Usnesení z 2. schůze Rady města Kroměříže

| 25.11.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í 

z 2. schůze Rady města Kroměříže konané 24. listopadu 2014


Nabytí id. 1/20 pozemků parc. č. 133 a 134 v k. ú. Miňůvky – č. 7 - 06

Rada  města Kroměříže po projednání za účasti paní Z. V.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit  nabytí  id. 1/20   pozemků parc.   č.  133 -  vodní plocha, o výměře  1.358 m²  a parc.   č.  134 - orná půda,  o výměře  147 m²  v k. ú. Kroměříž   z  vlastnictví paní Z. V., bytem  767 01 Kroměříž.

 

Prodej části pozemku parc. č. 601/8 v k. ú. Kroměříž – č. 8 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů J. R., DiS. a  Ing. M. R.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části  pozemku   parc. č. 601/86 - ostatní plocha,     o výměře cca 120 m2  v k. ú.   Kroměříž pro manžele  J. a Ing. M.  R., bytem  767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu  350 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatelů.

 

Prodej části pozemku parc. č. 2747/136 v k. ú. Kroměříž – č. 9 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní  M. H.  a manželů Z. a Mgr. R. H.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku   parc. č. 2747/136 - ostatní plocha, o výměře 76 m2  v k. ú.   Kroměříž pro    paní  M. H., bytem 767 01  Kroměříž  za   smluvní kupní cenu 350 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického práva  do katastru nemovitostí.

-2-

Nabídka pozemků k pronájmu v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 10 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Ing. J. P.

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit nabytí pozemků parc. č. 3/5 - ostatní plocha, o výměře 42 m2, pozemku parc. č. 3/6 - ostatní plocha, o výměře 5 m2 a pozemku parc. č. 19/3 - ostatní plocha, o výměře 7 m2,  vše v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví pana Ing. J. P., bytem  768 24  Hulín za smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m2, navrženou Ing. Jiřím Pavlem, bytem Kostelní 315, 768 24 Hulín, splatnou jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 3/5 - jiná plocha, o výměře 42 m2, pozemku parc. č. 3/6 - ostatní plocha, o výměře 5m2 a pozemku parc. č. 19/3 - ostatní plocha, o výměře 7 m2, vše v k. ú. Kroměříž mezi městem Kroměříž a Ing. J. P., bytem 768 24  Hulín.


Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 503 a parc. č. 504/2 za id. ¾ pozemku parc. č. 438/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 11 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e  

zveřejnění    záměru   směny     pozemků    parc. č. 503 – zahrada, o výměře 215 m2 a parc. č. 504/2 – zahrada, o výměře 144 m2 , oba    v k. ú.   Vážany u Kroměříže   ve vlastnictví města Kroměříže za id. ¾ pozemku parc. č. 438/2 - ostatní plocha, o výměře 132 m2, vše v k. ú. Vážany    u Kroměříže ve vlastnictví paní R. P.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž – č. 12 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3148/2 - ostatní plocha, o výměře  cca 40 m2     v k. ú.  Kroměříž a  předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

-3-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2771/7 v k. ú. Kroměříž – č. 13 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

 zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 2771/7 - ostatní plocha, o výměře  cca 95 m2   v k. ú.  Kroměříž  a  předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.


Zveřejnění záměru prodeje nebo pronájmu pozemku parc. č. 1/2 v k. ú. Těšnovice – č. 14 - 06

 Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e  

1.

zveřejnění    záměru  pronájmu  pozemku   parc. č. 1/2 - ostatní plocha,      o výměře  265 m2    v k. ú.   Těšnovice

2.

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku   parc. č. 1/2 - ostatní plocha,     o výměře  265 m2    v k. ú.   Těšnovice  a  předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 625/25 a 704/5 v k. ú. Kroměříž – č. 15 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

 zveřejnění    záměru   prodeje     pozemků   parc. č. 625/25 -  ostatní plocha, o výměře 161 m2   a parc. č.  704/5 - lesní pozemek, o výměře 902 m2, vše  v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž – č. 16 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 625/16 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře cca 80 m2 za účelem údržby zeleně.

-4-

Zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 3744/5 v k. ú. Kroměříž – č. 17 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 3744/5 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře cca 96 m2 za účelem přístupu k pozemku parc. č. 3744/42 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž.


Žádost o vybudování parkoviště u domu č. pop. 3978- 9 na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 18 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s o u h l a s í

s vybudováním parkoviště u domu č. pop. 3978-9 na ulici Havlíčkova v Kroměříži na pozemku parc. č. 601/16 v k. ú. Kroměříž a prodloužení příjezdové komunikace - ulice Bratří Šilerů - k parkovišti a zařazením do investic města Kroměříže na rok 2015.

 

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě mezi městem Kroměříž  a manželi P.  a H. – č. 19 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření dodatku č. 1  k  plánovací smlouvě ze dne 13. 8. 2013   mezi městem Kroměříž a Ing. T. a Ing. Bc.  M.  P.,  767 01 Kroměříž  a F.  a E.  H.,  bytem  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

 

Souhlas vlastníka inženýrských sítí s napojením přípojek pro RD – č. 20 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s napojením přípojky vody a přípojky dešťové kanalizace, pro novostavbu  rodinného domu    na  pozemku parc. č. 470/11 v k. ú. Trávník,  na stávající  vodovodní řad a řad dešťové kanalizace, které jsou ve vlastnictví města Kroměříže,   podle  předložené zprávy.

-5-

Smlouva o realizaci stavby č. 59/2014 mezi městem Kroměříž a družstvem  SVORNOST, stavebním bytovým družstvem Kroměříž – č. 21 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 59/2014 -  „Plynová kotelna vč. fasádního komína přiléhající k byt. domu Spáčilova 3065-3072 v Kroměříži“  mezi městem Kroměříž a  družstvem SVORNOST, stavebním bytovým družstvem Kroměříž, Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

 

Smlouva  o realizaci stavby č. 60/2014 mezi městem Kroměříž a družstvem SVORNOST, stavebním bytovým družstvem Kroměříž – č. 22 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 60/2014 -  „Plynová kotelna  byt. domu Spáčilova 3073-3080 v Kroměříži“  mezi městem Kroměříž a  družstvem SVORNOST, stavebním bytovým družstvem Kroměříž, Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 61/2014 mezi městem Kroměříž a SAKER,  spol. s r. o.  – č. 23 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 61/2014 -  „Sklad olejů a mazací box - vnitřní plynovod a NTL přípojka“ mezi městem Kroměříž a  společností Saker, spol. s r. o., se sídlem  Na Sádkách 3475, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 62/2014 mezi městem Kroměříž  a D.  S. – č. 24 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 62/2014 -  „Novostavba RD s provozovnou“  mezi městem Kroměříž a  D. S., bytem 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

-6-

Smlouva o realizaci  stavby č. 63/2014 mezi městem Kroměříž a M. M. – č. 25 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 63/2014 -  „RD manželů Machalových“  mezi městem Kroměříž a  paní M. M., bytem  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 64/2014 mezi městem Kroměříž a manželi H. – č. 26 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 64/2014 -  „Rodinný dům Kroměříž, p. č. 4812/6“   mezi městem Kroměříž a Ing. Z.  a H.  H., oba bytem 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele – veřejná zakázka „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříž – zóna Jihovýchod“ – č. 27 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

rozhodla

1.

o vyloučení uchazeče Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 26908 098, z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nabídka nevyhověla požadavkům zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny dle čl. 2.11.3 Textové části zadávací dokumentace, kdy zadavatel požadoval doložení položkového rozpočtu, který vznikne doplněním cen do výkazu výměr, jenž byl součástí zadávací dokumentace s tím, že uchazeči nesmí žádným způsobem měnit obsah položek nebo jejich množství ve výkazu výměr. Uchazeč podal nabídku s odlišným technickým řešením, než bylo stanoveno zadávací dokumentací.

2.

o vyloučení uchazeče ECOVIA Haná s. r. o., Hamerská 58, 783 71 Olomouc - Holice, IČ: 278 25 531, z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že uchazeč ve stanovené lhůtě nedoručil písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny § 77 odst. 6 ani písemné vysvětlení nabídky dle 76 odst. 3 zákona

-7-

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu: „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod“

s uchazečem, který se umístil první v pořadí, a to se společností:

SMO a. s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, IČ: 423 39 839

za cenu dle nabídky: 15.888.091 Kč bez DPH.

Na druhém místě se umístil uchazeč:

Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha - Chodov, IČ: 262 71 303

za cenu dle nabídky: 16.925.757,38 Kč bez DPH.

Na třetím místě se umístil uchazeč:

STRABAG a. s., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO, OBLAST VÝCHOD

Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 608 38 744

Za cenu dle nabídky: 17.206.664,53 Kč bez DPH.

 

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 28 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka,  zřizovaných městem Kroměříž,  výši odměny za splnění mimořádných úkolů v roce 2014, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy.

 

Návrh na úpravu platů a příplatku za vedení ředitelům Sportovního zařízení města Kroměříž, p. o. a Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 29 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

s účinnosti od 1. listopadu 2014 platy a příplatky řediteli Sportovního zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace a řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy:

 titul, jméno a příjmení      platová třída     funkce

Karel Holík                              12                 ředitel Sportovního zařízení města Kroměříže,                                                                                           příspěvkové organizace

Mgr. Ivo Vojtek                       12                 ředitel Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové                                                                           organizace                                          

-8-

Žádost Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, p. o., o bezplatnou parkovací kartu – č. 30 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 1 kusu bezplatné parkovací karty pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvkovou organizaci, Úprkova 3268, Kroměříž,  na dobu jednoho roku.

 

Žádost Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž o bezplatnou parkovací kartu – č. 31 -09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 3 kusů bezplatných parkovacích karet pro Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, Pilařova 7, Kroměříž, na dobu jednoho roku.

 

Žádost Gymnázia Kroměříž, Masarykovo nám. 496, o bezplatné parkovací karty – č. 32

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 2 kusů bezplatných parkovacích karet pro Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, Kroměříž, na dobu jednoho roku.

 

Umístění pokladničky pod vánočním stromem – č. 33 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude určen z jedné poloviny pro Občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy speciální KORÁLKY Kroměříž a z jedné poloviny pro Dětský domov Kroměříž.

-9-

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž – č. 34

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu  města Kroměříže schválit  smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje  číslo: D/1611/2014/KH, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž,  ve výši 20.200 Kč,  na výdaje spojené s činností této jednotky, podle předložené zprávy.

 

Žádost SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., o vyslovení podpory akce „Reko hřiště s UT“ – č. 35 - 09 

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  podporu akce „Reko hřiště s UT“ připravované k realizaci SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., Obvodová 3607, městem Kroměříž a nezávazný příslib spoluúčasti ze strany města, tj. ve výši 620.455 Kč, bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 – č. 36 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d  o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočet města Kroměříže na rok 2015, podle předložené zprávy (uvedené údaje v tis. Kč)

rekapitulace:

449.903,-        příjmy celkem

446.506,-        výdaje celkem

    3.397,-        saldo příjmů a výdajů

   -3.397,-        financování

 

          Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.                                                   

        starosta města Kroměříže                       místostarosta města Kroměříže