Usnesení ze 4. schůze Rady města Kroměříže

| 14.01.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze  4. schůze Rady města Kroměříže konané 12. ledna 2015

Smlouva o realizaci stavby č. 1/2015 mezi městem Kroměříž a manželi K. – č. 88 – 06 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 1/2015 -  „Rekonstrukce oplocení  rodinného domu Kroměříž - Vážany, ul. Pionýrů č. p. 188/2, parc. č. 33, č. 34/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže“     mezi městem Kroměříž a Ing. L. a I.  K., oba bytem 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Žádost o souhlas s demontáží nadzemního vedení NN – č. 89 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s demontáží nadzemního vedení NN  na  pozemku parc. č. 3182 v k. ú. Kroměříž na ulici Chropyňská  v rámci stavby „Kroměříž, Chropyňská - příp. NN, IWWA“,   podle  předložené zprávy. 

Uzavření smlouvy o užívání části pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž – 90 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy s panem Ing. I. N., bytem 767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 625/16 - ostatní plocha,  o výměře cca 80 m2v k. ú. Kroměříž  na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, s účinností ode dne uzavření smlouvy, bezplatně za účelem údržby zeleně. 

Návrh Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 91 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

pořízení osobního vozidla Dacia Logan verze 1,2 16V 53 kW/72 k LPG Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci, Riegrovo náměstí 159, Kroměříž pro Domov pro seniory U Moravy. 

-2-

Návrh na zařazení ředitelky MŠ, Kroměříž, Spáčilova 3239, p. o., do platové třídy a platového stupně a stanovení jejího měsíčního platu – č. 92 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zařazení paní Miluše Suchnové, ředitelky Mateřské školy. Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace, do 10. platové třídy a 5. platového stupně s pracovním úvazkem 1,0 (tj. 40 hodin týdně)

s t a n o v u j e

paní Miluši Suchnové, ředitelce Mateřské školy. Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. ledna 2015, podle předložené zprávy. 

Žádost na poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel  - č.  93 - 01

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

žádost města Kroměříže na poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel ve výši 36.300 Kč od Ministerstva dopravy České republiky. 

Žádost Českomoravské myslivecké jednoty, Okresního mysliveckého spolku Kroměříž o vydání parkovací karty – č. 94

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vydání 1 kusu bezplatné parkovací karty pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek Kroměříž, Velké náměstí 40, Kroměříž,  na dobu jednoho roku. 

-3-

Zmocnění Ing. Jana Slaniny k zastupování města Kroměříže na jednáních Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – č. 95

Rada města Kroměříže po projednání 

z m o c ň u j e 

Ing. Jana Slaninu - člena Zastupitelstva města Kroměříže, v souladu s § 5 odst. (2), písm. a) stanov Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, k zastupování města Kroměříže na všech jednáních  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Zřízení komise RMK – Komise pro  státní památkovou péči obce s rozšířenou působností a jednací řád této komise – č. 96

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

stávající komisi Rady města Kroměříže - Komisi státní památkové péče obce s rozšířenou působností 

o d v o l á v á 

členy této shora uvedené komise Rady města Kroměříže 

z ř i z u j e

v souladu s § 31 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči  komisi Rady města Kroměříže - Komisi  státní památkové péče obce s rozšířenou působností 

j m e n u j e 

členy komise státní památkové péče ORP Kroměříž:

Ing. Jan Slanina - předseda komise

Ing. Martin Drkula - člen komise 

Mgr. Pavel Horák - člen komise

Vít Pořízek - člen komise

Ing. Jiří Vojta - člen komise 

Ing. Alena Staňová - tajemnice komise 

s c h v a l u j e 

jednací řád komise Rady města Kroměříže - Komise státní památkové péče,  s platností od 12. ledna 2015, podle předložené zprávy. 

-4-

Zrušení a zřízení komisí Rady města Kroměříže – č. 97

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

následující komise Rady města Kroměříže: 
bytová komise
komise sociální a zdravotní, pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita
komise kulturní, společenská a pro partnerská města
komise sportovní
komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání
komise pro dopravu a BESIP
komise pro prevenci kriminality
komise pro cestovní ruch a prezentaci města
komise pro životní prostřední
komise pro nakládání s majetkem města 

o d v o l á v á

předsedy a členy těchto shora uvedených komisí

z ř i z u j e 

komise Rady města Kroměříže: 

bytová komise
komise pro výchovu, celoživotní vzdělávání a rodinu
sportovní komise
komise pro cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města
komise kulturní a společenská
komise pro prevenci kriminality 
komise pro dopravu a BESIP
komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita
komise pro životní prostředí
komise pro nakládání s majetkem města

-5-

Partnerství v projektu Cena Salvator 2014 – Cena hejtmana Zlínského kraje – č. 98 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, pořadatele Ceny Salvator 2014 - Ceny hejtmana Zlínského kraje, s tím, že na veškerých materiálech souvisejících s pořádáním akce bude umístěno logo města. 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže