Usnesení z 12. schůze Rady města Kroměříže

| 11.05.2015 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

ze 12. schůze Rady města Kroměříže konané 4. května 2015

Jmenování  vedoucího úředníka odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž – č. 327

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na návrh tajemníka městského  úřadu  a na základě výběrového řízení ze dne 29. dubna 2015

j m e n u j e

PhDr. Janu Pšejovou  do funkce vedoucího úředníka odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. června 2015. 

Vyhlášení veřejné zakázky – Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž – seznam oslovených firem – č. 328

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu seznamu oslovených uchazečů pro veřejnou zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž“ schválenou usnesením č. 302 z 11. rady města konané dne 27. 4. 2015, podle předložené zprávy.

Souhlas vlastníka s umístěním sídla – BILLARD CLUB 92 KROMĚŘÍŽ – 329 – 07 

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v domě č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži pro BILLARD CLUB 92 KROMĚŘÍŽ, o. s., IČ: 47935308,  se sídlem Velehradská 625, 767 01  Kroměříž.

Mgr. Jaroslav Němec                                Marek Šindler 

     starosta města Kroměříže                                         místostarosta města Kroměříže