroměříž  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice   za   smluvní kupní cenu  1.000  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího. Kupující bude seznámen s tím, že při následné stavbě nesmí dojít k poškození stromů rostoucích na pozemku, ani jejich kořenového systému. 

-3-

Nabytí částí pozemků parc. č. 1697/6 a 1697/7 v k. ú. Kroměříž – č. 490

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit    nabytí    částí  pozemku   parc. č. 1697/6 - ostatní plocha o výměře cca 7 m2 a parc. č. 1697/7 -  ostatní plocha o výměře cca 20 m2   v k. ú.   Kroměříž  z vlastnictví id. 1/7 xx, bytem   190 14 Praha -Klánovice,  id. 1/7 xx, bytem 101 00 Praha  - Vinohrady, id. 1/7  xx, bytem 769 01 Holešov, id. xx, bytem  190 14 Praha - Klánovice a id. 2/7 xx,  615 00 Brno, za smluvní kupní cenu  300 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího. 

Nabytí objektu dešťové kanalizace na ulici Ke Splávku v Kroměříži – č. 491

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit nabytí objektu  dešťové kanalizace, vybudované v rámci stavby  inženýrských sítí pro sídliště rodinných domů - Zborovská III, Kroměříž,  z vlastnictví společnosti MATVE spol. s r. o., se sídlem Veselská 724, 687 24 Uherský Ostroh  za celkovou  smluvní kupní cenu  1.000 Kč,   podle  předložené zprávy. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro NWT a. s. – č. 492

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 95/1, parc. č. 111/1, parc. č. 979/8 a parc. č. 984/4, v katastrálním území  Kroměříž,   pro účely zřízení a provozování   datové optické sítě,  spočívající v umístění nových trubiček  HDPE s optickými kabely,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Oživení  optické sítě NWT a. s. v Kroměříži“   pro společnost NWT a. s., , se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  25 Kč/m  trasy   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-4-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Riegrovo nám. – úprava NN, Geisler) – č. 493

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3081/2 v katastrálním území Kroměříž,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „ Kroměříž, Riegrovo nám.- úprava  NN, Geisler“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   500 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávnické zahrádky – kab.  NN, Mrázek) – č. 494

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

bod č. 437  v  usnesení  z   16. schůze Rady  města Kroměříže, konané dne 13.  července 2015,  v plném znění

s c h v a l u j e    

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc.  č. 352/2,  parc. č. 569 a parc. č. 551, v katastrálním území Trávník,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávnické zahrádky- kab. NN, Mrázek“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   3.900 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-5-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kotojedy – kabel VN, NN) – č. 495

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  částí pozemků  parc. č. 244/1, 252 a 34/4  v katastrálním území Kotojedy,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního  kabelového vedení  VN, kabelového vedení  NN a kabelových pilířů NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kotojedy-kabel VN,  NN“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   9.500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě do katastru  nemovitostí

2.

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  částí pozemků  parc. č. 687 a 688/16 v katastrálním území Vážany u Kroměříže,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního  kabelového vedení  VN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:     „Kotojedy-kabel VN,  NN“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   4.700 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č. 496

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   směny  části   pozemku   parc. č. 327- vodní plocha   o výměře cca 205 m2   v k. ú.   Drahlov u Jarohněvic ve vlastnictví paní xx  za části pozemků  parc. č. 248 - trvalý travní porost a parc. č. 245/1- orná půda, oba o celkové výměře cca 205 m2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic.

-6-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž – č. 497

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 1400/4 - orná půda  o výměře 2.837 m2   v k. ú.   Kroměříž     a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3382/9 v k. ú. Kroměříž – č. 498

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 3382/9 - ostatní plocha   o výměře 47 m2   v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru  prodeje části pozemku parc. č. 625/19 v k. ú. Kroměříž – č. 499

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č.  625/19 - ostatní plocha   o výměře cca 20 m2   v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Žádost o ukončení dohody o udělení souhlasu k umístění a provozu zařízení ze dne 30. ledna 2012 – č. 500

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení dohody o udělení souhlasu k umístění a provozu zařízení ze dne 30. ledna 2012 uzavřené se společností HELEMIK, s. r. o., IČ: 274 73 406, se sídlem Havlíčkova 2788, 767 01  Kroměříž, jejímž právním nástupcem je na základě smlouvy o převodu části podniku s platností od 1. března 2012 v existujících smluvních vztazích společnost Internethome, s. r. o., IČ: 241 61 357, Za Brumovkou 266/2, 140 00  Praha 4, Michle dohodou ke dni 1. září 2015.

-7-

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 24. října 2014 s firmou RENGL, s. r. o. – č. 501

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 24. 10. 2014 uzavřené s firmou Rengl, s. r. o., IČ: 254 20 160,  se sídlem Zákopnická 354/11, 460 14  Liberec 14 - Ruprechtice, kterým se mění znění čl.  I, odstavců 1. a 2. , a to takto:

I. Preambule

1. Pronajímatel je vlastníkem pozemku parc. č. 2725/1, 3110/3, 3117/5, 3127/1, 3121/2, 3542/3, 3117/4, 3081/2, 3075/2, 813/24, 432/9, 1500/75, 3234/2, 967/13, 3743/23, 3358/3, 1567/8, 1500/17, 170/1 vše v k. ú Kroměříž a dále parc. č. 218/1 v k. ú. Bílany a dále parc. č. 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže a parc. č. 1/5 v k. ú. Kotojedy (dále jen „nemovitost“).

2. Pronajímatel je vlastníkem plakátovacích ploch na pozemcích parc. č. 170/1, 1500/17 v k. ú. Kroměříž a na parc. č. 1/5 v k. ú. Kotojedy.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změn.

Žádost ZUŠ Kroměříž o uzavření nájemní smlouvy – č. 502

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu:

nebytových prostor v objektu č. p. 27, který je součástí pozemku stpč. 246, 
nebytových prostor v objektu č. p. 28, který je součástí pozemku stpč. 247,
nebytových prostor v objektu č. p. 29, který je součástí pozemku stpč. 248,
nebytových prostor v objektu č. p. 30, který je součástí pozemku stpč. 249,
nebytových prostor v objektu č. p. 31, který je součástí pozemku stpč. 250,
nebytových prostor v objektu bez čísla popisného, který je součástí pozemku stpč. 8123 

a dále pozemků parc. č. 14 - zahrada, parc. č. 15 - zahrada, parc. č. 16 - zahrada,  parc. č. 17 – zahrada, vše v k. ú. Kroměříž  za účelem provozování činnosti - výuka na základní umělecké škole v oborech hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický a činnosti souvisejících s touto výukou - výstavy, koncerty, besídky, představení apod. 

-8-

Žádost organizace Junák – český skaut, z. s., o prodloužení pronájmu nebytových prostor – č. 503

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. června 2006 s organizací Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Mirka Svobody Kroměříž, IČ: 478 35 812, se sídlem Purkyňova 2773/7, 767 01  Kroměříž, kterým se mění název nájemce na Junák - český skaut, středisko Mirka Svobody, z. s., IČ: 479 35 812, se sídlem Purkyňova 2773/7, 767 01  Kroměříž a kterým se dále mění čl. V, a to takto:

Doba trvání nájemní smlouvy se prodlužuje do 31. prosince 2030.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.

Žádost o snížení nájemného za III. čtvrtletí (fitness centrum – plavecký bazén) – č. 504

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného za období III. čtvrtletí v roce 2015 o částku 22.694  Kč z nebytových prostor v domě č.  p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži panu xx, IČ: 757 32 386 se sídlem Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž.

Smlouva o realizaci stavby č. 62/2015 mezi městem Kroměříž a DUPR CZ s. r. o. Kroměříž – č. 505

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 62 /2015 - „Rekonstrukce 1.PP, ulice Generála Svobody 1196/5, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  DUPR CZ, s. r. o., Chelčického 1656/1a, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 63/2015 mezi městem Kroměříž a Čs.  spořitelnou, a. s. – č. 506

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 63 /2015 - „Česká spořitelna a. s., pobočka Kroměříž, Velké náměstí - Oddělení budov“ mezi městem Kroměříž  a  Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, podle  předložené zprávy. 

-9-

Smlouva o realizaci stavby č. 64/2015 mezi městem Kroměříž a xx– č. 507

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 64/2015 - „Novostavba rekreačních objektů na parc. č. 921, 1608/1 a 1608/3, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 65/2015 mezi městem Kroměříž a TRANSBETON s. r. o. – č. 508
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 65/2015 - „Modernizace betonárny Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  TRANSBETON s. r. o., Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 66/2015 mezi městem Kroměříž a KmNet, s. r. o. – č. 509
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 66 /2015 - „Výstavba datové optické sítě Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  KmNet, s. r. o., Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž –provozovna Oskol 311, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy

s o u h l a s í 

s použitím trubkovodů položených městem Kroměříž při realizaci opravy komunikací pro pěší (chodníků)  na ulici Březinova Kroměříž na propojení optické sítě pro datové rozvody elektronické komunikace.

-10-

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Kroměříž a DZ Immobiliare, s. r. o.,  xx  a xx   - č. 510

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů   (č. provozovatele: 29/VAK-KM/2015/Pr-D1)   mezi městem Kroměříž a 
1. DZ Immobiliare, s. r. o., Velké náměstí 47/39, 767 01 Kroměříž
2. xx 767 01 Kroměříž
3. xx 767 01 Kroměříž,
podle předložené zprávy.

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. – č. 511

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů  (č. provozovatele : 44/VAK-KM/2014/Pr-D2) mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 68/2015 mezi městem Kroměříž a Realitní společností ZVONEK, s. r. o. – č. 512

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 68 /2015 - „Rozšíření stávajícího sjezdu“ mezi městem Kroměříž  a  Realitní společností ZVONEK, s. r. o., Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž,  podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 69/2015 mezi městem Kroměříž a Realitní společností ZVONEK, s. r. o. – č. 513

Rada msta Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 69 /2015 - „Sjezd na parcelu“ mezi městem Kroměříž  a  Realitní společností ZVONEK, s. r. o., Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

-11-

Informativní zpráva – možnost nabytí pozemků v katastrálním území Kroměříž do majetku města Kroměříže – č. 514

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí výsledky jednání v možnosti nabytí pozemků v katastrálním území Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 70/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 515

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 70 /2015 - „Výměna střešní konstrukce včetně opláštění “ mezi městem Kroměříž  a  xx  765 02 Otrokovice,  podle  předložené zprávy. 

Změna v bodě č. 394 v usnesení z 15. schůze RMK konané 15. června 2015 (zřízení služebnosti pro OC Rejdiště) – č. 516

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě č. 394 v usnesení z 15. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 15. června  2015 takto:  místo „ …..za podmínky, že investor naplní svůj závazek a vysadí 15 kusů stromů, podle smlouvy o spolupráci ze dne 13. ledna 2014…..“

bude uvedeno: „ …..za podmínky, že investor naplní svůj závazek podle smlouvy o provedení náhradní výsadby mezi  městem Kroměříž  a  OC Rejdiště s. r. o, ze dne 4. srpna 2015...."

-12-
Zpráva z jednání dopravní komise ze dne 18. března 2015 a 3. června 2015 – č. 517
Rada města Kroměříže po projednání 
s c h v a l u j e 

1.
následující úkoly vyplývající z jednání dopravní komise ze dne 18. března 2015:

a)
obnovu vodorovného dopravního značení v zóně placeného stání tj. Riegrovo náměstí, Velké náměstí a kontrolu dopravního značení městskou policií (MP)
zodpovídá: Mgr. Petr Sedláček, Mgr. Libor Kubiš
termín: Mgr. Petr Sedláček:   30. 9. 2015
              Městská policie:  průběžně

b)
zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce ul. Čelakovského, Bílanská s návazností na generel dopravy a územní plán, včetně alternativní možnosti napojení průmyslové lokality  pro nákladní vozidla
zodpovídá: PhDr. Jana Pšejová, 
                    Ing. arch. Vladimír Zicháček
termín: nestanoven

c)
upravení vyhrazených parkovacích míst pro Úřad práce na Husově náměstí 
zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 15. 11. 2015

d)
zpracování PD na rozšíření parkovacích míst u domu zvláštního určení na sídlišti Zachar
zodpovídá: PhDr. Jana Pšejová
termín: nestanoven

e)
projednání  se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. možnost příjezdu k loděnici na břehu Moravy přes jejich pozemek (jediný bezpečný příjezd) 
zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 15. 10. 2015

2. 
úkoly vyplývající z jednání dopravní komise ze dne 3. června 2015:

a)
úpravu SSZ na křižovatce Kotojedská x Obvodová a to zkrácením času vypnutí semaforů ze stávajících 20:00 na 19:00 hodin (celý týden včetně svátků)
zodpovídá: Mgr. Petr Sedláček
termín: 15. 9. 2015

-13-

b)
zpracování návrhu studie   zjednosměrnění ulic  Dvořákova, Fűgnerova, Tyršova
zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 15. 11. 2015

c)
prověření  stavu  parkovacích míst ve vnitrobloku ul. Zeyerova 
zodpovídá: PhDr. Jana Pšejová
termín: nestanoven

d)
zpracování návrhu a realizaci k možnosti průjezdu cyklistů ul. Vodní v protisměru (ve směru od Velkého náměstí po Vejvanovského ul.) 
zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 30. 9. 2015

u k l á d á 

vedoucím odboru správy majetku města a služeb,  vedoucí odboru rozvoje města, vedoucímu stavebního úřadu,  řediteli městské policie a řediteli Kroměřížských technických služeb,  s. r. o. zajistit realizaci úkolů, změn dopravního značení, přípravy projektových dokumentací, kontroly parkování schválených ve shora uvedených bodech 

n e s c h v a l u j e

1. 

následující požadavky vyplývající z jednání dopravní komise ze dne 18. března 2015:

-  vybavení  městské  policie mobilním laserovým měřičem rychlosti 
-  přesunutí autobusové zastávky na ul. Havlíčkova x U cihelny
-  vyznačení zákazu stání V 12d před budovou MP na Velkém náměstí 
-  změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Pionýrů ve Vážanech 
-  vybudování zpomalovacího semaforu na silnicích II/367, II/432  v Trávníku a Vážanech
-  změnu stávajícího dopravního značení mezi ul. Talichova - Kožíkova 
-  zavedení placeného stání na parkovištích sídliště Zachar
-  příjezd k loděnici na břehu Moravy po účelové komunikaci kolem biozóny Šlajza
-  zřízení přechodu pro chodce u spodní autobusové zastávky v obci Těšnovice
-  osazení informačního stacionárního radaru na příjezdech do obce Těšnovice
-  vybudování nového přechodu pro chodce a omezení rychlosti na ul. Spáčilova
- zpracování  PD na rozšíření vozovek mezi ulicemi Třasoňova - Gorkého

-14-

2. 

následující požadavky vyplývající z jednání dopravní komise ze dne 3. června 2015:


-  zpracování nové studie dopravního řešení křižovatky Hulínská x Nádražní x 
   Tovačovského x Chropyňská, včetně vedení cyklostezek přes most s variantou   
   vybudování kruhového objezdu 
-  doplnění dopravní značky na parkovací ploše u Komerční banky o dodat. tabulku s 
   textem „NA POVOLENÍ KOMERČNÍ BANKY“ 
-  zjednosměrnění ulice Páleníčkova ve směru od ulice Máchova k ulici Vrchlického 
   přechodným dopravním značením s vyznačením místa pro výstup a nástup žáků a   
   vyznačením cyklopruhu v protisměru
-  zpracování studie dopravního řešení křižovatky Havlíčkova x Albertova s možným 
   zjednosměrněním místní komunikace mezi Květnou zahradou a Psychiatrickou 
   nemocnicí, posunutím přechodu přes ul. Albertova dále od křižovatky, vybudováním 
   přechodu pro chodce na ul. Havlíčkova a s variantním řešením křižovatky jako okružní
-  zprůjezdnění ulice Příčná ve Vážanech
-  změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Kostnická a Oskol 
-  vybudování nové přístupové komunikace na ul. Havlíčkova mezi domy č. p. 3855 - 3856
-  změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Purkyňova 
-  změnu stávajícího dopravního režimu a budování nových parkovacích míst na ul. 
   Spáčilova
-  využít účelové komunikace v Postoupkách k vedení trasy automobilového závodu

Zadání Územního plánu Kroměříž – č. 518

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

s c h v a l i t 

zadání Územního plánu Kroměříž podle přílohy č. 1, podle předložené zprávy 

v z í t   n a   v ě d o m í 

vyhodnocení  požadavků  dotčených orgánů,  krajského úřadu,  podnětů sousedních obcí a  připomínek  uplatněných  při  projednání  návrhu  zadání  Územního  plánu  Kroměříž podle přílohy č. 2, podle předložené zprávy. 

-15-

Zahájení řešení problematiky veřejné podpory ve vztahu k rozpočtu města Kroměříže – č. 519

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zahájení řešení problematiky veřejné podpory ve vztahu k rozpočtu města Kroměříže

u k l á d á

PhDr. Janě Pšejové - vedoucí odboru rozvoje města, Městského úřadu Kroměříž,  zajistit expertní posudek pro problematiku veřejné podpory

termín: schůze Rady města Kroměříže v květnu 2016

Příprava na možnosti nabízené programovým obdobím 2014 – 2020 – č. 520

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o možnostech operačních programů a jejich využití městem Kroměříží, podle předložené zprávy. 

Schválení návrhu provozního řádu skládky Lutopecny po rekultivaci – č. 521

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrh provozního řádu skládky Lutopecny po rekultivaci, podle předložené zprávy.

Vybavení pracoviště GIS – č. 522

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 192.000 Kč přesunem z neinvestičních  do investičních prostředků na pořízení software MicroStation, podle předložené zprávy. 

-16-

Vybavení pracoviště pro digitalizaci dokumentace – č. 523

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření  ve  výši  300.000 Kč   přesunem z neinvestičních do investičních prostředků, na pořízení vybavení pro digitalizaci archívu stavebního úřadu, podle předložené  zprávy.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na provoz dopravního hřiště – č. 524

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši  140.000 Kč na zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2015, podle předložené zprávy. 

Nepodpořené žádosti o dotace – I. výzva 2015 – č. 525

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l a

o neposkytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015 těmto žadatelům:  

žadatel číslo žádosti dotace
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Kroměříž 13/03/15/1 0
Klub českých turistů, Kroměříž 97/03/15/1 0
Klub českých turistů, Kroměříž 96/01/15/1 0
Cvičení rodičů a dětí Včelka MaJa, Kroměříž 118/02/15/1 0
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž 4/02/15/1 0
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. 77/03/15/1 0
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., MO č. 1 Kroměříž 52/03/15/1 0
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s. 59/02/15/1 0
ROSKA Kroměříž 79/02/15/1 0
Gymnázium Kroměříž 134/05/15/1 0
Vyšší odb.šk.potravinářská a SPŠM Kroměříž 133/04/15/1 0
Myslivecké sdružení Trávník 109/01/15/1 0

-17-

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Kroměříže – změny – č.  526

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

změnu termínu poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 do 30. září  2015 pro tyto žadatele: 


Žadatel Číslo smlouvy
TEFO, o. s. 27/03/15/2
TEFO, o. s. 26/01/15/1
Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska 102/01/15/1
Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska 103/02/15/1
Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska 104/03/15/1
Umělecká iniciativa Kroměříž 129/05/15/1
Svaz postižených civilizačními chorobami Kroměříž 76/01/15/1

b) 

nové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže č. 38/01/15/1 pro Darmoděj, z. ú., podle předložené zprávy. 

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Muzeum umění Olomouc – č. 527

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015 s organizací Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, podle předložené zprávy.  

-18-

Uzavření  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Gymnáziu Kroměříž  č. 528

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 10.000 Kč pro  Gymnázium  Kroměříž,  na zachování metodického centra pro výuku anglického jazyka

s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  neinvestiční dotace Gymnáziu Kroměříž. 

Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty – č. 529

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

služební cestu pana Mgr. Milana Budína, ředitele Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace,  ve dnech od 27. září do 3. října 2015 do Velké Británie v rámci projektu „Most do života - jazykové vzdělávání“.

Pamětní deska rodákům města Kroměříže, příslušníkům československého letectva v RAF v období 2. světové války – č. 530 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění pamětní desky rodákům města Kroměříže, příslušníkům československého letectva v RAF v období 2. světové války, na budově v majetku města Kroměříže, Velehradská ul. č. p. 625.

u k l á d á  

řediteli Kroměřížských technických služeb zajistit zhotovení a instalaci pamětní desky příslušníkům československého letectva v RAF, podle předložené zprávy, v termínu do 30.  října 2015. 

-19-

Zrušení  usnesení  č. 355 – 03 ze 13. schůze RMK č. - 531

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

v plném znění usnesení č. 355 - 03 ze 13. schůze Rady města Kroměříže konané   18. května  2015, účast města Kroměříže na prezentaci Architecture week 2015. 

Zahraniční služební cesta – návštěva Stanice-Záriečie v Žilině – č. 532

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu - návštěvu Stanice-Záriečie v Žilině - ve složení PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. a Mgr. Viliam Staněk dne 14. srpna  2015. K této zahraniční služební cestě bude použito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž  Škoda Octavia 2Z5 7505. Cesty se dále zúčastní Mgr.A. Radek Hegmon a Bc. Petr Gremlica. 

Žádost organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o., o poskytnutí finančního příspěvku – č. 533

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 322.460 Kč, bez DPH, pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o., na zakoupení zařízení na úsporu energie pro provoz saun na plaveckém bazénu v Kroměříž

Schválení dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín – č. 534

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 pro ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín ve výši 20.000 Kč

2. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 pro ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín ve výši 20.000 Kč, podle předložené zprávy. 

-20-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 – č. 535

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:
        562,0 pol. 411 dotace veřejně prospěšné práce
      - 562,0 pol. 232 návrh dotace veřejně prospěšné práce
          65,0 pol. 412 dotace projekty škol
          56,0 pol. 411 dotace odb. lesní hospodář, lesní osnovy
        - 32,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
        601,0 pol. 222 finanční vypořádání 2014
      - 601,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání 
   14.749,0 pol. 421 rekultivace skládky Lutopecny
 - 14.749,0 pol. 232 návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny 
   14.033,0 pol. 412 dotace provoz sociálních služeb
     1.319,0 pol. 411 projekty škol
     1.871,0 pol. 411 dotace rekonstrukce zeleně
   - 1.871,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce zeleně
        933,0 pol. 411 dotace na výkon sociální práce
     1.187,0 pol. 422 dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou 
      - 810,0 pol. 232 návrh dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou 
     1.519,0 pol. 422 dotace Informační systém v Kroměříži
     - 967,0   pol. 232 návrh dotace informační systém 
_______________________________________________________________________ 
  17.303,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 
    - 120.0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou 
      120,0 pol. 635 schodolez ZŠ Zachar
      697,0 pol. 501 výkon sociální práce
      174,0 pol. 503 sociální pojištění – výkon soc. práce
        62,0 pol. 503 zdravotní pojištění – výkon soc. práce
      100,0 pol. 501 pěstounská péče 
          9,0 pol. 503 zdravotní pojištění – pěstounská péče
        25,0 pol. 503 sociální pojištění – pěstounská péče 
     -166,0 pol. 549 pěstounská péče 
      - 78,0 pol. 501 projekt systematické práce SPOD
        65,0 pol. 516 projekt systematické práce SPOD
        13,0 pol. 513 projekt systematické práce SPOD
        90,0 pol. 612 dorozumívací systém – Dům pro seniory
   1.384,0 pol. 533 projekty škol

-21-

 14.033,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – provoz
        56,0 pol. 521 odborný lesní hospodář, lesní osnovy 
          4,0 pol. 533 Dům sociálních služeb Návojná 
   1.400,0 pol. 612 projekt IPRM – zóna jihovýchod 
 - 1.400,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol
      835,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
_____________________________________________________________
 17.303,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace:

příjmy celkem:         513.223,0
výdaje celkem: 509.826,0
saldo příjmů a výdajů:    3.397,0
financování  - 3.397,0 


Mgr. Jaroslav Němec              PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže