Usnesení ze 14. schůze Rady města Kroměříže

| 03.06.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 14. schůze Rady města Kroměříže konané 1. června 2015

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2014 – č. 365 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závěrečný účet města Kroměříže za rok 2014 včetně zprávy auditora -  bez výhrad, podle předložené zprávy. 

Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2014 – č. 366

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit roční účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2014 za účetní  období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, podle předložené zprávy. 

Přezkum hospodaření města Kroměříže za rok 2015 – č. 367

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 42 odst. 1 zákona o obcích,  resp. zákona č. 420/2004 Sb., přezkum hospodaření města Kroměříže za období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 a uzavření smlouvy s auditorkou Ing. Milenou Lakomou, zapsanou v seznamu KA ČR pod. č. 1231, podle předložené zprávy. 

-2-

Výběr dodavatele – veřejná zakázka „113D3200-7707 Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži“ – č. 368

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

vyloučení uchazeče: 

Hites CE s. r. o.
K Červenému dvoru 25a/3269, 130 00 Praha 3, IČ: 27567559

ze zadávacího řízení z důvodu, že nabídka uchazeče nesplnila zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci

2.

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodávku Dorozumívacího systému pro Domov pro seniory U Kašny s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

FM connect s. r .o.
Osvoboditelů 224/40, 767 01 Kroměříž - Vážany
IČ: 29378451
Za cenu dle nabídky: bez DPH 1.154.722,00 Kč 
včetně DPH 1.327.930,00 Kč

Na druhém místě se umístil uchazeč
MICOS spol. s r. o.
Vápenice 17, 796 01 Prostějov
IČ: 00533394
Za cenu dle nabídky: bez DPH 1.246.213,00 Kč 
včetně DPH 1.433.145,00 Kč

Počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených do městského úřadu  - č. 369

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

dle § 102 odst. 2 písm.j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, celkový  počet zaměstnanců města Kroměříž  zařazených do městského úřadu Kroměříž na  214,5.

-3-

Schválení organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 370

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í 

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2015,  k 1. červnu 2015

z ř i z u j e

k 2. červnu 2015:

1.

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

2.

odbor kancelář úřadu 

m ě n í 

k 2. červnu 2015:

1.

název odboru školství a sociální péče  na odbor školství, mládeže a tělovýchovy

2.

název odboru služeb na odbor správy majetku města  a služeb

r u š í 

k 1. červnu  2015:

1.

oddělení kultury na odboru kultury a cestovního ruchu

2.

útvar propagace a cestovního ruchu na odboru kultury a cestovního ruchu

3.

útvar personální zařazený v kanceláři úřadu 

4.

útvar majetkoprávní na odboru rozvoje města 

5.

oddělení strategického plánování a investiční výstavby města na odboru rozvoje města 

6.

oddělení rozpočtování ve školství na odboru školství a sociální péče 

7.

oddělení sociální péče na odboru školství a sociální péče 

-4-

z ř i z u j e

k 2. červnu  2015:

1.

oddělení strategického rozvoje města  na odboru rozvoje města 

2.

oddělení investic  na odboru rozvoje města 

3.

oddělení služeb na odboru správy majetku města a služeb 

4.

oddělení správy majetku města na odboru správy majetku města a služeb 

5.

oddělení sociální práce na odboru sociálních věcí a zdravotnictví

6.

oddělení sociálně právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

s c h v a l u j e

podle ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, podle předložené zprávy, s účinností od 2. června  2015.

 

Mgr. Jaroslav Němec       PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

       starosta města Kroměříže               místostarosta města Kroměříže