Usnesení z 9. schůze Rady města Kroměříže

| 20.03.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 9. schůze Rady města Kroměříže konané 16. března 2015

Žádost Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, ZO Kroměříž, o řešení pozemků parc. č. 5429, 5430 a 1578/2 v k. ú. Kroměříž – č. 190 - 06

Rada města Kroměříže po projednání  a za účasti JUDr. PhDr. Antonína Komendy, Ph.D., ředitele odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pana Z. K.  a pana A. P. – zástupců základní organizace Českého svazu chovatelů poštovních holubů Kroměříž 

u k l á d á

Ing. Soni Mertové – pověřené vedením odboru rozvoje města, Městského úřadu Kroměříž, zpracovat žádost o bezúplatný převod pozemků  parc. č. st. 5429, parc. č. st. 5430 a parc. č. 1578/2, v k. ú. Kroměříž,  z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  do majetku města Kroměříže. 

Úplatné nabytí parc. č. 1020/43 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (schválení kupní ceny) – č. 191 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti JUDr. PhDr. Antonína Komendy, Ph.D., ředitele odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

u k l á d á

Ing. Soni Mertové – pověřené vedením odboru rozvoje města, Městského úřadu Kroměříž, podat stížnost ČR -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na výši kupní ceny, tj. 1.028,12 Kč/m2,  za část pozemku parc. č. 1020/43 v k. ú. Kroměříž a požádat o revokaci tohoto rozhodnutí. 

Nabytí pozemku v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví pana Z. Z. – č. 192 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí    pozemku    parc. č. 466/2  -  trvalý  travní  porost, o výměře 360 m2  v   k. ú  Vážany u Kroměříže, z vlastnictví pana   Z. Z., bytem  768 24 Hulín    do vlastnictví města Kroměříže  za  smluvní kupní cenu  230Kč/m²,   splatnou  jednorázově   po   podpisu kupní smlouvy  po vkladu  vlastnického  práva  do katastru nemovitostí. 

-2-

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na nebytové prostory v domě č. pop. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži – č. 193 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s panem  J. S., bytem  767 01  Kroměříž dne 1. března 2014, kterým se mění článek č. III., a to takto: Doba nájmu se sjednává na dobu určitou, s účinností od 1. března 2015 do 29. února 2016.

Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2747/136 – ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž – č. 194 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené s paní M. H., bytem  767 01  Kroměříž dne 12. května 2011 na pronájem části pozemku parc. č. 2747/136 - ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž o výměře 80 m2 za účelem zahrádky dohodou k 28. únoru 2015, s tím, že paní  Hladná uhradí poměrnou část výše nájemného za období leden - únor 2015 ve výši 200 Kč. 

Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. pop. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži – č. 195 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podnájem pro pana  P. Ch., bytem  767 01 Kroměříž v nebytových prostorách v domě č. pop. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži o výměře 112 m2 za účelem provozování prodejny rybářských a chovatelských potřeb za podmínky, že nájemné pro pana P. Ch. nesmí být vyšší než je nájemné pro pana J. Ch., bytem  767 01 Kroměříž.

-3-

Smlouva o realizaci stavby č. 13/2015 mezi městem Kroměříž a manželi P. a H. S. – č. 196 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

napojení  přípojky kanalizace splaškové a přípojky kanalizace dešťové z rodinného domu č. pop. 90 v Bílanech do příslušných kanalizačních řadů ve vlastnictví města Kroměříže

 2.

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 13 /2015 -  „Rodinný dům č. p. 90  v Bílanech, Kroměříž - přístavba  a stavební úpravy“    mezi městem Kroměříž   a   manželi P. a H. S,  bytem  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 14/2015 mezi městem Kroměříž a Realitní společností Zvonek, s. r. o. – č. 197 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 14 /2015 -  „Příjezdová komunikace  k trafostanici“ mezi městem Kroměříž a  Realitní společností Zvonek, s. r. o., se sídlem Vejvanovského  384,  767 01 Kroměříž,    podle  předložené zprávy. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s.  (Kroměříž – Soudní, kabel  NN, Důrasová)  - č. 198 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc.č.  390/1, 389/3 a 390/2  v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, soudní - kabel NN, Důrasová“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 1.500  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek  za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-4-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (STL plynovodní přípojka pro RD na parc. st. č. 37 v k. ú. Těšnovice) – č. 199 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 424/1 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „STL plynovodní přípojka  pro RD na parc. st. č. 37 v k. ú. Těšnovice“    pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Žádost Kroměřížských technických služeb, s. r. o., o poskytnutí ručení pro úvěr KTS, s. r. o. – č. 200

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek ke smlouvě o úvěru č. 1979/13/5626, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a .s., Praha a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., Kroměříž,  v souladu s usnesením  č. XI. z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaném 3. října 2013, na základě prohlášení ručitele ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, podle předložené zprávy.  

Zařazení finančních prostředků do rozpočtu města Kroměříže na restaurátorské práce – č. 201

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 450.000 Kč  na restaurátorské práce kašny na Velkém náměstí v Kroměříži. 

-5-

Přidělení dotací z Programu regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž pro rok 2015 – č. 202

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1.

přidělení dotace  udělené Ministerstvem kultury ČR a v souladu s Programem  regenerace MPR Kroměříž v roce 2015:

a)

Měšťanský dům č. p. 81, Vodní ulice v Kroměříži

261.000 Kč

b)

Měšťanský dům č. p. 114, radnice, Kroměříž

271.000 Kč

c)

Měšťanský dům č. p. 141, Riegrovo nám., Kroměříž

108.000 Kč

d)

Dům č. p. 150, 165, Riegrovo  nám., Kroměříž

120.000 Kč

2.

dofinancování Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2015 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, takto: 

a)
Měšťanský dům č. p. 81, Vodní ulice v Kroměříži
74.200 Kč 

b)
Měšťanský dům č. p. 114, radnice, Kroměříž
0, Kč 

c)
Měšťanský dům č. p. 141, Riegrovo nám., Kroměříž
27.000 Kč 

d)
Dům č. p. 150, 165, Riegrovo  nám., Kroměříž
60.000 Kč 

-6-

Žádost Občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách o poskytnutí finančního příspěvku – č. 203 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015,  pro Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách,   na činnost. Finanční prostředky budou použity na zajištění turistické sezóny 2015. 

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 – č. 204 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:
2.239,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
4.784,0 pol. 112 daň z příjmů právnických osob za obce
__________________________________________________________
7.023,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů: 
2.239,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce
4.784,0 pol. 536 daň z příjmů právnických osob za obce
______________________________________________________________
7.023,0 výdaje celkem 

c)
rekapitulace: 
460.847,- příjmy celkem
457.450,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,-           financování 

-7-

Pojištění majetku města a odpovědnosti – č. 205 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření pojistných smluv, na pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu,   na období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., podle předložené zprávy. 

Veřejná zakázka malého rozsahu – služební vozidla – č. 206

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení  veřejné  zakázky  malého rozsahu, formou elektronické aukce,  na pořízení dvou služebních vozidel v celkové maximální ceně 750.000 Kč s DPH, podle předložené důvodové zprávy. Vozidla budou soutěžena dle obecné technické specifikace

u k l á d á

Bc. Janu Pšejovi, vedoucímu oddělení informačních technologií,  kanceláře úřadu,  zajistit organizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce služebních vozidel“, podle předložené důvodové zprávy.

Smlouva o poskytování právních služeb – č. 207

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytování právních služeb se společností PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář, se sídlem  110 00 Praha l, Jáchymova 26/2,  IČO: 266 92 392,  podle předložené zprávy. 

Jednací řád komise RMK pro prevenci kriminality – č. 208

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád komise Rady města Kroměříže pro prevenci kriminality, podle předložené zprávy. 

-8-

Složení osadních výborů v místních částech a volba předsedů osadních výborů – č. 209

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže s účinností od 25. března 2015:

1.
schválit složení osadních výborů v místních částech města Kroměříže

2.
zvolit předsedy osadních výborů v místních částech města Kroměříže:

Bílany 
Marek Motalík, Bílany 93, 767 01  Kroměříž      -     předseda
Ing. Petr Přecechtěl, Bílany 49, 767 01  Kroměříž
Ing.  Roman  Apolenář, Bílany 100, 767 01  Kroměříž

Drahlov
Stanislav Vraník, Drahlov 18, 767 01  Kroměříž     -      předseda 
Jan Zdražil, Drahlov 14, 767 01  Kroměříž
Miroslav Melčák, Drahlov 14, 767 01  Kroměříž 

Hradisko
Dan Suchomel, Hradisko 52, 767 01  Kroměříž      -      předseda
Mgr. Ivana Šilhánková, Hradisko 100, 767 01  Kroměříž 
Mgr. Pavel Netušil, Hradisko 57, 767 01  Kroměříž

Kotojedy
Zdeněk Dvořák, Kotojedy 51, 767 01  Kroměříž     -     předseda
Pavel Štefan, Kotojedy 105, 767 01  Kroměříž
Radomil Lehkoživ, Kotojedy 17, 767 01  Kroměříž
Zbyněk Zavadil, Kotojedy 108, 767 01  Kroměříž
Petr Hasoň, Kotojedy 39, 767 01  Kroměříž 

Postoupky
Mgr. Martin Krčál, Postoupky 106, 767 01  Kroměříž     -     předseda
Alena Dočkalová, Postoupky 42, 767 01  Kroměříž
Vlastimil Rybka st., Postopky 73, 767 01  Kroměříž
Vlastimil Rybka ml., Postoupky 210, 767 01  Kroměříž
Olga Vašáková, Postoupky 59, 767 01  Kroměříž
František Zapletal, Postoupky 206, 767 01  Kroměříž
Aleš Strážnický, Postoupky 176, 767 01  Kroměříž

-9-

Těšnovice
Josef Jelšík, Těšnovice 17, 767 01  Kroměříž     -     předseda 
Dagmar Brázdilová, Těšnovice 33
Václav Ševčík, Těšnovice 137, 767 01  Kroměříž
Mgr. Veronika Škrabalová, Těšnovice 78, 767 01  Kroměříž
Lenka Hanzlíková, Těšnovice 2, 767 01  Kroměříž
Milena Linhartová, Těšnovice 140, 767 01  Kroměříž
Lucie Chytilová, Těšnovice 142, 767 01  Kroměříž
Ing. Jiří Hýža, Těšnovice 112, 767 01  Kroměříž
Lubor Letfus, Těšnovice 126, 767 01  Kroměříž
Martin Barták, Těšnovice 30, 767 01  Kroměříž 
Eduard Řezníček, Těšnovice 119, 767 01 Kroměříž 

Trávník
Lubomír Bocheza, Trávník 8, 767 01  Kroměříž      -      předseda
David Zabloudil, Trávník 220, 767 01  Kroměříž 
Ing. Pavel Kadlčík, Trávník 93, 767 01  Kroměříž
Radek Brázdilík, Trávník 78, 767 01 Kroměříž
Ing. Radek Foukal, Trávník, 767 01  Kroměříž
Hana Muchová, Trávník 99, 767 01  Kroměříž 
Jindřich Novák, Trávník 61, 767 01  Kroměříž 
Jan  Zapletal, Trávník 200, 767 01  Kroměříž
Sylva Sýkorová, Trávník 118, 767 01  Kroměříž

Vážany 
Petr Drábek,Osvoboditelů 300, 767 01  Kroměříž     -     předseda
Alena Kolářová, Stavbařů 185, 767 01  Kroměříž 
Mgr. Marie Kyšnerová, Příčná 139, 767 01  Kroměříž
Soňa Štěbrová, Osvoboditelů 220, 767 01  Kroměříž
MUDr. Richard Kreml, Na Dílech 156, 767 01  Kroměříž
Ing. Tomáš Vávra, Požárníků 259, 767 01  Kroměříž
Zdeněk Hedvíček, Příčná 124, 767 01  Kroměříží 
Marie Plevková, Požárníků 316,  767 01  Kroměříž 

Zlámanka  
Petr Daněk, Zlámanka 17, 767 01  Kroměříž     -     předseda
Jaroslav Stratil, Zlámanka 4, 767 01 Kroměříž
Ing. Michaela Procházková, Zlámanka 22, 767 01  Kroměříž
Martin David, Zlámanka 37, 767 01  Kroměříž
Leoš Minařík, Zlámanka 15, 767 01  Kroměříž 

Funkční období je čtyřleté.

-10-

Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ZŠ, Kroměříž, Komenského náměstí 440, p. o. – č. 210 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a)

zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, na 90 žáků, s účinností od 1. září 2015

b)

podání žádosti Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace,  o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu. 

Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji – č. 211 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

a)

účast města Kroměříže v projektu Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji

b)

rozpočtové opatření ve výši 40 000 Kč pro SPEKTRUM - Krajskou radu dětí a mládeže Zlínského kraje, Nábřeží 599, Zlín – Prštné,  na zabezpečení mládežnických iniciativ v rámci projektu Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji.

Destinační management v Kroměříži – č. 212 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á

Mgr. Pavlu Zrnovi – vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu, Městského úřadu Kroměříž, připravit koncepci fungování destinačního managementu v Kroměříži 

termín: schůze Rady města Kroměříže 18. května 2015 

-11-

Žádost o stanovisko ve věci přípravy plesu města Kroměříže v roce 2016 – č. 213 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

pořádání plesu města Kroměříže v roce 2016 v termínu 16. leden 2016

u k l á d á 

Mgr. Pavlu Zrnovi – vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu, připravit finanční analýzu a program plesu

termín: 16. duben 2015 

Návrh na udělení pamětní medaile města Kroměříže za 50 dárcovství krve – č. 214 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení pamětní medaile města Kroměříže:

Ivu Rudolfovi,  Kroměříž

Oldřichu Dřímalovi,  Kroměříž

Jiřímu Košaříkovi,  Kroměříž,

za 50 dárcovství krve.

 

Mgr. Jaroslav Němec                  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

     starosta města Kroměříže                       místostarosta města Kroměříže