Usnesení ze 7. schůze Rady města Kroměříže

| 19.02.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 7. schůze Rady města Kroměříže konané 16. února 2015

Prodej domu č. pop. 1413 na Kojetínské ul. v Kroměříži – č. 148 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů  P. a J. M. 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit   prodej domu č. pop. 1413 na pozemku parc. st. č. 1260 a pozemků parc. st. č. 1260 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 196 m² a parc. č. 434/5 – zahrada, o výměře 114 m², vše v k. ú. Kroměříž   na ulici  Kojetínská,    pro paní P. M., bytem 768 23 Břest    za celkovou smluvní kupní cenu 1.650.000 Kč   splatnou  do sedmi dnů  po podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva  do katastru nemovitostí. 

Zrušení usnesení č. 38 – 06 ze 3. schůze RMK konané 8. prosince 2014 – č. 149 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 38 - 06 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 28 m2.

Uzavření smlouvy na pronájem garáže na parc. č. 7870/1 v k. ú. Kroměříž – č. 150 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy s paní J. M., bytem 767 01  Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1990 na ulici Lutopecká v Kroměříži na parc. č. 7870/1 v k. ú. Kroměříž za výši nájemného 1.200 Kč/rok na dobu neurčitou, s účinností od 1. března 2015 s měsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet následující měsíc po doručení výpovědi, za účelem garážování osobního vozidla, s tím, že pokud se přihlásí zájemce o pronájem garáže, který bude splňovat podmínky pronájmu garáže zveřejněné na úřední desce města Kroměříže, bude smlouva vypovězena. 

-2-

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemků  parc. č. 1005, 1408, 1409 a 1460 v k. ú. Bílany pro Agenturu ochrany přírody a krajiny – č. 151 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky pozemků parc. č. 1005 - ostatní plocha, parc. č. 1408 - ostatní plocha, parc. č. 1409 - ostatní plocha, parc. č. 1460 - vodní plocha, vše v k. ú. Bílany, pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, za účelem realizace  projektu „Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč“.

Zveřejnění záměru prodeje nebo pronájmu plynárenského zařízení v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 152 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje   plynárenského zařízení s názvem STL plynovod Domov      pro seniory Kroměříž – Vážany,  společnosti RWE GasNet, s. r. o.

Smlouva o realizaci stavby č. 8/2015 mezi městem Kroměříž a PMS Reality a. s. – č. 153 - 06

Rada města Kroměříže po  projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 8/2015 -  „Kroměříž,  Žižkova kasárna, řadové RD“  mezi městem Kroměříž a PMS Reality a. s., se sídlem Pivovarská  261, 788 33 Hanušovice,    podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci  stavby č. 9/2015 mezi městem Kroměříž a TOMA Rezidenční Kroměříž, s. r. o. – č. 154 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 9/2015 -  „Rezidence Čápka  Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a TOMA rezidenční  Kroměříž, s. r. o.,  se sídlem   tř. Tomáše Bati  1566, 765 02 Otrokovice, podle  předložené zprávy. 

-3-

Smlouva o realizaci stavby č. 10/2015 mezi městem Kroměříž a manželi MUDr. T. a MUDr. S. F.  – č. 155 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 10 /2015 - „RD manželů Fialových - Kroměříž, ul. Purkyňova“ mezi městem Kroměříž a  manželi MUDr. T.   a MUDr. S.   F., bytem. 760 01 Zlín,   podle  předložené zprávy.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2372 v k. ú. Kroměříž – č. 156 - 06

Rada města Kroměříž po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku   parc. č. 2372 - ostatní plocha,   o výměře  235 m2          v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž – Tomečkova – kabel. smyčka) – č. 157 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 893/8 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž - Tomečkova - kabel. smyčka, Křemenek“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-4-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž – Generála Píky – lokalita 12 RD, PMS)  - č. 158 - 06

Rada města  Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 3744/50 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž - Generála Píky - lokalita 12 RD, PMS“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného  ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE, GasNet, s. r. o. (Plynová kotelna vč. fasádního komína přiléhající k bytovému domu Spáčilova 3065 - 3072 v Kroměříži) – č. 159 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 257/1, 258 a 262 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Plynová kotelna vč. fasádního komína přiléhající k byt. domu Spáčilova 3065-3072 v Kroměříži“   pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

-5-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (Plynová kotelna byt. domu  Spáčilova 3073 – 3080 – č. 160 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 257/1, 258 a 262 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Plynová kotelna  byt. domu Spáčilova 3073-3080 v Kroměříži“    pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (NTL přípojka plynu pro RD na parc. č. 1045/2 v k. ú. Bílany – č. 161 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 227/1 v  k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „NTL přípojka plynu pro RD na parc. č. 1045/2 v k. ú. Bílany“    pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy       o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

-6-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3744/48 v k. ú. Kroměříž – č. 162 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3744/48 - ostatní plocha,  o výměře cca 140 m2     v k. ú.   Kroměříž 

u k l á d á 

odboru rozvoje města, Městského úřadu Kroměříž, prověřit zda shora uvedeným pozemkem nevedou   inženýrské sítě. 

Veřejná zakázka malého rozsahu – pronájem kopírovacích strojů – č. 163

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Pronájem kopírovacích strojů“, podle předložené důvodové zprávy

u k l á d á

Kanceláři úřadu, oddělení informačních technologií,  zajistit organizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pronájem kopírovacích strojů“, podle předložené důvodové zprávy.

Předfinancování projektu „Dorozumívací  systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži“ – č. 164 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit předfinancování projektu 113D31300-7707 „Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži“ ve výši 1.310.000 Kč,  podle předložené zprávy. 

-7-

Žádost Aeroklubu Kroměříž o podporu žádosti o státní dotaci – č. 165 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit podporu investičního záměru pro rok 2015 pro Aeroklub Kroměříž, Na Hrázi 1148/6, 76701 Kroměříž, v programu Sport - Program č. 133510, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na obnovu a modernizaci letadel ve vlastnictví Aeroklubu Kroměříž, určených pro výcvik juniorů a mládeže.

Žádost Aeroklubu Kroměříž o záštitu nad akcemi Mistrovství ČR v letecké akrobacii  2015 a Kroměřížský pohár v letecké akrobacii 2015 – č. 166 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

převzetí záštity starosty města  Kroměříže  nad akcemi  Mistrovství ČR v letecké akrobacii 2015 a  Kroměřížský pohár  v  letecké   akrobacii   2015,   které  se   budou   konat  ve   dnech  18. - 21. června 2015 na letišti v Kroměříži.  

Návrh koncepce festivalu  Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži – č. 167 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

převzetí pořadatelské role nad festivalem Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži, podle předložené zprávy.

Personální záležitosti – Správa  majetku města Kroměříže, p. o. – č. 168

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

1.

pracovní úvazek Mgr. Petra Sedláčka -  Správa majetku města Kroměříže, p. o., s účinností od 1. března 2015,  ve výši 0,2 úvazku

2.

stávající platového zařazení Mgr. Petra Sedláčka s účinností od 1. března 2015.

-8-

Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 169

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

zmocnit  v souladu s platným zákonem o obcích a platnými Stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská  3666, Kroměříž JUDr. Karla Smíška - člena Zastupitelstva města Kroměříže,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., dne 21. dubna 2015, v plném rozsahu.

V případě, že se JUDr. Karel Smíšek  z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, doporučuje Rada města Kroměříže Zastupitelstvu města Kroměříže zmocnit RSDr. Vladimíra Kenšu  – člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování  města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 21. dubna 2015, a to také v plném rozsahu. 

2.

uložit zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 21. dubna 2015 hlasovat pro:

a)

odvolání těchto členů představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.:

Mgr. Miloš Malý
Mgr. Daniela Hebnarová
MVDr. Karel Chvátal
MUDr. Jarmila Číhalová

b)

schválení těchto členů představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.:

Mgr. Jaroslav Němec
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Mgr. Radek Vondráček
Ing. Věra Sigmundová

c)

odvolání těchto členů dozorčí  rady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.: 

Ing. Blanka Šimůnková
RSDr. Vladimír Křemeček
Eduard Sedlář

Ing.Tomáš Mozola

-9-

d)

schválení těchto členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.:

MUDr. Richard Kreml   
MUDr. Vojtěch Škrabal
Bc. Libor Kalousek
Jaromír Kunc

e)

schválení všech dalších bodů Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 21. dubna 2015, podle předložené pozvánky 

f)

v případě, že některý z akcionářů  zúčastněných na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., prosadí  hlasování o jakémkoliv jiném bodu, než který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

Žádost Knihovny Kroměřížska o vydání bezplatné parkovací karty pro Turistické informační centrum Kroměříž – č. 170 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání jednoho kusu bezplatné parkovací karty pro Knihovnu Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž, pro potřeby Turistického informačního centra Kroměříž.

Schválení splátkového kalendáře – č. 171 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit povolení splátkového kalendáře, podle předložené zprávy. 

-10-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 – č. 172 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů:

- 2.500,0 pol. 232 návrh dotace pěstounská péče
  2.512,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
     194,0 pol. 412 dotace ZŠ Sýpky – projekt rovné příležitosti
- 1.600,0 pol. 232 návrh dotace IPRM revitalizace zeleně
     602,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
     301,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání 
     980,0 pol. 232 návrh dotace dorozumívací systém pro Domov pro seniory 
     330,0 pol. 212 odvod PO – Sociální služby města Kroměříže
  1.900,0 pol. 232 návrh dotace Starý pivovar – expozice K. Kryla
     967,0 pol. 232 návrh dotace informační systém_______________________
3.686,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů: 

       15,0 pol. 522 Sdružení pro ochranu spotřebitele – poradna
       10,0 pol. 522 Asociace měst pro cyklisty
     600,0 pol. 612 motorgenerátor městské policie 
- 4.500,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti ZŠ Zachar
- 2.100,0 pol. 612 IPRM – revitalizace zeleně
     500.0 pol. 522 Arcibiskupství olomoucké – zámecká zahrada
  4.800,0 pol. 612 konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž
     306,0 pol. 601-7 projekty prevence kriminality
     540,0 pol. 612 projekty prevence kriminality
         3,0 pol. 516 permanentka Via Artis pro  SVČ Šipka
       10,0 pol. 519 věcné dary soutěže žáků základních škol
     750,0 pol. 612 obnova vozového parku (MP + oddělení sociální péče)
   - 185,0 pol. 517 nájemné za nájmem s právem koupě
     194,0 pol. 533 projekty škol
  1.310,0 pol. 612 dorozumívací systém Domov pro seniory U Kašny 
  1.433,0 pol. 501-549 zapojení zůstatku dotace pěstounské péče__________ 
  3.686,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

453.589,- příjmy celkem
450.192,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,- financování

-11-

Žádost o souhlas s užitím loga města Kroměříže – č. 173 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

užití loga města Kroměříže v publikaci Kroměřížsko ve vzpomínkách, Kroměřížsko v kontextu II. světové války.

Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2014 – č. 174 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2014, podle předložené zprávy. 

Pověření M. Šindlera k zastupování města Kroměříže ve Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě – č. 175

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Marka Šindlera – místostarostu města Kroměříže, zastupováním města Kroměříže ve Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. 

Mgr. Jaroslav Němec                         PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže                 místostarosta města Kroměříže