Usnesení ze 13. schůze Rady města Kroměříže

| 20.05.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 13. schůze Rady města Kroměříže konané 18. května 2015

Bytové záležitosti – č. 330 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

společný nájem bytu č. 7  o vel. 2+1  v domě č. pop. 4265 na Nitranské ulici v Kroměříži pro manžele xx a manžele xx na dobu určitou  od 20. května 2015 do 30. září 2015,  za podmínky vrácení bytu č. 45 v domě č. pop. 1411 na ulici Lutopecká manželi xx. 

Změna nájemce jednotek č. 3345/1 a 3345/10 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži a v převodu jednotek – č. 331 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3345/1  a   jednotky č. 3545/10 - garáže v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova  v Kroměříži z  paní xx, bytem  767 01 Kroměříž  na  xx, bytem 767 01 Kroměříž.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIII., část 1. v usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   jednotek 3345/1 a 3345/10 a příslušejících podílů  z  paní xx, bytem 767 01 Kroměříž  na  xx bytem  767 01 Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2869/4 a 2869/7 v k. ú. Kroměříž – č. 332 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemků   parc. č. 2869/4 – zahrada,  o výměře  74 m2      a parc. č. 2869/7 – zahrada,  o výměře  15 m2   v k. ú.   Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-2-

Zveřejnění záměru převodu pozemků v k. ú. Kotojedy,  Kroměříž, Těšnovice a Zlámanka Zlínskému kraji – č. 333 - 06

Rada města Kroměříže p projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   bezúplatného převodu     pozemků:

a)

parc. č. 248/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 23 m2  k. ú. Kotojedy

b)

parc. č. 3188/18- ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 27 m2 
parc. č. 3188/19- ostatní plocha, silnice   o výměře 8 m2 
parc. č. 3188/20- ostatní plocha, silnice   o výměře 10 m2 
parc. č. 3235/5  - ostatní plocha, silnice   o výměře 30 m2 ,
vše v k. ú.   Kroměříž

c)

parc. č. 327/6  - ostatní plocha, silnice   o výměře     21 m2 
parc. č. 399/9  - ostatní plocha, silnice   o výměře     14 m2 
parc. č. 399/12  - ostatní plocha, silnice   o výměře     3 m2 
parc. č. 399/13  - ostatní plocha, silnice   o výměře 216 m2 
parc. č. 399/14  - ostatní plocha, silnice   o výměře     2 m2 
parc. č. 440/2    - ostatní plocha, silnice   o výměře    28 m2, 
vše v k. ú. Těšnovice

d)

parc. č. 276/4    - ostatní plocha, silnice   o výměře 14 m2 
parc. č. 276/23  - ostatní plocha, silnice   o výměře 15 m2 
parc. č. 276/26  - ostatní plocha, silnice   o výměře 18 m2, 
vše v k. ú. Zlámanka, 
z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje.

-3-

Nabytí pozemků v k. ú. Kotojedy a v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje – č. 334 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   pozemků :

parc.   č.  248/19 - ostatní plocha, o výměře   1669 m²  

parc.   č.  248/20 - ostatní plocha, o výměře     808 m²  

parc.   č.  249/3   - ostatní plocha, o výměře       69 m²  

parc.   č.  250/7   - ostatní plocha, o výměře     609 m²  

parc.   č.  250/17 - ostatní plocha, o výměře     244 m²  

parc.   č.  57/6    - orná půda, o výměře              40 m²  

parc.   č.  247/4  - ostatní plocha, o výměře        33 m²  

parc.   č.  247/13   - ostatní plocha, o výměře     12 m²  

parc.   č.  247/18  - ostatní plocha, o výměře      57 m²  

vše v k. ú. Kotojedy,

a pozemku  parc. č.   870/467 - ostatní plocha, o výměře   8  m²  v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví   Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín  do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž – č. 335 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části    pozemku  parc.  č.  446/1 – zahrada, o výměře  cca  1.815 m²   v k. ú. Kroměříž   a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže. 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž pro mnžele xx  – č. 336 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části pozemku parc. č. 604/1 -  ostatní plocha,  o výměře cca 30 m² v k. ú.  Kroměříž   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

-4-

Smlouva o realizaci stavby č. 34/2015 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  – č. 337 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 34/2015 -  „Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Fügnerova, Kroměříž“     mezi městem Kroměříž   a   společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 35/2015 mezi městem Kroměříž a p. a xx – č. 338 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

napojení  přípojky vody  DN 25, zřizovanou  pro potřeby  ovocné zahrady na pozemku parc. č. 75/2 v k. ú. Kotojedy,  na vodovodní řad DN 80 ve vlastnictví města Kroměříže

2.

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 35/2015 -  „Vodovodní přípojka na parc. č. 75/2 Kroměříž, m. č. Kotojedy“  mezi městem Kroměříž   a   panem  xx,   bytem       767 01 Kroměříž,    podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 36/2015 mezi městem Kroměříž a manželi xx – č. 339 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 36/2015 -  „Rodinný dům Bílany, parc. č. 353, domovní ČOV, venkovní kanalizace“  mezi městem Kroměříž   a   xx, bytem   767 01 Kroměříž,     podle předložené zprávy. 

-5-

Smlouva o realizaci stavby č. 37/2015 mezi městem Kroměříž a ČR – Ředitelstvím vodních cest ČR – č. 340 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 37/2015 -  „Přístaviště Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a   ČR - Ředitelstvím vodních cest ČR,  se sídlem  Nábř. L. Svobody 1222/12,      110 15 Praha 1,     podle  předložené zprávy.

Zřízení služebnosti inženýrských sítí pro ČR – Ředitelství vodních cest ČR – č. 341 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrských  sítí   k tíži  části pozemku  parc.č.  158/1 v   k. ú. Kroměříž     pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN  včetně  rozvaděčové soustavy a pro účely   zřízení a provozování přípojky vody včetně vodoměrné šachty  a dále  v právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto  zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Přístaviště Kroměříž“   pro  ČR - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem   Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Smlouva o realizaci stavby č. 38/2015 mezi městem Kroměříž a xx – č. 342 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 38/2015 -  „Zateplení rodinného  domu  č. p. 2095     Kroměříž“     mezi městem Kroměříž   a   panem xx, bytem  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

-6-

Smlouva o realizaci stavby č. 40/2015 mezi městem Kroměříž a manželi xx – č. 343 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 40 /2015  -  „Rodinný dům Horní Zahrady, manž. Dohnalovi, Kroměříž“    mezi městem Kroměříž   a   manželi xx, bytem   767 01 Kroměříž  podle předložené právy  s tím, že budou respektovány výhrady stavebního úřadu uvedené v   předložené zprávě.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Chropyňská – úprava NN, Dohnal) – č. 344 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc.č.  3182  v   k. ú. Kroměříž       pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - úprava NN, Dohnal“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného  ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu  ve výši    520  Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí, s tím, že budou respektovány výhrady stavebního úřadu uvedené v předložené zprávě. 

-7-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník, příp. NN, Stejskalová) – č. 345 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc.č.  481/1  v   k. ú. Trávník       pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník, příp.  NN,  Stejskalová“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 600 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace – č. 346 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace č. 9255910102 ze dne 21. 10. 2002 a dále smlouvy o poskytnutí dotace č. 9255910722 ze dne 21. 10. 2002 uzavřené se Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem Dolní náměstí č. 192/9, 772  00 Olomouc, podle předložené zprávy.

Zápis z jednání  komise pro nakládání s majetkem  ze dne 6. 5. 2015 – č. 347 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 6. května 2015, podle předložené zprávy. 

-8-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro cyrilek.net (FTTB cyrilek.net, KM, sídliště Spáčilova) – č. 348 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti  Ing. Dušana Vojáčka a pana Petra Krče – zástupců cyrilek.net, z. s. 

r u š í 

bod č. 62-06  v usnesení ze  3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, v plném znění

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc.č. . 137/9, 137/11, 137/12, 140/7, 140/8, 140/9, 140/13, 140/14, 140/15, 147/1, 149/2, 149/3, 149/4, 162/1, 164/1, 164/2, 164/7, 170/1, 178/2, 247/1, 248/2, 251/1, 252, 254, 255/1, 255/2, 257/1, 257/2, 258, 262,  264/1, 1071/2, 1074/1, 1074/2, 1075/1, 1500/2, 1500/6, 1500/14, 1500/16, 1500/17, 1500/18, 1500/19, 1500/20, 1500/28, 1500/29, 1500/31, 1500/34, 1500/35, 1500/36, 1500/37, 1500/38, 1500/39, 1500/40, 1500/41, 1500/42, 1500/43, 1500/44, 1500/45, 1500/61, 1500/62, 1500/63, 1500/65, 1500/66, 1500/70, 1500/72, 1500/74, 1500/75, 1500/76, 1500/78, 1500/79, 1500/81, 1500/82, 1500/84, 1500/86, 1500/88, 1500/89, 1500/92, 1500/94, 1500/105, 1500/106, 1500/119, 1500/120, 1500/123, 1500/124, 1500/125, 1500/127, 1500/129, 1500/130, 1500/132, 1500/143, 1500/144, 1500/150, 1500/151, 1500/152, 1500/153, 1500/156, 1500/157, 1500/158, 1500/159, 1500/160, 1500/161, 1500/162, 1500/163, 1500/164, 1500/165, 1500/166, 1500/167, 1500/168, 1500/171, 1500/172, 1500/173, 1500/174, 1500/176, 1500/178, 1500/182, 1500/184, 1500/188, 1500/189, 1500/190, 1500/191, 1500/200, 1500/201, 1500/203, 1500/204, 1500/207, 1500/208, 1500/209, 1500/210, 1500/212, 1500/213, 1500/217, 1500/219, 1500/222, 1500/223, 1500/224, 1500/226, 1500/230, 1500/231, 1500/235, 1500/242, 1500/246, 1500/247, 1500/248, 1500/249, 1500/251, 1500/252, 1500/253, 1500/254, 1500/281, 1500/282, 1500/283, 1500/284, 1500/285, 1500/286, 1500/287, 1500/288, 1500/289, 1500/290, 1500/302, 1500/303, 1500/306, 1500/307, 1500/309, 1500/310, 1500/311, 1500/312, 1500/313, 1500/314, 1500/320, 1500/321, 1500/322, 1500/323, 1500/324, 1500/325, 1500/326, 3118/1, 3236/5 v    k. ú.  Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění ochranných  HDPE trubek pro optický kabel + optický kabel,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „FTTB cyrilek.net, KM, sídliště Spáčilova“   pro  společnost cyrilek.net, z. s.,  se sídlem Spáčilova  3194, 767 01 Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/bm  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.  Město Kroměříž požaduje bezúplatné zřízení služebnosti pro potřeby metropolitní sítě města Kroměříže v rozsahu   minimálně osmi optických vláken v celé plánované trase FTTB. Tato optická vlákna budou sloužit výhradně pro potřebu města Kroměříže a jím zřízených organizací a nebudou poskytnuta žádné jiné společnosti. Město Kroměříže může využít tato vlákna pro poskytnutí IP nebo VoIP služeb pro své organizace. 

-9-

Přípojná místa budou upřesněna před realizací stavby. Město Kroměříž dále požaduje  využití stávajících městských chrániček optických sítí v lokalitách, kde jsou již tyto chráničky umístěny. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro cyrilek.net (FTTB cyrilek.net, KM, sídliště Zachar – Slovan, připojení Domu kultury v Kroměříž, SVČ Šipka) – č. 349 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti  Ing.  Dušana Vojáčka a pana Petra Krče – zástupců cyrilek.net, z. s. 

r u š í

bod č. 61 - 06  v usnesení ze  3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, v plném znění

s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  94/29, 170/2, 178/7, 178/9, 234/5,  813/1, 813/2, 813/3, 813/9, 813/12, 813/13, 813/14, 813/16, 813/18, 813/27, 813/35, 813/37, 813/38, 813/39, 813/40, 813/41, 813/42, 813/43, 813/44, 813/45, 813/46, 813/47, 813/48, 813/49, 813/51, 813/55, 813/60, 813/61, 813/62, 813/63, 813/64, 813/65, 813/70, 813/74, 813/79, 813/81, 813/86, 813/90, 813/91, 813/93, 813/94, 813/95, 813/96, 813/97, 813/98, 813/99, 813/103, 813/129, 813/140, 813/141, 813/166, 813/138, 817/8, 817/11, 870/1, 870/3, 870/13, 870/22, 870/25, 870/40, 870/52, 870/53, 870/64, 870/65, 870/66, 870/69, 870/70, 870/71, 870/72, 870/73, 870/77, 870/78, 870/79, 870/81, 870/82, 870/84, 870/90, 870/91, 870/93, 870/95, 870/111, 870/112, 870/117, 870/133, 875/11, 875/19, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 920/5, 920/10, 920/11, 920/20, 920/24, 920/26, 920/28, 920/29, 920/30, 920/32, 920/42, 920/85, 920/95, 920/103, 920/104, 920/105, 920/106, 920/107, 920/116, 920/133, 920/134, 920/135, 920/136, 920/139, 929/2, 929/4, 929/5, 958/1, 958/2, 958/4, 958/9, 964/2, 964/4, 964/5, 964/9, 965/1, 965/5, 965/6, 965/10, 965/12, 965/14, 965/24, 965/25, 966/2, 966/3, 966/4, 966/9, 967/1, 967/4, 967/5, 967/6, 967/7, 967/8, 967/9, 967/16, 967/17, 967/18, 967/27, 967/30, 967/31, 967/32, 967/33, 967/36, 967/40, 967/41, 967/42, 976/6, 976/9, 976/15, 976/16, 976/17, 976/18, 976/19, 977/9, 977/10, 977/13, 979/1, 979/12, 992/27, 994/3, 994/21, 995/2, 997/2, 1001/22, 1001/32, 1003/21, 1004/2, 1008/1, 1020/5, 1020/6, 1020/9, 1020/10, 1020/13, 1020/18, 1020/23, 1020/24, 1020/25, 1020/26, 1020/27, 1020/28, 1020/77, 1020/81, 1020/86, 1020/87, 1020/88, 1020/90, 1020/91, 1020/92, 1020/93, 1020/94, 1020/95, 1020/96, 1020/97, 1020/98, 1020/99, 1065/2, 1065/3, 1078/2, 1500/6, 1500/14, 1115/9, 1115/10, 1115/13, 1115/14, 1115/17, 1115/18, 1115/19, 3105/5, 3105/8, 3235/21, 3236/8, 3352/1, 3352/6 v k. ú.  Kroměříž, pro účely zřízení a provozování  zařízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění ochranných  HDPE trubek pro optický kabel + optický kabel,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „FTTB cyrilek.net, KM, sídliště Zachar_Slovan; FTTB cyrilek.net, připojení Domu Kultury, SVČ Šipka    pro  společnost cyrilek.net, z. s., se sídlem Spáčilova  3194, 76701 Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/bm  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. 

-10-

Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Město Kroměříž požaduje bezúplatné zřízení služebnosti pro potřeby metropolitní sítě města Kroměříže v rozsahu   minimálně osmi optických vláken v celé plánované trase FTTB. Tato optická vlákna budou sloužit výhradně pro potřebu města Kroměříže a jím zřízených organizací a nebudou poskytnuta žádné jiné společnosti.  Město Kroměříže může využít tato vlákna pro poskytnutí IP nebo VoIP služeb pro své organizace. Přípojná místa budou upřesněna před realizací stavby. Město Kroměříž dále požaduje  využití stávajících městských chrániček optických sítí v lokalitách, kde jsou již tyto chráničky umístěny. 

Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži – č. 350 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 241 - 06/09 z 10. schůze Rady města Kroměříže konané dne 30. března 2015, v plném znění

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře cca 28 m2.

Souhlas  vlastníka s umístěním  sídla HK Kroměříž, o. s. – č. 351 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v domě č. p. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži pro HK Kroměříž, o. s., IČ: 70418136 se sídlem Obvodová 3474, 767 01  Kroměříž.

-11-

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – č. 352 - 01

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem, podle předložené zprávy. 

Prověření hospodaření smluvních vztahů města Kroměříže a jeho příspěvkových a obchodních organizací – č. 353

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a jeho příspěvkových a obchodní organizací", podle předložené upravené  zprávy

u k l á d á 

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž, aby zpracoval kompletní zadávací dokumentaci na základě schváleného upraveného textu zprávy

termín: do 31. května 2015

s c h v a l u j e

seznam 4 subjektů z tzv. Velké čtyřky auditorských firem - čtyř největších auditorských firem, jež budou osloveny:

1.

KPMG Česká republika Audit, s. r. o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 496 19 187,  Sp. zn. C 24185 vedená u Městského soudu v Praze

2.

Deloitte Audit, s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 496 20 592, Sp. zn. C 24349 vedená u Městského soudu v Praze

3.

Ernst & Young Audit, s. r. o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00,  IČ 267 04 153, Sp. zn. C 88504 vedená u Městského soudu v Praze

4.

PricewaterhouseCoopers Česká republika Audit, s. r. o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČ 407 65 521, Sp. zn. C 3637 vedená u Městského soudu v Praze pro fungování a 

-12-

Členství ve Svazu měst a obcí České republiky – č. 354

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže schválit členství  města Kroměříže ve Svazu  měst  a obcí České republiky,  podle předložené  zprávy s tím, že výše nákladů  spojená  s účastí  města Kroměříže v tomto  svazu  bude do  výše 60.000 Kč ročně.

Účast města Kroměříže na prezentaci Architecture week 2015 – č. 355 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

účast města Kroměříže na prezentaci Architecture week 2015. 

Návrh na ocenění ke 150. výročí činnosti ochotnického divadla v Kroměříži – č. 356 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

při příležitosti 150. výročí činnosti ochotnického divadla v Kroměříži stříbrnou pamětní medaili města Kroměříže JUDr. Dušanu Pšenkovi a panu Josefu Olišarovi, za celoživotní přínos v oblasti kultury.

Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2014 – č. 357 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2014, podle předložené zprávy. 

-13-

Žádost NPÚ, Územní památkové správy  o poskytnutí finančního příspěvku na vydání průvodce po neoklasicistní aristokratické architektuře na Moravě a ve Slezsku – č. 358 - 03

Rada města Kroměříže po  projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí finančního příspěvku ve výši  5.000 Kč pro Národní památkový ústav v Kroměříži, Územní památkovou  správu  v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,  na vydání průvodce po neoklasicistní aristokratické architektuře na Moravě a ve Slezsku po roce 1800. Finanční prostředky budou použity z částky 200.000  Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Národní památkový ústav v Kroměříži,  Územní památkovou  správu  v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost Kroměřížské nemocnice a. s., Havlíčkova 660/69, Kroměříž o finanční příspěvek na akci „XI. Kroměřížský ORL den“ – č. 359 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Kroměřížskou nemocnici a. s., Havlíčkova 660/69, Kroměříž na pořádání XI. Kroměřížského ORL dne, který se uskuteční 25. září 2015

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Kroměřížskou nemocnici a. s., Havlíčkova 660/69, Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Žádost o příspěvek na akci TOP MÓDA KROMĚŘÍŽ 2015 – č. 360 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1. 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Agenturu FATIMA, Gorkého 1122, 767 01 Kroměříž ve výši 20.000 Kč na uspořádání akce TOP MÓDA KROMĚŘÍŽ 2015, konanou  dne 23. května  2015  

2. 

smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro Agenturu FATIMA, Gorkého 1122, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-14-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 – č. 361 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

     - 76,0 pol. 4116 dotace pěstounské péče
         6,0 pol. 4116 dotace biblioterapeutické setkávání
     145,0 pol. 4116 dotace VPP
   - 145,0 pol. 2324 návrh dotace VPP
  1.900,0 pol. 1355 odvody z loterií
  6.289,0 pol. 4223 dotace skládka Lutopecny
- 6.289,0 pol. 2324 návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny 
  1.500,0 pol. 311 příjmy z prodeje majetku
  1.421,0 pol. 2142 podíl na HV Biopas
  1.492,0 pol. 2324 přijatá vyúčtování energií 
   6.243,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů: 

  1.110,0 pol. 612 revitalizační rybník Lutopecny
     300,0 pol. 533 Dům kultury – hudba v zahradách a zámku
   - 300,0 pol. 533 Dům kultury Kroměřížský letní open-air
       76,0 pol. 516 projekt Rodinné pasy 
       20,0 pol. 533 Muzeum Kroměřížska, konference, spoluúčast 
     - 20,0 pol. 517 spoluúčast města na akcích
     500,0 pol. 533 ZŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ
         6,0 pol. 533 projekt biblioterapeutické setkávání 
     - 76,0 pol. 549 pěstounská péče 
  1.600,0 pol. 517 chodníky Obvodová
  1.700,0 pol. 517 chodníky v areálu MŠ Zachar
     800,0 pol. 517 chodníky Rumunská
       90,0 pol. 513 dětské hřiště Vážany – Lesní
       77,0 pol. 516 dětské hřiště Vážany – Lesní 
     300,0 pol. 517 oprava střechy ZŠ Slovan
       60,0 pol. 522 Svaz měst a obcí – členský poplatek 
  6.243,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace 

491.748,- příjmy celkem
488.351,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů 
  - 3.397,- financování 

-15-

Povolení splátkového kalendáře – č. 362 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření dohody o splátkách pro paní xx  ve věci splácení ručitelského závazku, podle předložené zprávy.

Zveřejňování smluv uzavřených městem Kroměříž na webových stránkách – č. 363

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrh starosty města Kroměříže trvale zveřejňovat platné smlouvy uzavřené ode dne 1. července 2015, na webových stránkách města Kroměříže, kdy jednou ze smluvních stran je město Kroměříž,  vyjma:  

a)

nájemních smluv na byty a hrobová místa

b)

pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

c)

smluv vzniklých v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva města k hmotné nemovité věci

d)

smluv s peněžními ústavy ve věci vedení účtů pro město

e)

technických předloh, návodů, výkresů, projektových dokumentací, modelů, způsobů výpočtu jednotkových cen, vzorů a výpočtů; výjimky ze zveřejňování uvedené před středníkem platí i v případě, pokud uvedené dokumenty tvoří nedílnou součást smlouvy, která je zveřejňována

f)

smluv, které jsou uzavřeny s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem,

s tím, že v rámci zveřejňování smluv se neuveřejní informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím

u k l á d á

tajemnici městského  úřadu zajistit zveřejňování smluv, podle  předložené důvodové zprávy.

-16-

Pověření ředitelky Pečovatelské služby Kroměříž o. p. s. – č. 364

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

Ing. Michaelu Procházkovou - ředitelku Pečovatelské služby Kroměříž o. p. s., k zahájení  procesu transformace obecně prospěšné společnosti  na zapsaný ústav.

 

  Mgr. Jaroslav Němec            PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže                    místostarosta