Usnesení z 6. schůze Rady města Kroměříže

| 13.02.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 6. schůze Rady města Kroměříže konané 9. února 2015

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – občerstvení Bajda – č. 122 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. P. 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem J. P., bytem  767 01  Kroměříž na pronájem stavby technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36,77 m2 (prodejna 18,54 m2, sklad a šatna 18,23 m2),  na dobu jednoho roku s účinností od podpisu smlouvy, za výši nájemného 40.000 Kč ročně,  za účelem provozování hostinské činnosti.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3161 na ul. Tovačovského v Kroměříži – č. 123 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní E. M. 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní E. M., bytem  767 01  Kroměříž  na pronájem nebytových prostor v budově č. pop  3161 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 44,29 m2,na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od podpisu smlouvy za výši nájemného 8.800 Kč měsíčně, za účelem kuchyňského a interiérového studia.  Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s paní E. J.  – č. 124 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s paní E. J. , bytem Bystřice pod Hostýnem  dne 12. dubna 2013, kterým se mění bod č. III. nájemní smlouvy, a to takto:

Doba nájmu se sjednává na dobu určitou do 31. března 2016  s účinností od podpisu smlouvy. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

-2-

Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s panem J. P. – č. 125 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s panem J. P. , bytem 767 01  Kroměříž dne 12. dubna 2013, kterým se mění bod č. III. nájemní smlouvy, a to takto:

Doba nájmu se sjednává na dobu určitou do 31. března 2016  s účinností od podpisu smlouvy. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s firmou Floor design, s. r. o. – č. 126 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s firmou Floor design, s. r. o. IČ: 293 14 518, se sídlem 767 01  Kroměříž,  zastoupenou panem M. H. dne 12. dubna 2013, kterým se mění bod č. III. nájemní smlouvy, a to takto:

Doba nájmu se sjednává na dobu určitou do 31. března 2016  s účinností od podpisu smlouvy. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2353/15 v k. ú. Kroměříž – č. 127 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části   pozemku   parc. č. 2353/15 - ostatní plocha,   o výměře  cca 280m2    v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

-3-

Nabytí pozemků v k. ú. Postoupky – č. 128 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí pozemků: 

-   parc. č. 27/2 - ostatní plocha,  o výměře 142 m2  z vlastnictví manželů  Z.,  767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/3 - ostatní plocha,  o výměře 65 m2  z vlastnictví manželů S., bytem 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/4 - ostatní plocha,  o výměře 65 m2  z vlastnictví manželů N., bytem 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/5 - ostatní plocha,  o výměře 65 m2  z vlastnictví manželů N. bytem 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/6 - ostatní plocha,  o výměře 39 m2  z vlastnictví pana L. K., bytem 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/7 - ostatní plocha,  o výměře 60 m2  z vlastnictví pana L. K. bytem 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/8 - ostatní plocha,  o výměře 31 m2  z vlastnictví pana M. H., bytem 272 01 Kladno

-   parc. č. 27/9 - ostatní plocha,  o výměře 31 m2  z vlastnictví id. 1/10 F. N.   767 01 Kroměříž, id. 1/10 D. Š., bytem700 30 Ostrava, id. 1/10  A. N., bytem Milovice,768 02 Soběsuky, id. 6/10 J. O., 767 01 Kroměříž a id. 1/10 J. M.,  bytem 768 61 Bystřice pod Hostýnem

-   parc. č. 27/10 - ostatní plocha,  o výměře 26 m2  z vlastnictví pana J. Z., bytem 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/11 - ostatní plocha,  o výměře 61 m2  z vlastnictví id. 11/28 pana V. K.   a id. 17/28 paní Z. K., oba bytem  767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/12 - ostatní plocha,  o výměře 27 m2  z vlastnictví id. 3/20  M. H., bytem Měrůtky, 767 01  Kroměříž,  id. 3/20  J. P., bytem 794 01 Krnov, id. 8/20 S.  J., bytem Plešovec, 767 11 Chropyně, id. 3/20 L V.   bytem 768 21 Kvasice a id. 3/20 L. P.  bytem  794 01 Krnov

-   parc. č. 27/13 - ostatní plocha,  o výměře 29 m2  z vlastnictví pana M. S.,  bytem 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/14 - ostatní plocha,  o výměře 29 m2  z vlastnictví paní V. S., bytem 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/15 - ostatní plocha,  o výměře 27 m2  z vlastnictví id. ½ J. B., bytem 767 01 Kroměříž, id. 1/8 R. N., bytem 767 01 Kroměříž, id. 1/8 K. B., bytem  767 01 Kroměříž, id. 1/8 J. B.  bytem  767 01 Kroměříž a id. 1/8 P. B., bytem 199, 767 01 Kroměříž 

-   parc. č. 27/16 - ostatní plocha  o výměře 66 m2  z vlastnictví pana L. T., bytem 760 01 Zlín

-   parc. č. 26/2 - ostatní plocha,  o výměře 11 m2  z vlastnictví paní  V. S., bytem 767 01 Kroměříž,

-4-

vše v k. ú. Postoupky,   do vlastnictví města Kroměříže,  za  účelem vybudování komunikace, za  smluvní kupní cenu  100 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   po   podpisu kupní smlouvy  po vkladu  vlastnického  práva  do katastru nemovitostí. 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3179/7 v k. ú. Kroměříž – č. 129 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části   pozemku   parc. č. 3179/7 - ostatní plocha,   o výměře  cca 24 m2          v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/5 v k. ú. Kroměříž – č. 130 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3744/5 - ostatní plocha,  o výměře cca 50 m2     v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc    ke  konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/61 – ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž – č. 131 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře 234 m2 za účelem umístění prodejní buňky pro firmu RATO reality, s. r. o. 

-5-

Změna v seznamu nájemníků v domě č. pop. 3272 na Talichově ul. v Kroměříži  - č.  132 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě č. 1771 - 06 v usnesení 67. schůze Rady města Kroměříže ze dne 10. března  2005 v seznamu nájemníků u bloku SO 07  a  bytové jednotky B6,  z Mgr. M. P. na manžele M. a S.  K., bytem  Kojetínská, 767 01 Kroměříž.

Změna nájemce bytové jednotky a garáže v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži a změna v převodu jednotek – č. 133 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3270/10 a nebytové jednotky (garáže)   v domě č. pop. 3270  na ulici Talichova  v Kroměříži z paní  M. B.  na manžele Mgr. M.  a R. P. , oba bytem Talichova, 76701 Kroměříž.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  změnu v bodě V., odst. 1 v usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 19.  listopadu  2009  ve věci prodeje   bytové jednotky 3270/10 a příslušejících podílů  a jednotky 3270/2 - garáže a  příslušejících podílů,  z  paní M. B., bytem Talichova , 767 01 Kroměříž na manžele Mgr. M. a R. P., oba bytem Talichova, 767 01 Kroměříž.

Smlouva o realizaci stavby č. 5/2015 mezi městem Kroměříž a ČR – Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – č. 134 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 5 /2015 -  „Revitalizace  a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč“ mezi městem Kroměříž a   ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem   Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha, Chodov, podle  předložené zprávy. 

-6-

Souhlas vlastníka s kácením dřevin pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR – č. 135 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin a souvisejícími činnostmi v rámci projektu „Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč“ pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 629 3 3591,  se sídlem Nuselská 39/236/ 140 00 Praha 4,  na pozemcích parc. č. 1005 - ostatní plocha, parc.  č. 1408 - ostatní plocha, parc.  č. 1409 - ostatní plocha, parc. č. 1460 - ostatní plocha, vše v k. ú. Bílany. Souhlas se uděluje na dobu realizace s dobou udržitelnosti 10 let od ukončení realizace.

Změna v seznamu nájemníků v domě č. pop. 3273 na Talichově ul. v Kroměříži – č. 136 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v usnesení  č. 1771  - 06 ze  67. schůze Rady města Kroměříže ze dne 10. března 2005 v seznamu nájemníků u bloku SO 06  a  bytové jednotky B11, a to  z     Michala  Rákociho, bytem Seifertova 4281, 767 01 Kroměříž   na  Ing. Stanislava Brázdu, bytem  Višňová  4214, 767 01 Kroměříž.

Servisní smlouva se společností QCM, s. r. o.,  na systém EZAK (elektronické zakázky) – č. 137 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření servisní smlouvy se společností QCM, s. r. o., Heršpická 813/5, Brno 639 00, jakožto dodavatelem systému EZAK (elektronické zakázky pro město Kroměříž - <https://ezak.mesto-kromeriz.cz>), podle předložené důvodové zprávy.

Situace s optickými sítěmi na území města – č. 138 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á 

Ing. Soni Mertové – pověřené vedením odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž,  předložit nový návrh poplatků za zřízení věcných břemen (dle lokality a typu)

termín: schůze RMK 30. března 2015 

-7-

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 139 - 02

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města  Kroměříže  schválit  prověření  této žádosti  na změnu  Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1. 

L. B., Ing.  K. B.,  767 01  Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 155/1 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského     bydlení (BV návrh).      

Umístění kontejnerů na textil firmou DIMATEX, spol. s r. o.  – č. 140 - 07

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol. s r. o.,  na umístění kontejnerů na pozemcích ve vlastnictví města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

Žádost o projednání připojení města Kroměříže k mezinárodní kampani  „Vlajka pro Tibet“ – č. 141 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s připojením města Kroměříže k akci „Vlajka pro Tibet 2015“,  a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově městského  úřadu.

-8-

Podpora projektu Rodinné pasy – č. 142 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

Mgr. Pavlu Zrnovi – vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu, Městského úřadu Kroměříž,   předložit na schůzi Rady města Kroměříže návrh smlouvy se společností Sundrive s. r. o., Brno, včetně podmínek zapojení se města Kroměříže do projektu Rodinné pasy. 

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž – č. 143 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

zástupce zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž:

školská rada při:                                                   zástupce zřizovatele:


Základní škole, Kroměříž, Komenského                    

náměstí 440, příspěvkové organizaci         MUDr. Ondřej Debef

 

Základní škole, Kroměříž, U Sýpek 1462,                 

příspěvkové organizaci                 Ing. Věra Nováková

 

Základní škole Slovan, Kroměříž,         Ing. Věra Knapková, BA

příspěvkové organizaci                         Ing. Jan Žárský


Základní škole Oskol, Kroměříž,                                

příspěvkové organizaci                 RSDr. Vladimír Křemeček


Základní škole Zachar, Kroměříž,                 Mgr. Miloslava Nosková

příspěvkové organizaci                 Mgr. Jitka Dvořáková

 

Základní škole Zámoraví, Kroměříž,                        

příspěvkové organizaci                           MUDr. Jaroslav Novák                                              

-9-

j m e n u j e 

zástupce zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž pro funkční období od 1. března  2015 do 28. února  2018:

školská rada při:                                                       zástupce zřizovatele:

Základní škole, Kroměříž, Komenského                    

náměstí 440, příspěvkové organizaci                    Jaroslav Stojaník


Základní škole, Kroměříž, U Sýpek 1462,                 

příspěvkové organizaci                          Bc. Libor Kalousek


Základní škole Slovan, Kroměříž,                      MUDr. Vojtěch Škrabal

příspěvkové organizaci                                                   Jiří Kašík


Základní škole Oskol, Kroměříž,                               

příspěvkové organizaci                          Karel Holík


Základní škole Zachar, Kroměříž,                    Mgr. Martin Bsonek

příspěvkové organizaci                                MVDr. Ivan Popelka


Základní škole Zámoraví, Kroměříž,                        

příspěvkové organizaci                       Ing. Petr Hajný 

 

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 pro ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. zřizované městem Kroměříž – č. 144 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

-10-

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž – č. 145 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e 

soustavu závazných ukazatelů na rok 2015 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska - příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Návrh kastračního programu volně žijících a v domácnosti chovaných koček – č. 146 – 08/01

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

RNDr. Boženě Ševčíkové - vedoucí odboru životního prostředí,  ve spolupráci s JUDr. Irenou Gráfovou - vedoucí oddělení právních činnosti odboru  občansko-správních agend,  Městského úřadu Kroměříž, zpracovat a předložit Radě města Kroměříže ke schválení  Program kastrace toulavých koček a kocourů na území města Kroměříže. 

Termín: schůze RMK 30. března 2015

Personální složení komisí zřízených Radou města Kroměříže – č. 147

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

členy komisí zřízených Radou města Kroměříže, s účinností od 10. února 2015: 

1.

bytová komise

předseda: Marek Šindler

tajemník: Jaroslava Stejskalová 

členové: David Kovalský

                        Marie Foltýnová

                        Kateřina Hudečková

                        Ing. Petr Dvořáček 

                        RSDr. Vladimír Kenša 

                        Mgr. Petr Sedláček 

                        Bc. Libor Kalousek 

                        Bc. Iva Tupá

                        Vítězslav Mrhal

-11-

2.

komise pro výchovu, celoživotní vzdělávání a rodinu

předseda: Mgr. Jitka Dvořáková 

tajemník: Miroslav Marinčák

členové:  Mgr. Věra Koščová

                        Mgr. Markéta Caklová

                        Jarmila Slováková

                        Mgr. Petra Fečková

                        Ing. Blanka Šimůnková

                        Mgr. Helena Zahradníčková

                        Michal Kostka 

                        Mgr. Miloslava Nosková

                        Renata Snopková 

                        Ing. Miroslav Spáčil 

 3.

sportovní komise

předseda: Mgr. Martin Bsonek

tajemník: Mgr. Jiří Pánek

členové:   Ing. Jaroslav David

                        Jiří Vavruša

                        Mgr. Jan Kapounek

                        Stanislava Pulkrábková

                        Jiří Král

                        Karel Holík

                        Jaroslava Krejčiříková

                        RSDr. Vladimír Křemeček

                        Jiří Němec 

                        Marek Zdráhal 

4.

komise pro cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města

předseda: Miroslav Sadílek

tajemník: Mgr. Pavel Zrna 

členové:         Martin Heinz

                        František Kubovič

                        MUDr. Eva Nováková

                        Ing. Martin Krčma 

                        Ing. Filip Zubík 

                        Jiří Hovadík

                        Jarmila Brožíková

                        Roland Kemény 

                        Bc. Štěpánka Jandová

                        Mgr. Markéta Mercová, Dr.

-12-

5.

komise kulturní a společenská

předseda: Bc. Jana Štěpánová 

tajemník: Mgr. Aleš Vrtal 

členové: PhDr. Šárka Kašpárková

                        MgA. Ivona Křivánková

                        Petr Žůrek

                        Mgr. Daniela Hebnarová

                        Ludmila Brázdilíková

                       Mgr. Miloslava Nosková

                       Tereza Šindlerová 

                       Alena Starečková 

                       Mgr. Miroslav Pilát

                       Josef Skopal 

                       Radim Přádka 


6.

komise pro prevenci kriminality 

předseda: Mgr. Vratislav Držálek 

tajemník: Mgr. Libor Kubiš 

členové: Mgr. Martin Bsonek 

                        Aleš Strážnický

                        Mgr. Radovan Klabal

                        Marek Hořava

                        Mgr. Bc. Radan Šafařík

                        Mgr. Miloš Malý

                        Luděk Ševčík 

                        Marek Andrýsek

                        RSDr. Vladimír Kenša

                        Ing. Jan Žárský


7.

komise pro dopravu a BESIP

předseda: Karel Petráš

tajemník: Libor Hájek 

členové: Vít Kroutil

                        Martina Koutňáková

                        Mgr. Petr Sedláček

                        RSDr. Jaroslav Procházka 

                        Ing. Věra Fuksová

                        Petr Helísek 

                        Drahoslav Strouhal

                        Pavel Lehkoživ

                        Jaroslav Sigmund

                        Martin Hassa

-13-

8.

komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita

předseda: MUDr. Jan Brožík 

tajemník: Bc. Marie Sumcová

členové: MUDr. Jarmila Číhalová

                        Michaela Záluská

                         MUDr. Vojtěch Škrabal 

                         MUDr. Vít Drápal 

                         Veronika Krčková

                         MVDr. Michal Guth

                         Mgr. Kamila Dudová

                         MUDr. Jiří Javora

                         MUDr. Tomáš Třasoň

                         Marcela Hamrlová 

9.

komise pro životní prostředí

předseda: MUDr. Richard Kreml 

tajemník: RNDr. Božena Ševčíková

členové: Jiří Tesař

                         Ing. Veronika Habrová

                         MVDr. Karel Chvátal 

                          Ludmila Konečná

                          Lubomír Bocheza 

                         Oldřich Müller

                         Ing. Věra Nováková

                         Ing.Antonín Mudroch 

                         Pavel Dadák

                         Marta Lednová

10.

komise pro nakládání s majetkem města 

předseda: Ing. Jaroslav Adamík 

tajemník: Petra Dobešová

členové: Ing. Věra Knapková

                        Ing. Jiří Havelka

                        Ing. Petr Orsava 

                        Mgr. Miloš Malý

                        Roman Tvrdoň 

                        Ing. Monika Šestáková Schillingová

                        Ivo Zavřel

                        Bc. Libor Kalousek

                        Mgr. Dalibor Mráz 

-14-

u k l á d á 

předsedům shora uvedených komisí zřízených Radou města Kroměříže:

1.

předložit Radě města Kroměříže ke schválení jednací řád komise 

2.

předkládat na schůzi Rady města Kroměříže  každoročně vždy k termínu do 20. ledna informativní  zprávu o činnosti komise

d o p o r u č u j e

předsedům shora uvedených komisí Rady města Kroměříže předkládat  návrhy na usnesení jako informativní zprávu na nejbližší schůzi Rady města Kroměříž. 


Mgr. Jaroslav Němec                   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže                místostarosta města Kroměříže